Talking to someone like Bethan can help make money one less worry.

Bethan blog pic croppedThe money worries caused by cancer can be huge, and since 2010 Macmillan Wales has helped people affected by cancer to access over £75 million in financial support.

Bethan Davies, a Macmillan welfare benefits adviser, explains how we can help.

 

What are the main money worries caused by cancer?

For people diagnosed with cancer, and their families, the financial pressures caused by cancer can be really frightening – what if I can’t work during treatment? How am I going to afford such a massive change in my circumstances? How am I going to pay my rent or mortgage? How can I afford the costs caused by cancer like increased heating bills or travel expenses?

Being diagnosed with cancer isn’t something people plan or budget for, so our job is to offer people the financial information and expertise they need.

How can people who need support get in touch?

There are Macmillan benefits advisers like me based across Wales.

People affected by cancer can contact us directly, or they can be referred to us through a health practitioner such as their cancer nurse, consultant or GP.

My own patch is in Abertawe Bro Morgannwg University Health Board.

I provide benefits advice surgeries in the sarcoma and head-and-neck clinics at Morriston Hospital in Swansea, the Macmillan information pod in the radiotherapy department of Singleton Hospital and in Y Bwthyn Newydd at the Princess of Wales Hospital.

I also run a drop-in surgery every month in the Bridgend Carers Centre, which means I can offer welfare advice to cancer patients and their carers.

What kind of help and advice can you offer people with cancer?

Our service is free and confidential not only for people with cancer, but also their families.

We offer advice and information on benefits, tax credits, grants and loans to help people make informed choices on their finances and any benefits they may be entitled to.

Everyone who comes to us has different needs, and we can advise and assist with applications on a wide range of health-related welfare benefits.  We are whizzes at form filling.

People supported in 2016

We cover means tested income related benefits, as well as non-means tested benefits such as Personal Independence Payments and Attendance Allowance.

Quite often we help with housing costs – things like housing benefit, discretionary housing payments and advice on mortgage interest payments – so cancer patients and their families don’t have to worry about how to keep a roof over their heads.

We can apply for Macmillan grants, and other sources of funding to help with the additional costs of cancer like increased heating bills, petrol expenses and the extra clothing people find they need as their weight fluctuates during treatment.

Not everything is straight-forward, so we work closely with people for as long as they need, including appealing decisions and attending tribunals on their behalf to make sure they receive the benefits they are entitled to because of their illness.

We also advise people who may be looking after someone diagnosed with cancer, and who may have experienced reductions in their income because of their new and demanding responsibilities as a carer.

Our service is here for people of all ages and all personal situations.

Tell us about when you’ve made a difference?

It can be a tough and emotional job.  One of my clients was diagnosed with oesophageal cancer at just 40 years of age, and passed away within three months of being diagnosed.

It was not an easy situation, but I was able to set his benefit entitlement up promptly and advise a man, who had never claimed a benefit in his life, on what was available to him because of his illness.

He was gravely ill, and it was an obvious relief to him and a huge weight off his mind to know that at least some of his finances had been put in order.

Later, I also provided financial guidance and support to his wife and three young children, and helped them with their worries about how to pay the rent and ensure they did not lose their home.

There was no escaping the fact that this was a heart-breaking time for the family, but there was also a very real sense of relief that at least some of the pressure had been taken off by having their finances put in order.

Impact

What advice would you give to someone diagnosed with cancer?

Get financial advice at the earliest opportunity.  Money worries only get worse if nothing is done about them.

Lots of people tell me they had no idea about what finances were available, and because of that find themselves struggling with money worries at the same time they are trying to deal with the emotional and physical impacts of their treatment.

For many it can simply be that the form filling-in looks daunting when you may never have claimed a benefit in your life.

Whether you think you qualify or not, I would recommend that anyone affected by cancer gets in touch.

No matter what it is, whether you think it is big or small, we are on hand to help support, advise and signpost you in the right direction.

If you need financial support please visit www.macmillan.org.uk where you can search for your local welfare benefits services, or call the Macmillan Support line on 0808 808 00 00.

Gall siarad â rhywun fel Bethan helpu i wneud arian yn un peth yn llai i boeni yn ei gylch.

 

Bethan blog pic cropped

Gall y pryderon ynghylch arian a achosir gan ganser fod yn enfawr, ac er 2010, mae Macmillan Cymru wedi helpu pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser i gael mynediad i dros £75 miliwn mewn cymorth ariannol.

Mae Bethan Davies, cynghorydd budd-daliadau lles Macmillan, yn esbonio sut gallwn helpu.

Beth yw’r prif bryderon am arian a achosir gan ganser?

I bobl sydd wedi cael diagnosis o ganser a’u teuluoedd, gall y pwysau ariannol a achosir gan ganser fod yn frawychus – beth os na allaf weithio yn ystod y driniaeth? Sut wyf yn mynd i fforddio newid mor sylweddol yn fy amgylchiadau? Sut wyf yn mynd i dalu fy rhent neu fy morgais? Sut gallaf fforddio’r costau a achosir gan ganser fel biliau gwresogi uwch neu gostau teithio?

Nid yw cael diagnosis o ganser yn rhywbeth y mae pobl yn cynllunio neu’n cyllidebu ar ei gyfer, felly ein gwaith ni yw rhoi’r wybodaeth ariannol a’r arbenigedd y mae pobl ei angen.

Sut gall pobl sydd angen cymorth gysylltu?

Mae cynghorwyr budd-daliadau Macmillan fel fi wedi eu lleoli ar hyd a lled Cymru.

