Category Archives: Person-centred care

Talking to Shirley could help you cope with the financial cost of cancer

Shirley blog pic (FINAL)Shirley Melly has been a Macmillan Welfare Benefits Adviser for over three years.

She explains how Macmillan grants and welfare benefits advice can help people cope with the financial pressures caused by cancer.

What sort of money worries can follow a cancer diagnosis?

Cancer just isn’t something people can plan or save for, and so many people who come to see me have nothing more to support them than statutory sick pay.

The reality is that when it comes to the cost of travelling to cancer treatment, eating healthy food to help you recover, or affording to put your heating on, £89 of statutory sick pay doesn’t go very far.

A lot of people who are of working age may also have young families to support, or mortgages still to pay.  Any loss of work income can leave them feeling like they simply can’t afford to be ill.

The emotional stress caused by money worries, at a time when many people are already at their most vulnerable, simply doesn’t bear thinking about.

It is a privilege to be able to play a part in relieving just some of it, either through welfare benefits advice, or providing individual Macmillan grants where needed.

What are the most common areas of Macmillan grant support?

There are the costs of getting to treatment.  Or the cost of new clothes because of the drastic changes in people’s weight or body shape that can follow it.

Macmillan grants are there to help people meet the wide range of urgent costs created by cancer.

Without a doubt, most people apply for a Macmillan grant to help them cover their heating bills.

While it might be more obvious during the winter – especially after the heavy snows we’ve recently had in Wales – people recovering from cancer treatment can often feel the cold all year round.

I can’t think of anything worse.

Imagine trying to recover from the pain of surgery, chemo or radiotherapy – all while shivering at home because you are too worried about money to put the heating on for just a little bit of physical comfort.

How can people who need support get in touch?

I work alongside various clinics in the Macmillan Chemotherapy Unit at Prince Charles Hospital in Merthyr, but there will be someone like me in your area of Wales as well.

Most people come to me after being referred by other health professionals – it is so important that people with cancer are made aware of what we can do to help them.

I would recommend that anyone with cancer asks for financial advice as early as possible.  Your health professional should be able to help you.

People can also find their local benefits advisers by visiting the ‘in my area’ of macmillan.org.uk.

MCS_Grants infographic_Wales_English_awWhat level of support can you offer people affected by cancer?

Our welfare benefits advice service is free and confidential not only for people with cancer, but also their families.

Most people diagnosed with cancer have never applied for benefits.  They don’t know where to start when it comes to the benefits they are entitled to because of their illness.

The welfare benefits system is also becoming increasingly complex, so we are here to help people affected by cancer to navigate it.

Everyone who comes to us has different needs, and we can advise and assist with applications on a wide range of health-related welfare benefits.

I can help people apply for things like Employment and Support Allowance, Personal Independence Payment, Attendance Allowance and Industrial Injuries Disablement Benefits.

We also cover all means-tested benefits such as Housing and Council Tax Benefit, Guarantee Pension Credit, Income Support and Universal Credit.

There really should be no stigma or shame about asking for help.

Cancer can have a huge impact on people’s finances and we are here to help people find out what support they are entitled to.

What advice would you give someone affected by cancer?

Whether you think you qualify or not, my advice would always be to get in touch with a Macmillan adviser.

I would also say that the earlier you get in touch the better.

For most people, once they come to terms with their diagnosis, money quickly becomes the next biggest worry.

If left unmanaged financial pressures can build up quickly, and the stress it causes does nothing to improve people’s recovery or quality of life.

We are always here.  We’ll be with you throughout the entire process.

If you need financial support please visit http://www.macmillan.org.uk where you can search for your local welfare benefits services, or call the Macmillan Support Line on 0808 808 00 00.

Advertisements

Gallai siarad â Shirley eich helpu i ymdopi â chost ariannol canser

Shirley blog pic (FINAL)Mae Shirley Melly wedi bod yn Gynghorydd Budd-daliadau Lles Macmillan ers dros dair blynedd.

Yma, mae’n egluro sut y gall cyngor grantiau a budd-daliadau lles Macmillan helpu pobl i ymdopi â’r pwysau ariannol y mae canser yn ei achosi.

Pa fath o bryderon ariannol all ddod yn sgil diagnosis o ganser?

Dyw canser ddim yn rhywbeth y gall pobl gynllunio neu gynilo ar ei gyfer, a does gan lawer iawn o’r bobl sy’n dod i’m gweld ddim mwy na thâl salwch statudol i’w cynorthwyo.

