Gwella canlyniadau i bobl yn byw gyda a thu hwnt i ganser

michelle_lloyd-cropped-lightened

Mae Michelle Lloyd wedi gweithio o fewn y GIG am 25 mlynedd. Yma eglura beth mae ei rôl fe Rheolwr Prosiect Gofal gyda’r Unigolyn yn Ganolbwynt yn ei olygu a pham mai hon yw’r rôl fwyaf boddhaol hyd yma.

Helô, Michelle Lloyd ydw i a fi yw Rheolwr Prosiect Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn Macmillan ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Rwyf wedi bod yn y swydd ers mis Ebrill 2015, mae’n rôl mor werthfawr, mae’n brysur iawn gyda chymaint o feysydd gwaith diddorol ar y gweill.  Rwyf bron wedi treulio 25 mlynedd yn gweithio yn y GIG a gallaf ddweud yn onest mai dyma’r rôl fwyaf heriol imi ei gwneud erioed!

Rwy’n teimlo’n ffodus yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf fy mod i’n rhan o’r Tîm Gofal a Diogelwch Cleifion, rwy’n adrodd yn uniongyrchol i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Nyrsio sydd hefyd yn Arweinydd ar gyfer Nyrsio Canser. Mae fy lleoliad yn y strwythur nyrsio wedi bod mor werthfawr gan ei fod yn rhoi mynediad uniongyrchol imi i’n Nyrsys Canser Arbenigol gwych a Nyrsys Oncoleg Acíwt sy’n hynod o bwysig wrth weithredu Gofal sy’n Canolbwyntio ar y Person yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Rwy’n ddiolchgar iawn am gymorth Alun Tandy, Rheolwr Datblygu Macmillan ac am y cymorth a roddir gan Gillian Knight, Nyrs Arweiniol Macmillan/Rhwydwaith Canser De Cymru sy’n ffynhonnell cyngor a chymorth allweddol imi ac i nifer o’n Nyrsys Canser Arbenigol.

Mae gennyf fynediad gwych i uwch staff y gwasanaethau canser gan gynnwys Mr Sandeep Berry, y Clinigwr Canser Arweiniol yr wyf yn cydweithio’n agos ag ef.  Mae bod yn rhan wedi’i hintegreiddio o’r Strwythur Gwasanaethau Canser wedi fy ngalluogi i godi proffil Gofal Sy’n Canolbwyntio ar y Person mewn ffordd mor effeithiol.

Mae Cymorth Canser Macmillan yn diffinio gofal sy’n canolbwyntio ar y person fel gofal sy’n “sicrhau mai anghenion y person sy’n byw gyda chanser sydd bob amser wrth wraidd sut caiff gwasanaethau eu cynllunio, nid anghenion y darparwyr gwasanaeth.”

Un ffordd o wreiddio gofal sy’n canolbwyntio ar y person ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yw drwy Becyn Gwella Macmillan. Mae’r pecyn yn rhoi manylion cyfres o ymyriadau allweddol sydd, o’u cyflawni gyda’i gilydd, yn gallu gwella canlyniadau’n fawr i bobl sy’n byw gyda chanser a’r tu hwnt iddo.  Mae’n ganolog i nod Cymorth Canser Macmillan o gyflawni ei ‘9 Canlyniad’, sef:-

 • Cefais ddiagnosis cynnar
 • Rwy’n deall, felly rwy’n gwneud penderfyniadau da
 • Rwy’n cael y driniaeth a’r gofal sydd orau ar gyfer fy nghanser a’m bywyd
 • Mae’r rhai o’m cwmpas i’n cael cefnogaeth dda
 • Caf fy nhrin ag urddas a pharch
 • Rwy’n gwybod beth gallaf ei wneud i’m helpu fy hun a phwy arall a all fy helpu
 • Rwy’n gallu mwynhau bywyd
 • Rwy’n teimlo’n rhan o gymuned a chaf fy ysbrydoli i roi rhywbeth yn ôl
 • Rwyf eisiau marw’n dda.

Mae canser yn symud o fod yn afiechyd lle roedd marwolaeth yn arfer bod yn norm i un lle gall pobl ddisgwyl byw bywydau iach ac egnïol am nifer o flynyddoedd ar ôl i’w triniaeth ddod i ben.  Mae hyn yn rhoi heriau newydd i’r GIG, yn enwedig yn ymwneud â sicrhau bod anghenion cleifion yn cael eu hasesu’n gyfannol a’u cwrdd drwy Gynllun Gofal a bod cleifion yn cael gwybodaeth gywir sy’n helpu gyda hunanreoli.

Mae’r Pecyn Gwella’n cynnwys yr elfennau canlynol:-

 • Asesiad Anghenion Cyfannol (Holistic Needs Assessment (HNA)) a chynllunio gofal ar adegau allweddol o’r llwybr gofal.
 • Crynodeb o’r Driniaeth wedi’i gwblhau ar ddiwedd pob cam triniaeth acíwt ac wedi’i anfon at y claf a’r meddyg teulu.
 • Adolygiad Gofal Canser wedi’i gwblhau gan y meddyg teulu neu nyrs y practis i drafod anghenion yr unigolyn. Dylai’r adolygiad ddigwydd cyn pen chwe mis ar ôl i’r feddygfa gael gwybod bod y person wedi cael diagnosis canser, ond dylai hyn fod yn ddechrau sgwrs barhaus y mae ei hangen ar draws y llwybr gofal canser.

Gwnaed cynnydd arwyddocaol yn barod tuag at weithredu Pecyn Gwella Macmillan yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn enwedig o ran gweithredu Asesiadau Anghenion Cyfannol a Chynlluniau Gofal.  Mae’r Asesiad Anghenion Cyfannol yn rhoi sylw i anghenion Corfforol, Emosiynol, Ymarferol, Ysbrydol, Seicolegol, Cymdeithasol ac Ariannol cleifion canser sy’n helpu i sicrhau bod y gofal a roddir yn canolbwyntio ar yr unigolyn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s