Author Archives: macmillancymruwales

Q & A with Muggy runner Faye Sharpe

Did you spot Muggy and the Muggettes at the Cardiff Half Marathon? Inside the suit was Fay Sharpe who ran the 13-mile course inside Muggy. We caught up with Fay to find out a little more about her marathon effort!

IMG_0316

You have been running for 30 years, so you are very fit and very experienced but what are the particular challenges of running as Muggy?

It is very hot running in Muggy. Vision is limited to directly in front of you – hence the need for my wonderful Mugettes to act as my spare pair of eyes & ears.

Drinking is an issue unless you remember to bring a straw as there is not enough room to tip up a bottle inside Muggy. Running as Muggy takes a long time – mainly because the spectators are so brilliant and they all want to shake Muggy’s hand, give a high five, drop money in our buckets and sometimes even want Muggy to pose for pictures (which he always does obviously for a small donation)

This is your first Cardiff Half Marathon running as Muggy, and this year he is being joined by the Muggettes. Tell me about Muggy’s helpers? What will they being doing on the day to help Muggy raise money?

The Mugettes are amazing! They do all the hard work – they look after Muggy doing everything from being spare ears & eyes, warning other runners to be careful around Muggy, and also making sure Muggy has enough food and drink. They carry the buckets which can become very heavy in just a few miles. They motivate the crowd to shout for Muggy, they smile at EVERYONE (Muggy does too but people can’t see me smiling from inside Muggy) and all of this whilst running the whole distance with Muggy and also picking up any struggling runners on route and getting them to join Muggy and the Mugettes to the finish line.

Have you set yourself a goal in terms of time or amount raised on the day?

We are assuming about three hours but don’t really care how long it takes us as long as we get to the pub afterwards in time for some lunch and a well earned drink before our bus leaves Cardiff at 5pm to come home to Swansea.

My target from fundraising we have already done and collections on the day is £1500. If we manage to raise this amount, Muggy and the Mugettes will be laughing all the way to the bank and back again.

You’ve been raising money for Macmillan for a good few years now can you tell me why?

I know it is a cliche but everyone DOES know someone affected by cancer. I began volunteering for Macmillan when I retired in 2009 as I wanted to give something back by working for a Charity one day a week. I have always run so when the opportunity arose to run Swansea Bay 10K as Muggy several years ago and try to raise some money for Macmillan, I jumped at the chance. Muggy has now done Swansea 10K lots of times and so this year felt we needed to “up the anti”. We decided  as a team to give Cardiff Half Marathon a go. Twice the distance, twice as many Mugettes needed and so we are hoping to raise at least twice the money (our previous best was approximately £600)

IMG_0322

If people would like to support your fantastic effort, where can they sponsor you?

You can still donate on line at our Justgiving page :

https://www.justgiving.com/fundraising/muggycardiffhalf2017https://www.justgiving.com/fundraising/muggycardiffhalf2017

You are a very experienced runner and obviously adore it, what would suggest to someone who was thinking of taking it up?

Run because YOU can (many others would love to but are physically unable to do so, every step further you take, think of how much it would mean to them if only they could do it)

Run at your own pace & never be afraid to walk if needed (it is not a competition, take your time and while you are out there take time to appreciate this beautiful world we live in).

Run because YOU want to (it is not easy starting off and you have to do it for yourself and not to please or impress anyone else)

Run for pleasure and ALWAYS join a group (if there isn’t one available get your mates to start wit you. It is so much easier in company and you will make friends for life)

Many thanks Fay for giving us your time!

Advertisements

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Fay Sharpe

Gawsoch chi gip ar Muggy a’r Mugettes yn Hanner Marathon Caerdydd? Fe gawson ni sgwrs gyda Fay Sharpe, fu’n sôn wrthym am ei her yn Hanner Marathon Caerdydd:

IMG_0316

Rwyt ti wedi bod yn rhedeg ers 30 mlynedd, felly rwyt ti’n hynod o ffit a phrofiadol, ond beth yw heriau penodol rhedeg yng ngwisg Muggy?

Mae hi’n boeth iawn rhedeg yng ngwisg Muggy. Dim ond yr hyn sydd yn union o’th flaen y galli di ei weld – a dyna pam y bydd arnaf angen fy Mugettes gwych i fod yn barau o lygaid a chlustiau ychwanegol imi.

Mae yfed yn broblem oni bai dy fod ti’n cofio dod â gwelltyn, gan nad oes digon o le i ddal potel ar ei phen i lawr y tu mewn i wisg Muggy. Ac mae rhedeg fel Muggy yn cymryd amser hir – yn bennaf oherwydd bod y gwylwyr mor wych a bod pob un ohonynt eisiau ysgwyd neu daro llaw Muggy, gollwng arian yn ein bwcedi neu hyd yn oed weithiau eisiau cael tynnu eu llun gyda Muggy (ac mae o wastad yn barod i wneud hynny, yn amlwg, am gyfraniad!).

Hwn fydd y tro cyntaf iti redeg Hanner Marathon Caerdydd yng ngwisg Muggy, ac eleni bydd y Mugettes yn ymuno ag o. Dwed rywfaint wrtha i am gynorthwywyr Muggy. Beth fyddan nhw’n ei wneud ar y diwrnod i helpu Muggy i godi arian?

