Primary Care’s important role in cancer services

by Dr Clifford Jones, Macmillan National GP Lead Wales

I’m a GP, with a practice in Ebbw Vale and for the last few years I’ve been involved with initiatives that look at the role of primary care in cancer services.  Ten years ago not many people would consider primary care to play a major role to play in cancer services but the disease has changed.  Nowadays many people who are diagnosed with cancer are living with their disease as a long term condition and they need support out in their communities.

As well as providing long term support we also have a part to play in securing an early diagnosis for our patients and making sure they start their treatment plan as quickly as possible.  That’s how we can help save lives.

Cancer is changing, society is changing and the NHS is changing.  We are all aware of the increasing pressures facing the NHS and I’m reminded of the pressures on a daily basis – at my own practice, within my wider Health Board and by regular headlines in the media.

The media tell us we’re in crisis.  We agree, and we tell each other we’re in crisis.  Our patients worry because we’re in crisis.  But what do we mean and what are we going to do about it?

A crisis is a time of intense difficulty when important decisions need to be made.  If these decisions are not handled correctly the crisis can turn into a catastrophe.  Decisions we make now will have great and long lasting impacts.  Money is short so we need different tools to respond to our crisis situation.

dr cliff jones

Stoic philosophers believe that we become wiser by adversity.  During times of relative prosperity we get on with our work, we look after our patients, addressing problems as they arise, solving our issues, moving on.  When times are good we don’t choose to stop, take a good look and consider new ways of solving problems.  But when the pressure’s on and we have no choice, this is often the time of new ideas, innovation, collective momentum and an appetite for change.

I’ve been working with a team of GPs and Nurses on the Macmillan Framework for Cancer in Primary Care programme for the last 12 months.  During this time I’ve met many like minded colleagues from primary, secondary and tertiary care who all have the same goals in mind.  We want to make it very clear to all primary care professionals that they have an important role to play in delivering cancer services to the people of Wales.

We want to tackle those long established challenges of better integrating cancer services, and communication, between primary and secondary care.  It makes sense, it’s do-able and from what I’m seeing we’ve now got a very real opportunity to make it happen.

We’re also backed up by policy.  The Cancer Delivery Plan for Wales 2016 to 2020 talks about the importance of post treatment support and helping people to feel better supported once their acute treatment ends.  It recognises the important role of primary care to provide this support in the community and the importance of making sure that we all signpost our patients to the network of support that exists locally, whether it’s through our practice, from patient self-help groups or third sector support.

As part of the Macmillan Framework for Cancer in Primary Care we are starting to build a Framework of cancer resources for primary care.  The Framework will be available online to all primary care professionals and you can use it in whatever way you find useful for you and your practice.  Its content will be assessed and evaluated by an expert panel but we will consistently ask you what you find useful and what you don’t.  Your feedback and input will help to shape the Framework in the long term.

The Framework will cover all aspects of cancer services and is designed to be a valuable go-to resource for any primary care professional who needs information, resources, advice or anything else to help them provide the best cancer service for their patient.  We will be working on it with you, taking your advice on what you find useful and what you don’t.  You’ll be able to engage through a variety of channels, from online through to arranging to meet up with one of the team.

The Framework will go live in the Autumn of this year.

Dr Clifford Jones

Advertisements

Rôl bwysig Gofal Sylfaenol mewn gwasanaethau canser

Rwy’n feddyg teulu mewn meddygfa yng Nglynebwy, ac ers ychydig flynyddoedd bellach rwyf wedi bod yn rhan o fentrau sy’n edrych ar rôl gofal sylfaenol mewn gwasanaethau canser.  Ddeng mlynedd yn ôl, ni fyddai llawer o bobl yn ystyried bod gofal sylfaenol yn chwarae rhan amlwg mewn gwasanaethau canser, ond mae’r afiechyd wedi newid. Heddiw, mae llawer o bobl sy’n cael diagnosis o ganser yn byw gyda’u hafiechyd fel cyflwr tymor hir, ac mae arnynt angen cefnogaeth yn eu cymunedau.

Yn ogystal â darparu cefnogaeth hirdymor, mae gennym hefyd ran i’w chwarae wrth sicrhau diagnosis cynnar i’n cleifion a gwneud yn siŵr eu bod yn dechrau ar eu cynllun triniaeth cyn gynted â phosibl. Dyna sut gallwn helpu i achub bywydau.

Mae canser yn newid, mae cymdeithas yn newid ac mae’r GIG yn newid. Rydym oll yn ymwybodol o’r pwysau cynyddol sy’n wynebu’r GIG, a chaf fy atgoffa o’r pwysau hynny yn ddyddiol – yn fy meddygfa fy hun, o fewn fy Mwrdd Iechyd yn ehangach a chan benawdau rheolaidd yn y cyfryngau.

Dywed y cyfryngau wrthym ei bod yn argyfwng arnom. Rydym yn cytuno, ac yn dweud wrth ein gilydd ei bod yn argyfwng arnom. Mae ein cleifion yn bryderus oherwydd ei bod yn argyfwng arnom. Ond beth ydym ni’n ei olygu wrth ddweud hyn, a beth ydym ni’n mynd i’w wneud i fynd i’r afael â’r sefyllfa?

