Diwrnodau ymwybyddiaeth: ffordd wych o godi arian a chael gwybodaeth a chymorth canser

Helen Watkins, Area Manager, WalesYn ogystal â chodi arian i Macmillan ar ddiwrnod ymwybyddiaeth ddydd Mawrth 17 Mai, bydd Fferyllwyr Gwybodaeth Macmillan Boots, a Chynghorwyr Harddwch Macmillan Boots mewn nifer o siopau ledled Cymru i gynnig cyngor a chymorth i’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser.   Mae’n edrych fel diwrnod gwych! Yn y blog hwn mae Helen Watkins, Rheolwr Ardal Cymru, Boots UK, yn ysgrifennu am y bartneriaeth â Macmillan ac yn egluro nod y diwrnod.

Mae Cymorth Canser Macmillan a Boots UK yn cydweithio ers 2009 i helpu i wella bywydau’r rhai sy’n byw gyda chanser. Dros y cyfnod hwn, rydym wedi lansio dau wasanaeth newydd sbon yn ein siopau Boots yn y DU, hyfforddi Fferyllwyr Gwybodaeth Macmillan Boots, a Chynghorwyr Harddwch Macmillan Boots, a thrwy ymdrechion ein cydweithwyr, ein cwsmeriaid, ein cyflenwyr a’n partneriaid, rydym wedi codi dros £10 miliwn i’r elusen.

Sept 2015 129

Yng Nghymru, mae 19,000 o bobl  yn cael diagnosis canser bob blwyddyn ac mae dros 130,000 o bobl yn byw gyda chanser neu’r tu hwnt iddo ar hyn o bryd. Rydyn ni wir yn canolbwyntio ar estyn allan i gynorthwyo’r bobl hyn o’r tu fewn i’w cymuned leol. Rydyn ni eisiau cael ein hadnabod am fod yn fwy na siop yn unig, felly roeddem yn awyddus i ysgogi ein timau o’r newydd am ein partneriaeth â Macmillan ac i redeg ymgyrch gydweithredol ar draws pob un o’n siopau ac Optegwyr Boots yng Nghymru.

Drwy’r ymgyrch ymwybyddiaeth hon, roeddem yn awyddus i roi gwybod i’n cwsmeriaid ac i gleifion y gall Boots UK gynnig gwybodaeth a chymorth canser iddynt o leoliad diogel a chyfleus ar y stryd fawr, a hynny gan bobl y maent yn ymddiried ynddynt.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaboots

boots invite p2

Ar hyn o bryd mae gennym dros 90 o Fferyllwyr Gwybodaeth Macmillan Boots wedi’u hyfforddi ledled Cymru sydd wedi gwirfoddoli i ymgymryd â modiwlau dysgu ychwanegol fel y gallant gynnig cymorth arbenigol a chyfeirio cleifion at gymorth priodol. Hefyd rydym wedi datblygu cwrs hyfforddi ar gyfer ein cynghorwyr harddwch No7, fel y gallant helpu’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser â sgileffeithiau gweledol y driniaeth. Gwyddom fod llawer o fenywod sy’n mynd drwy’r driniaeth yn teimlo fod y sgileffeithiau corfforol yn cael effaith negyddol ar eu hunan-barch, a nod y gwasanaeth hwn yw helpu menywod sy’n mynd drwy driniaeth ganser i deimlo’n fwy fel nhw eu hunain eto ar adeg pan fydd angen hynny fwyaf arnynt. Rydym newydd hyfforddi 15 Cynghorydd Harddwch Macmillan Boots ychwanegol a fydd yn ein siopau mwy o faint yng Nghymru fel y gallwn ni helpu rhagor o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser – ar y diwrnod ymwybyddiaeth a thu hwnt.

Dyma’r tro cyntaf inni redeg ymgyrch gydweithredol o’r fath yn ein holl siopau yng Nghymru ac mae’n gyfle i ddangos i’n cymuned leol sut mae ein harbenigwyr hyfforddedig bob amser ar gael i gynorthwyo’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser o leoliad diogel a chyfleus ar y stryd fawr. Yn aml iawn, canser yw’r frwydr anoddaf y bydd llawer o bobl yn ei hwynebu byth, a gwyddom o’r sgyrsiau y mae ein fferyllwyr wedi’u cael â chwsmeriaid sydd wedi’u heffeithio gan ganser, y gall siarad drwy bethau wneud gwahaniaeth go iawn ac y gall gael effaith gadarnhaol ar eu bywydau ac ar fywydau eu teuluoedd a’u ffrindiau.

Yn ogystal â chyngor a chymorth ymarferol, mae codi arian yn rhan bwysig o unrhyw elusen, a gwyddom fod hyn yn un o’n cryfderau ar draws Cymru.  Bydd pob siop yng Nghymru ar y diwrnod ymwybyddiaeth yn cynnal raffl i godi arian, ac mae rhai siopau’n gwneud mwy hyd yn oed, fel cynnal bore coffi, gwerthu cacennau a hyd yn oed heriau beicio-thon – defnyddio beic statig yn y siop, a gyda’i gilydd bydd cydweithwyr Boots UK yn beicio dros 100 milltir am nawdd gydol y dydd.

Yn y pen draw, ein nodau ar gyfer y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth o’r hyn rydym yn ei wneud yn Boots UK i gynorthwyo’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser a’u teuluoedd drwy’r driniaeth a thu hwnt iddi, ysgogi ein timau i gymryd rhan a helpu i wneud yn siŵr nad oes neb yn wynebu canser ar ei ben ei hun.

Hoffem annog unrhyw un sy’n chwilio am wybodaeth a chymorth canser i ymweld â’u siop Boots leol. Cynhelir y diwrnod ymwybyddiaeth a chodi arian ar 17 Mai 2016, ond galwch heibio unrhyw bryd, da chi, a byddem yn falch o roi pa bynnag gymorth ag y gallwn.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s