A Wonderwool Q&A with Susan Cowper: Macmillan Supporter and Knitting Guru

Susan Cowper, creator of website Tea Cosy Folk, has kindly designed a range of knitting patterns in aid of Macmillan Cancer Support. We spoke to Susan to find out more about her designs, her support for Macmillan and her background in knitting.

Susan’s patterns will be available at the Macmillan stand at the Wonderwool event in Builth Wells on 22 and 23 April.

Please tell us a bit about the tea and mug cosies you have made for Macmillan. What goes into designing one of these?

I have a little business working from home where I design and make tea cosies and sell the knitting patterns. It’s a job that enables me to be a stay at home Mum for my children.Susan Tea Cosy pic 2

The tea cosy design with the clinking mugs I designed especially for Macmillan when I heard that they would be at Wonderwool. The word ‘Macmillan’ is a bit too long for a tea cosy so I knew using the name wasn’t going to be possible, so I needed a symbol that was instantly recognisable to Macmillan. The chinking mugs fitted the bill perfectly.

For charity knitting I find that people are looking for little projects that they can complete quite quickly. The chinking mugs tea cosy is a simple tea cosy that can be knitted up easily whilst watching the telly.

Please tell us about your reasons for supporting Macmillan Cancer Support?

I like to help charities where I can and I have knitted to help Against Breast Cancer, The Royal British Legion, and Swindon Mind. I think it’s important to help charities to raise money to continue their work.

I have a personal connection to Macmillan, my Grandad was very sick with cancer and died 9 years ago, and it was Macmillan nurses that nursed him when he became very ill at the end. More recently this year my Auntie Christine died from cancer. The work that Macmillan does is amazing and makes a difference to real people’s lives when they need it most.

How did you first get involved with knitting and what inspired you to set up Tea Cosy Folk?

My Mum’s Mum taught me to knit as a child. She used to live in Rotherham, and we used to go and stay with her for a week in the summer holidays, which my sister and I loved. The only problem was that Grandma didn’t have a television, so to occupy us in the evenings, Grandma would teach us crafts, sewing, crocheting as well as knitting.

As a child I dabbled, but Susanit wasn’t until I was pregnant with my own children that knitting and crocheting really came into its own. I moved away from knitting again as the children grew up – I don’t really have the staying power to knit jumpers for children over 5 and by then it becomes less money saving anyway with supermarkets selling cheap knitwear. But as the children got older I found myself knitting just for enjoyment and I started designing tea cosies in a simple way to sell on Ebay – for fun more than commercial enterprise.

Then I fell pregnant with my third child and I knitted again as an expectant Mum. I gave up work to become a full time Mum and started taking the tea cosies more seriously, and I’m glad I did because I love it.

Do you have any advice for people who are new to knitting and want to give the Macmillan tea cosies a go?

The Macmillan chinking mugs tea cosy is probably the easiest if you are a novice knitter, so I would start with that one. If you need any help there are lots of Facebook groups that are filled with experienced knitters that are always happy to help, including the Tea Cosy Folk group, so post your problem in a group and several people will respond.

If you aren’t on Facebook, try joining a local knitting group. They tend to meet at Libraries, yarn shops, cafes and community centres; ours meSusan tea cosy picts in a pub. Some are daytime meetings and others are evenings, just find one that works for you. You might want to try a couple to find a group that has an ambiance that suits you.

What would you like people to gain by using your Macmillan knitting patterns?

I would love people to use their Macmillan knitting patterns and enjoy knitting them and enjoy selling their cosies, or auctioning them, or giving them to friends and family, and giving them to be used as tombola prizes to either raise money for Macmillan or to bring joy to people who have had need of Macmillan nurses and services.

A huge thank you to Susan for designing these lovely tea cosies to support the stand at Wonderwool. If you’ll be at the event and would like to try one of these knitting patterns or find out more, please visit the Macmillan team at Stand E9 in Hall 1.

Sesiwn Holi ac Ateb Wonderwool gyda Susan Cowper: Cefnogwr Macmillan a Gwrw Gwau

Mae Susan Cowper, crëwr y wefan Tea Cosy Folk, yn garedig iawn wedi dylunio ystod o batrymau gwau i Gymorth Canser Macmillan. Fe wnaethom siarad â Susan i ganfod mwy am ei dyluniadau, ei chymorth i Macmillan a’i chefndir yn gwau.

Bydd patrymau Susan ar gael ar stondin Macmillan yn nigwyddiad Wonderwool yn Llanfair-ym-Muallt ar 22 a 23 Ebrill.

Dywedwch rywfaint wrthym am y capiau tebot a mygiau yr ydych wedi eu gwneud i Macmillan. Sut mae mynd ati i ddylunio un o’r rhain?

Mae gennyf fusnes bach yn gweithio gartref lle’r wyf yn dylunio ac yn gwneud capiau tebot ac yn gwerthu patrymau gwau. Mae’n waith sy’n fy ngalluogi i aros gartref gyda fy mhlant.Susan Tea Cosy pic 2

Dyluniais y cap tebot gyda’r mygiau’n cloncian yn arbennig i Macmillan ar ôl clywed y byddent yn Wonderwool. Mae’r gair ‘Macmillan’ yn rhy hir i gap tebot felly roeddwn yn gwybod y byddai defnyddio’r enw yn amhosibl.

Roedd angen symbol arnaf oedd yn adnabyddus i Macmillan. Roedd mygiau’n cloncian yn ffitio’n berffaith.

Ar gyfer gwau elusennol, mae pobl yn chwilio am brosiectau bach y gallant eu cwblhau’n eithaf cyflym. Mae’r cap tebot mygiau’n cloncian yn gap tebot syml y gellir ei wau yn hawdd tra’n gwylio’r teledu.

