Dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae hwn yn draws bost gan Meddwl.  Gwella.  Newid.  Blog gan dîm Cymorth Canser Macmillan o ymchwilwyr, dadansoddwyr polisi ac arbenigwyr materion cyhoeddus.

Swyddog Polisi (Cymru)

Swyddog Polisi (Cymru)

Greg Pycroft ar yr Adolygiad Seneddol a’r hyn yr ydym eisiau ei weld ar gyfer gwasanaethau canser yng Nghymru.

Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o dan y chwyddwydr yng Nghymru yn dilyn cyhoeddiad Ysgrifennydd Iechyd Cymru ym mis Tachwedd y llynedd y bydd yn comisiynu adolygiad pellgyrhaeddol .

Yn galw am gefnogaeth ar draws y pleidiau, gofynnwyd i’r Adolygiad Seneddol gynghori ynghylch sut i gyflawni newid a datblygu’r elfennau gorau o’r system bresennol. Disgwylir i’r Panel Adolygu osod gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a chreu ateb – sy’n ymddangos yn amhosibl – ar gyfer gwaith iechyd a gofal cymdeithasol mewn ffordd mwy integredig.

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Disgwylir i’w ganfyddiadau ddylanwadu ar gywair, ffurf a chynnwys polisi a deddfwriaeth iechyd a gofal cymdeithasol Cymru am weddill y pumed tymor hwn o’r Cynulliad, ac ymhell i’r dyfodol.

The Review Panel reviewing health and social care in Wales

Mae gan yr Adolygiad ychydig dros flwyddyn i ymchwilio ac adrodd yn ôl i Aelodau’r Cynulliad. Disgwylir adroddiad interim yr haf hwn a dylem weld yr adroddiad terfynol tuag at ddiwedd 2017/dechrau 2018. Yr arwyddion cynnar yw bod y panel Adolygu, yn iawn felly, yn canolbwyntio ar feysydd heriol ac rydym yn croesi ein bysedd y gellir gweithio gyda’r argymhellion er mwyn dwyn y gwelliannau yn eu blaen o ran y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eu cyflwyno yng Nghymru.

Mae hwn yn gyfle gwych i ni yn Macmillan i amlygu prif feysydd ein hymgyrch a galw ar yr Adolygiad i sicrhau bod gofal sy’n canolbwyntio ar y person yn cael ei wneud yn flaenllaw ac yn ganolog i’r argymhellion ar gyfer y dyfodol. Er bod y themâu hyn yn adlewyrchu ein mewnwelediad ar wasanaethau canser, maent yn gyffredinol i gyflyrau eraill.

Wrth ymateb i’r alwad am dystiolaeth gwahoddwyd rhanddeiliaid i ymateb i un ar ddeg o gwestiynau. Fe wnaethom barhau i ganolbwyntio ar gyflwyno gofal sy’n canolbwyntio ar y person er mwyn gwella bywydau pobl sy’n byw gyda chanser.  

Ynghyd â materion hanfodol cydlynu gofal a’r effaith y mae canser yn ei gael ar gyllid, fe wnaethom ganolbwyntio ar stori newidiol canser a rôl hanfodol gweithlu proffesiynol canser yn gwella ansawdd bywyd ar gyfer pobl â chanser.    

Cawsom wahoddiad hefyd i siarad ag aelodau’r panel Adolygu a gofynnwyd i ni am ein barn ynghylch y ffordd orau o ddarparu gwybodaeth am ganser a sut y gallai technoleg wella’r profiad hwn i gleifion i’w galluogi i deimlo mwy o reolaeth dros eu gofal eu hunain.  

The chamber in the Senedd

Fe wnaethant hefyd fynegi diddordeb yn dysgu o arfer gorau a sut y gallai hyn ledaenu i ymagwedd Unwaith i Gymru. Cafodd ein ffocws ar ailddylunio gwasanaethau ei groesawu a gofynnwyd i ni ehangu rhywfaint ar waith rhaglen arloesol Macmillan sy’n cael ei gyflwyno ar draws y DU.

Wrth i’r gwaith ffurfiol o gasglu tystiolaeth ddod i ben, mae’r Adolygiad yn symud i gyfnod ymgynghori ac rydym yn disgwyl adroddiad interim ym mis Gorffennaf. Rhagwelir y bydd yr adroddiad terfynol yn cyrraedd ym mis Rhagfyr, ac rydym yn gobeithio bydd yr achos yn cael ei gyflwyno dros ddiwygio sylweddol dros y degawd nesaf o ran y system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Rydym eisiau gweld argymhellion y gellir eu gweithredu’n gyflym; arweinyddiaeth a newid gwirioneddol er mwyn sicrhau bod Cymru’n cyflwyno gofal sy’n canolbwyntio ar y person ar gyfer pobl â chanser sydd yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Fodd bynnag, mae elfen o rybudd yn ein brwdfrydedd; mae gennym brofiad yng Nghymru o adolygiadau graddfa fawr tebyg – er enghraifft, adolygiad Comisiwn Williams o wasanaethau cyhoeddus – gafodd ei adael ar y silff ar ôl bod yn destun dadlau rhwng y pleidiau gwleidyddol. Mae iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dibynnu ar gefnogaeth ar draws y pleidiau o ran cynnal newid a bod yr achos dros newid yn ddigon cadarn i ganiatáu i ddiwygio ystyrlon ddechrau pan fydd yr Adolygiad yn cyhoeddi ei argymhellion terfynol.   Mwy i ddilyn.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s