Pan fo angen talu costau teithio ar gyfer eich triniaeth am ganser, bwyta bwyd iach i’ch helpu i wella, neu fforddio rhoi’r gwres ymlaen, y gwirionedd syml yw nad yw £89 o dâl salwch statudol yn mynd yn bell iawn.

Mae’n bosibl hefyd y bydd gan lawer o bobl sydd o oedran gweithio deuluoedd ifanc i’w cefnogi, neu forgeisi i’w talu. Gall colli unrhyw incwm gwaith beri iddynt deimlo na allant, yn syml iawn, fforddio bod yn sâl.

Mae’n hynod o ddigalon meddwl am y straen emosiynol y mae pryderon ariannol yn ei achosi, ar adeg pan mae llawer o bobl eisoes ar eu mwyaf bregus.

Mae’n fraint gallu chwarae fy rhan i leddfu rhywfaint ar hynny, boed drwy roi cyngor ar fudd-daliadau lles neu drwy ddarparu grantiau Macmillan unigol lle bo angen.

Beth yw’r meysydd mwyaf cyffredin y darperir cymorth grant Macmillan ar eu cyfer?

Ceir costau ynghlwm â chyrraedd y man lle rydych yn cael triniaeth. Neu gost dillad newydd oherwydd y newidiadau sylweddol y gall y driniaeth honno eu hachosi i bwysau neu siâp y corff.

Mae grantiau Macmillan yno i gynorthwyo pobl i dalu’r ystod eang o gostau brys y mae canser yn eu hachosi.

Yn ddi-os, mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwneud cais am grant Macmillan er mwyn eu cynorthwyo i dalu eu biliau gwresogi.

Er y gall fod yn fwy amlwg yn ystod y gaeaf – ac yn enwedig wedi’r eira trwm a gawsom yn ddiweddar yng Nghymru – gall pobl sy’n gwella o driniaeth am ganser yn aml deimlo’n oer trwy gydol y flwyddyn.

Allaf fi ddim meddwl am unrhyw beth gwaeth.

Dychmygwch geisio gwella o boen llawdriniaeth, cemo neu radiotherapi – a chithau’n rhynnu gartref oherwydd eich bod chi’n pryderu gormod am arian i allu rhoi’r gwres ymlaen er mwyn cael tipyn o gysur corfforol.

Sut gall pobl sydd angen cymorth gysylltu?

Rydw i’n gweithio ochr yn ochr ag amrywiol glinigau yn Uned Gemotherapi Macmillan yn Ysbyty’r Tywysog Siarl ym Merthyr, ond bydd yna rywun fel fi yn eich ardal chithau o Gymru hefyd.

Daw’r rhan fwyaf o bobl ataf wedi iddynt gael eu cyfeirio gan weithwyr iechyd proffesiynol eraill – mae’n bwysig iawn fod pobl â chanser yn cael gwybod beth y gallwn ei wneud i’w cynorthwyo.

Byddwn i’n argymell i unrhyw un sydd â chanser ofyn am gymorth ariannol cyn gynted â phosibl. Dylai eich gweithiwr iechyd proffesiynol allu eich helpu.

Gall pobl hefyd ganfod eu cynghorwyr budd-daliadau lleol drwy fynd i’r adran ‘in my area’ ar macmillan.org.uk.

MCS_Grants infographic_Wales_Welsh_awPa lefel o gymorth allwch chi ei rhoi i bobl y mae canser yn effeithio arnynt?

Mae ein gwasanaeth cyngor budd-daliadau lles am ddim ac yn gyfrinachol, ac mae ar gael nid yn unig i bobl sydd â chanser, ond i’w teuluoedd hefyd.

Dyw’r rhan fwyaf o bobl sy’n cael diagnosis o ganser erioed wedi gwneud cais am fudd-daliadau. Ni wyddant sut i fynd ati i wneud cais am y budd-daliadau y maent yn gymwys i’w derbyn oherwydd eu salwch.

Mae’r system budd-daliadau lles yn datblygu i fod yn fwyfwy cymhleth hefyd, felly rydyn ni yma i gynorthwyo pobl y mae canser yn effeithio arnynt i ymwneud â’r system.

Mae gan bawb sy’n dod atom anghenion gwahanol, a gallwn gynghori a chynorthwyo â cheisiadau am ystod eang o fudd-daliadau lles sy’n ymwneud ag iechyd.

