Gwneud gwahaniaeth

Mae Julie Jones, Arweinydd Effeithiolrwydd Gwasanaethau Macmillan, yn edrych sut gallwn  julie jonesymagweddu at ffyrdd presennol o weithio sy’n dod ag arbenigedd y GIG a heb fod yn y GIG at ei gilydd er mwyn sicrhau bod gofal cleifion yn canolbwyntio ar yr unigolyn.

Julie Jones yw fy enw i a fi yw Arweinydd Effeithiolrwydd Gwasanaethau Macmillan. Rwyf yn y swydd ers mis Awst 2014.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae’r bartneriaeth ddynamig a gweithredol rhwng Macmillan a’r GIG wedi creu cryn argraff arnaf.

Rwy’n teimlo’n gryf fod cyfleoedd i ddatblygu, helaethu a chydnabod ymhellach fanteision y bartneriaeth wrth gyfrannu’n weithredol i raglenni gwaith y GIG a phartneriaid eraill, a hynny er mwyn cael gwell profiad a gwell canlyniadau i gleifion.

Bydden ni gyd yn dymuno bod ein teuluoedd, ein ffrindiau a ni ein hunain yn cael eu gweld fel person ac nid fel salwch.  Felly, sut rydyn ni’n gwneud hyn?

Mae llawer o dystiolaeth am y cynnydd sydd i’w ddisgwyl yn niferoedd cleifion canser a niferoedd y rhai sy’n byw gyda chanser.

Er mwyn rhoi ffyrdd newydd arloesol ar waith o gwrdd â’r her hon rydym wedi dechrau nifer o ffrydiau gwaith er mwyn sicrhau bod gofal cleifion yn canolbwyntio ar yr unigolyn.  Yn barod, mae’r rhain yn cynnwys nid yn unig y GIG a Macmillan ond hefyd y trydydd sector, awdurdodau lleol, a chleifion a theuluoedd.

Mae gweithio mewn partneriaeth fel hyn yn bwysig.  Mae’n cydnabod arbenigedd a rôl pawb sy’n gysylltiedig, yn enwedig profiad y rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser.

Gan gofio hyn, mae nifer o ddarnau o waith wedi dechrau ar draws Cymru, yn seiliedig ar angen lleol ac wedi’u nodi fel meysydd i’w gwella mewn Arolwg diweddar o Brofiadau Cleifion Cymru gyfan.

Rwy’n galw’r darnau hyn o waith yn ‘ffrydiau gwaith’ ac mae un peth yn gyffredin iddynt, hynny yw cynorthwyo pobl sy’n byw gyda chanser neu sydd wedi’u heffeithio ganddo. Mae ffrydiau gwaith yn cynnwys amrywiaeth fawr o bobl gan gynnwys cleifion a’u teuluoedd, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd fel meddygon ysbyty a meddygon teulu, nyrsys, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol, dietegwyr ac yn y blaen, a staff heb fod yn glinigol fel cydlynwyr gwybodaeth, staff gweinyddol, yn ogystal â staff heb fod yn y GIG fel gweithwyr cymdeithasol, cynghorwyr, cynghorwyr budd-daliadau lles a llawer mwy.

Felly, beth yw’r ffrydiau gwaith hyn? Maen nhw’n cynnwys edrych o’r newydd ar ddulliau presennol o weithio er mwyn dod ag arbenigedd y GIG a heb fod yn y GIG at ei gilydd.

Dyma rai enghreifftiau o hyn ond nid yw’r rhestr yn holl gynhwysfawr:

  • sicrhau bod pob claf yn cael gweithiwr allweddol o adeg y diagnosis ymlaen. Mae’r arbenigedd ganddynt i gydlynu gofal parhaus mewn ffordd amserol ac effeithiol, fel Nyrs Glinigol Arbenigol Canser yn ystod cam acíwt y driniaeth a’r gofal.
  • hyrwyddo iechyd a lles gan gynnwys gweithgarwch corfforol er mwyn cynorthwyo annibyniaeth a hunanreoli.
  • galluogi gofal wedi’i bersonoli drwy ddefnyddio Asesiadau Anghenion Cyfannol a Chynlluniau Gofal.
  • datblygu crynodebau o driniaethau, gan ddefnyddio templed wedi’i ddiffinio ymlaen llaw, i gleifion, i feddygon teulu ac i wasanaethau perthnasol eraill er mwyn gwella cyfathrebu.
  • darparu gwybodaeth a chyngor perthnasol, diweddar er mwyn cynorthwyo cleifion gyda meysydd fel; dal ati i fod yn egnïol yn gorfforol, cael mynediad i gyngor ariannol a hunanreoli.