Beth yw eich rhesymau dros gefnogi Cymorth Canser Macmillan?

Rwy’n hoffi helpu elusennau os wyf yn gallu ac rwyf wedi gwau i helpu Canser y Fron, Y Lleng Brydeinig Frenhinol, a Swindon Mind. Rwy’n credu ei fod yn bwysig helpu elusennau i godi arian er mwyn parhau â’u gwaith.

Mae gennyf gysylltiad personol â Macmillan, roedd fy Nhad-cu yn sâl iawn gyda chanser a bu farw 9 mlynedd yn ôl, a nyrsys Macmillan ofalo
dd amdano pan aeth yn sâl iawn ar y diwedd. Yn fwy diweddar eleni, bu farw fy Anti Christine o ganser. Mae’r gwaith y mae Macmillan yn ei wneud yn anhygoel ac mae’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl go iawn pan fyddant ei angen fwyaf.

Sut wnaethoch chi ddechrau gwau a beth wnaeth eich ysbrydoli i sefydlu Tea Cosy Folk?

Dysgodd fy Mam-gu fi i wau yn blentyn.  Roedd hi’n arfer byw yn Rotherham, ac roeddwn yn arfer mynd i aros gyda hi am wythnos yn ystod gwyliau’r haf ac roedd fy chwaer a fi wrth ein bodd.  Yr unig broblem oedd nad oedd gan Mam-gu deledu, felly i’n diddanu gyda’r nos, byddai mam-gu yn dysgu crefftau i ni, gwnïo, crosio yn ogystal â gwau.

Fel plentyn, roeddwnSusan yn arbrofi, ond dechreuais wau a chrosio o ddifrif pan oeddwn yn disgwyl fy mhlant.  Symudais i ffwrdd o wau eto wrth i’r plant dyfu – nid oedd gennyf yr amynedd i wau siwmperi i blant dros 5 oed ac erbyn hynny nid yw’n arbed arian beth bynnag gan fod archfarchnadoedd yn gwerthu eitemau gwlân yn rhad. Ond wrth i’r plant fynd yn hŷn, dechreuais wau er mwynhad a dechreuais ddylunio capiau tebot mewn ffordd syml i’w gwerthu ar Ebay – am hwyl yn fwy na menter fasnachol.

Yna beichiogais gyda fy nhrydydd plentyn a dechrau gwau eto fel Mam feichiog.  Rhoddais y gorau i’r gwaith i fod yn Fam amser llawn a dechrau gwneud capiau tebot o ddifrif, ac rwy’n falch oherwydd rwyf wrth fy modd.

A oes gennych unrhyw gyngor i bobl sydd yn newydd i wau ac eisiau rhoi cynnig ar gapiau tebot Macmillan?

Cap tebot mygiau’n cloncian Macmillan yw’r hawsaf mwy na thebyg os ydych yn gwau am y tro cyntaf, felly byddwn yn dechrau gyda hwnnw. Os oes angen cymorth arnoch, mae llawer o grwpiau Facebook sydd yn llawn pobl brofiadol sydd yn fwy na pharod i helpu, yn cynnwys y grwp Tea Cosy Folk, felly postiwch eich problem ar grŵp a bydd llawer o bobl yn ymateb.

Os nad ydych ar Facebook, ceisiwch ymuno â grŵp gwau lleol. Maent yn tueddu i gyfarfod mewn Llyfrgelloedd, siopau gwlân, caffis a chanolfannau cymunedol; mae ein grŵp ni yn cyfarfod mewn tafarn.  Mae rhai yn gyfarfodydd yn ystod y dydd ac eraill gyda’r nos, dewiswch un sydd yn gweithio i chi.  Gallech roi cynnig ar sawl un er mwyn dod o hyd i grŵp ag awyrgylch sydd yn addas i chi.Susan tea cosy pic

Beth fyddech yn hoffi i bobl ei ennill trwy ddefnyddio patrymau gwau Macmillan?

Byddwn wrth fy modd pe byddai pobl yn defnyddio patrymau gwau M
acmillan ac yn mwynhau eu gwau a mwynhau gwerthu eu capiau tebot, neu eu rhoi mewn ocsiwn, neu eu rhoi i ffrindiau a theulu, a’u rhoi i gael eu defnyddio fel gwobrau tombola i godi arian i Macmillan neu i roi hapusrwydd i bobl sydd wedi bod angen nyrsys a gwasanaethau Macmillan.

Diolch o galon i chi Susan am ddylunio’r capiau tebot hyfryd hyn i gefnogi’r stondin yn Wonderwool. Os byddwch yn y digwyddiad ac eisiau rhoi cynnig ar un o’r patrymau gwau hyn neu i ganfod mwy, ewch i weld tîm Macmillan yn Stondin E9 yn Neuadd 1.

Q & A with Sarah Wilson: Macmillan legacy garden designer

Garden Designer Sarah Wilson is the creative brains behind Macmillan’s legacy garden. We asked Sarah to tell us a bit about the inspiration behind her garden design and the practical challenges of building a show garden.

You can visit the Macmillan legacy garden at the RHS Flower Show Cardiff between Friday 7 and Sunday 9 April 2017.

Macmillan Legacy Garden Designer Sarah Wilson

Garden Designer Sarah Wilson

What are the challenges of designing a garden for Macmillan Cancer Support?

The challenges are always the same for every show garden; delivering a beautiful garden on time and on budget!

With the legacy garden though, it was imperative that I fulfil the brief of creating a garden that links back to the central concept of Legacy.