Mae argyfwng yn gyfnod hynod o anodd, a bydd angen gwneud penderfyniadau pwysig. Os nad ymdrinnir â’r penderfyniadau hyn yn iawn, gall yr argyfwng droi’n drychineb. Bydd y penderfyniadau a wnawn yn awr yn cael effeithiau mawr, hirdymor. Mae arian yn brin felly mae arnom angen canfod ffyrdd gwahanol o ymateb i’n sefyllfa argyfyngus.

dr cliff jones

Mae athronwyr stoicaidd yn credu bod adfyd yn ein gwneud ni’n fwy doeth. Yn ystod cyfnodau cymharol ffyniannus byddwn yn parhau â’n gwaith, yn gofalu am ein cleifion, yn mynd i’r afael â materion pan fyddant yn codi, gan ddatrys ein problemau a symud ymlaen. Pan fydd pethau’n dda, fyddwn ni ddim yn dewis oedi, edrych o’n cwmpas ac ystyried ffyrdd newydd o ddatrys problemau. Ond pan fydd pwysau arnom, ac nad oes dewis gennym, dyma’n aml yr adeg ar gyfer syniadau newydd, arloesi, momentwm ar y cyd ac awydd i newid.

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda thîm o feddygon teulu a nyrsys ar raglen Fframwaith Macmillan ar gyfer Canser mewn Gofal Sylfaenol dros y 12 mis diwethaf. Yn ystod y cyfnod hwn rwyf wedi cwrdd â llawer o gyd-weithwyr o’r un meddylfryd â mi ym maes gofal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol, a’r un amcanion sydd gennym oll. Mae arnom eisiau ei gwneud hi’n hynod o glir i’r holl weithwyr proffesiynol ym maes gofal sylfaenol bod ganddynt rôl bwysig i’w chwarae wrth ddarparu gwasanaethau canser i bobl Cymru.

Mae arnom eisiau mynd i’r afael â heriau integreiddio gwasanaethau canser, a chyfathrebu, yn well rhwng gofal sylfaenol a gofal eilaidd – heriau sy’n bodoli ers tro byd. Mae’n gwneud synnwyr, mae’n bosibl ei gyflawni ac, o’r hyn a welaf ar hyn o bryd, mae gennym gyfle gwirioneddol yn awr i’w wireddu.

Mae gennym hefyd bolisi i’n cefnogi. Mae Cynllun Cyflawni ar gyfer Canser Cymru 2016 i 2020 yn sôn am bwysigrwydd cefnogaeth ar ôl triniaeth a helpu pobl i deimlo bod ganddynt fwy o gefnogaeth wedi i’w triniaeth acíwt ddod i ben. Mae’n cydnabod rôl bwysig gofal sylfaenol yn darparu’r gefnogaeth hon yn y gymuned a phwysigrwydd sicrhau ein bod oll yn cyfeirio ein cleifion at y rhwydwaith cymorth sydd ar gael yn lleol, boed hynny drwy ein meddygfeydd, drwy grwpiau hunangymorth i gleifion neu drwy gefnogaeth y trydydd sector.

Yn rhan o Fframwaith Macmillan ar gyfer Canser mewn Gofal Sylfaenol, rydym yn dechrau creu Fframwaith o adnoddau canser ar gyfer gofal sylfaenol. Bydd y Fframwaith ar gael ar-lein i’r holl weithwyr proffesiynol gofal sylfaenol a gallwch wneud pa ddefnydd bynnag ohono sy’n ddefnyddiol i chi a’ch meddygfa. Bydd ei gynnwys yn cael ei asesu a’i werthuso gan banel arbenigol ond byddwn yn gofyn ichi’n gyson beth sy’n ddefnyddiol ac nad ydyw o ddefnydd yn eich barn chi. Bydd eich adborth a’ch mewnbwn yn gymorth i lywio’r Fframwaith yn y tymor hir.

Bydd y Fframwaith yn cwmpasu pob agwedd ar wasanaethau canser ac fe’i cynlluniwyd i fod yn adnodd gwerthfawr y gall holl weithwyr proffesiynol maes gofal sylfaenol droi ato am wybodaeth, adnoddau, cyngor neu unrhyw beth arall i’w cynorthwyo i roi’r gwasanaeth canser gorau i’w cleifion. Byddwn yn gweithio arno gyda chi, gan ddilyn eich cyngor ar yr hyn sy’n ddefnyddiol yn eich barn chi, a’r hyn nad ydyw o ddefnydd. Gallwch ymwneud â’r broses drwy amrywiaeth o ddulliau, o gyswllt ar-lein hyd at drefnu cwrdd ag un o’r tîm.

Bydd y Fframwaith yn weithredol yn yr hydref eleni.

Dr Clifford Jones

Wales Cancer Patient Experience Survey

Susan Morris, Head of Services Wales

Susan Morris, Head of Services Wales

By Susan Morris, Head of Services (Wales)

When you’re unwell, the little things the people treating you do can mean a lot.

From the way you’re told about your illness to being told what to expect, these things all influence the way we feel about how we’ve been cared for.

Done well, they can make us feel valued, listened to and supported. When they aren’t done so well, they can make us feel anxious, ignored and shake our trust.

Last year, for the second time, Macmillan Wales ran the Wales Cancer Patient Experience Survey with the Welsh Government to help us to understand how people treated for cancer feel about their care.

The survey was posted to 11,000 people treated for cancer in Wales in 2015 to ask them for their views on all aspects of their cancer care.

I am delighted that 6,714 people (65%) gave their time to tell us about their care and that we are launching the results today.

What did people tell us?

Overall, people felt positive about their cancer care with 93 per cent rating their care as at least 7 out of 10 (on a scale of 0-10 where 10 = very good), which is excellent news.

97 per cent of people said they had all their treatment options explained to them, which is important in cancer care where there may be various treatments to choose from.