Wrth i’r ffrydiau gwaith gael eu sefydlu, rydym yn dechrau gweld sut maen nhw gyda’i gilydd yn cyfrannu i roi profiad gwell i gleifion yn ogystal ag i’r rhai sy’n gofalu amdanyn nhw.  Dyma rai enghreifftiau o hyn:

  • Mae manylion cysylltu’r gweithiwr allweddol yn cael eu cynnwys ar y crynodebau triniaeth fel mater o drefn. Mae rhannu enw a manylion cysylltu’r gweithiwr allweddol yn sicrhau bod cleifion a gweithwyr gofal iechyd eraill yn gwybod â phwy y dylen nhw gysylltu’n gyntaf.

Y gweithiwr allweddol sydd yn y man gorau i gael trosolwg o driniaeth cleifion ac i ddefnyddio eu gwybodaeth arbenigol i gynorthwyo a llywio’r broses o wneud penderfyniadau ar y cyd. Bellach mae llawer o Weithwyr Allweddol yn defnyddio neu’n peilota’r Asesiad Anghenion Cyfannol er mwyn adnabod anghenion cleifion nad ydynt wedi’u cwrdd ac er mwyn cynhyrchu cynllun gofal gyda’r claf.

  • Dangoswyd bod crynodebau o driniaethau a gynhyrchwyd mewn da bryd ar gyfer gofal sylfaenol a chleifion, yn ogystal â gweithwyr proffesiynol gofal iechyd perthnasol eraill, yn gwella cyfathrebu drwyddi draw.

Mae rhoi eu copi eu hunain i gleifion yn sicrhau eu bod yn teimlo eu bod wedi’u cynnwys a’u bod yn gwybod am eu gofal a’u rheolaeth eu hunain.  Bydd adran ar y ffurflen yn nodi’n eglur gamau gweithredu i staff gofal iechyd eraill a ddylai olygu bod llai o oedi ac amwysedd ar gyfer gofal a rheoli i’r dyfodol.

  • Mae cwblhau Asesiad Anghenion Cyfannol (Holistic Needs Assessment (HNA)) yn gyfle i adnabod anghenion y claf nad ydynt wedi’u hadnabod o ganlyniad i’w ddiagnosis a/neu driniaeth. O ganlyniad, mae modd rhoi sylw i’r rhain yn aml cyn iddyn nhw ddod yn fater brys fel cyfeirio at gael cyngor ariannol, neu gael eich cyfeirio i grŵp/fforwm cymorth lleol.
  • Mae rhan o’r pecyn adfer yn cynnwys cynnig mynediad i ddigwyddiadau iechyd a lles er mwyn cynorthwyo unigolion i hunanreoli ac i fyw gyda’r hyn sy’n aml yn cael ei alw’n ‘normal newydd’.

Mae hyn yn cynnwys cymorth i ddod yn egnïol yn gorfforol mewn ffordd sy’n briodol iddyn nhw fel dychwelyd i’r gampfa, cerdded y ci neu gall olygu symud ychydig yn fwy na ddoe.

Gall gweithwyr gofal iechyd proffesiynol gyfeirio cleifion i ddigwyddiadau iechyd a lles lleol a gweithgareddau lleol, angen sy’n aml yn cael ei adnabod drwy lenwi’r Asesiad Anghenion Cyfannol.

Mae’n bwysig ein bod ni’n creu cyfleoedd ledled Cymru i ddysgu oddi wrth ein gilydd sut mae gwahanol ffrydiau gwaith a newidiadau mewn arferion yn cael eu rheoli ar lefel leol.

Wedyn gallwn rannu’r arferion gorau, deall goblygiadau newid a sicrhau y gallwn gyflawni gwasanaethau ledled Cymru sydd wedi’u seilio ar dystiolaeth, ymgysylltu ag adnoddau lleol ond yn bwysig gwrdd ag anghenion lleol mewn ffordd y mae modd ei chyflawni ac sy’n gynaliadwy i bob ardal.

Felly, yn ymarferol, mae canolbwyntio ar yr unigolyn yn ein galluogi i ddarparu gofal a chymorth priodol adeg y diagnosis drwodd i’r driniaeth a thu hwnt a gwneud yn siŵr ein bod yn deall canlyniadau triniaeth a byw gyda chanser.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s