It took time to work out how the theme could be explored throughout every aspect of the garden but I feel happy that visitors to the garden will be able to relate the garden back to the concept and hopefully it will encourage people to think about their own legacies.

Quote - The true meaning of life is to plant trees, under show shade you do not expect to sit.

What do you want people to feel when they come to the garden?

I designed the garden to be a calm and contemplative space. The quote addressing the idea of what you leave behind once you are gone is at the centre of the garden and by reading it, I hope people will take a moment to consider the meaning behind the quote.

Tell us a bit about the sculpture at the heart of the garden?

The sculpture is the central feature from which the rest of the garden radiates. The quote is engraved around the sculpture and to mirror the sentiment behind the quote, the garden literally spreads out from this point in circles to signify a ripple effect.

The ripples represent the far reaching consequences of actions taken in the present that resonate even after a person is no longer here.

Illustration of the Macmillan legacy garden

Illustration of the Macmillan legacy garden

What goes into creating a garden for the RHS Flower Show in Cardiff? Who else is involved?

The garden is created by a whole team of people starting with those at Macmillan who made the whole thing possible. My hard-working landscapers Smartscape will be building the garden and I have a host of excellent nurseries supplying plants.

The materials have been donated either wholly or in part by Selco and Kinley Systems respectively and the bench has kindly been donated by The Garden Furniture Centre.

Without the hard work and generosity of these companies, the garden would not have happened so I’m extremely grateful to everybody involved.

How long will it take to install the Macmillan Legacy garden?

The garden will take approximately nine days to complete.

Tell us about how you got into garden designing?

I got into garden design following a career change to horticulture around eight years ago. I spent the majority of my time looking after gardens other people had designed and I decided that I’d love to design spaces myself. My aim is to create gardens that work for people where their ideas can come to life.

Do you have any connections with Wales?

I spent the most amazing week at a place called Stout Hall in the Gower Peninsula when I was at school. We took walking trips around the area and spent time outdoors and I fell in love with Wales as a result of that.

You can find out more about Macmillan’s Legacy Garden on the RHS Flower Show Cardiff website.

Gifts in wills are an amazing way of continuing your support for Macmillan long into the future.If you would like to know more please visit our website.

You can follow Sarah on Twitter @swilson09 

Dylunydd Gerddi Sarah Wilson ar greu man ‘hamddenol a myfyriol’ i Macmillan

Y Dylunydd Gerddi, Sarah Wilson, yw’r gallu creadigol y tu ôl i Ardd Gymynroddion Macmillan.  Fe wnaethom ofyn i Sarah ddweud ychydig wrthym am yr ysbrydoliaeth y tu ôl i ddyluniad ei gardd a heriau ymarferol adeiladu gardd arddangos.

Dylunydd Gerddi, Sarah Wilson

Dylunydd Gerddi, Sarah Wilson

Gallwch ymweld â Gardd Gymynroddion Macmillan yn Sioe Flodau RHS Caerdydd rhwng Dydd Gwener 7 a Dydd Sul 9 Ebrill 2017.

Beth yw heriau dylunio gardd ar gyfer Cymorth Canser Macmillan?

Mae’r heriau yr un peth i bob gardd arddangos; cyflwyno gardd brydferth ar amser ac o fewn y gyllideb!

Ond gyda’r Ardd Gymynroddion, roedd yn hanfodol fy mod yn bodloni’r cyfarwyddyd o greu gardd sy’n cysylltu’n ôl i gysyniad canolog Cymynroddion.

Cymerodd amser i ganfod sut y gellid archwilio’r thema trwy bob agwedd ar yr ardd ond rwy’n teimlo’n hapus y bydd ymwelwyr â’r ardd yn gallu cysylltu’r ardd â’r cysyniad a bydd yn annog pobl, gobeithio, i feddwl am eu cymynroddion eu hunain.

Beth ydych eisiau i bobl deimlo pan fyddant yn dod i’r ardd?

Quote - The true meaning of life is to plant trees, under show shade you do not expect to sit.

Dyluniais yr ardd i fod yn ofod hamddenol a myfyriol. Mae’r dyfyniad sy’n mynd i’r afael â’r syniad o’r hyn yr ydych yn ei adael ar ôl unwaith y byddwch wedi mynd yn ganolog i’r ardd a thrwy ei ddarllen, gobeithio bydd pobl yn cymryd eiliad i ystyried yr ystyr y tu ôl i’r dyfyniad.

Macmillan-Legacy-Garden-1088-x-612

Dyluniad Sarah Wilson o’r ardd. Mae’r ardd yn cysylltu â’r cysyniad o gymynroddion.

Dywedwch ychydig wrthym am y cerflun sydd yng nghanol yr ardd?

Y cerflun yw’r nodwedd ganolog gyda gweddill yr ardd yn treiddio ohono. Mae’r dyfyniad wedi ei argraffu o amgylch y cerflun ac er mwyn adlewyrchu’r teimlad yn y dyfyniad, mae’r ardd yn llythrennol yn ymestyn o’r fan hon mewn cylchoedd i gyfleu effaith crychau. Mae’r crychau’n cynrychioli canlyniadau pellgyrhaeddol gweithredoedd y presennol sydd yn bodoli hyd yn oed pan na fydd person yma bellach.

Beth mae creu gardd ar gyfer Sioe Flodau RHS yng Nghaerdydd yn ei olygu? Pwy arall sydd yn gysylltiedig?

Caiff yr ardd ei chreu gan dîm cyfan o bobl gan ddechrau gyda’r rheiny ym Macmillan a wnaeth yr holl beth yn bosibl. Bydd fy nhirlunwyr gweithgar, Smartscape, yn adeiladu’r ardd ac mae gennyf ystod o feithrinfeydd rhagorol fydd yn darparu planhigion.