Gallaf helpu pobl i wneud cais am bethau fel y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, y Taliad Annibyniaeth Personol, y Lwfans Gweini a’r Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol.

Rydym hefyd yn cwmpasu’r holl fudd-daliadau sy’n ddibynnol ar brawf modd, megis Budd-dal Tai a’r Dreth Gyngor, Gwarant Credyd Pensiwn, Cymhorthdal Incwm a’r Credyd Cynhwysol.

Ni ddylai pobl deimlo unrhyw stigma na chywilydd wrth ofyn am gymorth.

Gall canser gael effaith aruthrol ar sefyllfa ariannol pobl ac rydym ni yma i helpu pobl ddarganfod pa gymorth y mae ganddynt hawl i’w gael.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun y mae canser yn effeithio arno?

Boed chi’n meddwl eich bod yn gymwys ai peidio, fy nghyngor i yw y dylech wastad gysylltu â chynghorydd Macmillan.

Byddwn hefyd yn dweud mai gorau po gyntaf y cysylltwch.

I’r rhan fwyaf o bobl, wedi iddynt ddod i delerau â’u diagnosis, eu pryder mawr nesaf, a hynny mewn dim o dro, fydd arian.

Os na chânt eu rheoli, gall pwysau ariannol gynyddu’n sydyn, gan achosi straen nad yw’n ddim lles o ran gwella adferiad pobl neu ansawdd eu bywydau.

Rydym ni wastad yma, a byddwn gyda chi drwy gydol y broses.

Os oes arnoch angen cymorth ariannol ewch i http://www.macmillan.org.uk, lle gallwch chwilio am eich gwasanaethau budd-daliadau lles lleol, neu ffoniwch Linell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00.

“understanding your cancer care is just so important – it’s a way of taking control”

Helen blog pic 2Helen Thomas was diagnosed with breast cancer in 2013.

As Macmillan Wales launches a new ‘Your Cancer Care’ tool, Helen explains how important it is to feel fully informed about your care and diagnosis.

On receiving a cancer diagnosis

It took several visits to my GP before I was diagnosed with breast cancer.

At first, I was told there was no reason to worry, but I trusted my instincts and asked to be referred.

I still remember the day.  There didn’t seem to be any great concern, I was relaxed, so I went to my consultant appointment on my own.

I found out that I had cancer with no-one around to support me.  It was the most difficult thing.

Thoughts on cancer care

I’ve experienced both sides of the coin.

After my initial diagnosis, I met an exceptional clinical nurse specialist from Macmillan.  She supported me, and left no stone unturned.  The care my family and I received was outstanding.

I felt truly safe in her care.

It didn’t stay that way.  I needed further treatment, my care was transferred and my experience was just not as positive or reassuring.

Yes, people were professional and caring, but there were just so many times that I felt left alone to sort things out for myself.

It was easy to start feeling like you were part of a process, a procedure rather than a person.

I saw different people at every appointment, I couldn’t identify which person I should turn to with my worries, and I had no formal care plan to help me understand what would happen next.

I certainly wasn’t made aware of the different kinds of support that could have been made available, like financial advice or counselling.

I desperately needed some of that support further down the line, but I had no idea how to access it.

It was a real gap in my care.

Shaping ‘Your Cancer Care in Wales’

I know just how important it is to understand your cancer diagnosis and care.

The worries I had through my cancer experience were much wider than just medical.  I worried about family, work, money – my emotions were all over the place.

If you at least understand your diagnosis, and are aware of the support that is available, then you can feel like you have some control over it all.

When Macmillan Wales asked me for my views on a new resource to help people understand their cancer care, I was more than happy to help shape it with some of my own experiences.

I hope the ‘Your Cancer Care in Wales’ resource will help people to understand their care, and to know what questions to ask to make sure they get the support they need.

I know I would have appreciated some of the advice the new tool contains.

I hope others can take some comfort from it now.

‘Your Cancer Care in Wales’ is available from:

www.macmillan.org.uk/cancercarewales

“mae hi mor bwysig eich bod chi’n deall eich gofal canser – mae’n fodd o reoli’r sefyllfa”

Helen blog pic 2Cafodd Helen Thomas ddiagnosis o ganser y fron yn 2013.

Wrth i Macmillan Cymru lansio adnodd newydd ‘Eich Gofal Canser’, mae Helen yn esbonio pa mor bwysig yw hi i deimlo bod gennych yr holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen am eich gofal a’ch diagnosis.