They told us that having a clinical nurse specialist had an overwhelmingly positive impact on their experience and were more positive on 73 out of 74 of the survey’s questions.

But people also told us that there are areas for improvement.

The Wales cancer plan says everyone should have their needs assessed and be offered a written care plan to help them address wider concerns such as finances, emotional support and support groups.

But less than a fifth (18%) of people surveyed said they had a written care plan.

The cancer plan also says every person diagnosed with cancer should be told how to access financial advice and support – yet fewer than half of people (48%) were offered this support.

The survey shows some brilliant examples of cancer care being delivered compassionately in a way that meets people with cancer’s needs.

But it also shows there is work to be done in key areas including the information people are given, their care plans and being taken seriously by their GP when they suspect they could have cancer.

What will Macmillan Wales do with the results?

We will look at the results to highlight areas that are working well which others could learn from and to campaign for improvements where needed.

We will work with the health boards to support them to develop new services and approaches to improve their cancer care.

We will provide learning and training opportunities for Macmillan professionals and staff working with people with cancer.

We will also be asking the public for your views on the results and cancer care throughout the summer at events such as the Royal Welsh Show and the National Eisteddfod.

I would like to thank every person who completed the survey – your experiences will help us to understand what is working well in cancer care in Wales and where things need to improve.

  • What is your experience of cancer care in Wales? Let us know and join the conversation on Twitter using the hashtag #wcpes17.

Arolwg Profiad Cleifion Canser Cymru

Susan Morris

Susan Morris

Gan Susan Morris, Pennaeth Gwasanaethau (Cymru)

Pan fyddwch chi’n sâl, mae’r pethau bach mae pobl sy’n eich trin yn eu gwneud yn gallu golygu llawer iawn.

O sut rydych chi’n clywed bod gennych chi salwch i gael gwybod beth i’w ddisgwyl, mae’r pethau hyn i gyd yn dylanwadu ar sut rydym ni’n teimlo am ein gofal.

O’u gwneud yn dda, maen nhw’n gallu gwneud i ni deimlo ein bod ni’n cael ein gwerthfawrogi, ein clywed a’n cefnogi. Pan nad ydyn nhw’n cael eu gwneud cystal, maen nhw’n gallu gwneud i ni deimlo’n ofidus, ein bod ni’n cael ein hanwybyddu ac yn ysgwyd ein hymddiriedaeth.

Y llynedd, am yr ail dro, cynhaliodd Macmillan Cymru Arolwg Profiad Cleifion Canser Cymru gyda Llywodraeth Cymru i’n helpu ni i ddeall sut mae pobl sy’n cael eu trin am ganser yn teimlo am eu gofal.

Cafodd yr arolwg ei bostio at 11,000 o bobl a gafodd eu trin am ganser yng Nghymru yn 2015 i ofyn am eu barn ar bob agwedd ar eu gofal canser.

Rwyf wrth fy modd i 6,714 o bobl (65%) roi eu hamser i ddweud wrthyn ni am eu gofal a’n bod ni’n lansio’r canlyniadau heddiw.

Beth ddywedodd pobl wrthym ni?

At ei gilydd, teimlai pobl yn bositif am eu gofal canser gyda 93 y cant yn graddio eu gofal o leiaf 7 allan o 10 (ar raddfa o 0-10 lle roedd 10 = da iawn), sy’n newyddion ardderchog.

Dwedodd 97 y cant o bobl fod eu holl opsiynau triniaeth wedi eu hesbonio iddyn nhw, sy’n bwysig mewn gofal canser lle mae’n bosibl y bydd amrywiol driniaethau i ddewis o’u plith.

Dwedon nhw wrthym ni fod cael nyrs glinigol arbenigol wedi cael effaith hynod o gadarnhaol ar eu profiad ac roedden nhw’n fwy positif ar 73 allan o 74 o gwestiynau’r arolwg.

Ond dywedodd pobl wrthym ni fod yna feysydd i’w gwella hefyd.

Mae cynllun canser Cymru yn dweud y dylai anghenion pawb gael eu hasesu a dylen nhw gael cynnig cynllun gofal ysgrifenedig i’w helpu i ymdrin â phryderon ehangach fel cyllid, cefnogaeth emosiynol a grwpiau cymorth.

Ond dwedodd llai nag un o bob pump (18%) o bobl yn yr arolwg eu bod wedi cael cynllun gofal ysgrifenedig.

Mae’r cynllun canser yn dweud hefyd y dylai pawb sydd wedi cael diagnosis o ganser gael gwybodaeth am sut i gyrchu cyngor a chefnogaeth ariannol – ond llai na hanner y bobl (48%) a gafodd gynnig y gefnogaeth hon.

Mae’r arolwg yn dangos rhai enghreifftiau gwych o ofal canser sy’n cael ei ddarparu’n dosturiol mewn modd sy’n bodloni anghenion pobl â chanser.

Ond mae’n dangos hefyd bod gwaith i’w wneud mewn meysydd allweddol gan gynnwys yr wybodaeth sy’n cael ei rhoi i bobl, eu cynlluniau gofal a chael eu cymryd o ddifrif gan eu meddyg teulu pan fyddan nhw’n amau y gallai fod canser ganddyn nhw.

Beth fydd Macmillan Cymru yn gwneud gyda’r canlyniadau?

Byddwn ni’n edrych ar y canlyniadau i amlygu meysydd sy’n gweithio’n dda y gallai pobl eraill ddysgu ohonyn nhw ac i ymgyrchu am welliannau lle mae eu hangen.