Mae’r deunyddiau wedi cael eu rhoi yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan Selco a Kinley Systems yn y drefn honno a rhoddwyd y fainc trwy garedigrwydd The Garden Furniture Centre.

Heb waith caled a charedigrwydd y cwmnïau hyn, ni fyddai’r ardd wedi cael ei chreu felly rwy’n hynod ddiolchgar i bawb sydd yn gysylltiedig.

Faint o amser fydd hi’n cymryd i osod Gardd Gymynroddion Macmillan?

Bydd yr ardd yn cymryd tua naw diwrnod i’w chwblhau.

Dywedwch rywbeth wrthym am y ffordd y gwnaethoch ddechrau dylunio gerddi?

Dechreuais ddylunio gerddi ar ôl newid gyrfa i arddwriaeth tua wyth mlynedd yn ôl. Roeddwn yn treulio’r rhan fwyaf o’m hamser yn gofalu am erddi yr oedd pobl eraill wedi eu dylunio a phenderfynais y byddwn yn hoffi dylunio mannau fy hun. Fy nod yw creu gerddi sy’n gweithio i bobl lle gall eu syniadau ddod yn fyw.

A oes gennych unrhyw gysylltiadau â Chymru?

Treuliais wythnos anhygoel mewn lle o’r enw Stout Hall ar Benrhyn Gŵyr pan oeddwn yn yr ysgol. Aethom ar deithiau o amgylch yr ardal a threulio amser yn yr awyr agored a syrthiais mewn cariad â Chymru o ganlyniad i hynny.

Gallwch ganfod mwy am Ardd Gymynroddion Macmillan ar wefan Sioe Flodau RHS Caerdydd.

Mae rhoddion mewn ewyllys yn ffordd anhygoel o barhau i gefnogi Macmillan i’r dyfodol.  Os hoffech wybod mwy ewch i’n gwefan.

“the financial impact of cancer is massive”

Meinir Siencyn was just 35 when she was diagnosed with breast cancer.

Today, as we publish our No Small Change report, Meinir explains the huge financial impact that cancer can have on people’s lives.

Hearing the news

I was in New Zealand when I first found a lump.

We were in our little van.  My partner and I love extreme sports and we were having a great time just travelling around, trying everything.

I was diagnosed with breast cancer on my return to the UK.

I was 35, fit, healthy and fresh from my travels.  The shock of hearing that I had breast cancer stopped me in my tracks.

Time off workmeinirname

In trying to come to terms with my diagnosis, my finances were one of the very first things I worried about.

I knew I would face months of chemotherapy followed by surgery and radiotherapy.

Straight away I found myself panicking, and thinking ‘oh my God, I can’t work’.

As a freelance camera-woman the kit I carry around is huge, the hours are long and the travel is constant.  I knew early on that I simply couldn’t keep up with the physical demands of the job.

Eventually I had to cancel the contracts I had worked so hard to line up, and I ended up taking almost a year off work with my treatment and recovery.

I lost my source of income.

Money worries

Money might not be the first thing to come to mind when people think about cancer, but the impact my illness had on my finances was massive.

When you are living with cancer, there are still mortgage payments to be met, food and clothing to buy, cars to keep on the road and gas or electricity bills to pay.

At one point, the stress and anxiety caused by the financial side of things seemed to outweigh even the worry about cancer itself.

You have pounds-and-pence constantly playing on your mind at a time when you already feel mentally and physically exhausted from your treatment.

There is nothing worse than trying to work out how you are going to keep a roof over your head, or afford to get to your next treatment, at the same time you are coming to terms with your illness.

Finding support

My friends and family were lifesavers.  My mother helped with my mortgage payments. Friends brought round food and care parcels.  I don’t know what I would have done without them.

I also received support from Macmillan.

Through their information and support centre which was based where I received my treatment, I was referred to Macmillan’s welfare and benefits advice service.

It immediately helped relieve some of the pressure. I was even given a grant which I used to insure my partner Emyr on my car so he could drive me to my hospital appointments.

Macmillan also helped me apply for Employment Support Allowance. I received £200 every two weeks which helped make a welcome dent in my outgoings.

The fact is there is no good time to receive a cancer diagnosis. Nothing could be more unwelcome, or less easy to predict.

At 35 I simply hadn’t budgeted for losing my ability to work.

Even now, years after my diagnosis and treatment, I’m working crazy hours to rebuild my finances.

Advice

For anyone with by cancer, I would tell them to seek financial advice as soon as they can.

There is support available through Macmillan. They can help take some of pressure off and allow you to focus on your recovery.

To find out more visit macmillan.org.uk/moneyworries.

“Mae effaith ariannol canser yn aruthrol”

Dim ond 35 oed oedd Meinir Siencyn pan gafodd hi ddiagnosis o ganser y fron.

Heddiw, wrth i ni gyhoeddi ein hadroddiad No Small Change, mae Meinir yn egluro’r effaith ariannol syfrdanol y gall canser ei gael ar fywydau pobl.

Clywed y newyddion

Yn Seland Newydd oeddwn i pan ddes i o hyd i’r lwmp y tro cyntaf.

Ro’n ni yn ein fan fach. Mae fy mhartner a fi wrth ein boddau efo chwaraeon eithafol, a ro’n ni’n cael amser gwych yn teithio o gwmpas ac yn rhoi cynnig ar bob dim.

Mi ges i ddiagnosis o ganser y fron (breast cancer) pan ddois i adre.

Ro’n i’n 35 oed, yn ffit, yn iach a newydd ddychwelyd o deithio’r byd. Roedd clywed bod gen i ganser y fron yn andros o sioc.