Gall pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser gysylltu â ni yn uniongyrchol, neu gellir eu hatgyfeirio atom trwy ymarferydd iechyd fel eu nyrs ganser, eu hymgynghorydd neu eu meddyg teulu.

Fy ardal i yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Rwy’n darparu meddygfeydd cyngor ar fudd-daliadau yn y clinigau sarcoma a’r pen a’r gwddf yn Ysbyty Treforys yn Abertawe, pod gwybodaeth Macmillan yn adran radiotherapi Ysbyty Singleton ac yn Y Bwthyn Newydd yn Ysbyty Tywysoges Cymru.

Rwyf hefyd yn cynnal meddygfa galw heibio bob mis yng Nghanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n golygu y gallaf roi cyngor lles i gleifion canser a’u gofalwyr.

Beth fath o gymorth a chyngor y gallwch ei gynnig i bobl â chanser?

Mae ein gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol nid yn unig i bobl â chanser, ond i’w teuluoedd hefyd.

Rydym yn rhoi cyngor a gwybodaeth am fudd-daliadau, credydau treth, grantiau a benthyciadau i helpu pobl i wneud dewisiadau gwybodus am eu sefyllfa ariannol ac unrhyw fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt.

Mae gan bawb sydd yn dod atom anghenion gwahanol, a gallwn gynghori a chynorthwyo gyda cheisiadau ar ystod eang o fudd-daliadau lles yn ymwneud ag iechyd.  Rydym yn wych yn llenwi ffurflenni.

People supported in 2016 welsh

Rydym yn cynnwys budd-daliadau prawf modd yn ymwneud ag incwm, yn ogystal â budd-daliadau nad ydynt yn profi modd fel Taliadau Annibyniaeth Personol a Lwfans Gweini.

Rydym yn helpu gyda chostau tai yn aml – pethau fel budd-dal tai, taliadau tai yn ôl disgresiwn a chyngor ar daliadau llog morgais – fel nad oes rhaid i gleifion canser a’u teuluoedd orfod poeni sut i gadw to uwch eu pennau.

Gallwn wneud cais am grantiau Macmillan, a ffynonellau cyllid eraill i helpu gyda chostau ychwanegol canser fel biliau gwresogi uwch, costau petrol a’r dillad ychwanegol sydd eu hangen ar bobl wrth i’w pwysau newid yn ystod eu triniaeth.

Nid yw popeth mor syml, felly rydym yn gweithio’n agos gyda phobl am gyhyd ag y maent ein hangen, yn cynnwys apelio yn erbyn penderfyniadau a mynychu tribiwnlysoedd ar eu rhan er mwyn sicrhau eu bod yn cael y budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt oherwydd eu salwch.

Rydym hefyd yn cynghori pobl a allai fod yn gofalu am rywun â chanser, ac a allai fod yn wynebu gostyngiadau yn eu hincwm yn sgil eu cyfrifoldebau newydd llethol fel gofalwr.

Mae ein gwasanaeth yma i bobl o bob oed a phob sefyllfa bersonol.

Dywedwch wrthym am adeg pan wnaethoch wahaniaeth?

Mae’n gallu bod yn waith anodd ac emosiynol.  Cafodd un o’m cleientiaid ddiagnosis o ganser yr oesoffagws yn 40 oed, a bu farw o fewn tri mis o gael y diagnosis.

Nid oedd yn sefyllfa hawdd, ond roeddwn yn gallu sefydlu ei hawl i fudd-daliadau ar unwaith a chynghori dyn oedd erioed wedi hawlio budd-dal yn ei fywyd, beth oedd ar gael iddo oherwydd ei salwch.

Roedd yn ddifrifol wael, ac roedd yn rhyddhad amlwg iddo ac yn bwysau mawr oddi ar ei ysgwyddau i wybod bod o leiaf rhywfaint o’i gyllid mewn trefn.

Yn ddiweddarach, rhoddais arweiniad a chymorth ariannol i’w wraig a’i thri phlentyn ifanc a’u helpu gyda’u pryderon ynghylch sut i dalu’r rhent a sicrhau nad oeddent yn colli eu cartref.

Nid oedd dianc rhag y ffaith fod hon yn adeg dorcalonnus i’r teulu, ond roedd hefyd teimlad o ryddhad gwirioneddol bod o leiaf rhywfaint o bwysau’n cael ei ryddhau trwy drefnu eu sefyllfa ariannol.Impact Welsh

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sydd yn cael diagnosis o ganser?

Cael cyngor ariannol cyn gynted â phosibl.  Mae pryderon am arian yn gwaethygu os nad oes unrhyw beth yn cael ei wneud am y sefyllfa.

Mae llawer o bobl yn dweud wrthyf nad oes ganddynt unrhyw syniad pa gyllid oedd ar gael, ac oherwydd hynny, roeddent yn wynebu pryderon am arian ar yr un pryd â cheisio ymdopi gydag effeithiau emosiynol a chorfforol eu triniaeth.

I lawer, llenwi ffurflenni sydd yn eu brawychu os nad ydych erioed wedi hawlio budd-daliadau.

P’un ai eich bod yn credu eich bod yn gymwys neu beidio, byddwn yn argymell bod unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan ganser yn cysylltu.

Waeth beth yw’r broblem, yn fach neu’n fawr, rydym wrth law i gefnogi, cynghori a’ch rhoi ar ben y ffordd.

Os oes angen cymorth ariannol arnoch, ewch i www.macmillan.org.uk lle gallwch chwilio am eich gwasanaethau budd-daliadau lles lleol, neu ffonio Llinell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00.