Byddwn ni’n gweithio gyda’r byrddau iechyd i’w cefnogi i ddatblygu gwasanaethau newydd a dulliau o wella eu gofal canser.

Byddwn ni’n darparu cyfleoedd dysgu a hyfforddi i weithwyr proffesiynol Macmillan a staff sy’n gweithio gyda phobl â chanser.

Byddwn hefyd yn gofyn i’r cyhoedd am eich barn ar y canlyniadau ac am ofal canser drwy gydol yr haf mewn digwyddiadau fel Sioe Frenhinol Cymru a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Hoffwn i ddiolch i bawb a gwblhaodd yr arolwg – bydd eich profiadau chi’n ein helpu i ddeall beth sy’n gweithio’n dda mewn gofal canser yng Nghymru a ble mae angen i bethau wella.

  • Beth yw’ch profiad chi o ofal canser yng Nghymru? Gadewch i ni wybod ac ymunwch â’r sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio’r hashtag #wcpes17.

Can health and social care in Wales ever be genuinely integrated?

This is a cross-post from Think. Improve. Change. A blog from Macmillan Cancer Support’s team of researchers, policy analysts and public affairs experts.

Greg Pycroft, Macmllan in Wales Policy Officer

Greg Pycroft, Macmllan in Wales Policy Officer

Greg Pycroft on the Parliamentary Review and what we want to see for cancer services in Wales.

Health and social care services are under the microscope in Wales following the Welsh Health Secretary’s  announcement in November last year that he will be commissioning a wide ranging review.

Commanding cross-party support, the Parliamentary Review has been asked to  advise on how to delivery change and build on the best of the current system.  

The Review Panel is expected to set out a vision for the future and come up with the seemingly impossible – a solution for health and social care to work in a more genuinely integrated way.

Its findings are expected to influence the tone, shape and content of Welsh health and social care policy and legislation for the rest of this – the fifth – Assembly term, and long into the future.

Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport

Cabinet Secretary for Health, Well-being and Sport

The Review has just over a year to investigate and report back to Assembly Members. An interim report is expected this summer and we should see the final report towards the end of 2017/early 2018.

Early indications are that the Review Panel are rightly focussing on areas of challenge and our fingers are crossed that their recommendations will be workable to take forward improvements to the way health and social care services are delivered in Wales.

The Review Panel reviewing health and social care in Wales

The Review Panel

This is a great opportunity for us at Macmillan to highlight our main campaign areas and call on the Review to ensure person centred care is put front and centre of recommendations for the future. While these themes reflect our insights on cancer services, they’re largely universal to other conditions.

In responding to the call for evidence stakeholders were invited to respond to eleven questions. We maintained our focus on delivering person centred care to improve the lives of people living with cancer.  

Alongside the critical issues of coordinating care and the impact cancer has on finances, we focussed on the changing cancer story and the crucial role the professional cancer workforce has in improving the quality of life for people with cancer.    

We were also invited to speak to members of the Review Panel and were asked for our views on how best to provide patient information and how technology could enhance this experience for patients to enable them to feel more in control of their own care.  

They also expressed an interest in learning from best practice and how this could be spread to deliver a Once for Wales approach.  Our focus on service re-design was welcomed and we were asked to expand upon some of Macmillan’s innovative programme of work delivered across the UK.

The chamber in the Senedd

The chamber in the Senedd

As the formal evidence gathering ends the Review moves onto its deliberative phase and we expect an interim report in July. The final report is anticipated to arrive in December, and we hope to see the case being made for significant reforms over the next decade to the health and social care system in Wales.  

We want to see recommendations that can be implemented relatively swiftly; leadership and real change to ensure Wales delivers person-centred care for people with cancer that is fit for the 21st century.

However, we temper our enthusiasm with a note of caution; we have experience in Wales of similar, large scale reviews – for instance, the Williams Commission’s review of public services – ending up left on the shelf after exposure to party political posturing.

Health and social care in Wales depends on the cross-party support for change holding and the case for change being persuasive enough to allow meaningful reform to start from the point the Review publishes its final recommendations.    Watch this space!

The Review Panel

Dyfodol iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru?

Mae hwn yn draws bost gan Meddwl.  Gwella.  Newid.  Blog gan dîm Cymorth Canser Macmillan o ymchwilwyr, dadansoddwyr polisi ac arbenigwyr materion cyhoeddus.

Swyddog Polisi (Cymru)

Swyddog Polisi (Cymru)

Greg Pycroft ar yr Adolygiad Seneddol a’r hyn yr ydym eisiau ei weld ar gyfer gwasanaethau canser yng Nghymru.

Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol o dan y chwyddwydr yng Nghymru yn dilyn cyhoeddiad Ysgrifennydd Iechyd Cymru ym mis Tachwedd y llynedd y bydd yn comisiynu adolygiad pellgyrhaeddol .

Yn galw am gefnogaeth ar draws y pleidiau, gofynnwyd i’r Adolygiad Seneddol gynghori ynghylch sut i gyflawni newid a datblygu’r elfennau gorau o’r system bresennol. Disgwylir i’r Panel Adolygu osod gweledigaeth ar gyfer y dyfodol a chreu ateb – sy’n ymddangos yn amhosibl – ar gyfer gwaith iechyd a gofal cymdeithasol mewn ffordd mwy integredig.