Amser i ffwrdd o’r gwaithmeinirname

Wrth i mi geisio dod i delerau â’r diagnosis, fy sefyllfa ariannol oedd un o’r pryderon cyntaf a ddaeth i’r meddwl.

Mi wyddwn i y buaswn i’n wynebu misoedd o gemotherapi cyn cael llawdriniaeth ac yna radiotherapi.

Mi es i banig ar unwaith, gan feddwl ‘O na, fedra i ddim gweithio.’

Mae’r offer dwi’n ei gario fel gwraig gamera lawrydd yn llwyth trwm, ac mae’r teithio’n ddi-ball. Mi sylweddolais i’n fuan iawn na fyddwn i’n medru ymdopi ag agweddau corfforol y gwaith.

Yn y diwedd, bu’n rhaid i mi ganslo’r cytundebau ro’n i wedi gweithio mor galed i’w trefnu, ac mi fues i’n absennol o’r gwaith am yn agos at flwyddyn rhwng y driniaeth a’r cyfnod o wella.

Mi gollais i ffynhonnell fy incwm.

Pryderon ariannol

Efallai nad pres ydy’r peth cyntaf sy’n dod i’r meddwl pan fod pobl yn meddwl am ganser, ond mi gafod y salwch effaith aruthrol ar fy sefyllfa ariannol.

Pan rydych chi’n byw gyda chanser, mae dal angen talu’r morgais, prynu bwyd a dillad, cadw car ar yr heol a thalu biliau nwy a thrydan.

Ar un adeg, roedd y straen a’r pryder o boeni am y sefyllfa ariannol yn fwy na’r pryder am y canser ei hun, hyd yn oed.

Mae pob dime goch yn chwarae ar eich meddwl o hyd, yn yr union gyfnod pan rydych chi wedi blino’n lân yn gorfforol ac yn feddyliol yn sgil y driniaeth.

Does dim byd yn waeth na cheisio rhagweld sut rydych chi’n mynd i gadw to uwch eich pen, neu fforddio cyrraedd eich sesiwn driniaeth nesaf, a hynny wrth i chi geisio dod i delerau â’ch salwch yr un pryd.

Dod o hyd i gefnogaeth

Roedd fy nheulu a fy ffrindiau’n werth y byd. Mi helpodd fy mam i dalu’r morgais. Roedd ffrindiau’n dod heibio efo parselau bwyd a gofal i mi.

Mi ges i gefnogaeth gan Macmillan hefyd.

Drwy eu canolfan gwybodaeth a chefnogaeth yn y man lle’r o’n i’n cael fy nhriniaeth, mi ges i fy nghyfeirio at wasanaeth cyngor budd-daliadau a lles Macmillan.

Roedd yn help i leddfu’r baich ar unwaith. Mi dderbyniais i grant, ac mi ddefnyddiais hwnnw i yswirio Emyr, fy mhartner, i yrru fy nghar er mwyn iddo fedru mynd â fi i fy apwyntiadau yn yr ysbyty.

Mi helpodd Macmillan fi i wneud cais am Lwfans Cefnogi Cyflogaeth. Fues i’n derbyn £200 yr wythnos, oedd yn andros o help efo’r gwariant oedd yn mynd allan.

Y ffaith amdani ydy nad oes amser da i dderbyn diagnosis o ganser. Does dim byd yn fwy annymunol, nac yn fwy anodd ei ragweld.

Yn 35 oed, do’n i ddim wedi hyd yn oed wedi ystyried y gallwn i golli’r gallu i weithio.

Hyd yn oed heddiw, flynyddoedd ar ôl y diagnosis a’r driniaeth, dwi’n gweithio oriau gwirion i ailosod seiliau cadarn i fy sefyllfa ariannol.

Cyngor

Mi fuaswn i’n cynghori unrhyw un sydd â chanser i ofyn am gyngor ariannol cyn gynted ag y gallan nhw.

Mae ’na gefnogaeth ar gael drwy Macmillan. Mi allan nhw leddfu’r pwysau sydd arnoch chi, a gadael i chi ganolbwyntio ar eich gwellhad.

Am wybodaeth bellach, ewch i macmillan.org.uk/moneyworries.

 

 

Michelle shares her highlights from the mobile unit’s biggest year ever in Wales

Our blog post today comes from Michelle Smith, Senior Lead Information and Support Specialist for Macmillan’s mobile information service.

 Michelle and her team visit towns and events across Wales with the big green buses, Bertie and Betty. The buses host a wide range of booklets and leaflets, whilst Michelle’s team of information and support specialists are always on site to answer any questions or to have a chat.

 Michelle shares her highlights from the service’s biggest year ever in Wales.

 2-the-team-in-front-of-the-bus-at-royal-welsh

2016 has been an incredible year for the delivery of Mobile Information and Support across Wales.  When I look back at all that Macmillan Wales and the Mobile Team have achieved this year, I am incredibly proud of the relationship that we have.

It is clear that our one passion and focus is to improve the experience for those affected by cancer, whether it be the person living with or beyond a cancer diagnosis or their friends, family, neighbours, work colleagues or employers.

When I think about why this year has been so special, there are several reasons:

We have reached more people than ever before

 This year, our mobile information and support specialists reached over 15,000 people. This was over 3 times the number reached the year before.

We have had members of the Macmillan Wales team work alongside us frequently which has enabled visitors to find out more about local services and Welsh initiatives. This has strengthened the visitor experience considerably.

