Her marathon i Gill Knight o Macmillan

Gill Knight yw Prif Nyrs Ganser Macmillan ar gyfer Rhwydwaith Canser De Cymru.  Gwaith Gill gyda’r dydd yw bod yn llais proffesiynol y nyrsys canser arbenigol yng Nghymru. Dyw Gill ddim eisiau bywyd tawel, felly, ar ben swydd lawn amser, bywyd teuluol prysur a cheisio gwneud PhD, mae hi hefyd yn hyfforddi i redeg Marathon Llundain Virgin Money ym mis Ebrill. Cewch weld sut gallwch gefnogi Gill ar waelod y blog hwn!

Gill Knight, Macmillan Lead Cancer Nurse for the South Wales Cancer Network

Gill Knight, Prif Nyrs Ganser Macmillan ar gyfer Rhwydwaith Canser De Cymru

Yn ddiweddarach y mis hwn rydych chi’n cymryd rhan ym Marathon Llundain Virgin Money – yn codi arian i Macmillan. Mae’r marathon ddydd Sul 24 Ebrill, sut mae’r hyfforddi’n mynd?

Mae’r hyfforddiant yn galed ond llwyddais i redeg 20 milltir dros y penwythnos. Ond roedd fy nghyhyrau i’n boenus y bore canlynol!

Mae hi wir yn anodd. Dyma’r tro cyntaf imi redeg marathon felly mae e wir yn her ond dwi wrth fy modd yn cael bod yn rhan o Tîm Macmillan a dwi’n teimlo’n rhyfedd o gyffrous am y diwrnod mawr…

Ai dyma’r tro cyntaf ichi redeg Marathon i godi arian i elusen? 

Ie, dyma fy marathon gyntaf (a’r olaf, mae’n debyg??) er fy mod i wedi rhedeg hanner marathon i godi arian i Felindre o’r blaen.

Chi yw Prif Nyrs Ganser Macmillan ar gyfer Rhwydwaith Canser De Cymru, felly mae eich gwaith bob dydd eisoes yn cynorthwyo Macmillan i helpu’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser ond ry’ch chi hefyd wedi penderfynu codi arian i Gymorth Canser Macmillan. Pam?

Dwi’n gweithio fel nyrs ganser yng Nghymru ers bron i 20 mlynedd ac wedi cwrdd â chymaint o bobl â chanser, wedi gweithio gyda nhw a’u cefnogi nhw yn ystod fy ngyrfa, yn bersonol ac yn broffesiynol, ac rwy’n gwerthfawrogi cyfraniad Cymorth Canser Macmillan i wneud pethau’n well.

Mae fy ngyrfa wedi rhoi cyfleoedd gwych imi weithio ar draws y sectorau gofal gydag amrywiaeth o bobl broffesiynol a’r nod yn y bôn yw gwella gofal canser i’r claf a’u hanwyliaid.

Mae cymorth Macmillan wir yn ychwanegu at y gwaith rwy’n ymwneud ag ef ac rwy’n gwybod bod y rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser yn ei werthfawrogi.

Mae’n debyg nad y’ch chi’n mynd adref gyda’r nos a rhoi eich traed i fyny. Sut mae’r amserlen hyfforddi’n edrych?

Mynd allan i redeg pellter hir unwaith yr wythnos, mynd allan hyd at ddwywaith i redeg pellter byrrach ac ychydig o ‘cross training’. Hefyd, rwy’n gwneud PhD ar hyn o bryd, felly does dim llawer o amser rhydd gyda fi!

Mae mynd allan i redeg pellter hir unwaith yr wythnos, mynd allan hyd at ddwywaith i redeg pellter byrrach ac ychydig o ‘cross training, cyfuno’r hyfforddi â gofalu am ddau fachgen bywiog iawn, Dan, sy’n 14 oed a Sean, sy’n 12 oed, yn golygu nad oes cymaint â hynny o amser sbâr!

Dwedwch ychydig wrtha i am eich swydd gyda Macmillan a ble ry’ch chi’n gweithio.

Fel prif nyrs ganser ar gyfer Rhwydwaith Canser Cymru rwy’n cynrychioli’n broffesiynol gyfeiriad strategol datblygiad a chydredeg Nyrsys Canser Arbenigol drwy gydweithio â Chyfarwyddwyr Nyrsio a Phrif Nyrsys Canser o sawl sefydliad, gan sicrhau bod y safonau gofal canser gorau yn cael eu darparu drwy arweiniad a rheoli safonau proffesiynol a chlinigol.

Rwy’n gweithio gyda’r Byrddau Iechyd a’r Ymddiriedolaethau a Rhwydwaith Canser Cymru i gynorthwyo’r gwaith o gyflawni’r agenda ganser leol a chenedlaethol a’r Cynlluniau Cyflawni ar gyfer Canser.

Fy mlaenoriaeth yw cynorthwyo nyrsys canser i gyflwyno llwybrau canser integredig sydd wedi’u cydlynu’n dda, i rannu’r arferion gorau wedi’u seilio ar dystiolaeth ledled Cymru, gan ganolbwyntio ar wasanaethau o ansawdd uchel, cysondeb lle y bo’n briodol, gyda chanlyniadau cadarnhaol amlwg sy’n canolbwyntio ar y person.

Sut mae Rhwydwaith Canser De Cymru yn helpu’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser?

Mae Rhwydwaith Canser Cymru yn gweithio ar y cyd â Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau, Cynghorau Iechyd Cymunedol, Cyrff Gwirfoddol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i gydlynu’r gwaith o gynllunio, trefnu a chyflawni gwasanaethau canser ledled Cymru.

Pwrpas strategol Rhwydwaith Canser Cymru yw gwella ansawdd bywyd a phrofiad y rhai sy’n byw gyda diagnosis canser, gwella goroesi canser, lleihau amrywiad a hefyd sicrhau bod gwasanaethau canser yn ddiogel ac yn gynaliadwy.

Beth yw eich cefndir clinigol?

Cofrestrais fel nyrs yn 1994 ac rwyf wedi bod â nifer o swyddi mewn gwasanaethau gofal canser a gofal lliniarol ledled Cymru (o fod yn nyrs staff, prif nyrs, rheolwr ward, darlithydd cynorthwyol, arweinydd addysg, rheolwr prosiect) dros yr ugain mlynedd diwethaf, yn gweithio yng Nghymru.

Dyma fy nhrydedd swydd gyda Macmillan yn y 10 mlynedd diwethaf, a’r cyfan yn ystod secondiad o Ganolfan Ganser Felindre..

Pob hwyl gyda Marathon Llundain Virgin Money! Rydyn ni wedi clywed mai cefnogwyr Macmillan sy’n codi’r twrw mwyaf! Pe hoffai unrhyw un eich noddi chi ar gyfer y ras, beth mae angen iddyn nhw ei wneud?

cropped-gill-knight

Noddwch fi, os gwelwch chi’n dda os gallwch chi yn www.virginmoneygiving.com/GillianKnight1Macmillanfundraising

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s