Mae’r Mugettes yn arbennig! Maen nhw’n gwneud yr holl waith caled – maen nhw’n edrych ar ôl Muggy ac yn gwneud popeth: bod yn barau ychwanegol o lygaid a chlustiau iddo, rhybuddio rhedwyr eraill i fod yn ofalus o amgylch Muggy, a gwneud yn siŵr bod Muggy’n cael digon i’w fwyta a’i yfed. Maen nhw’n cario’r bwcedi, sy’n gallu bod yn drwm iawn ar ôl dim ond ychydig filltiroedd. Maen nhw’n annog y dyrfa i weiddi ei chefnogaeth i Muggy, maen nhw’n gwenu ar BAWB (mae Muggy’n gwenu hefyd, ond all neb fy ngweld yn gwenu y tu mewn i’r wisg) – heb anghofio, wrth gwrs, y ffaith eu bod yn rhedeg y ras ar ei hyd gyda Muggy a hefyd yn casglu unrhyw redwyr sy’n cael trafferthion ar hyd y daith ac yn eu hannog i ymuno â Muggy a’r Mugettes er mwyn cyrraedd y llinell derfyn.

Wyt ti wedi gosod targed i ti dy hun o ran amser neu o ran faint o arian y byddwch chi’n ei godi ar y diwrnod?

Rydyn ni’n tybio y bydd yn cymryd tua teirawr, ond does dim ots gennyn ni faint o amser a gymer mewn gwirionedd, dim ond ein bod ni’n cyrraedd y dafarn mewn pryd i gael cinio a diod fach haeddiannol cyn i’n bws ni adael Caerdydd am 5pm er mwyn dod adref i Abertawe.

Fy nharged ar gyfer yr arian yr ydym wedi’i godi’n barod a’r casgliadau ar y dydd yw £1,500. Os llwyddwn ni i godi cymaint â hynny o arian, bydd Muggy a’r Mugettes ar ben eu digon.

Rwyt ti wedi bod yn codi arian i Macmillan ers blynyddoedd erbyn hyn. Allet ti egluro pam wrtha i?  

Gwn ei fod yn swnio fel cliché, ond mae pawb yn adnabod rhywun y mae canser yn effeithio arnynt. Dechreuais wirfoddoli i Macmillan wedi imi ymddeol yn 2009 gan fy mod i eisiau rhoi rhywbeth yn ôl drwy weithio i elusen un diwrnod yr wythnos. Rydw i wastad wedi bod yn rhedwraig felly pan ddaeth cyfle i redeg ras 10K Bae Abertawe yng ngwisg Muggy sawl blwyddyn yn ôl er mwyn codi arian i Macmillan, fe fachais arno’n syth. Mae Muggy wedi rhedeg 10K Abertawe sawl gwaith erbyn hyn ac felly eleni roedden ni’n teimlo bod angen mwy o her arnom. Fe benderfynon ni fel tîm roi cynnig ar Hanner Marathon Caerdydd. Mae’n ddwywaith y pellter ac mae angen dwywaith cymaint o Mugettes felly rydyn ni’n gobeithio codi o leiaf ddwywaith cymaint o arian (ein record ar hyn o bryd yw tua £600).

IMG_0322

Pe byddai pobl yn hoffi cefnogi dy ymdrech arbennig di, sut gallan nhw dy noddi?

Gallan nhw fy noddi ar y diwrnod drwy roi arian yn un o’n bwcedi, neu gallan nhw gyfrannu ar-lein ar ein tudalen JustGiving:

https://www.justgiving.com/fundraising/muggycardiffhalf2017

Rwyt ti’n rhedwraig brofiadol iawn ac yn amlwg wrth dy fodd yn rhedeg. Pa awgrymiadau fyddai gen ti i rywun sy’n ystyried dechrau rhedeg?

Rhedwch oherwydd eich bod CHI’n gallu. (Byddai cymaint o bobl eraill yn caru gallu rhedeg ond mae rhesymau corfforol yn eu hatal nhw rhag gallu gwneud hynny. Am bob cam ymlaen y byddwch yn ei gymryd, ystyriwch gymaint y byddai’n ei olygu iddyn nhw pe gallen nhwythau hefyd wneud yr un fath.)

Rhedwch ar eich cyflymder eich hun a pheidiwch byth â bod ofn cerdded os oes angen (nid cystadleuaeth yw hi, cymerwch eich amser, a thra rydych chi wrthi gallwch werthfawrogi’r byd hyfryd yr ydyn ni’n byw ynddo).

Rhedwch oherwydd eich bod CHI eisiau gwneud hynny (dyw hi ddim yn hawdd cychwyn arni ac mae’n rhaid ichi wneud hyn ar eich cyfer chi eich hun, ac nid i blesio neu i geisio gwneud argraff ar rywun arall).

Rhedwch er pleser ac ymunwch â grŵp, HEB OS (os nad oes grŵp ar gael, cychwynnwch un gyda’ch ffrindiau. Mae gymaint yn haws pan fydd gennych gwmni, ac fe wnewch chi ffrindiau am oes.).

 

Thomas, chemo and me…

thomas-chemo-and-meWhen Becky Thomas tweeted that her cat Thomas had helped her through her chemotherapy treatment on #worldcatday, we needed to find out more. Here, Becky, who was diagnosed with colerectal cancer with metastatic spread to her liver in 2015, tells how a black and white cat called Thomas has helped her through difficult times:

You said that Thomas had helped you through “some tough chemo sessions”?  How did he help you?

During my chemo my friends and family had developed a rota so that I would have someone with me most of the time! most of my friends work shifts and so it wasn’t always possible for someone to be with me and that’s when Thomas stepped in!

