Macmillan a Chwm Taf yn gweithio gyda’i gilydd i gynllunio uned gofal arbenigol newydd gwerth £6.75m

Mae Cymorth Canser Macmillan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn bwriadu adeiladu uned gofal arbenigol newydd gwerth £6.75m ger Llantrisant.

dec_on-approach_render-best

Mae’r elusen a’r bwrdd iechyd wedi cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio i ddatblygu uned o’r radd flaenaf yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, byddai Macmillan yn cyfrannu £5m tuag at yr uned, sef ei chyfraniad unigol mwyaf yng Nghymru.

Byddai’r uned arbenigol yn cynnwys 8 gwely ac yn darparu gofal i gleifion mewnol a chleifion allanol a gofal lliniarol yn ystod y dydd a chymorth i bobl â chanser na ellir ei wella a chyflyrau eraill.

Ar hyn o bryd, darperir gofal lliniarol i gleifion canser yn y Rhondda yn ysbyty bach lleol Pontypridd, sef y Bwthyn.

Er ei bod yn hysbys bod ansawdd gofal y Bwthyn yn rhagorol, mae ei leoliad weithiau’n golygu bod angen symud cleifion o Ysbyty Brenhinol Morgannwg i gael profion a thriniaethau arbenigol, a gall hynny fod yn anodd a pheri trallod i’r cleifion.

Yn yr un modd, gall rhai cleifion sy’n mynd i Ysbyty Brenhinol Morgannwg gael budd o fod mewn amgylchedd gofal lliniarol, ond nid ydynt yn ddigon iach i’w symud i’r Bwthyn.

Dywedodd Dr Ian Beck, Ymgynghorydd Meddygol ym maes Meddygaeth Liniarol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf: “Byddai uned arbenigol newydd o’r radd flaenaf yn rhoi gofal o’r safon uchaf posibl i gleifion mewn amgylchedd sy’n gyfforddus iddyn nhw a’u teuluoedd.

“Bydd adeiladu’r uned newydd yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg hefyd yn sicrhau bod cleifion yn gallu cael profion a thriniaeth arbenigol yn haws heb orfod symud yn ddiangen rhwng ysbytai pan nad ydynt, yn aml, yn ddigon iach i wneud hynny.”

Dywedodd Susan Morris, Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru: “Mae’n bleser gennym weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar yr uned arfaethedig hon, a chredwn y bydd yn helpu pobl i gael gofal lliniarol yn haws mewn amgylchedd cyfforddus.

“Ar ôl ymgynghori’n helaeth â staff a chleifion, byddai’r uned yn cael ei dylunio gan ddefnyddio arbenigedd a dealltwriaeth Macmillan o anghenion pobl sydd â chanser a’u teuluoedd, gan gynnwys ceginau ac ardaloedd cymunedol lle y gallant dreulio amser gyda’i gilydd.

“Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, dyma fydd buddsoddiad unigol mwyaf Macmillan yng Nghymru, a dim ond drwy haelioni a chymorth y cyhoedd y gallwn gyllido’r cynlluniau hyn.”

Dywedodd John Palmer, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf: “Rydym yn ymrwymedig i feithrin ein perthynas wych â Chymorth Canser Macmillan. Y nod yw y bydd yr uned hon o’r radd flaenaf yn ategu ein gwasanaeth gofal lliniarol sy’n datblygu’n gyflym.”

Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, disgwylir i’r gwaith ddechrau yn hwyrach eleni, a bydd y ganolfan yn agor gobeithio ddiwedd 2018 neu ddechrau 2019.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s