Q & A with Macmillan volunteer Paula Randell

Volunteer Paula Randell is the driving force behind the new Presteigne Macmillan drop-in sessions. We asked Paula to tell us about her hopes for the drop-in sessions.

drop in final english

Where and when are the drop-in sessions?

The Presteigne Macmillan drop-in sessions are held at Presteigne Assembly Rooms, Broad Street, Presteigne, Powys, LD8 2AD,

Our very First one to be held on Monday 8th May 2017 then every second Monday of the month after that.

They run from 9am to 11am.

What can people expect when they come to the Presteigne drop-in sessions?

People attending the drop-in session should expect to be greeted with a friendly face and welcomed into a safe, warm environment. Someone will be ready to listen to any questions or concerns and a chance to have a cuppa and meet others in similar situations.

Why did you set it up the drop-in sessions?

I set up this drop-in session because I think there is a big hole in communication between diagnosis and treatment which needs filling, especially in our area on the border.

What do you think are the challenges for people living in rural Wales to accessing cancer information and support?

Living on the border is difficult because everyone gets diagnosed in Hereford or out of Wales. This leads to patients being sent home with a diagnosis without their doctor knowing at times, and not being aware of support available in Wales, as they were diagnosed somewhere else – leaving people feeling lost.

You are a very active fundraiser for Macmillan, tell us some of the activities that you have been involved with?

I started by doing the World’s Biggest Coffee Mornings, I was so impressed with how the event was organised. Then after a few years and with the Macmillan family being so friendly, I started to review hospital booklets at home.

Then I saw the Brave to Shave campaign and I thought !I can do that!” – and so I did! The support and reaction locally was amazing, I found I was helping people in a whole new way. I have recently done the new Murder Mystery night which was brilliant fun.

I found that people have started to seek me out for information so thought I’d make it easier with a regular drop in session.

Any future fundraising plans?

My future plans are to be open minded and just see what catches my eye next, though I am attending the volunteers conference soon so there will be loads of ideas coming up.

You are a great supporter of Macmillan Cymru Wales.  What is your cancer experience?

My cancer experience is probably pretty average. My grandparents had cancer, and my old friend in school lost her dad, but personally I wasn’t necessary directly effected until after I started volunteering.

Since then I have got close to many people with cancer, including my father in law and a great friend, Mick. I’m very sorry we lost both of these amazing people at the end of last year.

But this all fuels my energy to do more!

Thanks to Paula for chatting with us. Good luck with the drop-in sessions!

If you’re seeking information about cancer or just want a chat, pop in and say hello, then please come to the Macmillan Presteign drop-in sessions.  There is a wide range of leaflets offering practical information and support and it’s also a great opportunity to find out how you can support local fundraising for Macmillan Cancer Support

If Paula has inspired you to volunteer for Macmillan, find out more on our website: https://volunteering.macmillan.org.uk

If you have any questions about cancer talk to our Support Line on 0808 808 0000 (open Monday to Friday 9am to 8pm) or visit our website www.macmillan.org.uk for information and support.

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Paula Randell

Y wirfoddolwraig, Paula Randell, yw’r grym y tu ôl i sesiynau galw heibio newydd

Macmillan Llanandras. Gofynasom i Paula ddweud mwy wrthym am ei gobeithion ar gyfer y sesiynau rheolaidd.

Welsh final

Ble a phryd mae’r sesiynau galw heibio?

Cynhelir sesiynau galw heibio Macmillan yn Ystafelloedd Ymgynnull Llanandras, Y Stryd Fawr, Llanandras, Powys, LD8 2AD,

Cynhelir y sesiwn Gyntaf ar ddydd Llun 8 Mai 2017 ac yna bob ail ddydd Llun y Mis wedi hynny.

Fe’u cynhelir o 9am i 11am.

Beth gall bobl ei ddisgwyl pan fyddant yn dod i sesiynau galw heibio Llanandras?

Dylai pobl sy’n mynychu’r sesiwn galw heibio ddisgwyl cael eu cyfarch gan wyneb cyfeillgar a’u croesawu i amgylchedd cynnes a diogel. Bydd rhywun yn barod i wrando ar unrhyw gwestiynau neu bryderon a bydd cyfle am baned ac i gyfarfod â phobl eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Pam wnaethoch chi sefydlu’r sesiwn galw heibio?

Sefydlais y sesiwn galw heibio yma am fy mod yn credu bod bwlch mawr o ran cyfathrebu rhwng diagnosis a thriniaeth ac mae angen ei lenwi, yn arbennig yn ein hardal ni ar y ffin.

Mae byw ar y ffin yn anodd am fod pawb yn cael diagnosis yn Henffordd, sydd y tu allan i Gymru. Mae hyn yn arwain at gleifion yn cael eu hanfon adref heb i’w meddyg wybod ar adegau, a heb fod yn ymwybodol o’r gefnogaeth sydd ar gael yng Nghymru, am iddynt gael diagnosis rywle arall – sydd yn gadael pobl yn teimlo ar goll.

Rydych yn flaenllaw iawn yn codi arian ar gyfer Macmillan. Dywedwch wrthym am rai o’r gweithgareddau yr ydych wedi bod yn rhan ohonynt?

WP_000342

Paula Randell

Dechreuais drwy wneud Boreau Coffi Mwya’r Byd. Roedd y digwyddiad yn cael ei drefnu’n rhagorol. Yna, ar ôl ychydig flynyddoedd, a chan fod teulu Macmillan mor gyfeillgar, dechreuais adolygu llyfrynnau ysbyty gartref.