He wouldn’t go outside and was always ‘cwtched’ up to me. His fur is soft and comforting like a teddy bear and his body heat would replace the need for a hot water bottle which helped ease the discomfort of the neuropathy in my hands and feet.

What did spending time with Thomas give you that spending time with people didn’t?

I love my family and friends they have been so amazing through this whole journey, but my time spent with Thomas was peaceful and quiet. No ‘drink this’ ‘eat that’ ‘don’t do that’, I know they cared and they felt like they were helping. His purring just mesmerised me it soothed me and helped me to relax. Both of us content in each other’s company

thomas and his smart new dickie bow

Because of your cancer you had to undergo surgery and sometimes it was painful to have Thomas on you. Do you think he began to reaslise that he had to act differently while you healed, or did he have to be reminded?

Thomas is such a loving cat and sometimes he just can’t get close enough to you! So he would need constant reminding that he couldn’t lay on my stomach but he would quickly find another little part of me where he could curl up.

Does Thomas behave any differently towards you now?

I guess he does, I am the only one he will allow to pick him up to cuddle him. He rests his paws on my shoulder and I nurse him like a baby!!

Thomas found you didn’t he? Tell us how he come into your life?

Before Thomas we had a cat called LuLu. She was a grumpy old cat and wasn’t really a people person, but we loved her all the same. One day Thomas appeared in our back garden. He looked cared for and so we just though he was a local passing through.

Over the weeks he would be spotted in the garden more frequently but would often be chased away by LuLu! We started to leave little titbits for him as he would stare through the backdoor watching LuLu eating and he looked a bit lost. LuLu was old and frail and day by day was fading, sadly we had to take LuLu to the vets to be put  to sleep.

Thomas was still paying us regular visits and eventually we decided we would take him in! He is such a character and has a wonderful way of letting us know what he wants/needs, for example if he wants to go out he will jump up in front of the TV and sit there until one of us gets up and then he leads us to the back door! Im certain he talks to us too!!

And the tough one… in three words… what did Thomas mean to you / give you when you were undergoing your treatments for cancer?

He’s MY BEST FRIEND!

Thomas, chemo a fi…

thomas-chemo-and-me-welshPan wnaeth Becky Thomas drydar bod ei chath Thomas wedi ei helpu drwy ei thriniaeth chemotherapi ar #ddiwrnodcathodybyd, roedd angen canfod mwy. Yma, mae Becky, gafodd ddiagnosis o ganser y colon a’r rhefr gyda lledaeniad metastatig i’w iau yn 2015, yn dweud sut mae cath ddu a gwyn o’r enw Thomas wedi ei helpu drwy gyfnodau anodd:

Dywedasoch fod Thomas wedi eich helpu trwy “sesiynau chemo anodd” Sut gwnaeth Thomas eich helpu chi?

Yn ystod fy nhriniaeth chemo, datblygodd fy ffrindiau a’m teulu rota er mwyn sicrhau bod rhywun gyda fi y rhan fwyaf o’r amser! Mae’r rhan fwyaf o fy ffrindiau’n gweithio sifftiau ac felly nid oedd bob amser yn bosibl i rywun fod gyda mi a dyna’r adegau yr oedd Thomas yn camu i mewn! Ni fyddai’n mynd allan ac roedd bob amser yn ‘cwtsho’ i fyny ataf. Mae ei ffwr mor feddal a chysurus fel tedi bêr a byddai gwres ei gorff yn dileu’r angen am botel dŵr poeth oedd yn helpu i leddfu anesmwythdra’r niwropathi yn fy nwylo a’m traed.

Beth roddodd treulio cymaint o amser gyda Thomas i chi nad yw treulio amser gyda phobl yn gallu ei wneud?

Rwy’n caru fy ffrindiau ac maent wedi bod yn anhygoel yn ystod y daith, ond roedd fy amser gyda Thomas yn heddychlon ac yn dawel. Dim ‘yfa hwn’ ‘bwyta hwn’ ‘paid gwneud hynna’, rwy’n gwybod eu bod yn poeni ac yn teimlo eu bod yn helpu. Roedd ei ganu grwndi’n fy swyno ac yn fy esmwytho ac yn fy helpu i ymlacio. Mae’r ddau ohonom yn hapus yng nghwmni’n gilydd

thomas and his smart new dickie bow

Oherwydd eich canser roedd yn rhaid i chi gael llawdriniaeth ac weithiau roedd yn boenus cael Thomas yn gorwedd arnoch. Ydych chi’n credu iddo sylweddoli bod yn rhaid iddo ymddwyn yn wahanol tra’ch bod yn gwella, neu a oedd rhaid ei atgoffa? Mae Thomas yn gath mor gariadus ac weithiau mae eisiau bod mor agos â phosibl atoch! Felly byddai angen ei atgoffa’n barhaus nad oedd yn gallu gorwedd ar fy stumog ond byddai’n dod o hyd i ran arall ohonof lle gallai orwedd yn gyflym iawn.

A yw Thomas yn ymddwyn yn wahanol tuag atoch chi nawr?

Mae’n siŵr ei fod, fi yw’r unig berson all ei godi a’i gwtsho. Mae’n gorffwys ei bawennau ar fy ysgwydd ac rwy’n ei nyrsio fel babi!!

Thomas wnaeth ddod o hyd i chi? Dywedwch sut y daeth i mewn i’ch bywyd?

Cyn Thomas roedd gennym gath o’r enw LuLu. Roedd yn hen gath sarrug ac nid oedd yn hoffi pobl, ond roeddem yn ei charu’r un peth. Un diwrnod, ymddangosodd Thomas yn ein gardd gefn. Roedd yn edrych fel petai wedi cael gofal felly roeddem yn credu mai pasio heibio ydoedd.

