Mae’n bryd cyflawni …

headline-maen-bryd-cyflawni

Wrth i’r cyffro etholiadol gyrraedd ei anterth, a gydag ychydig dros dair wythnos i fynd, mae pob un o’r prif bleidiau yng Nghymru bellach wedi lansio eu maniffestos cyn diwrnod y pleidleisio.  Cyn hir bydd gennym 60 Aelod Cynulliad newydd ym Mae Caerdydd yn cynrychioli ein cymunedau ym mhob cwr o Gymru.

Gyda mwy o bobl nag erioed yn cael diagnosis canser a chynnydd erbyn 2030 fel bod 250,000 o bobl yn byw gyda chanser a’r tu hwnt iddo, rydym wrth ein boddau o weld canser yn uchel ar yr agenda wleidyddol.

Mae toreth o gynigion polisi newydd, diwygiedig ac uchelgeisiol gan bob plaid a fyddai’n mynd ymhell i ateb anghenion pob unigolyn a’u teuluoedd sydd wedi’u llorio gan ganser.

Felly beth allem ni ei ddisgwyl gan bob plaid petaen nhw’n ffurfio Llywodraeth ar ôl 6 Mai?  Isod rydym yn edrych ar uchafbwyntiau ymrwymiadau sy’n gysylltiedig â chanser gan bob plaid:

Darllenwch Faniffesto Plaid Cymru yma.

Mae uchafbwyntiau maniffesto Plaid Cymru yn cynnwys:

 • Cyflwyno canolfannau diagnostig amlddisgyblaethol a’i gwneud hi’n haws i feddygon teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i gyfeirio cleifion i’r rhain.
 • Mewn achosion sy’n cael eu hamau o fod yn ganser bydd gan gleifion fynediad i brofion a diagnosis cyn pen 28 diwrnod. Byddant yn datblygu tair canolfan Diagnosis Brys fel bod modd cael profion cyflymach, felly bydd yr amser targed i rywun ddechrau triniaeth (ar hyd y llwybr brys) yn ddim mwy na 45 diwrnod, o’i gymharu â’r 62 presennol.
 • Sicrhau bod gan bob un sydd â diagnosis canser fynediad i weithiwr allweddol i gefnogi cleifion drwy eu triniaeth ac i gyfeirio ato i gael cyngor ar gyllid, gwaith, a’u hanghenion seicolegol.
 • Cyflwyno menter debyg i’r un sydd yn yr Alban i wella perfformiad ar amserau aros a Gwarant Triniaeth Cleifion statudol.
 • Cyflwyno polisïau iechyd y cyhoedd sydd wedi’u hanelu at leihau salwch sy’n gysylltiedig â ffordd o fyw.
 • Sefydlu Cronfa Meddyginiaeth a Thriniaethau Newydd gwerth £50miliwn ar gyfer Cymru.
 • Creu Paneli Arbenigol Cenedlaethol i asesu mynediad cleifion unigol i gyffuriau a thriniaethau newydd.

Darllenwch Faniffesto’r Blaid Werdd yma

Nid yw’r Gwyrddion yn canolbwyntio’n benodol ar ganser, maen nhw’n amlygu eu blaenoriaethau ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol mewn cyd-destun strategol Cymreig ehangach, gan ganolbwyntio’n benodol ar atal afiechyd.  Maen nhw’n ymrwymo i gyflwyno “gwasanaethau mwy integredig, mwy effeithiol ac sy’n canolbwyntio mwy ar yr unigolyn” ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.  Maen nhw’n canolbwyntio ar gyflwyno “newidiadau sefydliadol o fewn y GIG i gwrdd ag anghenion y boblogaeth ac i wella lefelau atebolrwydd”.

Darllenwch Faniffesto Rhyddfrydwyr Democrataidd Cymru yma

Mae uchafbwyntiau Maniffesto’r Rhyddfrydwyr Democrataidd Cymru yn cynnwys:

 • Cau’r bwlch mewn gofal canser rhwng y gorau a’r gweddill i leihau’r amrywiadau mewn gofal canser.
 • Sefydlu ymgyrch ymwybyddiaeth ganser genedlaethol.
 • Penodi cyfarwyddwr canser cenedlaethol i weithredu’r Cynllun Canser Cenedlaethol yn llawn er mwyn gwella safonau gofal canser
 • Dod â chemotherapi’n nes i gartrefi pobl drwy unedau symudol ac ysbytai cymunedol.

A rhai pwyntiau o ddiddordeb ehangach lle maen nhw wedi tynnu sylw at ymrwymiadau a fyddai’n cynnwys manteision i rai wedi’u heffeithio gan ganser:

 • Datblygu panel Ceisiadau Ariannu Cleifion Unigol Cymru Gyfan (IPFR) a diddymu’r rhwystr ‘eithriadoldeb’ sy’n atal mynediad llawer o gleifion i gyffuriau a allai eu helpu, yn ôl eu clinigwr.
 • Rhoi GIG Cymru ar flaen y gad o ran datblygiadau meddygol, yn enwedig mewn meddyginiaethau haenedig, drwy estyn Cronfa Technolegau Iechyd i gynorthwyo’r defnydd o feddyginiaethau newydd ac i sefydlu Swyddfa Gwyddorau Bywyd newydd.
 • Sicrhau ein bod yn parchu dymuniadau’r rhai ar ddiwedd oes drwy sicrhau gofal lliniarol iawn a chynllunio gofal uwch.
 • Cyflwyno Cronfa Lles Gofalwyr er mwyn cynnig mwy o egwyl i ofalwyr

Darllenwch Faniffesto Plaid Geidwadol Cymru yma.