Cael diagnosis o ganser

Bu’n rhaid imi ymweld â’r meddyg teulu sawl gwaith cyn cael y diagnosis o ganser y fron.

Ar y cychwyn, fe ddywedwyd wrthyf nad oedd rheswm imi bryderu, ond dilynais fy ngreddf a gofyn am gael fy atgyfeirio.

Rwy’n dal i gofio’r diwrnod hwnnw. Doedd dim pryder mawr, yn ôl pob golwg, ac roeddwn i’n teimlo’n eithaf ymlaciedig, felly fe es i’r apwyntiad gyda’r ymgynghorydd ar fy mhen fy hun.

Ces wybod bod gen i ganser heb neb o’m cwmpas i’m cefnogi. Dyna oedd y peth anoddaf.

Ei barn am ofal canser

Rwyf wedi cael profiad o’r naill ochr a’r llall.

Wedi fy niagnosis cychwynnol, cwrddais â nyrs glinigol arbenigol o Macmillan, ac roedd hi’n eithriadol. Bu’n gefn imi, ac yn hynod o drylwyr. Roedd y gofal a gafodd fy nheulu a finnau yn rhagorol.

Roeddwn i’n teimlo’n wirioneddol ddiogel yn ei gofal hi.

Ond nid felly y bu pethau wedyn. Roedd arna i angen rhagor o driniaeth, cafodd fy ngofal ei drosglwyddo a doedd fy mhrofiad i wedyn ddim mor gadarnhaol nac yn tawelu fy meddwl i’r un graddau.

Oedd, roedd pawb yn broffesiynol ac yn ofalgar, ond ar lawer iawn o adegau roeddwn i’n teimlo fy mod i wedi cael fy ngadael ar fy mhen fy hun i roi trefn ar bethau.

Peth rhwydd iawn oedd dechrau teimlo fel eich bod chi’n rhan o broses, o weithdrefn, yn hytrach nag yn berson.

Roeddwn i’n gweld gwahanol bobl ym mhob apwyntiad, wyddwn i ddim at bwy y dylwn i droi i leisio fy mhryderon, a doedd gen i ddim cynllun gofal ffurfiol i’m cynorthwyo i ddeall beth fyddai’n digwydd nesaf.

Chefais i’n sicr ddim gwybod am y gwahanol fathau o gymorth y gellid bod wedi eu darparu, megis cyngor ariannol, neu gwnsela.

Yn nes ymlaen, roedd taer angen peth o’r cymorth hwnnw arnaf, ond doedd gen i ddim syniad sut i gael gafael arno.

Roedd yn fwlch gwirioneddol yn fy ngofal i.

Siapio ‘Eich Gofal Canser yng Nghymru’  

Gwn yn union pa mor bwysig yw hi eich bod chi’n deall eich diagnosis o ganser a’ch gofal.

Roedd y pryderon oedd gennyf trwy gydol fy mhrofiad o ganser yn llawer ehangach na dim ond pryderon meddygol. Roeddwn i’n poeni am deulu, gwaith, arian – roedd fy emosiynau i’n gymysg i gyd.

Os ydych chi’n deall eich diagnosis, ac yn ymwybodol o’r gefnogaeth sydd ar gael, o leiaf wedyn byddwch yn teimlo fel bod gennych rywfaint o reolaeth dros y cyfan.

Pan ofynnodd Macmillan Cymru imi am fy safbwyntiau ar adnodd newydd i helpu pobl i ddeall eu gofal canser, roeddwn i’n fwy na pharod i helpu i’w siapio ar sail rhai o’m profiadau fy hun.

Rwy’n gobeithio y bydd yr adnodd ‘Eich Gofal Canser yng Nghymru’ yn helpu pobl i ddeall eu gofal, ac i wybod pa gwestiynau i’w gofyn er mwyn sicrhau eu bod yn cael y cymorth y mae arnynt ei angen.

Gwn y byddwn i wedi gwerthfawrogi peth o’r cyngor a geir yn yr adnodd newydd hwn.

Rwy’n gobeithio y bydd yn rhywfaint o gysur i bobl eraill o hyn ymlaen.

Mae ‘Eich Gofal Canser yng Nghymru’ ar gael o: 

www.macmillan.org.uk/gofalcansercymru

Arolwg Profiad Cleifion Canser Cymru

Susan Morris

Susan Morris

Gan Susan Morris, Pennaeth Gwasanaethau (Cymru)

Pan fyddwch chi’n sâl, mae’r pethau bach mae pobl sy’n eich trin yn eu gwneud yn gallu golygu llawer iawn.