Dros yr wythnosau byddai’n cael ei weld yn yr ardd yn amlach ond byddai LuLu’n aml yn ei erlid! Fe wnaethom ddechrau gadael darnau o fwyd iddo am y byddai’n syllu drwy’r drws cefn yn gwylio LuLu’n bwyta ac roedd yn edrych ar goll braidd. Roedd LuLu’n hen ac yn eiddil ac yn pylu’n ddyddiol. Tristwch mawr oedd gorfod mynd â LuLu at y milfeddyg i’w rhoi i gysgu.

Roedd Thomas yn dal i ymweld â ni yn rheolaidd ac yn y pen draw, fe wnaethom benderfynu y byddem yn rhoi cartref iddo! Mae’n gymaint o gymeriad ac mae ganddo ffordd wych o roi gwybod i ni beth yw ei anghenion, er enghraifft os yw eisiau mynd allan bydd yn neidio o flaen y teledu ac yn eistedd yno nes bod un ohonom yn codi ac yna mae’n ein harwain at y drws cefn! Rwy’n sicr ei fod yn siarad â ni hefyd!!

A’r cwestiwn anodd… mewn tri gair… beth oedd Thomas yn ei olygu i chi / ei roi i chi pan oeddech yn cael eich triniaethau am ganser?

Fe yw FY FFRIND GORAU!

 

Primary Care’s important role in cancer services

by Dr Clifford Jones, Macmillan National GP Lead Wales

I’m a GP, with a practice in Ebbw Vale and for the last few years I’ve been involved with initiatives that look at the role of primary care in cancer services.  Ten years ago not many people would consider primary care to play a major role to play in cancer services but the disease has changed.  Nowadays many people who are diagnosed with cancer are living with their disease as a long term condition and they need support out in their communities.

As well as providing long term support we also have a part to play in securing an early diagnosis for our patients and making sure they start their treatment plan as quickly as possible.  That’s how we can help save lives.

Cancer is changing, society is changing and the NHS is changing.  We are all aware of the increasing pressures facing the NHS and I’m reminded of the pressures on a daily basis – at my own practice, within my wider Health Board and by regular headlines in the media.

The media tell us we’re in crisis.  We agree, and we tell each other we’re in crisis.  Our patients worry because we’re in crisis.  But what do we mean and what are we going to do about it?

A crisis is a time of intense difficulty when important decisions need to be made.  If these decisions are not handled correctly the crisis can turn into a catastrophe.  Decisions we make now will have great and long lasting impacts.  Money is short so we need different tools to respond to our crisis situation.

dr cliff jones

Stoic philosophers believe that we become wiser by adversity.  During times of relative prosperity we get on with our work, we look after our patients, addressing problems as they arise, solving our issues, moving on.  When times are good we don’t choose to stop, take a good look and consider new ways of solving problems.  But when the pressure’s on and we have no choice, this is often the time of new ideas, innovation, collective momentum and an appetite for change.

I’ve been working with a team of GPs and Nurses on the Macmillan Framework for Cancer in Primary Care programme for the last 12 months.  During this time I’ve met many like minded colleagues from primary, secondary and tertiary care who all have the same goals in mind.  We want to make it very clear to all primary care professionals that they have an important role to play in delivering cancer services to the people of Wales.

We want to tackle those long established challenges of better integrating cancer services, and communication, between primary and secondary care.  It makes sense, it’s do-able and from what I’m seeing we’ve now got a very real opportunity to make it happen.

We’re also backed up by policy.  The Cancer Delivery Plan for Wales 2016 to 2020 talks about the importance of post treatment support and helping people to feel better supported once their acute treatment ends.  It recognises the important role of primary care to provide this support in the community and the importance of making sure that we all signpost our patients to the network of support that exists locally, whether it’s through our practice, from patient self-help groups or third sector support.

As part of the Macmillan Framework for Cancer in Primary Care we are starting to build a Framework of cancer resources for primary care.  The Framework will be available online to all primary care professionals and you can use it in whatever way you find useful for you and your practice.  Its content will be assessed and evaluated by an expert panel but we will consistently ask you what you find useful and what you don’t.  Your feedback and input will help to shape the Framework in the long term.

The Framework will cover all aspects of cancer services and is designed to be a valuable go-to resource for any primary care professional who needs information, resources, advice or anything else to help them provide the best cancer service for their patient.  We will be working on it with you, taking your advice on what you find useful and what you don’t.  You’ll be able to engage through a variety of channels, from online through to arranging to meet up with one of the team.

The Framework will go live in the Autumn of this year.

Dr Clifford Jones

Rôl bwysig Gofal Sylfaenol mewn gwasanaethau canser

Rwy’n feddyg teulu mewn meddygfa yng Nglynebwy, ac ers ychydig flynyddoedd bellach rwyf wedi bod yn rhan o fentrau sy’n edrych ar rôl gofal sylfaenol mewn gwasanaethau canser.  Ddeng mlynedd yn ôl, ni fyddai llawer o bobl yn ystyried bod gofal sylfaenol yn chwarae rhan amlwg mewn gwasanaethau canser, ond mae’r afiechyd wedi newid. Heddiw, mae llawer o bobl sy’n cael diagnosis o ganser yn byw gyda’u hafiechyd fel cyflwr tymor hir, ac mae arnynt angen cefnogaeth yn eu cymunedau.