You can see more about the impact of the mobile unit in 2016 through our handy infographic here:

Mobile unit infographic

We have worked with more local professionals

 In an effort to focus our work to the needs of the communities we visit, we have increased the number of local professionals we work with. We have been extremely fortunate to have worked alongside such dedicated teams including dieticians, skin cancer nurses, welfare rights and benefits advisors, head and neck nurses, information centre managers, urology nurses, and lymphoedema nurses to name just a few.3-shan-couch-giving-advice-to-a-visitor-smaller

We have delivered cancer awareness talks for the first time in Wales

This has been the first year we have been able to deliver awareness talks that have focused on early diagnosis, local services and awareness of all of the services that are available from Macmillan.

We have held talks to community groups and in workplaces, both of which have allowed us to access people who would not have otherwise accessed information and support.

We have had a wonderful year at the bigger shows

This year, we have attended the Royal Welsh Show, Anglesey Show, Big Bite and Pembrokeshire Show as well as visiting new events such as the Llangollen Eisteddfod, Wonderwool and Liberty Stadium for a football match.

These bigger events allowed us to reach large numbers of people and raise awareness about all that Macmillan can offer.

2-anglesey-show-aug-16-team

It’s not all about the big shows!

We have had some very successful smaller scale work including attending a coffee morning for the villagers of Llanpumsaint where we hosted an information point. We have also delivered in Ebbw Vale market over the course of a 3 week period and we have trialled joining a mobile library in Bridgend which allowed us to reach people that are not able to get to main towns.

All in all, we have had a varied year but it has also been a year of learning. It is a year that has placed us in a strong place to build further as we move into 2017 and I can’t wait!

Upcoming Visits

Wednesday 1 March: Castle Square, Swansea City Centre, 10am – 4pm

Thursday 2 March: Civic Square, Port Talbot, 10am – 4pm

Friday 3 March: Carmarthen & Carmarthen Livestock Market

Saturday 4 March: Swansea Liberty Stadium, Swansea City V Burnley match

Saturday 22 and Sunday 23 April: Wonderwool, Builth Wells

Friday 26 May: Mold Diversity Festival

More dates to be confirmed for 2017.

If you are not able to visit the bus on any of these dates but have questions about cancer, please call the Macmillan Support Line on 0808 808 0000.

 

Mae Michelle yn rhannu uchafbwyntiau blwyddyn fwyaf erioed yr uned symudol hyd yma yng Nghymru

Daw cofnod blog heddiw gan Michelle Smith, Uwch Arweinydd Arbenigol Gwybodaeth a Chefnogaeth gwasanaeth symudol Macmillan.

 Mae Michelle a’i thîm yn ymweld â threfi a digwyddiadau ledled Cymru yn y bysys mawr gwyrdd, Bertie a Betty. Y tu mewn i’r bysys mae amrywiaeth eang o lyfrynnau a ffeithlenni, ac mae tîm Michelle o arbenigwyr gwybodaeth a chefnogaeth bob amser ar y safle i ateb unrhyw gwestiynau neu i gael sgwrs.

Hoffai Michelle rannu uchafbwyntiau blwyddyn fwyaf erioed y gwasanaeth yng Nghymru hyd yn hyn.

2-the-team-in-front-of-the-bus-at-royal-welsh

 

Bu 2016 yn flwyddyn anhygoel o ran cyflenwi Gwybodaeth a Chefnogaeth Symudol ledled Cymru. Pan fydda i’n edrych yn ôl dros yr hyn a gyflawnodd Macmillan Cymru a’r Tîm Symudol eleni, rydw i’n ymfalchïo’n aruthrol yn y berthynas sydd gennym.

Mae’n eglur fod ein hangerdd a’n ffocws ar wella profiad pobl sy’n cael eu heffeithio gan ganser, boed hynny’n unigolyn sy’n byw gyda a thu hwnt i ganser, ei ffrindiau, teulu, cymdogion, cyd-weithwyr neu gyflogwyr.

Wrth feddwl pam bu eleni mor arbennig, mae nifer o resymau’n dod i’r amlwg:

Rydyn ni wedi cyrraedd mwy o bobl nag erioed o’r blaen

 Eleni, fe gyrhaeddodd ein harbenigwyr gwybodaeth a chefnogaeth symudol dros 15,000 o bobl. Roedd hyn dros dair gwaith y nifer a gyrhaeddwyd y flwyddyn flaenorol.

Mae aelodau o dîm Macmillan Cymru wedi gweithio ochr yn ochr â ni yn gyson, felly mae ymwelwyr wedi dysgu mwy am wasanaethau lleol a chynlluniau sy’n ymwneud â Chymru. Mae hyn wedi cyfoethogi profiad yr ymwelwyr.

Gallwch weld gwybodaeth bellach am yr effaith a gafodd ein huned symudol yn 2016 yma:

Mobile unit infographic WELSH copy

Rydyn ni wedi cydweithio â rhagor o weithwyr proffesiynol lleol

 Mewn ymgais i ganolbwyntio ein gwaith ar anghenion y cymunedau rydyn ni’n ymweld â nhw, rydyn ni wedi cynyddu nifer y gweithwyr proffesiynol rydyn ni’n cydweithio â nhw. Rydyn ni wedi bod yn hynod ffodus o fedru cydweithio’n glòs â thimau ymroddedig tu hwnt megis dietegwyr, nyrsys canser y croen, cynghorwyr hawliau lles a budd-daliadau, nyrsys y pen a’r gwddf, nyrsys wroleg a nyrsys lymffodema i enwi ond rhai.