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Vaughan Gething, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon

Disgwylir i’w ganfyddiadau ddylanwadu ar gywair, ffurf a chynnwys polisi a deddfwriaeth iechyd a gofal cymdeithasol Cymru am weddill y pumed tymor hwn o’r Cynulliad, ac ymhell i’r dyfodol.

The Review Panel reviewing health and social care in Wales

Mae gan yr Adolygiad ychydig dros flwyddyn i ymchwilio ac adrodd yn ôl i Aelodau’r Cynulliad. Disgwylir adroddiad interim yr haf hwn a dylem weld yr adroddiad terfynol tuag at ddiwedd 2017/dechrau 2018. Yr arwyddion cynnar yw bod y panel Adolygu, yn iawn felly, yn canolbwyntio ar feysydd heriol ac rydym yn croesi ein bysedd y gellir gweithio gyda’r argymhellion er mwyn dwyn y gwelliannau yn eu blaen o ran y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eu cyflwyno yng Nghymru.

Mae hwn yn gyfle gwych i ni yn Macmillan i amlygu prif feysydd ein hymgyrch a galw ar yr Adolygiad i sicrhau bod gofal sy’n canolbwyntio ar y person yn cael ei wneud yn flaenllaw ac yn ganolog i’r argymhellion ar gyfer y dyfodol. Er bod y themâu hyn yn adlewyrchu ein mewnwelediad ar wasanaethau canser, maent yn gyffredinol i gyflyrau eraill.

Wrth ymateb i’r alwad am dystiolaeth gwahoddwyd rhanddeiliaid i ymateb i un ar ddeg o gwestiynau. Fe wnaethom barhau i ganolbwyntio ar gyflwyno gofal sy’n canolbwyntio ar y person er mwyn gwella bywydau pobl sy’n byw gyda chanser.  

Ynghyd â materion hanfodol cydlynu gofal a’r effaith y mae canser yn ei gael ar gyllid, fe wnaethom ganolbwyntio ar stori newidiol canser a rôl hanfodol gweithlu proffesiynol canser yn gwella ansawdd bywyd ar gyfer pobl â chanser.    

Cawsom wahoddiad hefyd i siarad ag aelodau’r panel Adolygu a gofynnwyd i ni am ein barn ynghylch y ffordd orau o ddarparu gwybodaeth am ganser a sut y gallai technoleg wella’r profiad hwn i gleifion i’w galluogi i deimlo mwy o reolaeth dros eu gofal eu hunain.  

The chamber in the Senedd

Fe wnaethant hefyd fynegi diddordeb yn dysgu o arfer gorau a sut y gallai hyn ledaenu i ymagwedd Unwaith i Gymru. Cafodd ein ffocws ar ailddylunio gwasanaethau ei groesawu a gofynnwyd i ni ehangu rhywfaint ar waith rhaglen arloesol Macmillan sy’n cael ei gyflwyno ar draws y DU.

Wrth i’r gwaith ffurfiol o gasglu tystiolaeth ddod i ben, mae’r Adolygiad yn symud i gyfnod ymgynghori ac rydym yn disgwyl adroddiad interim ym mis Gorffennaf. Rhagwelir y bydd yr adroddiad terfynol yn cyrraedd ym mis Rhagfyr, ac rydym yn gobeithio bydd yr achos yn cael ei gyflwyno dros ddiwygio sylweddol dros y degawd nesaf o ran y system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  Rydym eisiau gweld argymhellion y gellir eu gweithredu’n gyflym; arweinyddiaeth a newid gwirioneddol er mwyn sicrhau bod Cymru’n cyflwyno gofal sy’n canolbwyntio ar y person ar gyfer pobl â chanser sydd yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif.

Fodd bynnag, mae elfen o rybudd yn ein brwdfrydedd; mae gennym brofiad yng Nghymru o adolygiadau graddfa fawr tebyg – er enghraifft, adolygiad Comisiwn Williams o wasanaethau cyhoeddus – gafodd ei adael ar y silff ar ôl bod yn destun dadlau rhwng y pleidiau gwleidyddol. Mae iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn dibynnu ar gefnogaeth ar draws y pleidiau o ran cynnal newid a bod yr achos dros newid yn ddigon cadarn i ganiatáu i ddiwygio ystyrlon ddechrau pan fydd yr Adolygiad yn cyhoeddi ei argymhellion terfynol.   Mwy i ddilyn.

 

 

 

Q & A with Paula Hall, Macmillan Family Information and Support Officer

Today sees the start of Carers Week so we asked Paula Hall, a Macmillan Family Information and Support Officer, to tell us a bit about her role. Based at Bridgend Carers Centre, Paula offers holistic support to people and families affected by cancer and other life-limiting illnesses.

PAULA HALL 1024

Tell us a bit about your role?

I’m the Family Information and Support Officer for Macmillan. I provide carers in Bridgend County Borough with emotional and practical support.

I meet people at their homes, or at the carers centre, in a hospital setting or even over the telephone. For example, I go out to the Macmillan Unit at Y Bwthyn Newydd once a week to raise awareness and to meet with families of people affected by cancer to offer information and support.

Many carers aren’t used to someone asking, “How are you?” People rarely ask about them – it is usually about the person they care caring for.

I’m there to help signpost people to expert legal support, financial and benefits advice.

When I go and see a carer, I always start the conversation by saying “Well I’m not medical. I’m not trained in the hospital setting and they say “Oh that’s nice. I don’t want to see another nurse, another doctor or another consultant!”

It’s not just emotional support and signposting that you offer is it? Tell us a bit about the organised activities and therapies that people can access at the centre?

We have a wide programme of activities and support to appeal to all abilities and interests.