Yn ogystal â darparu cefnogaeth hirdymor, mae gennym hefyd ran i’w chwarae wrth sicrhau diagnosis cynnar i’n cleifion a gwneud yn siŵr eu bod yn dechrau ar eu cynllun triniaeth cyn gynted â phosibl. Dyna sut gallwn helpu i achub bywydau.

Mae canser yn newid, mae cymdeithas yn newid ac mae’r GIG yn newid. Rydym oll yn ymwybodol o’r pwysau cynyddol sy’n wynebu’r GIG, a chaf fy atgoffa o’r pwysau hynny yn ddyddiol – yn fy meddygfa fy hun, o fewn fy Mwrdd Iechyd yn ehangach a chan benawdau rheolaidd yn y cyfryngau.

Dywed y cyfryngau wrthym ei bod yn argyfwng arnom. Rydym yn cytuno, ac yn dweud wrth ein gilydd ei bod yn argyfwng arnom. Mae ein cleifion yn bryderus oherwydd ei bod yn argyfwng arnom. Ond beth ydym ni’n ei olygu wrth ddweud hyn, a beth ydym ni’n mynd i’w wneud i fynd i’r afael â’r sefyllfa?

Mae argyfwng yn gyfnod hynod o anodd, a bydd angen gwneud penderfyniadau pwysig. Os nad ymdrinnir â’r penderfyniadau hyn yn iawn, gall yr argyfwng droi’n drychineb. Bydd y penderfyniadau a wnawn yn awr yn cael effeithiau mawr, hirdymor. Mae arian yn brin felly mae arnom angen canfod ffyrdd gwahanol o ymateb i’n sefyllfa argyfyngus.

dr cliff jones

Mae athronwyr stoicaidd yn credu bod adfyd yn ein gwneud ni’n fwy doeth. Yn ystod cyfnodau cymharol ffyniannus byddwn yn parhau â’n gwaith, yn gofalu am ein cleifion, yn mynd i’r afael â materion pan fyddant yn codi, gan ddatrys ein problemau a symud ymlaen. Pan fydd pethau’n dda, fyddwn ni ddim yn dewis oedi, edrych o’n cwmpas ac ystyried ffyrdd newydd o ddatrys problemau. Ond pan fydd pwysau arnom, ac nad oes dewis gennym, dyma’n aml yr adeg ar gyfer syniadau newydd, arloesi, momentwm ar y cyd ac awydd i newid.

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda thîm o feddygon teulu a nyrsys ar raglen Fframwaith Macmillan ar gyfer Canser mewn Gofal Sylfaenol dros y 12 mis diwethaf. Yn ystod y cyfnod hwn rwyf wedi cwrdd â llawer o gyd-weithwyr o’r un meddylfryd â mi ym maes gofal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol, a’r un amcanion sydd gennym oll. Mae arnom eisiau ei gwneud hi’n hynod o glir i’r holl weithwyr proffesiynol ym maes gofal sylfaenol bod ganddynt rôl bwysig i’w chwarae wrth ddarparu gwasanaethau canser i bobl Cymru.

Mae arnom eisiau mynd i’r afael â heriau integreiddio gwasanaethau canser, a chyfathrebu, yn well rhwng gofal sylfaenol a gofal eilaidd – heriau sy’n bodoli ers tro byd. Mae’n gwneud synnwyr, mae’n bosibl ei gyflawni ac, o’r hyn a welaf ar hyn o bryd, mae gennym gyfle gwirioneddol yn awr i’w wireddu.

Mae gennym hefyd bolisi i’n cefnogi. Mae Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Cymru 2016 i 2020 yn sôn am bwysigrwydd cefnogaeth ar ôl triniaeth a helpu pobl i deimlo bod ganddynt fwy o gefnogaeth wedi i’w triniaeth acíwt ddod i ben. Mae’n cydnabod rôl bwysig gofal sylfaenol yn darparu’r gefnogaeth hon yn y gymuned a phwysigrwydd sicrhau ein bod oll yn cyfeirio ein cleifion at y rhwydwaith cymorth sydd ar gael yn lleol, boed hynny drwy ein meddygfeydd, drwy grwpiau hunangymorth i gleifion neu drwy gefnogaeth y trydydd sector.

Yn rhan o Fframwaith Macmillan ar gyfer Canser mewn Gofal Sylfaenol, rydym yn dechrau creu Fframwaith o adnoddau canser ar gyfer gofal sylfaenol. Bydd y Fframwaith ar gael ar-lein i’r holl weithwyr proffesiynol gofal sylfaenol a gallwch wneud pa ddefnydd bynnag ohono sy’n ddefnyddiol i chi a’ch meddygfa. Bydd ei gynnwys yn cael ei asesu a’i werthuso gan banel arbenigol ond byddwn yn gofyn ichi’n gyson beth sy’n ddefnyddiol ac nad ydyw o ddefnydd yn eich barn chi. Bydd eich adborth a’ch mewnbwn yn gymorth i lywio’r Fframwaith yn y tymor hir.

Bydd y Fframwaith yn cwmpasu pob agwedd ar wasanaethau canser ac fe’i cynlluniwyd i fod yn adnodd gwerthfawr y gall holl weithwyr proffesiynol maes gofal sylfaenol droi ato am wybodaeth, adnoddau, cyngor neu unrhyw beth arall i’w cynorthwyo i roi’r gwasanaeth canser gorau i’w cleifion. Byddwn yn gweithio arno gyda chi, gan ddilyn eich cyngor ar yr hyn sy’n ddefnyddiol yn eich barn chi, a’r hyn nad ydyw o ddefnydd. Gallwch ymwneud â’r broses drwy amrywiaeth o ddulliau, o gyswllt ar-lein hyd at drefnu cwrdd ag un o’r tîm.

