Barn bersonol: llwyddo i wella ar ôl cael canser

Gyda chymorth gan Matt Kennedy, mae Nic Bowler wedi dod yn un o gyfranwyr allweddol Grŵp Gorchwyl a Gorffen yr Etholiad Macmillan a fu’n gymorth i lunio galwadau ein maniffesto. Mae blog Nic yn agored ac yn bersonol, ac mae’n esbonio sut aeth Nic ati i ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau a chwrs HOPE Macmillan i ddechrau ailadeiladu’r cydbwysedd rhwng ei fywyd a’i waith ac i feithrin perthnasoedd cymdeithasol newydd.

Gwydnwch a gwella, mae’n debyg mai dyna’r greal sanctaidd ar ôl canser?

Mae’n awgrymu llwyddo i weithredu’n weddol fach eto, i gadw’r ddysgl yn wastad, rhyw nic-bowler-croppedfath o normalrwydd, i gael cydbwysedd newydd ac i allu gwrthsefyll beth bynnag arall y mae bywyd yn penderfynu ein herio ni gydag ef. Roeddwn i’n gwybod hyn i gyd, ond ar ôl imi gael canser, roedd hi’n anodd imi ei gyflawni.

A dweud y gwir, roedd hi’n anodd IAWN imi! Rwy’n gwybod am oroeswyr eraill sydd wedi mynd yn ôl i’r gwaith fel petai dim wedi digwydd. Nid fel hynny roedd hi imi – er bod fy nghanlyniad o ran fy nghyflwr corfforol gystal ag y gallai fod wedi bod. Gwnaeth fy nyrs Macmillan waith gwych o ran rhoi gwybodaeth a chymorth imi cyhyd ag y gallai, ond roedd angen MWY arnaf i.

Hope-Programme-WebRoeddwn i ar wrth-iselyddion am dipyn a chefais lwyth o sesiynau cynghori. Ynghanol yr anhrefn, gwelais fod Macmillan yn rhedeg cwrs o’r enw ‘Help i Oresgyn Profiadau Anodd / Help Overcoming Problem Experiences’ (HOPE). Felly wrth gwrs dyma fi’n cofrestru ac yn elwa o gynnwys y cwrs a’r amgylchedd cefnogol a roddodd y cwrs. Mae’n debyg iddo fy helpu i sylweddoli nad fi oedd yr unig un oedd fel petai’n cael anhawster mynd yn ôl i’r arfer.

Yn y pen draw dysgais fyfyrio ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar (mindfulness). Adeiladais fy nghydbwysedd gwaith-bywyd o’r newydd, a meithrin perthnasoedd cymdeithasol newydd, er mwyn cywiro’r dinistr roedd canser fel petai wedi’i adael o’i ôl. Rwyf wedi cadw cysylltiad â’r grŵp HOPE bychan ac rydyn ni’n cwrdd bob ryw fis neu ddau i gael cinio.

Yn un o’r ciniawau hyn ryw fis yn ôl penderfynais weld a oedd fy mhrofiad i’n debyg i brofiad un o’r lleill. “Wyt ti’n teimlo nad wyt ti’n gallu gwrthsefyll straen cystal ers cael canser?” gofynnais i … gan fod hyn yn rhywbeth roeddwn i wedi dod yn ymwybodol ohono. Yr ateb oedd, “Ydw, ond dwi wedi dod yn well am ddatrys problemau.” Nawr gwnaeth hynny imi feddwl ac ystyried go iawn. Wrth feddwl am y peth, des yn ymwybodol fod hynny’n wir imi hefyd, ond roeddwn i’n canolbwyntio mwy ar yr hyn yr oeddwn i’n teimlo imi ei golli, yn lle’r ffordd newydd o ymdopi â sefyllfaoedd llawn straen, rhywbeth yr oeddwn innau wedi’i ddysgu hefyd.

Yn lle ceisio ‘brwydro drwy’ sefyllfaoedd, fel roeddwn i’n aml yn ei wneud o’r blaen, nawr byddaf i’n meddwl am y cynllun gorau ac yna’n gweithredu arno. Dim mwy o ‘gadw pethau fel roedden nhw’, a hynny’n arwain at straen tymor hir. Er ei bod hi’n teimlo fel petawn i’n methu ymdopi â straen cystal, rwy’ wedi dysgu bod yn fwy pendant a phenderfynol wrth ymdrin â sefyllfaoedd y byddwn i wedi gadael iddyn nhw lusgo ymlaen o’r blaen.

Felly pan oeddwn i’n meddwl yn wreiddiol am wella a gwydnwch, yr hyn a oedd gen i yn fy meddwl oedd llinell sylfaen o’r gorffennol. A’r hyn rwyf wedi’i ddysgu, bedair blynedd ar ôl dechrau gwella, yw gosod fy llinellau sylfaen fel eu bod yn fwy addas i’m presennol a’m dyfodol.

Nawr mae hynny’n swnio fel gwydnwch a gwella sy’n werth eu cael go iawn!

Cofrestrwch ar HOPE – ein rhaglen hunan-reoli Macmillan 6 wythnos am ddim

Port Talbot, Gwesty Traeth Aberavon, Mai 9
10am – 12.30pm (5 wythnos)

Caerdydd, Chapter , Mehefin 9
2.30pm -4pm

Bangor, Lleoliad TBC, Mehefin 15 -16 and Medi 8 (1/2 diwrnod)

Caerfyrddin, Ivy Bush Royal Hotel, Medi 4
10am – 12.30pm

A oes gennych ddiagnosis canser? Diddordeb mewn mynychu ein rhaglen hunan-reoli HOPE? Neu’n adnabod rhywun a fyddai’n elwa?

Bydd hyn eich helpu i osod targedau cadarnhaol ar gyfer eich dyfodol a chyfle i rannu eich profiadau o fyw gyda chanser mewn amgylchedd cefnogol.

Os hoffech gadw lle neu ag unrhyw gwestiwn ynglŷn â’r rhaglen cysylltwch â’r tîm Dysgu a Datblygu yng Nghymru ar:
01656 867960 neu e-bostiwch: Genette Webster, Rheolwr Dysgu a Datblygu:gwebster@macmillan.org.uk neu waleslearning@macmillan.org.uk

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s