Mae Michelle yn rhannu uchafbwyntiau blwyddyn fwyaf erioed yr uned symudol hyd yma yng Nghymru

Daw cofnod blog heddiw gan Michelle Smith, Uwch Arweinydd Arbenigol Gwybodaeth a Chefnogaeth gwasanaeth symudol Macmillan.

 Mae Michelle a’i thîm yn ymweld â threfi a digwyddiadau ledled Cymru yn y bysys mawr gwyrdd, Bertie a Betty. Y tu mewn i’r bysys mae amrywiaeth eang o lyfrynnau a ffeithlenni, ac mae tîm Michelle o arbenigwyr gwybodaeth a chefnogaeth bob amser ar y safle i ateb unrhyw gwestiynau neu i gael sgwrs.

Hoffai Michelle rannu uchafbwyntiau blwyddyn fwyaf erioed y gwasanaeth yng Nghymru hyd yn hyn.

2-the-team-in-front-of-the-bus-at-royal-welsh

 

Bu 2016 yn flwyddyn anhygoel o ran cyflenwi Gwybodaeth a Chefnogaeth Symudol ledled Cymru. Pan fydda i’n edrych yn ôl dros yr hyn a gyflawnodd Macmillan Cymru a’r Tîm Symudol eleni, rydw i’n ymfalchïo’n aruthrol yn y berthynas sydd gennym.

Mae’n eglur fod ein hangerdd a’n ffocws ar wella profiad pobl sy’n cael eu heffeithio gan ganser, boed hynny’n unigolyn sy’n byw gyda a thu hwnt i ganser, ei ffrindiau, teulu, cymdogion, cyd-weithwyr neu gyflogwyr.

Wrth feddwl pam bu eleni mor arbennig, mae nifer o resymau’n dod i’r amlwg:

Rydyn ni wedi cyrraedd mwy o bobl nag erioed o’r blaen

 Eleni, fe gyrhaeddodd ein harbenigwyr gwybodaeth a chefnogaeth symudol dros 15,000 o bobl. Roedd hyn dros dair gwaith y nifer a gyrhaeddwyd y flwyddyn flaenorol.

Mae aelodau o dîm Macmillan Cymru wedi gweithio ochr yn ochr â ni yn gyson, felly mae ymwelwyr wedi dysgu mwy am wasanaethau lleol a chynlluniau sy’n ymwneud â Chymru. Mae hyn wedi cyfoethogi profiad yr ymwelwyr.

Gallwch weld gwybodaeth bellach am yr effaith a gafodd ein huned symudol yn 2016 yma:

Mobile unit infographic WELSH copy

Rydyn ni wedi cydweithio â rhagor o weithwyr proffesiynol lleol

 Mewn ymgais i ganolbwyntio ein gwaith ar anghenion y cymunedau rydyn ni’n ymweld â nhw, rydyn ni wedi cynyddu nifer y gweithwyr proffesiynol rydyn ni’n cydweithio â nhw. Rydyn ni wedi bod yn hynod ffodus o fedru cydweithio’n glòs â thimau ymroddedig tu hwnt megis dietegwyr, nyrsys canser y croen, cynghorwyr hawliau lles a budd-daliadau, nyrsys y pen a’r gwddf, nyrsys wroleg a nyrsys lymffodema i enwi ond rhai.

3-shan-couch-giving-advice-to-a-visitor-smaller

 Rydyn ni wedi cynnal sgyrsiau ymwybyddiaeth am y tro cyntaf yng Nghymru

Hon yw’r flwyddyn gyntaf i ni fedru cynnal sgyrsiau ymwybyddiaeth sy’n canolbwyntio ar ddiagnosis cynnar, gwasanaethau lleol ac ymwybyddiaeth o’r holl wasanaethau sydd ar gael gan Macmillan. Rydyn ni wedi cynnal sgyrsiau â grwpiau cymunedol ac mewn gweithleoedd, sydd wedi ein galluogi i gyrraedd pobl na fyddai wedi derbyn gwybodaeth a chefnogaeth fel arall.

Blwyddyn ardderchog yn y sioeau mwy

 Buom yn bresennol yn Sioe Frenhinol Cymru, Sioe Môn, Big Bite a Sioe Sir Benfro, yn ogystal ag ymweld â digwyddiadau newydd i ni megis Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Wonderwool a Stadiwm Liberty ar achlysur gêm bêl-droed.

Bu’r digwyddiadau mawr hyn yn fodd i ni gyrraedd nifer fawr o bobl a chynyddu ymwybyddiaeth am yr hyn y gall Macmillan ei gynnig.

2-anglesey-show-aug-16-team

 

Nid y sioeau mawr yw popeth!

 Rydyn ni wedi cynnal gwaith hynod lwyddiannus ar raddfa lai hefyd, gan gynnwys gosod pwynt gwybodaeth mewn bore coffi ar gyfer pentrefwyr Llanpumsaint.  Buom yn bresennol ym marchnad Glyn Ebwy dros gyfnod o dair wythnos, a threialu ymuno â llyfrgell symudol ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar ei thaith er mwyn cyrraedd pobl nad sy’n medru mynd i’r prif drefi.

Ar y cyfan, fe gawson ni flwyddyn amrywiol, ond bu’n flwyddyn o ddysgu hefyd. Mae’r flwyddyn wedi gosod seiliau cadarn i ni adeiladu arnynt wrth i ni symud drwy 2017, a dwi’n methu aros!

Ymweliadau Nesaf

Mercher 1 Mawrth: Sgwâr y Castell, Canol Dinas Abertawe, 10am – 4pm

Iau 2 Mawrth: Sgwâr Dinesig Porth Talbot, 10am – 4pm

Gwener 3 Mawrth: Caerfyrddin a Marchnad Da Byw Caerfyrddin

Sadwrn 4 Mawrth: Stadiwm Liberty Abertawe, gêm Abertawe V Burnley

Sadwrn 22 a Sul 23 Ebrill: Wonderwool, Llanfair-ym-Muallt

Gwener 26 Mai: Gŵyl Amrywiaeth Gogledd-ddwyrain Cymru

Bydd dyddiadau pellach yn cael eu cadarnhau ar gyfer 2017.

Os na allwch chi ymweld â’r bws ar y dyddiadau hyn ac mae gennych gwestiynau am ganser, croeso i chi ffonio Llinell Gymorth Macmillan ar 0808 808 0000.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s