Yna gwelais ymgyrch Brave to Shave a meddyliais ‘alla i wneud hynny’ a dyna wnes i. Roedd y gefnogaeth a’r ymateb yn lleol yn anhygoel. Canfyddais fy mod yn helpu pobl mewn ffordd hollol newydd. Yn ddiweddar, gwnes i’r noson Dirgelwch Llofruddiaeth newydd oedd yn llawer o hwyl.

Canfyddais fod pobl wedi dechrau chwilio amdanaf am wybodaeth felly roeddwn yn credu y byddai’n haws gyda sesiwn galw heibio reolaidd.

Unrhyw gynlluniau i godi arian yn y dyfodol?

Mae fy nghynlluniau i’r dyfodol yn benagored ac rwy’n aros i weld beth fydd yn dal fy llygaid nesaf, er fy mod yn mynychu’r gynhadledd i wirfoddolwyr cyn bo hir felly bydd llawer iawn o syniadau yn dod i’r amlwg.

Rydych yn gefnogwr gwych i Macmillan Cymru. Beth yw eich profiad o ganser?

Mae fy mhrofiad o ganser yn eithaf arferol siŵr o fod. Cafodd fy mam-gu a fy nhad-cu ganser, a chollodd fy hen ffrind ysgol ei thad, ond yn bersonol ni chefais fy effeithio’n uniongyrchol nes i mi ddechrau gwirfoddoli.

Ers hynny, rwyf wedi dod yn agos at lawer o bobl â chanser, yn cynnwys fy nhad yng nghyfraith a ffrind agos, Mick. Rwy’n flin iawn i ddweud i ni golli’r ddau berson anhygoel y llynedd.

Ond mae hyn yn fy ysgogi i wneud mwy!

Os ydych yn chwilio am wybodaeth am ganser neu eisiau sgwrs neu alw heibio i ddweud helo, yna dewch i sesiynau galw heibio Macmillan Llanandras. Mae ystod eang o daflenni ar gael yn rhoi gwybodaeth a chymorth ymarferol ac mae hefyd yn gyfle gwych i ganfod sut y gallwch gefnogi gwaith codi arian lleol ar gyfer Cymorth Canser Macmillan.

Os yw Paula wedi eich ysbrydoli i wirfoddoli ar gyfer Macmillan, gallwch ganfod mwy ar ein gwefan: https://volunteering.macmillan.org.uk/

Am wybodaeth neu gefnogaeth gan Macmillan, ffoniwch Linell Gymorth Macmillan am ddim ar 0808 808 00 0 (Llun – Gwener, 9.00a.m.-8p.m) neu ewch i wefan www.macmillan.org.uk.

London Marathon Q&A with Jan Powell

Jan Powell from Llanidloes completed the London Marathon on Sunday 23 April in aid of Macmilllan Cancer Support. Jan raised a staggering £5230!

We asked Jan about her reasons for running, her training and her fundraising tips.

Tell us a little bit about why you chose to run the London Marathon?

This is my first (and only) ever marathon!

jan at tower bridgeI have tried several times to get in with the ballot and been turned down.  This time I felt it was the right time to enter for a golden bond place.

Running is a good way of keeping fit, plus it gives you time in your mind to sort the world out.

What are your reasons for supporting Macmillan, and what have you enjoyed most about supporting the cause?

I have had a few family members that have used Macmillan nurses and they have made such a difference at a time when they were needed the most.

I’ve enjoyed the stories that people have told me as to how Macmillan has made a difference to them.  I like being able to pay it forward, as other people did something like this to help fund the services my family members have used and benefitted from.

What were you most looking forward to and what challenges did you face?jan running past mac cheer point 2 cropped

I couldn’t wait for the race to start, to work my way through the route and to run down the mall and get the medal at the end…. I was looking forward to it all!

I was also nervous about all of it and not finishing.

Training had been slowed as I hurt a tendon in my foot quite badly in December so couldn’t start running again then and then could only train gingerly until the end of January. I hadn’t had as many miles in my legs as planned or done the length of run.

It can be a little daunting signing up to a marathon, especially if you haven’t done one before. Would you encourage others to sign up and what tips would you give them?

jan with medalYes I would encourage people to do it.  I have a group of friends who have helped me with the fundraising and general help and support with training.  It’s been a brilliant 6 months. I’ve loved every minute.

My tips would be to ensure you have thought through the time that training will take up.  3 hours running one day at the weekend every weekend by the end, cuts in to your life.  Also consider how you are going to raise the amount you have signed up to do.

You have done an amazing job of fundraising! What tips would you have for others wanting to fundraise for a challenge event?

Cake Stall – we held a cake stall at a local co-op on a Saturday morning in November.  We sold raffle tickets for a hamper and other prizes and reindeer food. We raised £921.74

Reindeer Run – we did a reindeer run the last Saturday before Christmas.  Everyone had to ‘stroll, shimmy or sprint’.  We had a zumba warm up and Father Christmas started the race and handed the medals out at the end. We had face painting, mulled wine and mince pies, teas and coffee, and a tombola.  120 people entered and we raised over £700.

Zumbathon – We held a zumbathon in Rhayader Sports Centre; the facilities were given free and I am a zumba instructor.  We had 4 instructors over 3 hours and over 100 were dancing. We had a huge raffle and it was a fantastic day.  We raised £1000.

Wine and Cheese Night – We held a wine and cheese night in a local venue.  We sold over 100 tickets, had a live band, lots of raffle prizes again and raised another £1000.