O sut rydych chi’n clywed bod gennych chi salwch i gael gwybod beth i’w ddisgwyl, mae’r pethau hyn i gyd yn dylanwadu ar sut rydym ni’n teimlo am ein gofal.

O’u gwneud yn dda, maen nhw’n gallu gwneud i ni deimlo ein bod ni’n cael ein gwerthfawrogi, ein clywed a’n cefnogi. Pan nad ydyn nhw’n cael eu gwneud cystal, maen nhw’n gallu gwneud i ni deimlo’n ofidus, ein bod ni’n cael ein hanwybyddu ac yn ysgwyd ein hymddiriedaeth.

Y llynedd, am yr ail dro, cynhaliodd Macmillan Cymru Arolwg Profiad Cleifion Canser Cymru gyda Llywodraeth Cymru i’n helpu ni i ddeall sut mae pobl sy’n cael eu trin am ganser yn teimlo am eu gofal.

Cafodd yr arolwg ei bostio at 11,000 o bobl a gafodd eu trin am ganser yng Nghymru yn 2015 i ofyn am eu barn ar bob agwedd ar eu gofal canser.

Rwyf wrth fy modd i 6,714 o bobl (65%) roi eu hamser i ddweud wrthyn ni am eu gofal a’n bod ni’n lansio’r canlyniadau heddiw.

Beth ddywedodd pobl wrthym ni?

At ei gilydd, teimlai pobl yn bositif am eu gofal canser gyda 93 y cant yn graddio eu gofal o leiaf 7 allan o 10 (ar raddfa o 0-10 lle roedd 10 = da iawn), sy’n newyddion ardderchog.

Dwedodd 97 y cant o bobl fod eu holl opsiynau triniaeth wedi eu hesbonio iddyn nhw, sy’n bwysig mewn gofal canser lle mae’n bosibl y bydd amrywiol driniaethau i ddewis o’u plith.

Dwedon nhw wrthym ni fod cael nyrs glinigol arbenigol wedi cael effaith hynod o gadarnhaol ar eu profiad ac roedden nhw’n fwy positif ar 73 allan o 74 o gwestiynau’r arolwg.

Ond dywedodd pobl wrthym ni fod yna feysydd i’w gwella hefyd.

Mae cynllun canser Cymru yn dweud y dylai anghenion pawb gael eu hasesu a dylen nhw gael cynnig cynllun gofal ysgrifenedig i’w helpu i ymdrin â phryderon ehangach fel cyllid, cefnogaeth emosiynol a grwpiau cymorth.

Ond dwedodd llai nag un o bob pump (18%) o bobl yn yr arolwg eu bod wedi cael cynllun gofal ysgrifenedig.

Mae’r cynllun canser yn dweud hefyd y dylai pawb sydd wedi cael diagnosis o ganser gael gwybodaeth am sut i gyrchu cyngor a chefnogaeth ariannol – ond llai na hanner y bobl (48%) a gafodd gynnig y gefnogaeth hon.

Mae’r arolwg yn dangos rhai enghreifftiau gwych o ofal canser sy’n cael ei ddarparu’n dosturiol mewn modd sy’n bodloni anghenion pobl â chanser.

Ond mae’n dangos hefyd bod gwaith i’w wneud mewn meysydd allweddol gan gynnwys yr wybodaeth sy’n cael ei rhoi i bobl, eu cynlluniau gofal a chael eu cymryd o ddifrif gan eu meddyg teulu pan fyddan nhw’n amau y gallai fod canser ganddyn nhw.

Beth fydd Macmillan Cymru yn gwneud gyda’r canlyniadau?

Byddwn ni’n edrych ar y canlyniadau i amlygu meysydd sy’n gweithio’n dda y gallai pobl eraill ddysgu ohonyn nhw ac i ymgyrchu am welliannau lle mae eu hangen.

Byddwn ni’n gweithio gyda’r byrddau iechyd i’w cefnogi i ddatblygu gwasanaethau newydd a dulliau o wella eu gofal canser.

Byddwn ni’n darparu cyfleoedd dysgu a hyfforddi i weithwyr proffesiynol Macmillan a staff sy’n gweithio gyda phobl â chanser.

Byddwn hefyd yn gofyn i’r cyhoedd am eich barn ar y canlyniadau ac am ofal canser drwy gydol yr haf mewn digwyddiadau fel Sioe Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Hoffwn i ddiolch i bawb a gwblhaodd yr arolwg – bydd eich profiadau chi’n ein helpu i ddeall beth sy’n gweithio’n dda mewn gofal canser yng Nghymru a ble mae angen i bethau wella.