Bydd y Fframwaith yn weithredol yn yr hydref eleni.

Dr Clifford Jones

Wales Cancer Patient Experience Survey

Susan Morris, Head of Services Wales

Susan Morris, Head of Services Wales

By Susan Morris, Head of Services (Wales)

When you’re unwell, the little things the people treating you do can mean a lot.

From the way you’re told about your illness to being told what to expect, these things all influence the way we feel about how we’ve been cared for.

Done well, they can make us feel valued, listened to and supported. When they aren’t done so well, they can make us feel anxious, ignored and shake our trust.

Last year, for the second time, Macmillan Wales ran the Wales Cancer Patient Experience Survey with the Welsh Government to help us to understand how people treated for cancer feel about their care.

The survey was posted to 11,000 people treated for cancer in Wales in 2015 to ask them for their views on all aspects of their cancer care.

I am delighted that 6,714 people (65%) gave their time to tell us about their care and that we are launching the results today.

What did people tell us?

Overall, people felt positive about their cancer care with 93 per cent rating their care as at least 7 out of 10 (on a scale of 0-10 where 10 = very good), which is excellent news.

97 per cent of people said they had all their treatment options explained to them, which is important in cancer care where there may be various treatments to choose from.

They told us that having a clinical nurse specialist had an overwhelmingly positive impact on their experience and were more positive on 73 out of 74 of the survey’s questions.

But people also told us that there are areas for improvement.

The Wales cancer plan says everyone should have their needs assessed and be offered a written care plan to help them address wider concerns such as finances, emotional support and support groups.

But less than a fifth (18%) of people surveyed said they had a written care plan.

The cancer plan also says every person diagnosed with cancer should be told how to access financial advice and support – yet fewer than half of people (48%) were offered this support.

The survey shows some brilliant examples of cancer care being delivered compassionately in a way that meets people with cancer’s needs.

But it also shows there is work to be done in key areas including the information people are given, their care plans and being taken seriously by their GP when they suspect they could have cancer.

What will Macmillan Wales do with the results?

We will look at the results to highlight areas that are working well which others could learn from and to campaign for improvements where needed.

We will work with the health boards to support them to develop new services and approaches to improve their cancer care.

We will provide learning and training opportunities for Macmillan professionals and staff working with people with cancer.

We will also be asking the public for your views on the results and cancer care throughout the summer at events such as the Royal Welsh Show and the National Eisteddfod.

I would like to thank every person who completed the survey – your experiences will help us to understand what is working well in cancer care in Wales and where things need to improve.

  • What is your experience of cancer care in Wales? Let us know and join the conversation on Twitter using the hashtag #wcpes17.

Arolwg Profiad Cleifion Canser Cymru

Susan Morris

Susan Morris

Gan Susan Morris, Pennaeth Gwasanaethau (Cymru)

Pan fyddwch chi’n sâl, mae’r pethau bach mae pobl sy’n eich trin yn eu gwneud yn gallu golygu llawer iawn.

O sut rydych chi’n clywed bod gennych chi salwch i gael gwybod beth i’w ddisgwyl, mae’r pethau hyn i gyd yn dylanwadu ar sut rydym ni’n teimlo am ein gofal.

O’u gwneud yn dda, maen nhw’n gallu gwneud i ni deimlo ein bod ni’n cael ein gwerthfawrogi, ein clywed a’n cefnogi. Pan nad ydyn nhw’n cael eu gwneud cystal, maen nhw’n gallu gwneud i ni deimlo’n ofidus, ein bod ni’n cael ein hanwybyddu ac yn ysgwyd ein hymddiriedaeth.

Y llynedd, am yr ail dro, cynhaliodd Macmillan Cymru Arolwg Profiad Cleifion Canser Cymru gyda Llywodraeth Cymru i’n helpu ni i ddeall sut mae pobl sy’n cael eu trin am ganser yn teimlo am eu gofal.

Cafodd yr arolwg ei bostio at 11,000 o bobl a gafodd eu trin am ganser yng Nghymru yn 2015 i ofyn am eu barn ar bob agwedd ar eu gofal canser.

Rwyf wrth fy modd i 6,714 o bobl (65%) roi eu hamser i ddweud wrthyn ni am eu gofal a’n bod ni’n lansio’r canlyniadau heddiw.

Beth ddywedodd pobl wrthym ni?

At ei gilydd, teimlai pobl yn bositif am eu gofal canser gyda 93 y cant yn graddio eu gofal o leiaf 7 allan o 10 (ar raddfa o 0-10 lle roedd 10 = da iawn), sy’n newyddion ardderchog.

Dwedodd 97 y cant o bobl fod eu holl opsiynau triniaeth wedi eu hesbonio iddyn nhw, sy’n bwysig mewn gofal canser lle mae’n bosibl y bydd amrywiol driniaethau i ddewis o’u plith.

Dwedon nhw wrthym ni fod cael nyrs glinigol arbenigol wedi cael effaith hynod o gadarnhaol ar eu profiad ac roedden nhw’n fwy positif ar 73 allan o 74 o gwestiynau’r arolwg.

Ond dywedodd pobl wrthym ni fod yna feysydd i’w gwella hefyd.

