Category Archives: Policy

Can health and social care in Wales ever be genuinely integrated?

This is a cross-post from Think. Improve. Change. A blog from Macmillan Cancer Support’s team of researchers, policy analysts and public affairs experts.

Greg Pycroft, Macmllan in Wales Policy Officer

Greg Pycroft, Macmllan in Wales Policy Officer

Greg Pycroft on the Parliamentary Review and what we want to see for cancer services in Wales.

Health and social care services are under the microscope in Wales following the Welsh Health Secretary’s  announcement in November last year that he will be commissioning a wide ranging review.

Commanding cross-party support, the Parliamentary Review has been asked to  advise on how to delivery change and build on the best of the current system.  

The Review Panel is expected to set out a vision for the future and come up with the seemingly impossible – a solution for health and social care to work in a more genuinely integrated way.

Its findings are expected to influence the tone, shape and content of Welsh health and social care policy and legislation for the rest of this – the fifth – Assembly term, and long into the future.

Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport

Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport

The Review has just over a year to investigate and report back to Assembly Members. An interim report is expected this summer and we should see the final report towards the end of 2017/early 2018.

Early indications are that the Review Panel are rightly focussing on areas of challenge and our fingers are crossed that their recommendations will be workable to take forward improvements to the way health and social care services are delivered in Wales.

The Review Panel reviewing health and social care in Wales

The Review Panel

This is a great opportunity for us at Macmillan to highlight our main campaign areas and call on the Review to ensure person centred care is put front and centre of recommendations for the future. While these themes reflect our insights on cancer services, they’re largely universal to other conditions.

In responding to the call for evidence stakeholders were invited to respond to eleven questions. We maintained our focus on delivering person centred care to improve the lives of people living with cancer.  

Alongside the critical issues of coordinating care and the impact cancer has on finances, we focussed on the changing cancer story and the crucial role the professional cancer workforce has in improving the quality of life for people with cancer.    

We were also invited to speak to members of the Review Panel and were asked for our views on how best to provide patient information and how technology could enhance this experience for patients to enable them to feel more in control of their own care.  

They also expressed an interest in learning from best practice and how this could be spread to deliver a Once for Wales approach.  Our focus on service re-design was welcomed and we were asked to expand upon some of Macmillan’s innovative programme of work delivered across the UK.

The chamber in the Senedd

The chamber in the Senedd

As the formal evidence gathering ends the Review moves onto its deliberative phase and we expect an interim report in July. The final report is anticipated to arrive in December, and we hope to see the case being made for significant reforms over the next decade to the health and social care system in Wales.  

We want to see recommendations that can be implemented relatively swiftly; leadership and real change to ensure Wales delivers person-centred care for people with cancer that is fit for the 21st century.

However, we temper our enthusiasm with a note of caution; we have experience in Wales of similar, large scale reviews – for instance, the Williams Commission’s review of public services – ending up left on the shelf after exposure to party political posturing.

Health and social care in Wales depends on the cross-party support for change holding and the case for change being persuasive enough to allow meaningful reform to start from the point the Review publishes its final recommendations.    Watch this space!

The Review Panel

Advertisements

Dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae hwn yn draws bost gan Meddwl.  Gwella.  Newid.  Blog gan dîm Cymorth Canser Macmillan o ymchwilwyr, dadansoddwyr polisi ac arbenigwyr materion cyhoeddus.

Swyddog Polisi (Cymru)

Swyddog Polisi (Cymru)

Greg Pycroft ar yr Adolygiad Seneddol a’r hyn yr ydym eisiau ei weld ar gyfer gwasanaethau canser yng Nghymru.

Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o dan y chwyddwydr yng Nghymru yn dilyn cyhoeddiad Ysgrifennydd Iechyd Cymru ym mis Tachwedd y llynedd y bydd yn comisiynu adolygiad pellgyrhaeddol .

Yn galw am gefnogaeth ar draws y pleidiau, gofynnwyd i’r Adolygiad Seneddol gynghori ynghylch sut i gyflawni newid a datblygu’r elfennau gorau o’r system bresennol. Disgwylir i’r Panel Adolygu osod gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a chreu ateb – sy’n ymddangos yn amhosibl – ar gyfer gwaith iechyd a gofal cymdeithasol mewn ffordd mwy integredig.

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Disgwylir i’w ganfyddiadau ddylanwadu ar gywair, ffurf a chynnwys polisi a deddfwriaeth iechyd a gofal cymdeithasol Cymru am weddill y pumed tymor hwn o’r Cynulliad, ac ymhell i’r dyfodol.

