Gall siarad â rhywun fel Bethan helpu i wneud arian yn un peth yn llai i boeni yn ei gylch.

 

Bethan blog pic cropped

Gall y pryderon ynghylch arian a achosir gan ganser fod yn enfawr, ac er 2010, mae Macmillan Cymru wedi helpu pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser i gael mynediad i dros £75 miliwn mewn cymorth ariannol.

Mae Bethan Davies, cynghorydd budd-daliadau lles Macmillan, yn esbonio sut gallwn helpu.

Beth yw’r prif bryderon am arian a achosir gan ganser?

I bobl sydd wedi cael diagnosis o ganser a’u teuluoedd, gall y pwysau ariannol a achosir gan ganser fod yn frawychus – beth os na allaf weithio yn ystod y driniaeth? Sut wyf yn mynd i fforddio newid mor sylweddol yn fy amgylchiadau? Sut wyf yn mynd i dalu fy rhent neu fy morgais? Sut gallaf fforddio’r costau a achosir gan ganser fel biliau gwresogi uwch neu gostau teithio?

Nid yw cael diagnosis o ganser yn rhywbeth y mae pobl yn cynllunio neu’n cyllidebu ar ei gyfer, felly ein gwaith ni yw rhoi’r wybodaeth ariannol a’r arbenigedd y mae pobl ei angen.

Sut gall pobl sydd angen cymorth gysylltu?

Mae cynghorwyr budd-daliadau Macmillan fel fi wedi eu lleoli ar hyd a lled Cymru.

Gall pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser gysylltu â ni yn uniongyrchol, neu gellir eu hatgyfeirio atom trwy ymarferydd iechyd fel eu nyrs ganser, eu hymgynghorydd neu eu meddyg teulu.

Fy ardal i yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Rwy’n darparu meddygfeydd cyngor ar fudd-daliadau yn y clinigau sarcoma a’r pen a’r gwddf yn Ysbyty Treforys yn Abertawe, pod gwybodaeth Macmillan yn adran radiotherapi Ysbyty Singleton ac yn Y Bwthyn Newydd yn Ysbyty Tywysoges Cymru.

Rwyf hefyd yn cynnal meddygfa galw heibio bob mis yng Nghanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n golygu y gallaf roi cyngor lles i gleifion canser a’u gofalwyr.

Beth fath o gymorth a chyngor y gallwch ei gynnig i bobl â chanser?

Mae ein gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol nid yn unig i bobl â chanser, ond i’w teuluoedd hefyd.

Rydym yn rhoi cyngor a gwybodaeth am fudd-daliadau, credydau treth, grantiau a benthyciadau i helpu pobl i wneud dewisiadau gwybodus am eu sefyllfa ariannol ac unrhyw fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt.

Mae gan bawb sydd yn dod atom anghenion gwahanol, a gallwn gynghori a chynorthwyo gyda cheisiadau ar ystod eang o fudd-daliadau lles yn ymwneud ag iechyd.  Rydym yn wych yn llenwi ffurflenni.

People supported in 2016 welsh

Rydym yn cynnwys budd-daliadau prawf modd yn ymwneud ag incwm, yn ogystal â budd-daliadau nad ydynt yn profi modd fel Taliadau Annibyniaeth Personol a Lwfans Gweini.

Rydym yn helpu gyda chostau tai yn aml – pethau fel budd-dal tai, taliadau tai yn ôl disgresiwn a chyngor ar daliadau llog morgais – fel nad oes rhaid i gleifion canser a’u teuluoedd orfod poeni sut i gadw to uwch eu pennau.

Gallwn wneud cais am grantiau Macmillan, a ffynonellau cyllid eraill i helpu gyda chostau ychwanegol canser fel biliau gwresogi uwch, costau petrol a’r dillad ychwanegol sydd eu hangen ar bobl wrth i’w pwysau newid yn ystod eu triniaeth.

Nid yw popeth mor syml, felly rydym yn gweithio’n agos gyda phobl am gyhyd ag y maent ein hangen, yn cynnwys apelio yn erbyn penderfyniadau a mynychu tribiwnlysoedd ar eu rhan er mwyn sicrhau eu bod yn cael y budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt oherwydd eu salwch.

Rydym hefyd yn cynghori pobl a allai fod yn gofalu am rywun â chanser, ac a allai fod yn wynebu gostyngiadau yn eu hincwm yn sgil eu cyfrifoldebau newydd llethol fel gofalwr.

Mae ein gwasanaeth yma i bobl o bob oed a phob sefyllfa bersonol.

Dywedwch wrthym am adeg pan wnaethoch wahaniaeth?

Mae’n gallu bod yn waith anodd ac emosiynol.  Cafodd un o’m cleientiaid ddiagnosis o ganser yr oesoffagws yn 40 oed, a bu farw o fewn tri mis o gael y diagnosis.

Nid oedd yn sefyllfa hawdd, ond roeddwn yn gallu sefydlu ei hawl i fudd-daliadau ar unwaith a chynghori dyn oedd erioed wedi hawlio budd-dal yn ei fywyd, beth oedd ar gael iddo oherwydd ei salwch.

Roedd yn ddifrifol wael, ac roedd yn rhyddhad amlwg iddo ac yn bwysau mawr oddi ar ei ysgwyddau i wybod bod o leiaf rhywfaint o’i gyllid mewn trefn.

Yn ddiweddarach, rhoddais arweiniad a chymorth ariannol i’w wraig a’i thri phlentyn ifanc a’u helpu gyda’u pryderon ynghylch sut i dalu’r rhent a sicrhau nad oeddent yn colli eu cartref.

Nid oedd dianc rhag y ffaith fod hon yn adeg dorcalonnus i’r teulu, ond roedd hefyd teimlad o ryddhad gwirioneddol bod o leiaf rhywfaint o bwysau’n cael ei ryddhau trwy drefnu eu sefyllfa ariannol.Impact Welsh

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sydd yn cael diagnosis o ganser?

Cael cyngor ariannol cyn gynted â phosibl.  Mae pryderon am arian yn gwaethygu os nad oes unrhyw beth yn cael ei wneud am y sefyllfa.

Mae llawer o bobl yn dweud wrthyf nad oes ganddynt unrhyw syniad pa gyllid oedd ar gael, ac oherwydd hynny, roeddent yn wynebu pryderon am arian ar yr un pryd â cheisio ymdopi gydag effeithiau emosiynol a chorfforol eu triniaeth.

I lawer, llenwi ffurflenni sydd yn eu brawychu os nad ydych erioed wedi hawlio budd-daliadau.

P’un ai eich bod yn credu eich bod yn gymwys neu beidio, byddwn yn argymell bod unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan ganser yn cysylltu.

Waeth beth yw’r broblem, yn fach neu’n fawr, rydym wrth law i gefnogi, cynghori a’ch rhoi ar ben y ffordd.

Os oes angen cymorth ariannol arnoch, ewch i www.macmillan.org.uk lle gallwch chwilio am eich gwasanaethau budd-daliadau lles lleol, neu ffonio Llinell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s