There’s a number of social activities that we offer including day trips, cream teas, a weekly book cwtch, crafting and even adult colouring!

We recently had a weekend yoga retreat at the Margam Discovery Centre which was brilliantly received. Gail Needham is our amazing yoga teacher comes in and tailors her class to the ages and ability of the people here. It wasn’t just yoga there was also mindfulness, walking and breathing techniques to help people reduce stress.

We have a newsletter which goes out to 3,000 carers in the Bridgend borough. Inside there is a dairy with four months worth of activities. So in August, if you are on our database you’ll receive the September to December newsletter. It basically tells carers what is going on Monday to Friday at the centre.

You can read the latest newsletter here

We also have a fortnightly foot clinic, and a holistic therapists comes to the centre to offer treatment such as reiki and reflexology.

Can people affected by cancer access some of these in their own homes?

Yes, a therapist can also go out with me and visit families at their homes if somebody is in bed and very poorly. We get funding to provide these services so she will go out and do Reiki, reflexology.

There’s a guy she is seeing through us who has really poorly feet as a result of his chemotherapy treatment. She gives him therapy at home. She’s fantastic!

Do people gradually slip into becoming carers?

Well sometimes becoming a carer is a very, very slow and very gradual journey, and sometimes it’s ‘bang’ and it’s crisis! I see carers from both ends of the spectrum.

Sometimes the carer can be the person with the cancer diagnosis do you they face particular problems?

Yes, the carer can be the person with a cancer diagnosis – that’s not an uncommon situation. Just today I am arranging to meet a lady who is caring for her husband who has the early onset signs of dementia. She’s been caring for him for a number of years but she since has since been diagnosed with bowel cancer.  Carers can also suffer from a number of illnesses – for example depression.

Do people sometimes reject the carer label?

You’ve got to be very careful of course when you ask people if they are caring for someone.  Some people say “No, it’s my wife, it’s my job, it’s my duty so of course I not her carer.”

You have to be very sensitive around the carer label.

How can carers in Bridgend Borough get in touch with you?

The best way to get in touch is to call Bridgend Carers Centre on 01656 658 479 during office hours.

My role is part-time, and the nature of my job is that I am out and about a lot but someone will take a message and I’ll get back in touch as soon as I can.

Or drop in and say hello. We’re at 87 Park Street. Bridgend, CF31 4AZ.

Thanks Paula for giving us your time

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Paula Hall sydd yn Swyddog Gwybodaeth a Chymorth i Deuluoedd gyda Macmillan

Heddiw yw dechrau Wythnos y Gofalwyr felly fe wnaethom ofyn i Paula Hall, sydd yn Swyddog Gwybodaeth a Chymorth i Deuluoedd gyda Macmillan, i ddweud ychydig wrthym am ei swydd.  Mae Paula, sydd wedi ei lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn cynnig cymorth holistaidd i bobl a theuluoedd sydd wedi eu heffeithio gan ganser a salwch arall sy’n cyfyngu ar eu bywyd.

PAULA HALL 1024

Dywedwch ychydig wrthym am eich swydd?

Fi yw Swyddog Gwybodaeth a Chymorth i Deuluoedd Macmillan. Rwy’n rhoi cymorth emosiynol ac ymarferol i ofalwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rwyf yn cyfarfod pobl yn eu cartrefi, neu yn y ganolfan gofalwyr, mewn ysbytai, neu hyd yn oed dros y ffôn. Er enghraifft, rwyf yn mynd allan i Uned Macmillan yn Y Bwthyn Newydd unwaith yr wythnos i godi ymwybyddiaeth, ac i gyfarfod â theuluoedd pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser i roi gwybodaeth a chymorth.

Mae llawer o ofalwyr heb arfer â rhywun yn gofyn, “Sut ydych chi?” Anaml y mae pobl yn gofyn amdanynt – mae fel arfer yn ymwneud â’r person y maent yn gofalu amdanynt.

Rwyf yno i helpu i gyfeirio pobl at gymorth arbenigol yn ymwneud â’r gyfraith, arian a budd-daliadau.

Pan fyddaf yn mynd i weld gofalwr, rwyf bob amser yn dechrau’r sgwrs trwy ddweud “Wel, nid wyf yn feddygol. Nid wyf wedi cael hyfforddiant mewn ysbyty ac maent yn dweud “Mae hynny’n braf.  Dydw i ddim eisiau gweld nyrs arall na meddyg ac ymgynghorydd arall!”

Rydych yn cynnig mwy na chymorth emosiynol a chyfeirio yn unig yn d’ydych? Dywedwch ychydig wrthym am y gweithgareddau sy’n cael eu trefnu a’r therapïau y gall pobl eu cael yn y ganolfan?

Mae gennym raglen eang o weithgareddau a chymorth i apelio at bob gallu a diddordeb.

Rydym yn cynnig nifer o weithgareddau cymdeithasol yn cynnwys teithiau dydd, te hufen, cwtsh llyfrau wythnosol, crefftau a lliwio i oedolion hyd yn oed!

Yn ddiweddar, cawsom benwythnos encil ioga yng Nghanolfan Ddarganfod Margam, gafodd dderbyniad gwych. Mae Gail Needham, ein hathrawes ioga ragorol, yn dod i mewn ac yn teilwra ei dosbarth i oed a gallu’r bobl sydd yma.  Nid ioga yn unig ydoedd, roedd ymwybyddiaeth ofalgar, cerdded a thechnegau anadlu hefyd i helpu pobl i leihau straen.

