Mike Haughton: Mynd yn Sobr ym mis Hydref

Mae Mynd yn Sobr ym Mis Hydref/Go Sober for October yn herio yfwyr cymdeithasol i roi’r gorau i alcohol am fis er mwyn codi arian i Gymorth Canser Macmillan.

gs16_bottle-cap_600x600

Dros y DU, mae 67,539 ‘arwr sobr’ wedi codi £1,717,655 i Macmillan yn barod – a dim ond pythefnos sydd ers dechrau’r her.

Un o’r rhain yw Mike Houghton, rheolwr codi arian Macmillan Cymru ar gyfer Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae swydd Mike yn cynnwys cynorthwyo unigolion, grwpiau a busnesau gyda’u hymdrechion i godi arian – ond mae eisiau arwain drwy esiampl a mynd ati i godi arian ei hun. Mae wrth ei fodd ei fod bron â chyrraedd ei darged nawdd, sef £150.

Bydd yr arian a gaiff ei godi drwy Fynd yn Sobr ym mis Hydref yn helpu Macmillan i barhau i ddarparu gwasanaethau yng Nghymru – lle bydd un o bob tri ohonom yn cael canser, ac mae dros 130,000 o bobl yn byw gyda chanser a’r tu hwnt iddo ar hyn o bryd – gan gynnwys ariannu nyrsys, ffisiotherapyddion, cynghorwyr budd-daliadau lles a’n canolfannau gwybodaeth yn rhai o ysbytai Cymru, yn ogystal ag ymgyrchu dros ofal canser gwell i gleifion. .

Mae Mike wedi bod yn cadw dyddiadur fideo o’i her – ac yn ddiweddar cafodd ei gyfweld ar Bay TV, yr orsaf deledu leol ar gyfer Abertawe, yn sôn am Fynd yn Sobr a’i waith gyda Macmillan. Cewch wylio ei flog diweddaraf isod a dal i fyny gyda’i rai blaenorol yma.

https://macmillancymruwales.wordpress.com/category/go-sober-for-october/

Mae’n dweud, er bod rhai adegau wedi bod yn heriol, ei fod wedi cael ei synnu bod pethau’n mynd cystal.

“Roedd wythnos diwethaf yn un anodd,” meddai, “yn bennaf oherwydd nad oedd fy ngwraig a minnau’n gwneud dim byd mawr. Dim ond gwylio’r teledu a gwneud gwaith tŷ roedden ni, yn hytrach na gwneud unrhyw beth newydd a diddorol. Felly gyda’r nos, ry’ch chi ’mond yn gwylio’r teledu, yn teimlo braidd yn aflonydd ac fel arfer byddwn i’n dweud ‘Efallai caf i ddiod’. Ond dyw hynny ddim yn bosibl.

“Nos Wener ro’n i’n gwylio’r Gweilch, y tîm rwy’n eu cefnogi, yn chwarae yn erbyn Gleision Caerdydd. Fe wyliais y gêm gyda lemonêd yn fy llaw. Roedd hynny’n wahanol, does dim dwywaith.”

Mae’n dweud nad yw’n gweld eisiau alcohol gymaint ag roedd yn disgwyl gwneud ac mae hyd yn oed yn meddwl y bydd yn cael effaith gadarnhaol ar ei arferion yfed.

“Dwi’n credu y bydd hyn yn newid fy ffordd o feddwl,” medd Mike. “Efallai na fydda’ i bob amser eisiau diod ar nos Wener. Dwi wedi torri’r traddodiad hwnnw.”

Mae’n dweud, y penwythnos diwethaf, ei fod wedi codi erbyn 6 y bore er mwyn clirio’r ystafell fwyta i’r adeiladwyr, i baratoi at waith sy’n cael ei wneud ar y tŷ. “Ro’n i wedi gwneud popeth erbyn 10 y bore,” medd Mike. “Roedd gen i lawer o egni. Ro’n i’n teimlo’n dda. Dwi ddim yn cofio teimlo mor glir â hynny ar fore Sul ers tro byd. Ro’n i bob amser yn meddwl fy mod i’n egnïol, hyd yn oed gyda phen mawr, ond mae hyn wedi dangos i mi nad ydw i!

“Mae wedi newid fy ffordd o feddwl,” ychwanega. “Dwi yn gallu ei wneud e. Efallai y bydda’ i’n yfed llai yn y dyfodol a gwybod fy mod i’n gallu cael hwyl ar nos Wener heb gwrw.

Wedi dweud hynny, mae’n cyfrif y diwrnodau cyn ei ben-blwydd ar 31 Hydref. Mae’n gwneud cyfraniad ychwanegol o £15 i brynu Tocyn Aur, sy’n rhoi noson yn rhydd o’r her ddialcohol i’r rhai sy’n Mynd yn Sobr.

“Mae’r bobl hyfryd dwi’n gweithio gyda nhw wedi prynu pryd o fwyd i mi, felly dwi’n mynd allan gyda fy ngwraig, ac mae’r teulu-yng-nghyfraith yn gwarchod,” medd Mike.

“A dwi’n mynd i gael potel o win.”

Gallwch wylio flogiau Mike ar dudalen YouTube Macmillan Cymru, yma ar ein blog, neu ar ein tudalennau Facebook neuTwitter

I gael rhagor o wybodaeth am Fynd yn Sobr, neu i gofrestru, ewch i’r wefan

Gallwch noddi Mike yma.

I gael gwybodaeth neu gymorth gan Macmillan, ffoniwch ni’n rhad ac am ddim ar 0808 808 00 00 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am–8pm) neu ewch i macmillan.org.uk.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s