We were so chuffed to be able to see Jan on the day at one of the Macmillan cheerpoints, and cheer her on in person.

Thanks so much to Jan for your support and what a fantastic achievement – well done!

 

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Jan Powell

Cwblhaodd Jan Powell o Lanidloes Farathon Llundain ar Ddydd Sul 23 Ebrill ar gyfer Cymorth Canser Macmillan.  Cododd  Jan £5230!

Fe wnaethom holi Jan am ei rhesymau dros redeg, ei hyfforddiant a’i hawgrymiadau ar gyfer codi arian.

Pam rhedeg Marathon Llundain?

Dyma’r marathon cyntaf (a’r olaf!) i mi ei redeg.

Rwyf wedi ceisio cael fy enw ar y rhestr sawl gwaith ac wedi cael fy ngwrthod.  Y tro hwn, roeddwn yn teimlo bod yr amser yn iawn i mi wneud cais am safle bond aur.

Mae rhedeg yn fjan at tower bridgefordd dda o gadw’n heini, ac mae’n rhoi amser i chi ystyried materion y byd.

Beth yw eich rhesymau dros gefnogi Macmillan, a beth ydych chi wedi ei fwynhau fwyaf am gefnogi’r achos?

Mae sawl aelod o’r teulu wedi defnyddio nyrsys Macmillan ac maent wedi gwneud cymaint o wahaniaeth ar adeg pan oedd eu hangen fwyaf.

Rwyf wedi mwynhau’r straeon y mae pobl wedi eu dweud wrthyf a
m y ffordd y mae Macmillan wedi gwneud gwahaniaeth iddyn nhw.  Rwy’n hoffi gallu talu ymlaen, gan fod pobl eraill wedi gwneud rhywbeth fel hyn yn ariannu’r gwasanaethau a ddefnyddiodd aelodau o’m teulu ac elwa ar hynny.

Beth oeddech chi’n edrych ymlaen ato fwyaf a pha heriau wnaethoch chi eu hwynebu?

Nid oeddwn yn gallu aros i’r ras ddechrau, i weithio fy ffordd drwy’r llwybr a rhedeg i lawr y mall a chael y fedal ar y diwedd…. roeddwn yn edrych ymlaen at yr holl beth!jan running past mac cheer point 2 cropped

Roeddwn hefyd yn nerfus am yr holl beth ac o beidio â gorffen.

Cafodd fy hyfforddiant ei arafu am i mi niweidio llinyn yn fy nhroed yn eithaf gwael ym mis Rhagfyr felly nid oeddwn yn gallu dechrau rhedeg eto ac ond yn gallu hyfforddi’n ofalus iawn hyd at ddiwedd mis Ionawr. Nid oeddwn wedi rhedeg cymaint o filltiroedd ag oeddwn wedi bwriadu na rhedeg mor bell.

Gall rhoi eich enw i lawr i redeg marathon fod yn frawychus, yn enwedig os nad ydych wedi gwneud un o’r blaen. A fyddech chi’n annog pobl eraill i wneud a pha awgrymiadau y byddech chi’n eu rhoi iddynt?

Byddwn yn argymell pobl i’w wneud.  Mae gen i grŵp o ffrindiau sydd wedi fy helpu i godi ariajan with medaln a rhoi cymorth a chefnogaeth gyffredinol i mi gyda’r hyfforddiant.  Mae wedi bod yn 6 mis rhagorol.  Rwyf wedi b
od wrth fy modd gyda phob munud ohono.

Fy awgrymiad
au fyddai sicrhau eich bod wedi ystyried yr amser y bydd yr hyfforddiant yn ei gymryd.  Mae 3 awr o redeg un diwrnod o’r penwythnos, bob penwythnos erbyn y diwedd yn amharu ar eich bywyd.  Ystyriwch hefyd sut rydych yn mynd i godi’r arian yr ydych wedi cytuno i wneud.

Rydych wedi gwneud gwaith gwych yn codi arian! Pa awgrymiadau sydd gennych i bobl eraill sydd eisiau codi arian ar gyfer digwyddiad her?

Stondin Gacennau – roedd gennym stondin gacennau yn y co-op lleol ar fore dydd Sadwrn ym mis Tachwedd.  Fe wnaethom werthu tocynnau raffl ar gyfer hamper a gwobrau eraill a bwyd carw. Codwyd £921.74

Ras Geirw – cynhaliwyd ras geirw y dydd Sadwrn olaf cyn y Nadolig.  Roedd yn rhaid i bawb ‘gerdded yn hamddenol, dawnsio neu redeg’.  Fe wnaethom gynhesu gyda zumba a dechreuodd Siôn Corn y ras a chyflwyno’r medalau ar y diwedd. Fe wnaethom baentio wynebau, gwerthu gwin poeth a mins peis, ac roedd gennym stondin tombola.  Cymerodd 120 o bobl ran a chodwyd dros £700.

Zumbathon – Cynhaliwyd zumbathon yng Nghanolfan Chwaraeon Rhaeadr; darparwyd y cyfleusterau am ddim ac rwyf i yn hyfforddwr zumba.  Cawsom 4 hyfforddwr dros 3 awr ac roedd dros 100 o bobl yn dawnsio. Cynhaliwyd raffl enfawr ac roedd yn ddiwrnod gwych.  Codwyd £1000.

Noson Caws a Gwin – Cynhaliwyd noson caws a gwin yn lleol.  Gwerthwyd dros 100 o docynnau, roedd band byw, llawer o wobrau raffl unwaith eto a chodwyd £1000.