3-shan-couch-giving-advice-to-a-visitor-smaller

 Rydyn ni wedi cynnal sgyrsiau ymwybyddiaeth am y tro cyntaf yng Nghymru

Hon yw’r flwyddyn gyntaf i ni fedru cynnal sgyrsiau ymwybyddiaeth sy’n canolbwyntio ar ddiagnosis cynnar, gwasanaethau lleol ac ymwybyddiaeth o’r holl wasanaethau sydd ar gael gan Macmillan. Rydyn ni wedi cynnal sgyrsiau â grwpiau cymunedol ac mewn gweithleoedd, sydd wedi ein galluogi i gyrraedd pobl na fyddai wedi derbyn gwybodaeth a chefnogaeth fel arall.

Blwyddyn ardderchog yn y sioeau mwy

 Buom yn bresennol yn Sioe Frenhinol Cymru, Sioe Môn, Big Bite a Sioe Sir Benfro, yn ogystal ag ymweld â digwyddiadau newydd i ni megis Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Wonderwool a Stadiwm Liberty ar achlysur gêm bêl-droed.

Bu’r digwyddiadau mawr hyn yn fodd i ni gyrraedd nifer fawr o bobl a chynyddu ymwybyddiaeth am yr hyn y gall Macmillan ei gynnig.

2-anglesey-show-aug-16-team

 

Nid y sioeau mawr yw popeth!

 Rydyn ni wedi cynnal gwaith hynod lwyddiannus ar raddfa lai hefyd, gan gynnwys gosod pwynt gwybodaeth mewn bore coffi ar gyfer pentrefwyr Llanpumsaint.  Buom yn bresennol ym marchnad Glyn Ebwy dros gyfnod o dair wythnos, a threialu ymuno â llyfrgell symudol ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar ei thaith er mwyn cyrraedd pobl nad sy’n medru mynd i’r prif drefi.

Ar y cyfan, fe gawson ni flwyddyn amrywiol, ond bu’n flwyddyn o ddysgu hefyd. Mae’r flwyddyn wedi gosod seiliau cadarn i ni adeiladu arnynt wrth i ni symud drwy 2017, a dwi’n methu aros!

Ymweliadau Nesaf

Mercher 1 Mawrth: Sgwâr y Castell, Canol Dinas Abertawe, 10am – 4pm

Iau 2 Mawrth: Sgwâr Dinesig Porth Talbot, 10am – 4pm

Gwener 3 Mawrth: Caerfyrddin a Marchnad Da Byw Caerfyrddin

Sadwrn 4 Mawrth: Stadiwm Liberty Abertawe, gêm Abertawe V Burnley

Sadwrn 22 a Sul 23 Ebrill: Wonderwool, Llanfair-ym-Muallt

Gwener 26 Mai: Gŵyl Amrywiaeth Gogledd-ddwyrain Cymru

Bydd dyddiadau pellach yn cael eu cadarnhau ar gyfer 2017.

Os na allwch chi ymweld â’r bws ar y dyddiadau hyn ac mae gennych gwestiynau am ganser, croeso i chi ffonio Llinell Gymorth Macmillan ar 0808 808 0000.

 

“the biggest help is often found in the simplest and smallest of actions”

When Gale Kidman from Mountain Ash was diagnosed with a rare breast cancer in 2012, she began a difficult journey of treatment and recovery. 

 Today, on World Cancer Day, she talks about the importance of friendship and finding support.

gail-amend-2

On receiving a cancer diagnosis

Even from the earliest stages, when all I had was a feeling that something was very wrong, friendship has been hugely important.

I had gone from being a confident, fit, healthy and energetic woman to becoming more and more fatigued.  Just getting up for work was a struggle.

It was my good friend who, becoming increasingly concerned, pestered me to go back to the doctor even though all my tests were telling me I was fit and well.

When I received my diagnosis, my world fell apart.  The lump in my breast was bigger than expected, the word ‘chemo’ hit like a sledge hammer and I had the terrifying realisation that ‘this is really happening to me’.

You suddenly feel like you are alone.  Isolated by this illness that no-one else really seems to understand.

On friendship

At the time of my diagnosis I lived on my own.  Receiving my diagnosis was instantly isolating – even trying to find the right words to explain my cancer to my family and friends was difficult.

Looking back, I realise I was so used to being this independent and capable woman that I found it very difficult to ask for, or to accept an offer of help.

I was so used to being strong, for me and my family that it was very difficult to let this part of my identity go.

But I moved in with an old close friend for a few weeks at the start of my treatment. Her support was just what I needed, and we laughed and cried together.

I’m really not really sure how I would have managed without the support of friends, both old and new.

On finding support

During my treatment, I was off work for over a year.

What surprised me was how difficult some people found it to offer support.  It was as if talking to me about my cancer was so hard that it was easier to say nothing at all.

Friends and support systems did fall away.  People struggled to be consistent in being around, to find the right thing to say or to know the right thing to do.

This in itself was isolating.  I’d had a busy career and losing contact with that, as well as other social networks, all had a real impact on me and my sense of loneliness.

For anyone who knows someone with cancer I would say that the biggest sources of help will often be found in the smallest and simplest of everyday actions.

It’s a letter or a quick text to let the person know you are thinking of them.  It’s an offer to cook a dinner, do some housework or go to the shops – everyday acts of help and kindness that will ease the pressure and offer some company.

On Macmillan

One of my greatest sources of support was the Macmillan online community.

For me, I hated not knowing what to expect.  I wanted to know what was coming next in my treatment and how it might affect me.  It’s all about preparing yourself.

It was at these moments that Macmillan’s online community proved to be a great source of friendship, information and emotional support.

As anyone who has had cancer will tell you, every experience is different.  We all react, both mentally and physically, in highly individual ways.

Yet when I was stuck at home, with the four walls closing in around me, it was Macmillan’s online community that I turned to.

It was here I found the support I so desperately needed, simply by talking to others who were going through the same experiences as me.

To people with cancer I would say, don’t be afraid to ask for help.  The support and the friendship you need is out there.

