Mae mynd i’r afael â thlodi canser yn flaenoriaeth gwirioneddol

Mae cynnig cyfle, fel mater o drefn, i bobl a effeithir gan ganser i gael gafael ar gyngor ariannol gyda sawl canlyniad positif. Eglura Helen Powell, Ymgynghorydd Cymorth Arbenigol Macmillan ar gyfer y Rhaglen Cyngor ar Fudd-daliadau pam bod mynd i’r afael â thlodi canser yn flaenoriaeth gwirioneddol i Macmillan yng Nghymru.

helen-powell-blog

Mae tlodi canser yn fater pwysig iawn. Mae ein Hymchwil “Cyfrif Cost Canser” wedi amlygu bod arian yn peri gofid i dros 50 y cant o’r rhai sydd â diagnosis canser yng Nghymru a bod angen i chwarter dorri i lawr ar wariant arferol y cartref a bod gan bumed ran broblemau wrth dalu biliau a chostau tai o ddydd i ddydd.

Yng Nghynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru mae’n dweud y dylai pawb sydd wedi’u heffeithio gan ganser gael cynnig y cyfle i gael cyngor ariannol fel mater o drefn. Mae Macmillan yn credu bod cael cyngor priodol, mewn da bryd, yn helpu i wella ansawdd bywyd fel y gall pobl wneud dewisiadau gwybodus drwy leihau caledi ariannol a lleddfu’r straen a’r pryder sy’n gysylltiedig ag ef. Mae Macmillan yn gofyn bod pob person sy’n cael diagnosis canser yn cael cynnig y cyfle hwn.

Mae Macmillan yn darparu gwasanaethau cyngor budd-daliadau ledled Cymru ers nifer o flynyddoedd. Mae’r gwasanaethau hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran helpu rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser i gael y budd-daliadau y mae ganddyn nhw hawl iddyn nhw oherwydd eu salwch. Yn 2014 yng Nghymru cafodd bron i 3,000 o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser eu helpu i gael budd-daliadau a oedd yn werth cyfanswm o £13.4 miliwn. Hefyd, helpodd y gwasanaethau hyn sicrhau dros £20K mewn grantiau Macmillan i helpu pobl i dalu am gostau a oedd yn codi o’u diagnosis canser fel costau gwresogi ychwanegol neu gostau teithio i ysbyty.

Ar hyn o bryd mae gan Macmillan 18 o gynghorwyr budd-daliadau sy’n cynnig cyngor wyneb yn wyneb drwy nifer o wahanol leoliadau ac ysbytai cymunedol. Mae hyn yn cynnwys y tri phrif ysbyty yng ngogledd Cymru yn ogystal â Chanolfan Ganser Felindre, ysbytai Singleton, Llwynhelyg a Glangwili yn Ne Cymru a chyflwyno drwy uned Macmillan yn ysbyty’r Tywysog Charles, Merthyr Tudful, ysbyty Castell-nedd Port Talbot a nifer o safleoedd eraill. Yng Nghymru mae Macmillan wedi buddsoddi £2.72 miliwn i ddarparu’r gwasanaethau hyn dros y 10 mlynedd diwethaf yn ogystal ag ar ganolbwyntio ar effaith ariannol diagnosis canser drwy ymgyrch Cyfrif Cost Canser, sy’n ceisio:

  • Codi ymwybyddiaeth o effaith ariannol canser ymysg y cyhoedd, cefnogwyr a rhanddeiliaid.
  • Dylanwadu ar randdeiliaid i ddeall, cydnabod ac ymateb i bwysigrwydd gwneud i gyngor a chyngor ariannol fod ar gael fel mater o drefn i rai sydd wedi’u heffeithio gan ganser yng Nghymru.
  • Sicrhau bod pob un sy’n cael diagnosis canser yng Nghymru yn cael cynnig y cyfle i gael cyngor budd-daliadau fel mater o drefn.
  • Cynorthwyo’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser i gael cyngor a chymorth ariannol yn rhan o’r broses asesu a chynllunio gofal.
  • Sicrhau bod y gwasanaethau cymorth a chyngor yn cael eu cynnal a, lle mae bylchau yn y ddarpariaeth i rai sydd â chanser, bod sylw’n cael ei roi i’r rhain.[1]

headline-cancer-amser-dewis-2016 (1)

 Mae Macmillan Cymru yn credu bod nifer o ganlyniadau cadarnhaol wrth alluogi cleifion canser i gael cyngor ariannol cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl eu diagnosis, cyn i unrhyw broblemau ariannol gynyddu. Mae lleihau caledi ariannol yn dilyn cyngor budd-daliadau da yn golygu y gall cleifion ymdopi’n well â thriniaeth ac ymadfer, mae’n lleihau pryder a straen ac yn gwella ansawdd bywyd. Gall hyn olygu hefyd fod llai o angen am gysylltu â staff ysbyty neu waith cymdeithasol, felly mae hyn yn lleihau’r costau sy’n gysylltiedig â chwrdd ag anghenion cleifion.

Mae Cynghorwyr Budd-daliadau Lles Macmillan yn rhoi cyngor yn lleol mewn sawl rhan o Gymru a hefyd gall y rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser ffonio Llinell Gymorth Macmillan neu edrych ar ein gwefan am amrywiaeth helaeth o gyngor a gwybodaeth am leoliad gwasanaethau lleol.

Cymaeg Tim Wiffen and Helen Powell  2 RWS 2015 - Copy

Cynigiodd Tim Wiffen a Helen Powell gyngor am fudd-daliadau lles i ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Powys yn 2015

[1] “Cyfrif cost canser, Cymorth Canser Macmillan (2012)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s