Wythnos Materion Marwolaeth: helpu pobl i gynllunio ar gyfer diwedd oes

Heddiw mae dechrau wythnos Materion Marwolaeth (9–15 Mai 2016). Nod yr wythnos yw annog pobl i siarad â’i gilydd am y broses o farw, marwolaeth a phrofedigaeth. Gall sgyrsiau ynglŷn â diwedd oes fod yn anodd felly gofynnon ni i Tina Smith, a ddaeth yn Rheolwr Budd-daliadau Macmillan yn ddiweddar, i ddweud wrthon ni sut mae gwasanaeth Macmillan yn helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser yn ystod cyfnod anodd iawn.

lets talk about dying

Tina Smith ydw i ac rydw i’n un o weithwyr proffesiynol Macmillan ers chwe blynedd. Rwy’n gynghorydd budd-daliadau ar gyfer ardal Castell-nedd Port Talbot ers pum mlynedd.

Yn ddiweddar des i’n Rheolwr Budd-daliadau. Fy ngwaith yw helpu i ddatblygu

TinaSmith-cropped

Tina Smith

gwasanaethau ymhellach fel y gall Macmillan gyrraedd cynifer ag sy’n bosibl o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ddiagnosis canser.

Yn Macmillan, mae’n bwysig fod cleifion yn cael cyngor priodol ar gyfer ba gam bynnag maen nhw arno gyda’u canser. Yn ddelfrydol dylai cleifion a’u teuluoedd gael cyngor a gwybodaeth yn llawer cynharach er mwyn iddyn nhw gael mynediad i fudd-daliadau sy’n eu galluogi i ymdopi ag unrhyw gostau ychwanegol a/neu golli incwm oherwydd eu diagnosis a’u triniaeth.

Mae rhai sgyrsiau anodd ynghylch diwedd oes, ond mae’n bwysig fod y claf a’i deulu’n cynllunio ar gyfer y dyfodol – yn aml y mae hi’n argyfwng pan fydd pobl yn chwilio am gyngor.

Gwaetha’r modd, pan fyddan nhw’n gofyn am gyngor adeg argyfwng, gall wneud i sefyllfa anodd fod yn fwy cymhleth.

Er enghraifft, os yw cyngor cynharach ar gael i rywun sydd â diagnosis terfynol, mae modd hawlio a phrosesu budd-daliadau’n gyflym o dan Reolau Arbennig ac mae modd eu talu’n

End of life: a guide

brydlon. Felly hefyd, mae ymyriad cynnar yn sicrhau bod modd egluro materion sy’n ymwneud â budd-daliadau’n iawn ac mae modd rhoi cynlluniau yn eu lle fel bod teuluoedd yn fwy parod ac yn fwy abl i ymdopi’n well.

Yn aml mae materion sy’n ymwneud â thalu am angladdau a sut bydd y teulu’n gallu talu. Weithiau mae trefnwyr angladdau yn gofyn am flaendal ymlaen llaw.

Mae’n bwysig i deuluoedd gael help yn gyflym. Os ydyn nhw’n gymwys i gael help drwy’r system fudd-daliadau, mae terfyn amser o dri mis ac er bod y system fudd-daliadau’n rhoi peth cymorth tuag at gost angladd, nid yw’n talu am y gost i gyd.

Mae wedi dod i’r amlwg, wrth i gostau angladdau godi, fod teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid yn gallu wynebu dyled o ganlyniad. Yn fy rôl i byddwn i’n ceisio cael grantiau o ffynonellau eraill er mwyn helpu i liniaru’r problemau hyn.

after-someone-dies-coping-bereavementGyda hyn mewn cof y mae Gwasanaethau Cyngor Macmillan yn rhoi cyngor a chefnogaeth nid yn unig i’r person sydd â’r diagnosis canser ond hefyd er mwyn sicrhau bod gan eu teuluoedd y cymorth sydd ei angen arnynt i’w helpu nhw drwy’r adeg anodd hon.

Gallwch lawrlwytho Diwedd oes: canllaw – llyfryn i bobl ar ddiwedd oes, a’u gofalwyr, yma.

Gallwch lawrlwytho Ar ôl i Rywun Farw: ymdopi â phrofedigaeth yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ganser, siaradwch â’n Llinell Gymorth ar 0808 808 0000 (ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 8pm) neu ewch i’n gwefan www.macmillan.org.uk i gael gwybodaeth a chymorth.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s