Ein huchelgais: nad yw tlodi’n ganlyniad i ddiagnosis canser

Mae’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser yn aml yn wynebu heriau unigryw wrth geisio cael mynediad i wybodaeth a chyngor ariannol. Mae Helen Powell, Cynghorydd Cymorth Arbenigol – Rhaglen Cyngor Budd-daliadau yn dweud pam mae Macmillan wrthi’n buddsoddi mwy mewn rhoi cyngor budd-daliadau wyneb yn wyneb er mwyn sicrhau bod mwy o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser yn cael eu cyrraedd.

Mae Macmillan wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd dros y 10 mlynedd diwethaf yn rhoi cyngor budd-daliadau wyneb yn wyneb i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser. Mae’r angen am gyngor ynghylch budd-daliadau pan fydd rhywun wedi’i effeithio gan ddiagnosis canser o’r pwys mwyaf.

Hoffai Macmillan petai pawb sydd wedi’u heffeithio gan ganser yn cael cynnig cyfle, fel helen-powell-blogmater o drefn, i gael cyngor budd-daliadau cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl y diagnosis. Mae Macmillan wrthi’n buddsoddi mwy mewn rhoi cyngor budd-daliadau wyneb yn wyneb er mwyn sicrhau bod mwy o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser yn cael eu cyrraedd.

Rydym wedi datblygu model rhoi cyngor budd-daliadau a fydd yn sicrhau bod y rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser yn cael yr help sydd ei angen yn y lle gorau posibl.

Drwy wneud hyn mae Macmillan yn gobeithio gwireddu uchelgais craidd: nad yw tlodi’n ganlyniad i ddiagnosis canser. Mae pryderon arian yn un o’r materion mwyaf brys i rai sydd wedi’u heffeithio gan ganser ac mae gan lawer o bobl hawl i gael budd-daliadau ond gall y broses o’u hawlio fod yn hir ac yn gymhleth.

Mae Macmillan yn helpu i gwrdd ag anghenion cyngor budd-daliadau rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys drwy gefnogi ac ariannu Gwasanaethau Cyngor Budd-daliadau Lleol, cynhyrchu a dosbarthu deunyddiau wedi’u hargraffu o safon uchel, ac yn uniongyrchol drwy ein gwefan a’n llinell gymorth ffôn (Llinell Gymorth Macmillan).

Mae Macmillan wedi buddsoddi mewn datblygu gwasanaethau cyngor budd-daliadau er mwyn cydnabod yr heriau unigryw sy’n wynebu’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser pan fyddan nhw’n ceisio cael mynediad i wybodaeth a chyngor ariannol.

Mae’n aml yn anodd cael gafael ar gyngor ariannol – mae’r rhai sydd wedi’u heffeithio

Pan fyddan nhw’n gallu cael gafael ar y cyngor hwn, maen nhw’n aml yn gweld, er bod y cynghorwyr yn arbenigo ar faterion sy’n ymwneud â chyngor budd-daliadau, fod y diffyg dealltwriaeth am ganser a’i driniaethau’n golygu y gallan nhw golli peth o’r cymorth ariannol sydd ar gael.

Mae cyngor budd-daliadau’n golygu bod pobl yn gallu ymdopi’n well– mae cael cyngor ariannol yn effeithio ar iechyd a lles. Mae’n arwain at lai o straen a phryder, yn ogystal â theimlo’n fwy fel petaen nhw mewn rheolaeth a bod perthnasoedd teuluol yn gwella.

Mae’r incwm sy’n dod o gael cyngor budd-daliadau’n galluogi pobl i fforddio hanfodion ac eitemau ychwanegol a oedd eu hangen o ganlyniad i ddiagnosis canser.

Mae cyngor yn aml yn cael ei roi ar yr adeg anghywir – er bod nyrsys, meddygon a chleifion eraill weithiau’n rhoi arweiniad gwerthfawr nid yw llawer o’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser yn ei gael ar yr adeg gywir. Yn dilyn diagnosis canser gall pobl wynebu dyled newydd neu ragor o ddyled oherwydd bod eu hamgylchiadau wedi newid. Prif ganlyniadau ariannol diagnosis canser yw colli incwm, llai o gynilion, diweithdra tymor byr neu dymor hir, pensiwn galwedigaethol is a chostau ychwanegol sy’n gysylltiedig â thriniaeth ganser. Mae enghreifftiau’n cynnwys cynnydd i filiau gwresogi a biliau cyffredinol y cartref, mwy o gostau teithio yn ôl ac ymlaen o’r ysbyty a newid mewn anghenion deiet neu ddillad.

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ynghylch ble i ddod o hyd i’ch cynghorydd agosaf a  manylion sut gallwch gysylltu, ewch i ran ‘Yn eich ardal/In your area’ gwefan Macmillan. Rhowch eich cod post i mewn i weld pa gymorth a chyngor y mae Macmillan yn eu cynnig yn eich ardal chi.

 

lets talk about dyingOs oes gennych unrhyw gwestiynau am ganser, siaradwch â’n Llinell Gymorth ar 0808 808 0000 (ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 8pm) neu ewch i’n gwefan www.macmillan.org.uk i gael gwybodaeth a chymorth.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s