  • Beth yw’ch profiad chi o ofal canser yng Nghymru? Gadewch i ni wybod ac ymunwch â’r sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio’r hashtag #wcpes17.

Caring for someone with cancer? Tell us what’s working – or what’s not…

Do you support a family member, friend or neighbour with cancer? In April 2016, the
Welsh Government
introduced a new law – the Social Services and Well-being (Wales) Act – with provisions to improve support for carers. The Government now wants to understand what’s working and what’s not.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Greg Pycroft, Policy Officer,Wales

If you look after someone with  cancer, or are a professional supporting people affected by cancer, we’d love to hear from you.

The new law made two important changes:

Councils must assess the needs of a carer

Your council must undertake a carer’s needs assessment if it appears to them that a person has needs because of their caring responsibilities. It applies regardless of the council’s view of the level of support the carer needs or the level of the financial resources of the carer or the person needing care.

The assessment must:

  • assess the extent to which the carer is able and willing to provide the care and to continue to provide the care
  • include the outcomes the carer wishes to achieve
  • consider whether the carer wishes to work and participate in education, training or leisure activities
  • identify the extent to which support, preventative services, or the provision of information, advice or assistance or any other matters could help achieve the agreed outcomes.

If the carer is a child – the outcomes the parent or guardian of that child wishes to achieve for them must be included in the assessment. The assessment must also have regard to the developmental needs of the child and the extent to which it is appropriate for that person to provide care. This should lead to the council considering whether a child carer is a child with unique care and support needs.

In carrying out the assessment, the council must involve the carer and where feasible the person needing care.

Combining assessments.

Councils may carry out a carer’s needs assessment for a person at the same time as it, or another public body, carries out another assessment. For instance, they might work with the NHS trust or Local Health board to jointly assess needs.

rs12667__c2a3695-scr

David and Pat Phillips. The couple were supported by Macmillan after David’s cancer diagnosis.

If you look after someone with cancer or support people who do, have you seen a change since April 2016? Does the description of the new law fit with your experience? Have you had a combined assessment or know someone who has?

You can help us understand what is working – and what’s not. 

If you’ve had an experience since the 1 April 2016 and you want to share please contact Greg Pycroft.

Any contributions will be kept anonymous and free of personal identifiable information. However, we will need to be able to identify some key details, such as local authority area or local health board to ensure that any issues can be followed up by the Welsh Government.

Macmillan and Cwm Taf work together to plan new £6.75m specialist care unit

Macmillan Cancer Support and Cwm Taf University Health Board are planning to build a new £6.75m specialist care unit near Llantrisant.

dec_on-approach_render-best

The charity and the health board have applied for planning permission to develop the state-of-the-art unit at Royal Glamorgan Hospital.

If the plans are approved, Macmillan would contribute £5m towards the unit making it their biggest single investment in Wales.

The specialist eight-bed unit would provide inpatient, outpatient and day palliative care and support for people with incurable cancer and other conditions.

Palliative care for cancer patients in the Rhondda is currently provided at Y Bwthyn Pontypridd Cottage Hospital.

Although the quality of care at Y Bwthyn is known to be excellent, its location means that patients need to be transferred to Royal Glamorgan Hospital to access specialist tests and treatments, which can be difficult and distressing.

Similarly, some patients who go to Royal Glamorgan Hospital may benefit from being in a palliative care environment, but are too unwell to be transferred to Y Bwthyn.

Dr Ian Back, Consultant in Palliative Medicine at Cwm Taf University Health Board said: “A new state-of-the-art specialist unit would provide patients with the high-quality care they need in a comfortable environment for both them and their loved ones.

“Building the new unit at Royal Glamorgan Hospital will also ensure that patients have access to specialist tests and treatment more easily without the need for unnecessary transfers between hospitals when they are often too unwell.”

Susan Morris, Head of Services for Macmillan Cancer Support in Wales, said: “We are pleased to be working with Cwm Taf University Health Board on this proposed unit, which we believe would help people to receive palliative care more easily in a comfortable environment.

“After extensive consultation with staff and patients, the unit would be designed using Macmillan’s expertise and understanding of the needs of people with cancer and their families, including a kitchen and communal areas where they can spend time together.

