Symudwch fwy! Goresgyn rhwystrau i ddod ac aros yn egnïol

Rydym yn symud i ffwrdd o’r dybiaeth mai “gorffwys sydd orau” wrth fyw gyda chanser a’r tu hwnt arry-head-tw-image1
iddo.  Mae Arry Beresford-Webb, rheolwr gweithgarwch corfforol Macmillan yn egluro pam mae Macmillan mor awyddus i gael gwybod beth sy’n ysgogi ac yn rhwystro rhai sydd â chanser i ddod yn fwy egnïol ac i aros felly.

Rydym yn gwybod bod gweithgarwch corfforol yn bwysig i gleifion canser ar bob cam o’u diagnosis canser. Mae Macmillan wedi gwneud adolygiad o’r dystiolaeth sy’n dangos manteision gweithgarwch corfforol i gleifion canser, mae’r adolygiad hwn ar gael ar wefan Macmillan.

Rydym yn gweithio i sicrhau bod pawb sy’n byw gyda chanser a’r tu hwnt iddo yn ymwybodol o fanteision gweithgarwch corfforol, gan symud i ffwrdd o’r dybiaeth mai “gorffwys sydd orau” a’u bod yn cael eu galluogi i ddewis i ddod yn egnïol ac aros felly ar lefel sy’n iawn iddyn nhw.

Mae’r dystiolaeth yn cefnogi rôl gweithgarwch corfforol o ran atal dirywiad mewn swyddogaeth gorfforol yn ystod triniaeth heb gynyddu blinder, helpu i adfer swyddogaeth gorfforol ar ôl triniaeth, ac o ran leihau’r perygl y bydd y canser yn digwydd eto a pherygl datblygu cyflyrau tymor hir eraill. I bobl sydd â chanser sydd wedi datblygu mae gan weithgarwch corfforol rôl o ran eu helpu i ddal i gynnal annibyniaeth a lles.

Mae gan Macmillan dîm gweithgarwch corfforol penodol yn ein swyddfa i’r DU yn Llundain, gyda Rheolwr gweithgarwch corfforol yng Nghymru a Gogledd Iwerddon. Fi yw’r Rheolwr ar gyfer Cymru, ac mae gennyf gefndir fel arbenigwr ar weithgarwch corfforol ym maes iechyd cyhoeddus, sector yr amgylchedd a’r sector preifat. Gyda’n gilydd rydym yn gyfrifol am strategaeth gweithgarwch corfforol Macmillan ac am gynorthwyo’r gwaith o ddatblygu mecanweithiau o fewn y llwybr gofal canser er mwyn cynorthwyo pobl i gynnal neu i ddechrau gweithgarwch corfforol mewn ffordd sy’n briodol iddyn nhw yn ystod ac ar ôl y driniaeth.

Ar hyn o bryd mae’r tîm yn cynorthwyo 60 prosiect gweithgarwch corfforol drwy’r DU, gan gydweithio i wella ansawdd a nifer y gwasanaethau gweithgarwch corfforol lleol, fel eu bod nhw wedyn ar gael i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser. Mae’r rhaglen yn cynnwys ymchwil a datblygu, dylanwadu, gweithredu a gwerthuso.

Mae Macmillan wedi bod yn gweithio ledled y DU i ddatblygu a phrofi dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth o ran mynd ati i newid ymddygiad sy’n gysylltiedig â gweithgarwch corfforol. Rydyn ni wedi gweithio’n agos gyda phrosiectau er mwyn dysgu pa ysgogiadau a rhwystrau sydd gan bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser o ran dod yn egnïol a pharhau i fod felly, a gweld beth yw’r ffordd orau o helpu pobl i gael hyder a gwybodaeth am gyfleoedd gweithgarwch sy’n iawn iddyn nhw.

Yng Nghymru mae gennym raglenni peilot gweithgarwch corfforol yn Abertawe ac yng Nghaerdydd, ac rydym hefyd yn datblygu rhaglenni peilot yng Ngorllewin a Gogledd Cymru. Drwy weithio gydag unigolion a thrwy gysylltu â chynlluniau fel Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff a Dewch i Gerdded Cymru, bydd gan rai sydd wedi’u heffeithio gan ganser fynediad i amrywiaeth eang o gyfleoedd i gael profi manteision corfforol, meddyliol a chymdeithasol gweithgarwch corfforol drwy gydol eu taith ganser.

Mae materion a phryderon y mae cleifion yn tynnu sylw atynt drwy asesiad anghenion cyfannol yn cynnig cyfle gwych inni ddangos lle gall gweithgarwch corfforol chwarae rôl yn anghenion corfforol, cymdeithasol ac emosiynol yr unigolyn hwnnw. Mae defnyddio’r adnodd hwn yn cynnig cyfle i amlygu lle mae’n briodol i gynnwys gweithgarwch corfforol mewn cynlluniau gofal unigol.

Efallai bydd ar rai cleifion angen cymryd rhan mewn rhaglen gweithgaredd corfforol wedi’i monitro’n agos mewn amgylchedd ysbyty i’w helpu i adfer swyddogaeth gorfforol, tra i eraill, efallai mai’r flaenoriaeth yw elfennau cymdeithasol ymuno â grŵp cerdded neu gymryd rhan mewn camp yr oedden nhw’n arfer ei mwynhau cyn y diagnosis canser. Drwy weithio gydag anghenion unigolion, mae gweithgarwch corfforol yn un rhan o’r ffordd y gallwn roi cymorth iddyn nhw adennill rheolaeth ar eu bywydau.

living-streets-zebra-launch

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s