Please just visit Macmillan’s online community, or call Macmillan’s Support Line on 0808 808 00 00.

“mae’r cymorth mwyaf i’w ganfod yn aml yn y gweithredoedd bach, syml”

Pan gafodd Gale Kidman o Aberpennar ddiagnosis o ganser y fron prin yn 2012, dechreuodd ar daith anodd o driniaeth ac adferiad. 

Heddiw, ar Ddiwrnod Canser y Byd, mae’n siarad am bwysigrwydd cyfeillgarwch a dod o hyd i gymorth.

gail-amend-2

Ar gael diagnosis o ganser

Hyd yn oed yn y cyfnodau cynnar, pan dim ond teimlad oedd gen i fod rhywbeth mawr o’i le, mae cyfeillgarwch wedi bod yn hynod o bwysig.

Roeddwn wedi mynd o fod yn fenyw heini, iach ac egnïol i fod yn fwy a mwy blinedig.  Roedd codi i fynd i’r gwaith yn frwydr.

Ffrind da i mi, oedd yn dechrau poeni, wnaeth ddwyn perswâd arnaf i fynd yn ôl at y meddyg er bod yr holl brofion yn dweud fy mod yn iach.

Pan gefais y diagnosis, cwympodd fy myd yn ddarnau.  Roedd y lwmpyn yn fy mron yn fwy na’r disgwyl.  Roedd y gair ‘chemo’ fel ergyd fawr a sylweddolais gyda braw fod ‘hyn yn digwydd i mi go iawn’.

Rydych yn teimlo eich bod ar ben eich hun yn sydyn.  Wedi eich ynysu gan y salwch hwn nad oes unrhyw un arall yn ei ddeall.

Ar gyfeillgarwch

Ar adeg y diagnosis roeddwn yn byw ar fy mhen fy hun.  Roedd cael diagnosis yn fy ynysu yn syth – roedd hyd yn oed ceisio dod o hyd i’r geiriau iawn i esbonio fy nghanser i’r teulu yn anodd.

Wrth edrych yn ôl, rwy’n sylweddoli fy mod wedi arfer bod yn fenyw annibynnol, abl ac yn cael anhawster yn gofyn, neu’n derbyn, cynnig o gymorth.

Roeddwn wedi arfer bod mor gryf i mi a’m teulu fel ei fod yn anodd iawn gadael y rhan hon o’m hunaniaeth i fynd.

Ond symudais i fyw gyda hen ffrind agos am ychydig wythnosau ar ddechrau fy nhriniaeth. Ei chefnogaeth hi oedd yr hyn oedd ei angen arnaf, ac fe wnaethom chwerthin a chrio gyda’n gilydd.

Nid wyf yn siŵr sut y byddwn wedi ymdopi heb gymorth ffrindiau, hen a newydd.

Ar ddod o hyd i gymorth

Yn ystod fy nhriniaeth, roeddwn i ffwrdd o’r gwaith am fwy na blwyddyn.

Yr hyn wnaeth fy synnu oedd pa mor anodd oedd hi i rai pobl gynnig cymorth.  Roedd fel pe bai siarad am fy nghanser mor anodd ei fod yn haws dweud dim o gwbl.

Fe wnaeth ffrindiau a systemau cymorth leihau.  Roedd pobl yn cael anhawster yn bod yn gyson o ran bod o gwmpas, dweud y peth iawn neu wybod beth oedd y peth iawn i’w wneud.

Roedd hyn ynddo’i hun yn ynysu.  Roedd gennyf yrfa brysur ac fe wnaeth colli cysylltiad â hynny, yn ogystal â rhwydweithiau cymdeithasol eraill, i gyd gael effaith sylweddol arnaf i a’m hunigrwydd.

I unrhyw un sydd yn adnabod rhywun â chanser, y cymorth mwyaf yn aml yw’r gweithredoedd bach syml o ddydd i ddydd.

Llythyr neu neges destun cyflym i roi gwybod i’r person eich bod yn meddwl amdanynt.  Cynnig gwneud swper, neu waith tŷ neu fynd i’r siop – gweithredoedd o gymorth a charedigrwydd o ddydd i ddydd fydd yn lleddfu’r pwysau ac yn cynnig rhywfaint o gwmni.

Ar Macmillan

Un o’r ffynonellau cymorth mwyaf oedd cymuned ar-lein Macmillan.

I mi, roedd yn gas gennyf beidio gwybod beth i’w ddisgwyl.  Roeddwn eisiau gwybod beth oedd yn dod nesaf gyda fy nhriniaeth a sut y gallai effeithio arnaf.  Mae’n ymwneud â pharatoi eich hun.

Ar yr adegau hyn y rhoddodd gymuned ar-lein Macmillan garedigrwydd, gwybodaeth a chymorth emosiynol rhagorol.

Fel y bydd unrhyw un sydd wedi cael canser yn dweud wrthych, mae pob profiad yn wahanol.  Rydym i gyd yn ymateb, yn feddyliol ac yn gorfforol, mewn ffyrdd gwahanol iawn.

Ond pan oeddwn gartref, gyda’r pedair wal yn cau amdanaf, fe wnes i droi at gymuned ar-lein Macmillan.

Dyma’r lle y cefais y cymorth oedd ei angen arnaf gymaint, trwy siarad ag eraill oedd yn mynd trwy’r un profiadau â mi.  Byddwn yn dweud wrth bobl â chanser, peidiwch â bod ofn gofyn am gymorth.  Mae’r cymorth a’r cyfeillgarwch sydd ei angen arnoch ar gael.

Ewch i gymuned ar-lein Macmillan neu ffoniwch Linell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00.