Sesiwn Holi ac Ateb gyda Jan Powell

Cwblhaodd Jan Powell o Lanidloes Farathon Llundain ar Ddydd Sul 23 Ebrill ar gyfer Cymorth Canser Macmillan.  Cododd  Jan £5230!

Fe wnaethom holi Jan am ei rhesymau dros redeg, ei hyfforddiant a’i hawgrymiadau ar gyfer codi arian.

Pam rhedeg Marathon Llundain?

Dyma’r marathon cyntaf (a’r olaf!) i mi ei redeg.

Rwyf wedi ceisio cael fy enw ar y rhestr sawl gwaith ac wedi cael fy ngwrthod.  Y tro hwn, roeddwn yn teimlo bod yr amser yn iawn i mi wneud cais am safle bond aur.

Mae rhedeg yn fjan at tower bridgefordd dda o gadw’n heini, ac mae’n rhoi amser i chi ystyried materion y byd.

Beth yw eich rhesymau dros gefnogi Macmillan, a beth ydych chi wedi ei fwynhau fwyaf am gefnogi’r achos?

Mae sawl aelod o’r teulu wedi defnyddio nyrsys Macmillan ac maent wedi gwneud cymaint o wahaniaeth ar adeg pan oedd eu hangen fwyaf.

Rwyf wedi mwynhau’r straeon y mae pobl wedi eu dweud wrthyf a
m y ffordd y mae Macmillan wedi gwneud gwahaniaeth iddyn nhw.  Rwy’n hoffi gallu talu ymlaen, gan fod pobl eraill wedi gwneud rhywbeth fel hyn yn ariannu’r gwasanaethau a ddefnyddiodd aelodau o’m teulu ac elwa ar hynny.

Beth oeddech chi’n edrych ymlaen ato fwyaf a pha heriau wnaethoch chi eu hwynebu?

Nid oeddwn yn gallu aros i’r ras ddechrau, i weithio fy ffordd drwy’r llwybr a rhedeg i lawr y mall a chael y fedal ar y diwedd…. roeddwn yn edrych ymlaen at yr holl beth!jan running past mac cheer point 2 cropped

Roeddwn hefyd yn nerfus am yr holl beth ac o beidio â gorffen.

Cafodd fy hyfforddiant ei arafu am i mi niweidio llinyn yn fy nhroed yn eithaf gwael ym mis Rhagfyr felly nid oeddwn yn gallu dechrau rhedeg eto ac ond yn gallu hyfforddi’n ofalus iawn hyd at ddiwedd mis Ionawr. Nid oeddwn wedi rhedeg cymaint o filltiroedd ag oeddwn wedi bwriadu na rhedeg mor bell.

Gall rhoi eich enw i lawr i redeg marathon fod yn frawychus, yn enwedig os nad ydych wedi gwneud un o’r blaen. A fyddech chi’n annog pobl eraill i wneud a pha awgrymiadau y byddech chi’n eu rhoi iddynt?

Byddwn yn argymell pobl i’w wneud.  Mae gen i grŵp o ffrindiau sydd wedi fy helpu i godi ariajan with medaln a rhoi cymorth a chefnogaeth gyffredinol i mi gyda’r hyfforddiant.  Mae wedi bod yn 6 mis rhagorol.  Rwyf wedi b
od wrth fy modd gyda phob munud ohono.

Fy awgrymiad
au fyddai sicrhau eich bod wedi ystyried yr amser y bydd yr hyfforddiant yn ei gymryd.  Mae 3 awr o redeg un diwrnod o’r penwythnos, bob penwythnos erbyn y diwedd yn amharu ar eich bywyd.  Ystyriwch hefyd sut rydych yn mynd i godi’r arian yr ydych wedi cytuno i wneud.

Rydych wedi gwneud gwaith gwych yn codi arian! Pa awgrymiadau sydd gennych i bobl eraill sydd eisiau codi arian ar gyfer digwyddiad her?

Stondin Gacennau – roedd gennym stondin gacennau yn y co-op lleol ar fore dydd Sadwrn ym mis Tachwedd.  Fe wnaethom werthu tocynnau raffl ar gyfer hamper a gwobrau eraill a bwyd carw. Codwyd £921.74

Ras Geirw – cynhaliwyd ras geirw y dydd Sadwrn olaf cyn y Nadolig.  Roedd yn rhaid i bawb ‘gerdded yn hamddenol, dawnsio neu redeg’.  Fe wnaethom gynhesu gyda zumba a dechreuodd Siôn Corn y ras a chyflwyno’r medalau ar y diwedd. Fe wnaethom baentio wynebau, gwerthu gwin poeth a mins peis, ac roedd gennym stondin tombola.  Cymerodd 120 o bobl ran a chodwyd dros £700.

Zumbathon – Cynhaliwyd zumbathon yng Nghanolfan Chwaraeon Rhaeadr; darparwyd y cyfleusterau am ddim ac rwyf i yn hyfforddwr zumba.  Cawsom 4 hyfforddwr dros 3 awr ac roedd dros 100 o bobl yn dawnsio. Cynhaliwyd raffl enfawr ac roedd yn ddiwrnod gwych.  Codwyd £1000.

Noson Caws a Gwin – Cynhaliwyd noson caws a gwin yn lleol.  Gwerthwyd dros 100 o docynnau, roedd band byw, llawer o wobrau raffl unwaith eto a chodwyd £1000.

Roeddem wrth ein bodd yn gweld Jan ar y diwrnod yn un o safleoedd Macmillan, a’i chefnogi yn bersonol.

Diolch o galon Jan am eich cefnogaeth ac am eich cyflawniad rhagorol – da iawn!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s