Mae cylchlythyr yn cael ei anfon at 3,000 o ofalwyr ym mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr.  Ynddo ceir dyddiadur gyda gwerth pedwar mis o weithgareddau. Felly ym mis Awst, os ydych ar ein cronfa ddata, byddwch yn cael cylchlythyr Medi i Ragfyr.  Yn fras, mae’n dweud wrth ofalwyr beth sydd yn digwydd o ddydd Llun i ddydd Gwener yn y ganolfan.

Gallwch ddarllen y cylchlythyr yma

Mae gennym hefyd glinig traed bob penwythnos, ac mae therapïau holistaidd yn dod i’r ganolfan i gynnig triniaeth fel reiki ac adweitheg.

A yw pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser yn gallu cael rhai o’r rhain yn eu cartrefi eu hunain?

Ydyn, gall therapydd ddod gyda mi i ymweld â theuluoedd yn eu cartrefi os oes rhywun yn y gwely ac yn sâl iawn. Rydym yn cael cyllid i ddarparu’r gwasanaethau hyn felly bydd yn mynd allan ac yn gwneud Reiki ac adweitheg.

Mae yna ddyn y mae’n ei weld trwom ni sydd â thraed gwael iawn o ganlyniad i’w driniaeth cemotherapi. Mae’n rhoi therapi iddo yn ei gartref.  Mae’n wych!

A yw pobl yn llithro’n raddol i fod yn ofalwyr?

Weithiau mae dod yn ofalwr yn daith araf a graddol iawn iawn ac weithiau mae’n argyfwng ar unwaith! Rwy’n gweld gofalwyr o ddau begwn y sbectrwm.

Weithiau, y gofalwr sydd wedi cael diagnosis o ganser.  Ydych chi’n credu eu bod yn wynebu problemau penodol?

Ydw, gall y gofalwr fod wedi cael diagnosis o ganser – nid yw hynny’n sefyllfa anghyffredin. Heddiw, rwyf yn trefnu cyfarfod â menyw sy’n gofalu am ei gŵr sydd ag arwyddion cynnar o ddementia. Mae wedi bod yn gofalu amdano ers sawl blwyddyn ond mae wedi cael diagnosis o ganser y coluddyn ers hynny.  Mae gofalwyr yn gallu dioddef sawl math gwahanol o salwch hefyd – iselder er enghraifft.

A yw pobl weithiau’n gwrthod y label gofalwr?

Mae’n rhaid i chi fod yn ofalus iawn wrth gwrs pan fyddwch yn gofyn i bobl a ydynt yn gofalu am rywun.  Mae rhai pobl yn dweud “Na, hi yw fy ngwraig i, dyna fy ngwaith, fy nyletswydd felly wrth gwrs nad fi yw ei gofalwr.”

Mae’n rhaid i chi fod yn sensitif iawn am y label gofalwr.

Sut gall gofalwyr ym Mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr gysylltu â chi?

Y ffordd orau o gysylltu yw ffonio Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 658 479 yn ystod oriau swyddfa.

Mae fy swydd yn un rhan-amser, a natur fy swydd yw fy mod allan cryn dipyn ond bydd rhywun yn cymryd neges a byddaf yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallaf.

Neu galwch heibio i ddweud helo. Ein cyfeiriad yw 87 Stryd y Parc. Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AZ.

Diolch Paula am roi eich amser i ni!

 

 

Meet the Winners of the Macmillan Volunteering Awards in Wales

Lowri Parsons from Pontyclun, the Macmillan Merthyr Fundraising Committee and Audrey Gratton from Briton Ferry received awards at the Macmillan Volunteer Thank You Event at the National Botanic Gardens of Wales on Sunday 4 June.

The awards are given in recognition of supporters who demonstrate going above and beyond to contribute to Macmillan through activities such as fundraising and raising awareness.

We spoke to all three winners to find out more about their fantastic fundraising efforts and how they felt about winning the award.

Lowri, who lives in Pencoed, became a Macmillan supporter after her Grandad had been diagnosed with lung cancer and her Nana became a member of the Pontyclun and District Fundraising Group.

Lowri has taken part in lots of different events including dressing as the Macmillan mascot, Muggy, at a local fete, recruiting walkers to the Llantrisant Walk and organising her own coffee morning which raised £450.Lowri with her award in garden smaller res

On hearing that she had won the award, Lowri said: “I was very happy when I found out I’d won the award!

“Even if I hadn’t won, I’d still have been happy to have been chosen to take part.

“I started fundraising when my Nan started, and then my Mum and Stepdad joined in and I just wanted to help out.

“I really liked being Muggy, that was really fun and has been my favourite activity so far.”

The Merthyr Fundraising Committee won the Committee Award in recognition of teamwork, inspiring others, achieving outstanding fundraising success.

The committee hosts an entire calendar of diverse events and collections, including luncheons, quiz nights, coffee morning and agricultural shows.

In 2016, the group organised a fashion show with John Lewis which was supported by Jeff Banks and Only Men Aloud and attracted over 700 people.

To date, the committee have raised a staggering £765,356. Many members have had their own experiences of cancer and come together as a team to maximise fundraising and enable more people in the community to get involved and learn more about Macmillan.

The Merthyr Committee with award smaller res

On hearing the committee had won the award, Alison Lewis, Chair of the Committee, said: “We are so proud that this award has been given to the Merthyr Tydfil committee and would like to attribute it to the people of the area.

“It’s a very caring and generous community and people who haven’t got an awful lot always contribute.

“We try our best to involve different people in the community and if there’s any opportunity, we take it.”