“If the plans are approved, it will be Macmillan’s biggest single investment in Wales, which we can only fund thanks to the public’s generosity and support.”

John Palmer, Director of Primary, Community and Mental Health Services at Cwm Taf University Health Board said: “We are delighted to continue to build on our excellent relationship with Macmillan Cancer Support. The plan is for this unit to have a world-class addition to our rapidly developing palliative care service.”

If the plans are approved, work would be expected to start later this year with the centre projected to open in late 2018 or early 2019.

Macmillan a Chwm Taf yn gweithio gyda’i gilydd i gynllunio uned gofal arbenigol newydd gwerth £6.75m

Mae Cymorth Canser Macmillan a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn bwriadu adeiladu uned gofal arbenigol newydd gwerth £6.75m ger Llantrisant.

dec_on-approach_render-best

Mae’r elusen a’r bwrdd iechyd wedi cyflwyno cais am ganiatâd cynllunio i ddatblygu uned o’r radd flaenaf yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg.

Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, byddai Macmillan yn cyfrannu £5m tuag at yr uned, sef ei chyfraniad unigol mwyaf yng Nghymru.

Byddai’r uned arbenigol yn cynnwys 8 gwely ac yn darparu gofal i gleifion mewnol a chleifion allanol a gofal lliniarol yn ystod y dydd a chymorth i bobl â chanser na ellir ei wella a chyflyrau eraill.

Ar hyn o bryd, darperir gofal lliniarol i gleifion canser yn y Rhondda yn ysbyty bach lleol Pontypridd, sef y Bwthyn.

Er ei bod yn hysbys bod ansawdd gofal y Bwthyn yn rhagorol, mae ei leoliad weithiau’n golygu bod angen symud cleifion o Ysbyty Brenhinol Morgannwg i gael profion a thriniaethau arbenigol, a gall hynny fod yn anodd a pheri trallod i’r cleifion.

Yn yr un modd, gall rhai cleifion sy’n mynd i Ysbyty Brenhinol Morgannwg gael budd o fod mewn amgylchedd gofal lliniarol, ond nid ydynt yn ddigon iach i’w symud i’r Bwthyn.

Dywedodd Dr Ian Beck, Ymgynghorydd Meddygol ym maes Meddygaeth Liniarol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf: “Byddai uned arbenigol newydd o’r radd flaenaf yn rhoi gofal o’r safon uchaf posibl i gleifion mewn amgylchedd sy’n gyfforddus iddyn nhw a’u teuluoedd.

“Bydd adeiladu’r uned newydd yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg hefyd yn sicrhau bod cleifion yn gallu cael profion a thriniaeth arbenigol yn haws heb orfod symud yn ddiangen rhwng ysbytai pan nad ydynt, yn aml, yn ddigon iach i wneud hynny.”

Dywedodd Susan Morris, Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru: “Mae’n bleser gennym weithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf ar yr uned arfaethedig hon, a chredwn y bydd yn helpu pobl i gael gofal lliniarol yn haws mewn amgylchedd cyfforddus.

“Ar ôl ymgynghori’n helaeth â staff a chleifion, byddai’r uned yn cael ei dylunio gan ddefnyddio arbenigedd a dealltwriaeth Macmillan o anghenion pobl sydd â chanser a’u teuluoedd, gan gynnwys ceginau ac ardaloedd cymunedol lle y gallant dreulio amser gyda’i gilydd.

“Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, dyma fydd buddsoddiad unigol mwyaf Macmillan yng Nghymru, a dim ond drwy haelioni a chymorth y cyhoedd y gallwn gyllido’r cynlluniau hyn.”

Dywedodd John Palmer, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf: “Rydym yn ymrwymedig i feithrin ein perthynas wych â Chymorth Canser Macmillan. Y nod yw y bydd yr uned hon o’r radd flaenaf yn ategu ein gwasanaeth gofal lliniarol sy’n datblygu’n gyflym.”

Os caiff y cynlluniau eu cymeradwyo, disgwylir i’r gwaith ddechrau yn hwyrach eleni, a bydd y ganolfan yn agor gobeithio ddiwedd 2018 neu ddechrau 2019.

Taking Cancer Services Health and Well-being advice to into the community

Michelle Lloyd, is the Macmillan Person Centred Care Project Manager with Cwm Taf University Health Board. In her blog, Michelle writes about the importance of holding health and wellbeing events out of the clinical setting and in the community.