Mae cynllun canser Cymru yn dweud y dylai anghenion pawb gael eu hasesu a dylen nhw gael cynnig cynllun gofal ysgrifenedig i’w helpu i ymdrin â phryderon ehangach fel cyllid, cefnogaeth emosiynol a grwpiau cymorth.

Ond dwedodd llai nag un o bob pump (18%) o bobl yn yr arolwg eu bod wedi cael cynllun gofal ysgrifenedig.

Mae’r cynllun canser yn dweud hefyd y dylai pawb sydd wedi cael diagnosis o ganser gael gwybodaeth am sut i gyrchu cyngor a chefnogaeth ariannol – ond llai na hanner y bobl (48%) a gafodd gynnig y gefnogaeth hon.

Mae’r arolwg yn dangos rhai enghreifftiau gwych o ofal canser sy’n cael ei ddarparu’n dosturiol mewn modd sy’n bodloni anghenion pobl â chanser.

Ond mae’n dangos hefyd bod gwaith i’w wneud mewn meysydd allweddol gan gynnwys yr wybodaeth sy’n cael ei rhoi i bobl, eu cynlluniau gofal a chael eu cymryd o ddifrif gan eu meddyg teulu pan fyddan nhw’n amau y gallai fod canser ganddyn nhw.

Beth fydd Macmillan Cymru yn gwneud gyda’r canlyniadau?

Byddwn ni’n edrych ar y canlyniadau i amlygu meysydd sy’n gweithio’n dda y gallai pobl eraill ddysgu ohonyn nhw ac i ymgyrchu am welliannau lle mae eu hangen.

Byddwn ni’n gweithio gyda’r byrddau iechyd i’w cefnogi i ddatblygu gwasanaethau newydd a dulliau o wella eu gofal canser.

Byddwn ni’n darparu cyfleoedd dysgu a hyfforddi i weithwyr proffesiynol Macmillan a staff sy’n gweithio gyda phobl â chanser.

Byddwn hefyd yn gofyn i’r cyhoedd am eich barn ar y canlyniadau ac am ofal canser drwy gydol yr haf mewn digwyddiadau fel Sioe Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Hoffwn i ddiolch i bawb a gwblhaodd yr arolwg – bydd eich profiadau chi’n ein helpu i ddeall beth sy’n gweithio’n dda mewn gofal canser yng Nghymru a ble mae angen i bethau wella.

  • Beth yw’ch profiad chi o ofal canser yng Nghymru? Gadewch i ni wybod ac ymunwch â’r sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio’r hashtag #wcpes17.

Can health and social care in Wales ever be genuinely integrated?

This is a cross-post from Think. Improve. Change. A blog from Macmillan Cancer Support’s team of researchers, policy analysts and public affairs experts.

Greg Pycroft, Macmllan in Wales Policy Officer

Greg Pycroft, Macmllan in Wales Policy Officer

Greg Pycroft on the Parliamentary Review and what we want to see for cancer services in Wales.

Health and social care services are under the microscope in Wales following the Welsh Health Secretary’s  announcement in November last year that he will be commissioning a wide ranging review.

Commanding cross-party support, the Parliamentary Review has been asked to  advise on how to delivery change and build on the best of the current system.  

The Review Panel is expected to set out a vision for the future and come up with the seemingly impossible – a solution for health and social care to work in a more genuinely integrated way.

Its findings are expected to influence the tone, shape and content of Welsh health and social care policy and legislation for the rest of this – the fifth – Assembly term, and long into the future.

Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport

Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport

The Review has just over a year to investigate and report back to Assembly Members. An interim report is expected this summer and we should see the final report towards the end of 2017/early 2018.

Early indications are that the Review Panel are rightly focussing on areas of challenge and our fingers are crossed that their recommendations will be workable to take forward improvements to the way health and social care services are delivered in Wales.

The Review Panel reviewing health and social care in Wales

The Review Panel

This is a great opportunity for us at Macmillan to highlight our main campaign areas and call on the Review to ensure person centred care is put front and centre of recommendations for the future. While these themes reflect our insights on cancer services, they’re largely universal to other conditions.

In responding to the call for evidence stakeholders were invited to respond to eleven questions. We maintained our focus on delivering person centred care to improve the lives of people living with cancer.  

Alongside the critical issues of coordinating care and the impact cancer has on finances, we focussed on the changing cancer story and the crucial role the professional cancer workforce has in improving the quality of life for people with cancer.    

We were also invited to speak to members of the Review Panel and were asked for our views on how best to provide patient information and how technology could enhance this experience for patients to enable them to feel more in control of their own care.  

They also expressed an interest in learning from best practice and how this could be spread to deliver a Once for Wales approach.  Our focus on service re-design was welcomed and we were asked to expand upon some of Macmillan’s innovative programme of work delivered across the UK.

The chamber in the Senedd

The chamber in the Senedd

As the formal evidence gathering ends the Review moves onto its deliberative phase and we expect an interim report in July. The final report is anticipated to arrive in December, and we hope to see the case being made for significant reforms over the next decade to the health and social care system in Wales.  

We want to see recommendations that can be implemented relatively swiftly; leadership and real change to ensure Wales delivers person-centred care for people with cancer that is fit for the 21st century.

However, we temper our enthusiasm with a note of caution; we have experience in Wales of similar, large scale reviews – for instance, the Williams Commission’s review of public services – ending up left on the shelf after exposure to party political posturing.

Health and social care in Wales depends on the cross-party support for change holding and the case for change being persuasive enough to allow meaningful reform to start from the point the Review publishes its final recommendations.    Watch this space!