Roeddem wrth ein bodd yn gweld Jan ar y diwrnod yn un o safleoedd Macmillan, a’i chefnogi yn bersonol.

Diolch o galon Jan am eich cefnogaeth ac am eich cyflawniad rhagorol – da iawn!

 

A Wonderwool Q&A with Susan Cowper: Macmillan Supporter and Knitting Guru

Susan Cowper, creator of website Tea Cosy Folk, has kindly designed a range of knitting patterns in aid of Macmillan Cancer Support. We spoke to Susan to find out more about her designs, her support for Macmillan and her background in knitting.

Susan’s patterns will be available at the Macmillan stand at the Wonderwool event in Builth Wells on 22 and 23 April.

Please tell us a bit about the tea and mug cosies you have made for Macmillan. What goes into designing one of these?

I have a little business working from home where I design and make tea cosies and sell the knitting patterns. It’s a job that enables me to be a stay at home Mum for my children.Susan Tea Cosy pic 2

The tea cosy design with the clinking mugs I designed especially for Macmillan when I heard that they would be at Wonderwool. The word ‘Macmillan’ is a bit too long for a tea cosy so I knew using the name wasn’t going to be possible, so I needed a symbol that was instantly recognisable to Macmillan. The chinking mugs fitted the bill perfectly.

For charity knitting I find that people are looking for little projects that they can complete quite quickly. The chinking mugs tea cosy is a simple tea cosy that can be knitted up easily whilst watching the telly.

Please tell us about your reasons for supporting Macmillan Cancer Support?

I like to help charities where I can and I have knitted to help Against Breast Cancer, The Royal British Legion, and Swindon Mind. I think it’s important to help charities to raise money to continue their work.

I have a personal connection to Macmillan, my Grandad was very sick with cancer and died 9 years ago, and it was Macmillan nurses that nursed him when he became very ill at the end. More recently this year my Auntie Christine died from cancer. The work that Macmillan does is amazing and makes a difference to real people’s lives when they need it most.

How did you first get involved with knitting and what inspired you to set up Tea Cosy Folk?

My Mum’s Mum taught me to knit as a child. She used to live in Rotherham, and we used to go and stay with her for a week in the summer holidays, which my sister and I loved. The only problem was that Grandma didn’t have a television, so to occupy us in the evenings, Grandma would teach us crafts, sewing, crocheting as well as knitting.

As a child I dabbled, but Susanit wasn’t until I was pregnant with my own children that knitting and crocheting really came into its own. I moved away from knitting again as the children grew up – I don’t really have the staying power to knit jumpers for children over 5 and by then it becomes less money saving anyway with supermarkets selling cheap knitwear. But as the children got older I found myself knitting just for enjoyment and I started designing tea cosies in a simple way to sell on Ebay – for fun more than commercial enterprise.

Then I fell pregnant with my third child and I knitted again as an expectant Mum. I gave up work to become a full time Mum and started taking the tea cosies more seriously, and I’m glad I did because I love it.

Do you have any advice for people who are new to knitting and want to give the Macmillan tea cosies a go?

The Macmillan chinking mugs tea cosy is probably the easiest if you are a novice knitter, so I would start with that one. If you need any help there are lots of Facebook groups that are filled with experienced knitters that are always happy to help, including the Tea Cosy Folk group, so post your problem in a group and several people will respond.

If you aren’t on Facebook, try joining a local knitting group. They tend to meet at Libraries, yarn shops, cafes and community centres; ours meSusan tea cosy picts in a pub. Some are daytime meetings and others are evenings, just find one that works for you. You might want to try a couple to find a group that has an ambiance that suits you.

What would you like people to gain by using your Macmillan knitting patterns?

I would love people to use their Macmillan knitting patterns and enjoy knitting them and enjoy selling their cosies, or auctioning them, or giving them to friends and family, and giving them to be used as tombola prizes to either raise money for Macmillan or to bring joy to people who have had need of Macmillan nurses and services.

A huge thank you to Susan for designing these lovely tea cosies to support the stand at Wonderwool. If you’ll be at the event and would like to try one of these knitting patterns or find out more, please visit the Macmillan team at Stand E9 in Hall 1.

Sesiwn Holi ac Ateb Wonderwool gyda Susan Cowper: Cefnogwr Macmillan a Gwrw Gwau

Mae Susan Cowper, crëwr y wefan Tea Cosy Folk, yn garedig iawn wedi dylunio ystod o batrymau gwau i Gymorth Canser Macmillan. Fe wnaethom siarad â Susan i ganfod mwy am ei dyluniadau, ei chymorth i Macmillan a’i chefndir yn gwau.

Bydd patrymau Susan ar gael ar stondin Macmillan yn nigwyddiad Wonderwool yn Llanfair-ym-Muallt ar 22 a 23 Ebrill.

Dywedwch rywfaint wrthym am y capiau tebot a mygiau yr ydych wedi eu gwneud i Macmillan. Sut mae mynd ati i ddylunio un o’r rhain?

Mae gennyf fusnes bach yn gweithio gartref lle’r wyf yn dylunio ac yn gwneud capiau tebot ac yn gwerthu patrymau gwau. Mae’n waith sy’n fy ngalluogi i aros gartref gyda fy mhlant.Susan Tea Cosy pic 2

Dyluniais y cap tebot gyda’r mygiau’n cloncian yn arbennig i Macmillan ar ôl clywed y byddent yn Wonderwool. Mae’r gair ‘Macmillan’ yn rhy hir i gap tebot felly roeddwn yn gwybod y byddai defnyddio’r enw yn amhosibl.

