Bu Cathy, sydd wedi goroesi canser, yn westai yn nigwyddiad Bore Coffi Mwya’r Byd David Emanuel

Mae Cathy Simms yn dod o dde Cymru ac mae’n fam i ddau o blant. Mae hi wedi goroesi canser, ac roedd hi ymhlith y gwesteion mewn bore coffi a gynhaliwyd gan y cynllunydd ffasiwn David Emanuel er budd Gofal Canser Macmillan dydd Gwener diwethaf.

Gwahoddwyd Cathy Simms, 48, i’r trydydd digwyddiad Bore Coffi Mwya’r Byd a gynhaliwyd gan y cynllunydd, sy’n dod o Ben-y-bont ar Ogwr yn wreiddiol. Bu’n siarad ag ef am ei brwydr yn erbyn canser y colon bedair blynedd yn ôl, a’r caledi ariannol a brofodd pan wahaniaethodd ei chyflogwr yn ei herbyn yn ystod ei thriniaeth am ganser.

David Emanuel

Roedd David Emanuel yn siarad am ei brofiad o ganser drostad. Mae e’n un o lysgenhadon adnabyddus Macmillan

 

Roedd hi hefyd yn y dorf a fu’n gwrando ar David – cyflwynydd a chyfarwyddwr creadigol y gyfres lwyddiannus gan TLC/Discovery, Say Yes To The Dress – yn annerch gwesteion ym mhlasty Gileston Manor am ei brofiad yntau o ganser y brostad yn 2012. Derbyniodd ef gymorth gan Macmillan yn ystod ei driniaeth, ac ers hynny, mae wedi bod yn un o lysgenhadon adnabyddus yr elusen, ac wedi cynnal ei fore coffi ei hun.

Dywedodd Cathy, sy’n rhedeg ei busnes ei hun yn cynllunio ac yn gosod y tu mewn i siopau: “Mae heddiw wedi bod yn ddiwrnod i’r brenin. Mae David Emanuel yn ddyn hyfryd, diffuant. Enillais i dedi bêr a gynlluniwyd ganddo yn y raffl, a chael tynnu fy llun gydag e. Mi adroddais fy hanes wrtho, ac fe wrandawodd e’n astud.”

Eglurodd Cathy fod Macmillan wedi ei helpu hi gyda’r achos llys yn erbyn ei chyn-gyflogwr, a’i bod hithau bellach yn awyddus i gynyddu ymwybyddiaeth o ganser ac o wahaniaethu negyddol.

David Emanuel

Enillodd Cathy dedi ber a gynlluniwyd gan David Emanuel yn y raffl

Dywedodd David – sy’n fwyaf adnabyddus am gynllunio ffrog briodas y ddiweddar Dywysoges Diana yn 1981: “Roedd fy nyrs Macmillan yn gefn mawr i mi pan ges i ddiagnosis o ganser, felly dwi wrth fy modd yn cynnal boreau coffi i helpu Macmillan i ariannu eu gwasanaethau i bobl sy’n byw gyda chanser, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.”

Bydd yr arian a godwyd ym more coffi David, ynghyd â’r holl ddigwyddiadau a gynhaliwyd yng Nghymru, yn helpu Macmillan i ddarparu gwasanaethau hanfodol i bobl sy’n byw gyda chanser, yn cynnwys nyrsys, cynghorwyr budd-daliadau, a chanolfannau gwybodaeth a chefnogaeth.

David Emanuel

Cathy a Susan Morris, Pennaeth Gwasanaethau Macmillan Cymru

Dywedodd Susan Morris, Pennaeth Gwasanaethau Macmillan Cymru: “Hoffai Macmillan ddiolch o galon i David am ei gymorth cyson, ac am gynnal digwyddiad Bore Coffi Mwya’r Byd ym mhlasty Gileston Manor.

“Mae David yn gefnogwr neilltuol, a bydd yr arian a godwyd gan ei fore coffi ef, a thrwy Gymru gyfan, yn ein helpu ni i fuddsoddi mewn gwasanaethau i gefnogi pobl sy’n byw gyda chanser a’u teuluoedd ledled y wlad.”

Mae Cathy hefyd yn cymryd rhan yn ymgyrch Go Sober for October, her codi arian Macmillan sy’n annog pobl sy’n yfed yn gymdeithasol i roi’r gorau i alcohol am fis i godi arian ar gyfer Gofal Canser Macmillan, a chefnogi pobl sy’n byw gyda a thu hwnt i ganser.

Dywedodd Cathy, “Dydw i ddim yn ddigon heini i gyflawni heriau rhedeg Macmillan, ond mae hwn yn rhywbeth y galla i ymrwymo iddo, ac rwy’n credu bydd yn llesol i fy iechyd hefyd.”

Byddwn ni’n dilyn her Go Sober For October Cathy ar ein blog.

Os ydych chi wedi eich effeithio gan ganser ac yn dymuno derbyn gwybodaeth a chefnogaeth gan Macmillan, ewch i wefan www.macmillan.org.uk neu ffonio Llinell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s