The Review Panel

Dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae hwn yn draws bost gan Meddwl.  Gwella.  Newid.  Blog gan dîm Cymorth Canser Macmillan o ymchwilwyr, dadansoddwyr polisi ac arbenigwyr materion cyhoeddus.

Swyddog Polisi (Cymru)

Swyddog Polisi (Cymru)

Greg Pycroft ar yr Adolygiad Seneddol a’r hyn yr ydym eisiau ei weld ar gyfer gwasanaethau canser yng Nghymru.

Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o dan y chwyddwydr yng Nghymru yn dilyn cyhoeddiad Ysgrifennydd Iechyd Cymru ym mis Tachwedd y llynedd y bydd yn comisiynu adolygiad pellgyrhaeddol .

Yn galw am gefnogaeth ar draws y pleidiau, gofynnwyd i’r Adolygiad Seneddol gynghori ynghylch sut i gyflawni newid a datblygu’r elfennau gorau o’r system bresennol. Disgwylir i’r Panel Adolygu osod gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a chreu ateb – sy’n ymddangos yn amhosibl – ar gyfer gwaith iechyd a gofal cymdeithasol mewn ffordd mwy integredig.

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Disgwylir i’w ganfyddiadau ddylanwadu ar gywair, ffurf a chynnwys polisi a deddfwriaeth iechyd a gofal cymdeithasol Cymru am weddill y pumed tymor hwn o’r Cynulliad, ac ymhell i’r dyfodol.

The Review Panel reviewing health and social care in Wales

Mae gan yr Adolygiad ychydig dros flwyddyn i ymchwilio ac adrodd yn ôl i Aelodau’r Cynulliad. Disgwylir adroddiad interim yr haf hwn a dylem weld yr adroddiad terfynol tuag at ddiwedd 2017/dechrau 2018. Yr arwyddion cynnar yw bod y panel Adolygu, yn iawn felly, yn canolbwyntio ar feysydd heriol ac rydym yn croesi ein bysedd y gellir gweithio gyda’r argymhellion er mwyn dwyn y gwelliannau yn eu blaen o ran y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eu cyflwyno yng Nghymru.

Mae hwn yn gyfle gwych i ni yn Macmillan i amlygu prif feysydd ein hymgyrch a galw ar yr Adolygiad i sicrhau bod gofal sy’n canolbwyntio ar y person yn cael ei wneud yn flaenllaw ac yn ganolog i’r argymhellion ar gyfer y dyfodol. Er bod y themâu hyn yn adlewyrchu ein mewnwelediad ar wasanaethau canser, maent yn gyffredinol i gyflyrau eraill.

Wrth ymateb i’r alwad am dystiolaeth gwahoddwyd rhanddeiliaid i ymateb i un ar ddeg o gwestiynau. Fe wnaethom barhau i ganolbwyntio ar gyflwyno gofal sy’n canolbwyntio ar y person er mwyn gwella bywydau pobl sy’n byw gyda chanser.  

Ynghyd â materion hanfodol cydlynu gofal a’r effaith y mae canser yn ei gael ar gyllid, fe wnaethom ganolbwyntio ar stori newidiol canser a rôl hanfodol gweithlu proffesiynol canser yn gwella ansawdd bywyd ar gyfer pobl â chanser.    

Cawsom wahoddiad hefyd i siarad ag aelodau’r panel Adolygu a gofynnwyd i ni am ein barn ynghylch y ffordd orau o ddarparu gwybodaeth am ganser a sut y gallai technoleg wella’r profiad hwn i gleifion i’w galluogi i deimlo mwy o reolaeth dros eu gofal eu hunain.  

The chamber in the Senedd

Fe wnaethant hefyd fynegi diddordeb yn dysgu o arfer gorau a sut y gallai hyn ledaenu i ymagwedd Unwaith i Gymru. Cafodd ein ffocws ar ailddylunio gwasanaethau ei groesawu a gofynnwyd i ni ehangu rhywfaint ar waith rhaglen arloesol Macmillan sy’n cael ei gyflwyno ar draws y DU.

Wrth i’r gwaith ffurfiol o gasglu tystiolaeth ddod i ben, mae’r Adolygiad yn symud i gyfnod ymgynghori ac rydym yn disgwyl adroddiad interim ym mis Gorffennaf. Rhagwelir y bydd yr adroddiad terfynol yn cyrraedd ym mis Rhagfyr, ac rydym yn gobeithio bydd yr achos yn cael ei gyflwyno dros ddiwygio sylweddol dros y degawd nesaf o ran y system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Rydym eisiau gweld argymhellion y gellir eu gweithredu’n gyflym; arweinyddiaeth a newid gwirioneddol er mwyn sicrhau bod Cymru’n cyflwyno gofal sy’n canolbwyntio ar y person ar gyfer pobl â chanser sydd yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Fodd bynnag, mae elfen o rybudd yn ein brwdfrydedd; mae gennym brofiad yng Nghymru o adolygiadau graddfa fawr tebyg – er enghraifft, adolygiad Comisiwn Williams o wasanaethau cyhoeddus – gafodd ei adael ar y silff ar ôl bod yn destun dadlau rhwng y pleidiau gwleidyddol. Mae iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dibynnu ar gefnogaeth ar draws y pleidiau o ran cynnal newid a bod yr achos dros newid yn ddigon cadarn i ganiatáu i ddiwygio ystyrlon ddechrau pan fydd yr Adolygiad yn cyhoeddi ei argymhellion terfynol.   Mwy i ddilyn.