The Review Panel reviewing health and social care in Wales

Mae gan yr Adolygiad ychydig dros flwyddyn i ymchwilio ac adrodd yn ôl i Aelodau’r Cynulliad. Disgwylir adroddiad interim yr haf hwn a dylem weld yr adroddiad terfynol tuag at ddiwedd 2017/dechrau 2018. Yr arwyddion cynnar yw bod y panel Adolygu, yn iawn felly, yn canolbwyntio ar feysydd heriol ac rydym yn croesi ein bysedd y gellir gweithio gyda’r argymhellion er mwyn dwyn y gwelliannau yn eu blaen o ran y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eu cyflwyno yng Nghymru.

Mae hwn yn gyfle gwych i ni yn Macmillan i amlygu prif feysydd ein hymgyrch a galw ar yr Adolygiad i sicrhau bod gofal sy’n canolbwyntio ar y person yn cael ei wneud yn flaenllaw ac yn ganolog i’r argymhellion ar gyfer y dyfodol. Er bod y themâu hyn yn adlewyrchu ein mewnwelediad ar wasanaethau canser, maent yn gyffredinol i gyflyrau eraill.

Wrth ymateb i’r alwad am dystiolaeth gwahoddwyd rhanddeiliaid i ymateb i un ar ddeg o gwestiynau. Fe wnaethom barhau i ganolbwyntio ar gyflwyno gofal sy’n canolbwyntio ar y person er mwyn gwella bywydau pobl sy’n byw gyda chanser.  

Ynghyd â materion hanfodol cydlynu gofal a’r effaith y mae canser yn ei gael ar gyllid, fe wnaethom ganolbwyntio ar stori newidiol canser a rôl hanfodol gweithlu proffesiynol canser yn gwella ansawdd bywyd ar gyfer pobl â chanser.    

Cawsom wahoddiad hefyd i siarad ag aelodau’r panel Adolygu a gofynnwyd i ni am ein barn ynghylch y ffordd orau o ddarparu gwybodaeth am ganser a sut y gallai technoleg wella’r profiad hwn i gleifion i’w galluogi i deimlo mwy o reolaeth dros eu gofal eu hunain.  

The chamber in the Senedd

Fe wnaethant hefyd fynegi diddordeb yn dysgu o arfer gorau a sut y gallai hyn ledaenu i ymagwedd Unwaith i Gymru. Cafodd ein ffocws ar ailddylunio gwasanaethau ei groesawu a gofynnwyd i ni ehangu rhywfaint ar waith rhaglen arloesol Macmillan sy’n cael ei gyflwyno ar draws y DU.

Wrth i’r gwaith ffurfiol o gasglu tystiolaeth ddod i ben, mae’r Adolygiad yn symud i gyfnod ymgynghori ac rydym yn disgwyl adroddiad interim ym mis Gorffennaf. Rhagwelir y bydd yr adroddiad terfynol yn cyrraedd ym mis Rhagfyr, ac rydym yn gobeithio bydd yr achos yn cael ei gyflwyno dros ddiwygio sylweddol dros y degawd nesaf o ran y system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Rydym eisiau gweld argymhellion y gellir eu gweithredu’n gyflym; arweinyddiaeth a newid gwirioneddol er mwyn sicrhau bod Cymru’n cyflwyno gofal sy’n canolbwyntio ar y person ar gyfer pobl â chanser sydd yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Fodd bynnag, mae elfen o rybudd yn ein brwdfrydedd; mae gennym brofiad yng Nghymru o adolygiadau graddfa fawr tebyg – er enghraifft, adolygiad Comisiwn Williams o wasanaethau cyhoeddus – gafodd ei adael ar y silff ar ôl bod yn destun dadlau rhwng y pleidiau gwleidyddol. Mae iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dibynnu ar gefnogaeth ar draws y pleidiau o ran cynnal newid a bod yr achos dros newid yn ddigon cadarn i ganiatáu i ddiwygio ystyrlon ddechrau pan fydd yr Adolygiad yn cyhoeddi ei argymhellion terfynol.   Mwy i ddilyn.

 

 

 

Caring for someone with cancer? Tell us what’s working – or what’s not…

Do you support a family member, friend or neighbour with cancer? In April 2016, the
Welsh Government
introduced a new law – the Social Services and Well-being (Wales) Act – with provisions to improve support for carers. The Government now wants to understand what’s working and what’s not.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Greg Pycroft, Policy Officer,Wales

If you look after someone with  cancer, or are a professional supporting people affected by cancer, we’d love to hear from you.

