Sesiwn Holi ac Ateb Wonderwool gyda Susan Cowper: Cefnogwr Macmillan a Gwrw Gwau

Mae Susan Cowper, crëwr y wefan Tea Cosy Folk, yn garedig iawn wedi dylunio ystod o batrymau gwau i Gymorth Canser Macmillan. Fe wnaethom siarad â Susan i ganfod mwy am ei dyluniadau, ei chymorth i Macmillan a’i chefndir yn gwau.

Bydd patrymau Susan ar gael ar stondin Macmillan yn nigwyddiad Wonderwool yn Llanfair-ym-Muallt ar 22 a 23 Ebrill.

Dywedwch rywfaint wrthym am y capiau tebot a mygiau yr ydych wedi eu gwneud i Macmillan. Sut mae mynd ati i ddylunio un o’r rhain?

Mae gennyf fusnes bach yn gweithio gartref lle’r wyf yn dylunio ac yn gwneud capiau tebot ac yn gwerthu patrymau gwau. Mae’n waith sy’n fy ngalluogi i aros gartref gyda fy mhlant.Susan Tea Cosy pic 2

Dyluniais y cap tebot gyda’r mygiau’n cloncian yn arbennig i Macmillan ar ôl clywed y byddent yn Wonderwool. Mae’r gair ‘Macmillan’ yn rhy hir i gap tebot felly roeddwn yn gwybod y byddai defnyddio’r enw yn amhosibl.

Roedd angen symbol arnaf oedd yn adnabyddus i Macmillan. Roedd mygiau’n cloncian yn ffitio’n berffaith.

Ar gyfer gwau elusennol, mae pobl yn chwilio am brosiectau bach y gallant eu cwblhau’n eithaf cyflym. Mae’r cap tebot mygiau’n cloncian yn gap tebot syml y gellir ei wau yn hawdd tra’n gwylio’r teledu.

Beth yw eich rhesymau dros gefnogi Cymorth Canser Macmillan?

Rwy’n hoffi helpu elusennau os wyf yn gallu ac rwyf wedi gwau i helpu Canser y Fron, Y Lleng Brydeinig Frenhinol, a Swindon Mind. Rwy’n credu ei fod yn bwysig helpu elusennau i godi arian er mwyn parhau â’u gwaith.

Mae gennyf gysylltiad personol â Macmillan, roedd fy Nhad-cu yn sâl iawn gyda chanser a bu farw 9 mlynedd yn ôl, a nyrsys Macmillan ofalo
dd amdano pan aeth yn sâl iawn ar y diwedd. Yn fwy diweddar eleni, bu farw fy Anti Christine o ganser. Mae’r gwaith y mae Macmillan yn ei wneud yn anhygoel ac mae’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl go iawn pan fyddant ei angen fwyaf.

Sut wnaethoch chi ddechrau gwau a beth wnaeth eich ysbrydoli i sefydlu Tea Cosy Folk?

Dysgodd fy Mam-gu fi i wau yn blentyn.  Roedd hi’n arfer byw yn Rotherham, ac roeddwn yn arfer mynd i aros gyda hi am wythnos yn ystod gwyliau’r haf ac roedd fy chwaer a fi wrth ein bodd.  Yr unig broblem oedd nad oedd gan Mam-gu deledu, felly i’n diddanu gyda’r nos, byddai mam-gu yn dysgu crefftau i ni, gwnïo, crosio yn ogystal â gwau.

Fel plentyn, roeddwnSusan yn arbrofi, ond dechreuais wau a chrosio o ddifrif pan oeddwn yn disgwyl fy mhlant.  Symudais i ffwrdd o wau eto wrth i’r plant dyfu – nid oedd gennyf yr amynedd i wau siwmperi i blant dros 5 oed ac erbyn hynny nid yw’n arbed arian beth bynnag gan fod archfarchnadoedd yn gwerthu eitemau gwlân yn rhad. Ond wrth i’r plant fynd yn hŷn, dechreuais wau er mwynhad a dechreuais ddylunio capiau tebot mewn ffordd syml i’w gwerthu ar Ebay – am hwyl yn fwy na menter fasnachol.

Yna beichiogais gyda fy nhrydydd plentyn a dechrau gwau eto fel Mam feichiog.  Rhoddais y gorau i’r gwaith i fod yn Fam amser llawn a dechrau gwneud capiau tebot o ddifrif, ac rwy’n falch oherwydd rwyf wrth fy modd.

A oes gennych unrhyw gyngor i bobl sydd yn newydd i wau ac eisiau rhoi cynnig ar gapiau tebot Macmillan?

Cap tebot mygiau’n cloncian Macmillan yw’r hawsaf mwy na thebyg os ydych yn gwau am y tro cyntaf, felly byddwn yn dechrau gyda hwnnw. Os oes angen cymorth arnoch, mae llawer o grwpiau Facebook sydd yn llawn pobl brofiadol sydd yn fwy na pharod i helpu, yn cynnwys y grwp Tea Cosy Folk, felly postiwch eich problem ar grŵp a bydd llawer o bobl yn ymateb.

Os nad ydych ar Facebook, ceisiwch ymuno â grŵp gwau lleol. Maent yn tueddu i gyfarfod mewn Llyfrgelloedd, siopau gwlân, caffis a chanolfannau cymunedol; mae ein grŵp ni yn cyfarfod mewn tafarn.  Mae rhai yn gyfarfodydd yn ystod y dydd ac eraill gyda’r nos, dewiswch un sydd yn gweithio i chi.  Gallech roi cynnig ar sawl un er mwyn dod o hyd i grŵp ag awyrgylch sydd yn addas i chi.Susan tea cosy pic

Beth fyddech yn hoffi i bobl ei ennill trwy ddefnyddio patrymau gwau Macmillan?

Byddwn wrth fy modd pe byddai pobl yn defnyddio patrymau gwau M
acmillan ac yn mwynhau eu gwau a mwynhau gwerthu eu capiau tebot, neu eu rhoi mewn ocsiwn, neu eu rhoi i ffrindiau a theulu, a’u rhoi i gael eu defnyddio fel gwobrau tombola i godi arian i Macmillan neu i roi hapusrwydd i bobl sydd wedi bod angen nyrsys a gwasanaethau Macmillan.

Diolch o galon i chi Susan am ddylunio’r capiau tebot hyfryd hyn i gefnogi’r stondin yn Wonderwool. Os byddwch yn y digwyddiad ac eisiau rhoi cynnig ar un o’r patrymau gwau hyn neu i ganfod mwy, ewch i weld tîm Macmillan yn Stondin E9 yn Neuadd 1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s