Mae uchafbwyntiau maniffesto Plaid Geidwadol Cymru yn cynnwys:

 • Cyflwyno Cronfa Cleifion Canser gwerth £100 miliwn ar gyfer Cymru.
 • Gwella mynediad i gyffuriau canser modern.
 • Sefydlu Gwasanaeth Triniaeth Ganser Symudol cenedlaethol.
 • Gwella mynediad i driniaethau radiotherapi modern.
 • Lleihau’r targed cyfeirio i ddiagnosis ar gyfer cleifion i 28 diwrnod erbyn 2020.
 • Cynnig gwarant apwyntiadau canser dilynol.
 • Penodi Hyrwyddwr Cleifion Canser.

A rhai pwyntiau o ddiddordeb ehangach lle maen nhw wedi tynnu sylw at ymrwymiadau a fyddai’n cynnwys manteision i rai wedi’u heffeithio gan ganser:

 • Sefydlu Siarter Dewis Cleifion, sy’n rhoi hawl i bobl ddewis eu meddyg teulu a’u hysbyty, a chael dewis o ran trosglwyddo gofal a mynediad i driniaeth.
 • Cyflwyno system graddio ysbytai ‘sgoriau ar y drysau’ fel bod gan gleifion hyder ym mherfformiad y GIG.
 • Parchu dymuniadau unigol cleifion o ran cael gofal lliniarol.
 • Cynnig ymgynghorydd atebol sydd wedi’i enwi i bob claf wrth iddo/iddi adael yr ysbyty.
 • Sefydlu Comisiynwyr Iechyd sydd wedi’u hethol yn uniongyrchol i bob bwrdd iechyd, gan roi mwy o lais i gleifion yn GIG Cymru.
 • Sefydlu Uned Berfformio’r GIG annibynnol, sy’n gyfrifol am osod targedau synhwyrol gyda chefnogaeth cleifion a chlinigwyr.
 • Comisiynu archwiliad hollol annibynnol i’r GIG yng Nghymru i nodi safonau gwael.

Darllenwch Faniffesto Plaid Annibynnol y DU yma. 

Mae uchafbwyntiau maniffesto UKIP yn cynnwys:

 • Trin canser fel prif flaenoriaeth a datblygu strategaeth ganser newydd a gwell ar gyfer Cymru
 • Neilltuo nyrs ganser arbenigol i bawb sy’n cael diagnosis canser fel eu gweithiwr allweddol yn ystod camau acíwt y driniaeth
 • Sicrhau bod pob person â chanser yn cael asesiad anghenion llawn a chynllun canser ysgrifenedig
 • Galluogi pob un sydd â diagnosis canser i gael gwybodaeth a chymorth amserol a chywir

A rhai pwyntiau o ddiddordeb ehangach lle maen nhw wedi tynnu sylw at ymrwymiadau a fyddai’n cynnwys manteision i rai wedi’u heffeithio gan ganser:

 • Sicrhau bod unrhyw un sydd ag angen gofal lliniarol yn cael mynediad iddo
 • Datblygu gwasanaethau cymunedol i’r rhai sy’n byw gyda salwch terfynol
 • Cynnal arolwg bob dwy flynedd o’r rhai sydd wedi cael profedigaeth i gael darlun llawnach o ofal diwedd oes yng Nghymru
 • Gwella’r ddarpariaeth Gymraeg ar gyfer dementia a gofal diwedd oes, yn arbennig mewn ardaloedd lle siaredir Cymraeg yn gyffredin, fel bod siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf sydd â dementia neu sydd ar ddiwedd eu hoes yn gallu cyfathrebu mor gyfforddus ag sy’n bosibl

Darllenwch faniffesto’r Blaid Lafur yma.

Mae uchafbwyntiau maniffesto’r Blaid Lafur yn cynnwys

 • Cronfa driniaeth newydd ar gyfer canser ac afiechydon eraill sy’n cyfyngu ar fywyd
 • Gwella cyfraddau diagnosis a chanlyniadau a dysgu gan y gorau yn Ewrop
 • Adeiladu Canolfan Canser Felindre Newydd
 • Cyhoeddi ail arolwg cleifion canser Cymru gyfan

A rhai pwyntiau o ddiddordeb ehangach lle maen nhw wedi tynnu sylw at ymrwymiadau a fyddai’n cynnwys manteision i rai wedi’u heffeithio gan ganser:

 • Parhau i ganolbwyntio ar ansawdd yn ôl canlyniadau adroddiad diweddar yr OECD
 • Moderneiddio, nid preifateiddio’r GIG
 • Parhau i integreiddio corff rheoleiddio iechyd a gofal cymdeithasol
 • Integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ymhellach
 • Lleihau amseroedd amser (yn gyffredinol, nid yn unig ar gyfer canser)
 • Canolbwyntio ar ffyrdd o fyw iach ac ymarfer corff
 • Buddosddi mewn gwasanaethau ‘hosbis gartref’ i wella mynediad at wasanaethau gofal lliniarol a diwedd oes.

Er mwyn cael gwybod am beth mae Macmillan Cymru wedi bod yn galw, ewch i’n tudalennau gwe etholiad y Cynulliad

I gael rhagor o wybodaeth am ymgyrch etholiad Cynulliad Cymru ewch i wefan Cymru 2016 i gael gwybod pam mae eich pleidlais ar 6 Mai mor bwysig er mwyn gwella gofal canser yng Nghymru.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s