The new law made two important changes:

Councils must assess the needs of a carer

Your council must undertake a carer’s needs assessment if it appears to them that a person has needs because of their caring responsibilities. It applies regardless of the council’s view of the level of support the carer needs or the level of the financial resources of the carer or the person needing care.

The assessment must:

  • assess the extent to which the carer is able and willing to provide the care and to continue to provide the care
  • include the outcomes the carer wishes to achieve
  • consider whether the carer wishes to work and participate in education, training or leisure activities
  • identify the extent to which support, preventative services, or the provision of information, advice or assistance or any other matters could help achieve the agreed outcomes.

If the carer is a child – the outcomes the parent or guardian of that child wishes to achieve for them must be included in the assessment. The assessment must also have regard to the developmental needs of the child and the extent to which it is appropriate for that person to provide care. This should lead to the council considering whether a child carer is a child with unique care and support needs.

In carrying out the assessment, the council must involve the carer and where feasible the person needing care.

Combining assessments.

Councils may carry out a carer’s needs assessment for a person at the same time as it, or another public body, carries out another assessment. For instance, they might work with the NHS trust or Local Health board to jointly assess needs.

rs12667__c2a3695-scr

David and Pat Phillips. The couple were supported by Macmillan after David’s cancer diagnosis.

If you look after someone with cancer or support people who do, have you seen a change since April 2016? Does the description of the new law fit with your experience? Have you had a combined assessment or know someone who has?

You can help us understand what is working – and what’s not. 

If you’ve had an experience since the 1 April 2016 and you want to share please contact Greg Pycroft.

Any contributions will be kept anonymous and free of personal identifiable information. However, we will need to be able to identify some key details, such as local authority area or local health board to ensure that any issues can be followed up by the Welsh Government.

Macmillan Wales responds to the Welsh Government’s Cancer Delivery Plan

Head of Services Susan Morris speakingSusan Morris, Head of Services for Macmillan Cancer Support in Wales, said: “Macmillan welcomes the Welsh Government’s updated Cancer Delivery Plan and its commitment to delivering the best care and support to people affected by cancer in Wales.

“We are pleased the plan aims to have outcomes and services that match the best in Europe and wants to tackle the inequalities which mean that people from our most deprived communities are more likely to develop cancer than those in our least deprived areas.

“A cancer diagnosis can affect so many parts of a person’s life so we are pleased the plan commits to people being offered a key worker, a needs assessment and a care plan as well as information on where to access welfare benefits advice.

“It is also good to see the plan’s commitment to repeating cancer patient experience surveys, which capture people with cancer’s views on their care and can support health boards to share best practice and pinpoint where improvements are needed.

“Macmillan Wales looks forward to supporting the plan’s ambitions by working in partnership with the health boards and other partners through our services including our £3.3m Macmillan Framework for Cancer in Primary Care programme.”

 

 

Macmillan Cymru yn ymateb i Gynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru

 

Head of Services Susan Morris speaking

Meddai Susan Morris, Pennaeth Gwasanaethau ar gyfer Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru: “Mae Macmillan yn croesawu Cynllun Cyflawni diwygiedig ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru a’i ymrwymiad i ddarparu’r gofal a’r cymorth gorau i rai sydd wedi’u heffeithio gan ganser yng Nghymru.

“Rydym yn falch mai nod y cynllun yw cael canlyniadau a gwasanaethau sydd gyda’r gorau yn Ewrop a’i fod eisiau mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau sy’n golygu bod pobl o’n cymunedau mwyaf difreintiedig yn fwy tebygol o ddatblygu canser na’r rhai sydd yn ein hardaloedd lleiaf difreintiedig.

“Gall diagnosis canser effeithio ar gynifer o rannau o fywydau person felly rydym yn falch fod y cynllun yn ymrwymo i gynnig gweithiwr allweddol, asesiad anghenion a chynllun gofal i bobl yn ogystal â gwybodaeth ynghylch ble i gael cyngor budd-daliadau lles.

“Hefyd mae’n dda gweld ymrwymiad y cynllun i ailadrodd arolygon o brofiad cleifion canser, sy’n cofnodi barn rhai sydd â chanser am eu gofal ac sy’n gallu cynorthwyo byrddau iechyd i rannu’r arferion gorau a dynodi lle mae angen gwelliannau.

“Mae Macmillan Cymru yn edrych ymlaen at gefnogi uchelgais y cynllun drwy gydweithio â’r byrddau iechyd ac â phartneriaid eraill drwy ein gwasanaethau, gan gynnwys ein rhaglen Fframwaith Macmillan ar gyfer Canser mewn Gofal Sylfaenol, sy’n werth £3.3m.”