Roedd angen symbol arnaf oedd yn adnabyddus i Macmillan. Roedd mygiau’n cloncian yn ffitio’n berffaith.

Ar gyfer gwau elusennol, mae pobl yn chwilio am brosiectau bach y gallant eu cwblhau’n eithaf cyflym. Mae’r cap tebot mygiau’n cloncian yn gap tebot syml y gellir ei wau yn hawdd tra’n gwylio’r teledu.

Beth yw eich rhesymau dros gefnogi Cymorth Canser Macmillan?

Rwy’n hoffi helpu elusennau os wyf yn gallu ac rwyf wedi gwau i helpu Canser y Fron, Y Lleng Brydeinig Frenhinol, a Swindon Mind. Rwy’n credu ei fod yn bwysig helpu elusennau i godi arian er mwyn parhau â’u gwaith.

Mae gennyf gysylltiad personol â Macmillan, roedd fy Nhad-cu yn sâl iawn gyda chanser a bu farw 9 mlynedd yn ôl, a nyrsys Macmillan ofalo
dd amdano pan aeth yn sâl iawn ar y diwedd. Yn fwy diweddar eleni, bu farw fy Anti Christine o ganser. Mae’r gwaith y mae Macmillan yn ei wneud yn anhygoel ac mae’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl go iawn pan fyddant ei angen fwyaf.

Sut wnaethoch chi ddechrau gwau a beth wnaeth eich ysbrydoli i sefydlu Tea Cosy Folk?

Dysgodd fy Mam-gu fi i wau yn blentyn.  Roedd hi’n arfer byw yn Rotherham, ac roeddwn yn arfer mynd i aros gyda hi am wythnos yn ystod gwyliau’r haf ac roedd fy chwaer a fi wrth ein bodd.  Yr unig broblem oedd nad oedd gan Mam-gu deledu, felly i’n diddanu gyda’r nos, byddai mam-gu yn dysgu crefftau i ni, gwnïo, crosio yn ogystal â gwau.

Fel plentyn, roeddwnSusan yn arbrofi, ond dechreuais wau a chrosio o ddifrif pan oeddwn yn disgwyl fy mhlant.  Symudais i ffwrdd o wau eto wrth i’r plant dyfu – nid oedd gennyf yr amynedd i wau siwmperi i blant dros 5 oed ac erbyn hynny nid yw’n arbed arian beth bynnag gan fod archfarchnadoedd yn gwerthu eitemau gwlân yn rhad. Ond wrth i’r plant fynd yn hŷn, dechreuais wau er mwynhad a dechreuais ddylunio capiau tebot mewn ffordd syml i’w gwerthu ar Ebay – am hwyl yn fwy na menter fasnachol.

Yna beichiogais gyda fy nhrydydd plentyn a dechrau gwau eto fel Mam feichiog.  Rhoddais y gorau i’r gwaith i fod yn Fam amser llawn a dechrau gwneud capiau tebot o ddifrif, ac rwy’n falch oherwydd rwyf wrth fy modd.

A oes gennych unrhyw gyngor i bobl sydd yn newydd i wau ac eisiau rhoi cynnig ar gapiau tebot Macmillan?

Cap tebot mygiau’n cloncian Macmillan yw’r hawsaf mwy na thebyg os ydych yn gwau am y tro cyntaf, felly byddwn yn dechrau gyda hwnnw. Os oes angen cymorth arnoch, mae llawer o grwpiau Facebook sydd yn llawn pobl brofiadol sydd yn fwy na pharod i helpu, yn cynnwys y grwp Tea Cosy Folk, felly postiwch eich problem ar grŵp a bydd llawer o bobl yn ymateb.

Os nad ydych ar Facebook, ceisiwch ymuno â grŵp gwau lleol. Maent yn tueddu i gyfarfod mewn Llyfrgelloedd, siopau gwlân, caffis a chanolfannau cymunedol; mae ein grŵp ni yn cyfarfod mewn tafarn.  Mae rhai yn gyfarfodydd yn ystod y dydd ac eraill gyda’r nos, dewiswch un sydd yn gweithio i chi.  Gallech roi cynnig ar sawl un er mwyn dod o hyd i grŵp ag awyrgylch sydd yn addas i chi.Susan tea cosy pic

Beth fyddech yn hoffi i bobl ei ennill trwy ddefnyddio patrymau gwau Macmillan?

Byddwn wrth fy modd pe byddai pobl yn defnyddio patrymau gwau M
acmillan ac yn mwynhau eu gwau a mwynhau gwerthu eu capiau tebot, neu eu rhoi mewn ocsiwn, neu eu rhoi i ffrindiau a theulu, a’u rhoi i gael eu defnyddio fel gwobrau tombola i godi arian i Macmillan neu i roi hapusrwydd i bobl sydd wedi bod angen nyrsys a gwasanaethau Macmillan.

Diolch o galon i chi Susan am ddylunio’r capiau tebot hyfryd hyn i gefnogi’r stondin yn Wonderwool. Os byddwch yn y digwyddiad ac eisiau rhoi cynnig ar un o’r patrymau gwau hyn neu i ganfod mwy, ewch i weld tîm Macmillan yn Stondin E9 yn Neuadd 1.

Q & A with Sarah Wilson: Macmillan legacy garden designer

Garden Designer Sarah Wilson is the creative brains behind Macmillan’s legacy garden. We asked Sarah to tell us a bit about the inspiration behind her garden design and the practical challenges of building a show garden.