We often talk about the importance of delivering care closer to home (where appropriate to do so!). I think the same is true about how we engage with our local community – we need to be out there providing advice and support in ways which are easy for our community to access. So where better a place to go than the Tonyrefail Workingmen’s Club in Porth?

 

michelle_lloyd-cropped-lightened

Michelle Lloyd

On Friday 4 November, the Workingmen’s Club proved to be an ideal venue for us to meet with our cancer patients, their relatives and carers. The aim of the event was to provide health and well-being advice to people living with cancer and ensure that they are receiving the best possible care according to their needs.

During the three hours we spent there, we managed to speak with patients, relatives and carers, providing much needed signposting to information and other support networks. In total, 46 people signed in to the event and for some, it was a great opportunity to find out about things like the National Exercise Referral Scheme or the Macmillan Activity Programme.

The overwhelming feedback from the day was simple. As one patient said, the important thing to them was “to be able to talk to someone and have advice”.

It is important that people feel well supported and are provided with good levels of information. It ensures that patients have what they need to make informed decisions about their care and to help them to become more able to self-manage their conditions.

All in all, it was a really beneficial event which allowed cancer patients to not only talk to health care professionals but to also spend time talking with other patients and their families about their own experiences.

We’ll certainly be doing more of these events in the future!

well-being-event-2000x2000

In the meantime, if you know anyone who wants someone to talk to about cancer, then call Macmillan Cancer Support free on 0808 808 00 00 or visit macmillan.org.uk

Mynd â Chyngor Iechyd a Lles Gwasanaethau Canser i’r gymuned

Michelle Lloyd yw Rheolwr Prosiect Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn Macmillan gyda  Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf. Yn ei blog, mae Michelle yn ysgrifennu am bwysigrwydd cynnal digwyddiadau iechyd a lles y tu allan i’r lleoliad clinigol ac yn y gymuned.

michelle_lloyd-cropped-lightened

Michelle Lloyd

Rydyn yn aml yn sôn am bwysigrwydd cyflwyno gofal yn nes at y cartref (lle mae’n briodol gwneud hynny!). Rwy’n credu bod yr un peth yn wir am sut rydym yn ymgysylltu â’n cymuned leol – mae angen inni fod allan yno’n cynnig cymorth a chefnogaeth mewn ffyrdd sy’n hawdd i’n cymuned gael mynediad atynt. Felly, does unman gwell i fynd na Chlwb Gweithwyr Tonyrefail yn y Porth.

Ddydd Gwener, 4 Tachwedd, bu’r Clwb Gweithwyr yn lleoliad delfrydol inni gwrdd â’n cleifion canser, â’u perthnasau ac â’u gofalwyr. Nod  y digwyddiad oedd cynnig cyngor iechyd a lles i rai sy’n byw gyda chanser a sicrhau eu bod yn cael y gofal gorau posibl yn ôl eu hanghenion.

Yn ystod y tair awr a dreulion ni yno, llwyddon ni i siarad â chleifion, perthnasau a gofalwyr, gan gyfeirio llawer at wybodaeth ac at rwydweithiau cefnogi eraill. At ei gilydd, cofrestrodd 46 o bobl ar y digwyddiad ac i rai, roedd yn gyfle gwych i gael gwybod am bethau fel y Cynllun Cyfeirio i Ymarfer Cenedlaethol neu Raglen Gweithgareddau Macmillan.

Roedd yr adborth cyffredinol o’r diwrnod yn syml. Fel y dywedodd un claf, y peth pwysig iddo oedd “gallu siarad â rhywun a chael cyngor”.

Mae’n bwysig fod pobl yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth dda a’u bod yn cael digon o wybodaeth. Mae’n sicrhau bod gan gleifion yr hyn sydd ei angen arnyn nhw i wneud penderfyniadau gwybodus am eu gofal ac i’w helpu i allu rheoli eu cyflyrau eu hunain yn well.

At ei gilydd, roedd yn ddigwyddiad buddiol dros ben a alluogodd cleifion canser nid yn unig i siarad â gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ond hefyd i dreulio amser yn siarad â chleifion eraill a’u teuluoedd am eu profiadau nhw eu hunain.

Byddwn ni’n sicr yn gwneud rhagor o’r digwyddiadau hyn yn y dyfodol!

well-being-event-2000x2000

Yn y cyfamser, os ydych chi’n adnabod unrhyw un sydd eisiau rhywun i siarad ag ef/hi am ganser, yna ffoniwch Cymorth Canser Macmillan am ddim ar 0808 808 00 00  neu ewch i macmillan.org.uk