Gofal Canser: heriau cefn gwlad

Mae pobl sy’n cael diagnosis canser ac sy’n byw yng Nghymru wledig yn wynebu heriau arbennig o ran cyrchu triniaeth. Mae blog Alun Tandy o Macmillan yn archwilio’r problemau y gallen nhw eu hwynebu a’r atebion mae Macmillan yng Nghymru yn eu datblygu er mwyn goresgyn y rhwystrau hyn.

IMG_5287

© Marc Llewelyn Jones

Does dim gwadu bod gan Gymru rai o’r ardaloedd gwledig mwyaf prydferth yn y byd – sy’n denu ymwelwyr o bob cwr. Mae ein golygfeydd yn un o’r manteision mwyaf i fyw yng Nghymru.

Ond er gwaethaf y manteision amlwg, mae rhai anfanteision i fywyd gwledig yng Nghymru, sef y potensial i fod yn ynysig, mynediad gwael i fand eang a’r angen i deithio pellteroedd mawr i gael rhai nwyddau a gwasanaethau.

I bobl a effeithir gan ganser sy’n byw yng nghymunedau gwledig Cymru, mae’r heriau hynny’n gallu cael eu chwyddo ar adeg pan fo’r angen i allu cyrchu gofal a chymorth ar ei fwyaf.

Rydyn ni’n gwybod bod taith ganser pobl yn gallu rhychwantu nifer o leoliadau gofal iechyd. Mae gofyn weithiau i bobl deithio i wahanol leoliadau ar gyfer radiotherapi, cemotherapi neu lawdriniaeth, yn dibynnu ar fath a chyfnod eu canser. Er bod y rhyngweithio cymdeithasol a ddaw yn sgil hyn o fantais i rai pobl, mae’r baich teithio’n gallu bod yn sylweddol.

Mae’n bwysig bod pobl yn derbyn cyngor ariannol amserol yn dilyn diagnosis canser. I leddfu’r pwysau ychwanegol hyn, rydyn ni wedi gweithio’n galed i godi ymwybyddiaeth o Linell Gymorth Macmillan (0808 808 00 00 dydd Llun i ddydd Gwener, 9am–8pm). Rydyn ni hefyd wedi lleoli Ymgynghorwyr Budd-daliadau Macmillan mewn lleoliadau cymunedol ac ysbytai.

Mae costau teithio a biliau ynni uwch yn realiti go iawn i lawer o gleifion. Mewn cymunedau gwledig mae’n hanfodol sicrhau bod y cyngor hwn yn hawdd ei gael a’i ddeall.

Gwelwyd cynnydd yn y defnydd o delefeddygaeth i oresgyn rhai heriau. Er enghraifft, yn 2015 buddsoddodd Macmillan £250k i wella triniaeth a chefnogaeth i bobl â chanser y pen a’r gwddf yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru.

wales-telemedicine-film-screenshot

Un prosiect a gefnogwyd y sgil hyn yw sefydlu clinig telefeddygaeth yn Ysbyty Aberaeron lle gall cleifion ddefnyddio telegynadledda gyda therapyddion iaith a lleferydd Macmillan yn ysbyty Singleton yn Abertawe.

Mae rôl gennym hefyd fel elusen o ran creu cysylltiadau â chymunedau gwledig – a dros y blynyddoedd rydyn ni wedi cael llwyddiant mawr yn Sioe Frenhinol Cymru. Mae hyn wedi bod yn hollbwysig o ran codi ein proffil ymysg cymunedau gwledig, a chodi ymwybyddiaeth o ganser o ganlyniad i hynny yng Nghymru wledig.

alun-tandy-rws2015

Mae ein huned cymorth symudol yn darparu amgylchedd cyfeillgar ac ymlaciedig i bobl gael trafod eu pryderon gyda’n harbenigwyr gwybodaeth a chymorth. At hynny, yn y blynyddoedd diwethaf mae ein harbenigwyr nyrsio canser y croen Macmillan a gweithwyr proffesiynol eraill Macmillan wedi dod i’r Sioe i ddweud wrth ymwelwyr am eu gwaith a thrafod eu pryderon.

Mae heriau penodol yn gysylltiedig â’r ffaith bod cynifer o bobl hŷn yn byw yng Nghymru wledig.

Mae pobl hŷn yn gwneud cryn gyfraniad economaidd a chymdeithasol i gymdeithas ond mae rhychwant yr anhwylderau sy’n gallu ymddangos yn hwyrach mewn bywyd yn peri her ynddo’i hun.

Mae gofyn gwaith cydlynu arbenigol rhwng timau ysbyty a thimau gofal cymunedol i ddarparu gofal diwedd bywyd mewn lleoliadau gwledig. Mae cynllunio gofal ar lefel uwch i hwyluso hyn yn angenrheidiol i sicrhau, cyhyd â phosibl, bod unigolion yn cael marw mewn lleoliad sydd fwyaf dymunol iddyn nhw. Yn aml iawn, rydyn ni’n gwybod mai yng nghartref y person mae hyn.

Mae gofal canser yn newid er gwell yng Nghymru – a phrofiadau ac arbenigedd cleifion sy’n llywio’r datblygiadau hyn, wrth i Macmillan a’n partneriaid yn y byrddau iechyd a’r awdurdodau lleol weithio ar y cyd i wella gwasanaethau.

Rydyn ni’n codi proffil canser, yn buddsoddi adnoddau ac mae gwrthbwyso rhai o’r heriau a wynebir gan bobl a effeithir gan ganser mewn lleoliadau mwy gwledig yn braenaru’r tir er mwyn gwasanaethu’r cymunedau hyn yn well.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ganser siaradwch â’n Llinell Gymorth ar 0808 808 0000 (ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am tan 8pm) neu ewch i’n gwefan www.macmillan.org.uk am wybodaeth a chymorth.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s