Ydych chi’n gofalu am rywun â chanser? Dywedwch wrthon ni beth sy’n gweithio – a beth sy ddim

Ydych chi’n cefnogi aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog â chanser? Ym mis Ebrill 2016, fe gyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddf newydd – Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) – ac ynddi roedd amodau a fyddai’n gwella cefnogaeth i gynhalwyr. Nawr, fe hoffai’r Llywodraeth ddeall beth sy’n gweithio a beth sy’n ddiffygiol.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Greg Pycroft, Swyddog Polisi (Cymru)

Os ydych chi’n gofalu am rywun â chanser, neu rydych yn weithiwr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl wedi eu heffeithio gan ganser, hoffem glywed eich barn.

Cyflwynwyd dau newid pwysig gan y ddeddf newydd:

Rhaid i gynghorau asesu anghenion cynhalwyr.

Rhaid i’ch cyngor gynnal asesiad i anghenion cynhalydd os ydy’r cyngor yn penderfynu bod angen gwneud hyn oherwydd cyfrifoldebau gofal y cynhalydd.  Mae hyn yn berthnasol waeth beth yw barn y cyngor am y lefel o gefnogaeth sydd ei hangen ar y cynhalydd, nac ychwaith am lefel adnoddau ariannol y cynhalydd na’r unigolyn sy’n derbyn y gofal.

Rhaid i’r asesiad:

  • asesu i ba raddau y mae’r cynhalydd yn medru ac yn fodlon darparu’r gofal, a pharhau i’w ddarparu
  • manylu ar y canlyniadau mae’r cynhalydd yn awyddus i’w cyflawni
  • ystyried a yw’r cynhalydd yn dymuno gweithio, derbyn addysg neu hyfforddiant neu gyflawni gweithgareddau hamdden
  • nodi i ba raddau y gall cefnogaeth, gwasanaethau ataliol neu ddarpariaeth gwybodaeth, cyngor neu gynhorthwy neu unrhyw fater arall gyfrannu at gyflawni’r canlyniadau cytûn.

Os mai plentyn yw’r cynhalydd, rhaid cynnwys y canlyniadau mae rhiant neu warcheidwad yn dymuno i’r plentyn eu cyflawni yn yr asesiad. Yn ogystal, rhaid i’r asesiad gloriannu anghenion datblygu’r plentyn, ac i ba raddau y mae’n addas i’r plentyn hwnnw fod yn darparu gofal. Yn sgil hyn, dylai’r cyngor ystyried a yw plentyn sy’n gynhalydd yn blentyn ag anghenion gofal a chefnogaeth unigryw.

Wrth gynnal yr asesiad, rhaid i’r cyngor ymgysylltu â’r cynhalydd a’r unigolyn sy’n derbyn y gofal.

Cyfuno asesiadau

RS12672__C2A3785-scr.jpg

Mae gang y cyngor hawl i gynnal asesiad o anghenion cynhalydd yn ystod yr un cyfnod ag y mae’r cyngor, neu gorff cyhoeddus arall, yn cynnal asesiad hefyd. Er enghraifft, gellid cydweithio ag Ymddiriedolaeth y Gwasanaeth Iechyd neu Fwrdd Iechyd lleol i asesu anghenion ar y cyd.

Os ydych chi’n gofalu am rywun â chanser neu’n cefnogi pobl sy’n gwneud, ydych chi wedi gweld newidiadau ers mis Ebrill 2016? Ydy’r disgrifiad o’r ddeddf newydd yn cyd-fynd â’ch profiad chi? Ydych chi wedi derbyn asesiad cyfun neu’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud?

Gallwch chi ein helpu i ddeall beth sy’n digwydd – a beth sy ddim. 

Os hoffech chi rannu profiad rydych chi wedi ei gael ers 1 Ebrill 2016 cysylltwch â Greg Pycroft.

Gwarchodir cyfrinachedd cyfraniadau, ac ni fydd modd adnabod y cyfrannydd drwy ei fanylion personol. Er hynny, mi fydd angen i ni gynnwys manylion penodol megis ardal yr awdurdod lleol neu’r bwrdd iechyd lleol, er mwyn i Lywodraeth Cymru dderbyn y wybodaeth a gweithredu arni.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s