Audrey Gratton was a founding member of the Briton Ferry and Neath Macmillan Fundraising Committee when it was formed 45 years ago and received the Sir Hugh Dundas Volunteer of the Year Award.

At 93 years, Audrey is as active and enthusiastic as ever and is always ready to volunteer at events and collections, including the monthly coffee mornings.

On hearing that she had won the award, Audrey said: “I was astounded when I found out I had won, I didn’t expect it.

“I lost my daughter at a young age to ovarian cancer and my father and grandmother also had cancer.

“We started the committee as close friends and found people in the community were very supportive, and it grew from there.”

whole room clapping smaller res

Well done to our winners and a big thank you to all our volunteers for your dedicated support and fantastic fundraising efforts.

Dyma Enillwyr Gwobrau Gwirfoddoli Macmillan yng Nghymru

Derbyniodd Lowri Parsons o Bontyclun, Pwyllgor Codi Arian Macmillan Merthyr ac Audrey Gratton o Lansawel wobrau yn Nigwyddiad Diolch i Wirfoddolwyr Macmillan yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar ddydd Sul 4 Mehefin.

Mae’r gwobrau’n cydnabod cefnogwyr sydd yn mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau i gyfrannu at Macmillan trwy weithgareddau fel codi arian a chynyddu ymwybyddiaeth.

Cawsom air gyda’r tri enillydd i ganfod mwy am eu hymdrechion codi arian gwych a sut roeddent yn teimlo am ennill y wobr.

Dechreuodd Lowri, sydd yn byw ym Mhencoed, gefnogi Macmillan ar ôl i’w Thad-cu gael diagnosis o ganser yr ysgyfaint a daeth ei Mam-gu yn aelod o Grŵp Codi Arian Pontyclun a’r Cyffiniau.

Mae Lowri wedi cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau gwahanol yn cynnwys gwisgo fel masgot Macmillan, Muggy, mewn ffair leol, recriwtio cerddwyr ar Daith Gerdded Llantrisant a threfnu ei bore coffi ei hun, a gododd £450.Lowri with her award in garden smaller res

Wrth glywed ei bod wedi ennill y wobr, dywedodd Lowri “Roeddwn yn hapus iawn o ganfod fy mod wedi ennill y wobr!

“Hyd yn oed pe na fyddwn wedi ennill, byddwn wedi bod yn hapus i fod wedi cael fy newis i gymryd rhan.

“Dechreuais godi arian pan wnaeth fy Mam-gu ddechrau, ac yna fe ymunodd fy Mam a’m Llys-dad ac roeddwn eisiau helpu.

“Roeddwn wrth fy modd fel Muggy, roedd hynny’n hwyl a dyna yw fy hoff weithgaredd hyd yn hyn.”

Enillodd Pwyllgor Codi Arian Merthyr y Wobr Gymunedol i gydnabod gwaith tîm, ysbrydoli eraill a llwyddiant codi arian rhagorol.

Mae’r pwyllgor yn cynnal calendr cyfan o ddigwyddiadau a chasgliadau amrywiol, yn cynnwys cinio, nosweithiau cwis, boreau coffi a sioeau amaethyddol.

Yn 2016, trefnodd y grŵp sioe ffasiynau gyda John Lewis a gefnogwyd gan Jeff Banks ac Only Men Aloud gan ddenu dros 700 o bobl.

Hyd yn hyn, mae’r pwyllgor wedi codi £765,356. Mae llawer o’r aelodau wedi cael profiadau personol o ganser ac wedi dod ynghyd fel tîm i godi cymaint o arian â phosibl a galluogi mwy o bobl yn y gymuned i gymryd rhan a dysgu mwy am Macmillan.

The Merthyr Committee with award smaller res

Wrth glywed bod y pwyllgor wedi ennill y wobr, dywedodd Alison Lewis, Cadeirydd y Pwyllgor: “Rydym yn falch iawn bod y wobr hon wedi cael ei rhoi i bwyllgor Merthyr Tudful a hoffem ei phriodoli i bobl yr ardal.

“Mae’n gymuned ofalgar a hael iawn ac mae pobl sydd heb lawer bob amser yn cyfrannu.

“Rydym yn ceisio cynnwys pobl wahanol yn y gymuned ac rydym yn achub ar unrhyw gyfle.”

Roedd Audrey Gratton yn un o sylfaenwyr Pwyllgor Codi Arian Macmillan Llansawel a Chastell-nedd pan gafodd ei ffurfio 45 mlynedd yn ôl a derbyniodd Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Syr Hugh Dundas.

Yn 93 oed, mae Audrey mor egnïol a brwdfrydig ag erioed ac mae bob amser yn barod i wirfoddoli mewn digwyddiadau a chasgliadau, yn cynnwys y boreau coffi misol.

Wrth glywed ei bod wedi ennill y wobr, dywedodd Audrey: “Cefais fy synnu pan gefais wybod fy mod wedi ennill.  Roedd yn gwbl annisgwyl.

“Collais fy merch yn ifanc iawn i ganser yr ofari a chafodd fy nhad a’m mam-gu ganser hefyd.

whole room clapping smaller res

“Fe wnaethom ddechrau’r pwyllgor fel ffrindiau agos a chanfod bod pobl yn y gymuned yn gefnogol iawn, a thyfodd o hynny.”

Da iawn i’n henillwyr a diolch o galon i’n gwirfoddolwyr i gyd am eich cefnogaeth ymroddedig a’ch ymdrechion rhagorol yn codi arian.