You can visit the Macmillan legacy garden at the RHS Flower Show Cardiff between Friday 7 and Sunday 9 April 2017.

Macmillan Legacy Garden Designer Sarah Wilson

Garden Designer Sarah Wilson

What are the challenges of designing a garden for Macmillan Cancer Support?

The challenges are always the same for every show garden; delivering a beautiful garden on time and on budget!

With the legacy garden though, it was imperative that I fulfil the brief of creating a garden that links back to the central concept of Legacy.

It took time to work out how the theme could be explored throughout every aspect of the garden but I feel happy that visitors to the garden will be able to relate the garden back to the concept and hopefully it will encourage people to think about their own legacies.

Quote - The true meaning of life is to plant trees, under show shade you do not expect to sit.

What do you want people to feel when they come to the garden?

I designed the garden to be a calm and contemplative space. The quote addressing the idea of what you leave behind once you are gone is at the centre of the garden and by reading it, I hope people will take a moment to consider the meaning behind the quote.

Tell us a bit about the sculpture at the heart of the garden?

The sculpture is the central feature from which the rest of the garden radiates. The quote is engraved around the sculpture and to mirror the sentiment behind the quote, the garden literally spreads out from this point in circles to signify a ripple effect.

The ripples represent the far reaching consequences of actions taken in the present that resonate even after a person is no longer here.

Illustration of the Macmillan legacy garden

Illustration of the Macmillan legacy garden

What goes into creating a garden for the RHS Flower Show in Cardiff? Who else is involved?

The garden is created by a whole team of people starting with those at Macmillan who made the whole thing possible. My hard-working landscapers Smartscape will be building the garden and I have a host of excellent nurseries supplying plants.

The materials have been donated either wholly or in part by Selco and Kinley Systems respectively and the bench has kindly been donated by The Garden Furniture Centre.

Without the hard work and generosity of these companies, the garden would not have happened so I’m extremely grateful to everybody involved.

How long will it take to install the Macmillan Legacy garden?

The garden will take approximately nine days to complete.

Tell us about how you got into garden designing?

I got into garden design following a career change to horticulture around eight years ago. I spent the majority of my time looking after gardens other people had designed and I decided that I’d love to design spaces myself. My aim is to create gardens that work for people where their ideas can come to life.

Do you have any connections with Wales?

I spent the most amazing week at a place called Stout Hall in the Gower Peninsula when I was at school. We took walking trips around the area and spent time outdoors and I fell in love with Wales as a result of that.

You can find out more about Macmillan’s Legacy Garden on the RHS Flower Show Cardiff website.

Gifts in wills are an amazing way of continuing your support for Macmillan long into the future.If you would like to know more please visit our website.

You can follow Sarah on Twitter @swilson09 

Dylunydd Gerddi Sarah Wilson ar greu man ‘hamddenol a myfyriol’ i Macmillan

Y Dylunydd Gerddi, Sarah Wilson, yw’r gallu creadigol y tu ôl i Ardd Gymynroddion Macmillan.  Fe wnaethom ofyn i Sarah ddweud ychydig wrthym am yr ysbrydoliaeth y tu ôl i ddyluniad ei gardd a heriau ymarferol adeiladu gardd arddangos.

Dylunydd Gerddi, Sarah Wilson

Dylunydd Gerddi, Sarah Wilson

Gallwch ymweld â Gardd Gymynroddion Macmillan yn Sioe Flodau RHS Caerdydd rhwng Dydd Gwener 7 a Dydd Sul 9 Ebrill 2017.

Beth yw heriau dylunio gardd ar gyfer Cymorth Canser Macmillan?

Mae’r heriau yr un peth i bob gardd arddangos; cyflwyno gardd brydferth ar amser ac o fewn y gyllideb!

Ond gyda’r Ardd Gymynroddion, roedd yn hanfodol fy mod yn bodloni’r cyfarwyddyd o greu gardd sy’n cysylltu’n ôl i gysyniad canolog Cymynroddion.

Cymerodd amser i ganfod sut y gellid archwilio’r thema trwy bob agwedd ar yr ardd ond rwy’n teimlo’n hapus y bydd ymwelwyr â’r ardd yn gallu cysylltu’r ardd â’r cysyniad a bydd yn annog pobl, gobeithio, i feddwl am eu cymynroddion eu hunain.

Beth ydych eisiau i bobl deimlo pan fyddant yn dod i’r ardd?

Quote - The true meaning of life is to plant trees, under show shade you do not expect to sit.

Dyluniais yr ardd i fod yn ofod hamddenol a myfyriol. Mae’r dyfyniad sy’n mynd i’r afael â’r syniad o’r hyn yr ydych yn ei adael ar ôl unwaith y byddwch wedi mynd yn ganolog i’r ardd a thrwy ei ddarllen, gobeithio bydd pobl yn cymryd eiliad i ystyried yr ystyr y tu ôl i’r dyfyniad.

Macmillan-Legacy-Garden-1088-x-612

Dyluniad Sarah Wilson o’r ardd. Mae’r ardd yn cysylltu â’r cysyniad o gymynroddion.

Dywedwch ychydig wrthym am y cerflun sydd yng nghanol yr ardd?

Y cerflun yw’r nodwedd ganolog gyda gweddill yr ardd yn treiddio ohono. Mae’r dyfyniad wedi ei argraffu o amgylch y cerflun ac er mwyn adlewyrchu’r teimlad yn y dyfyniad, mae’r ardd yn llythrennol yn ymestyn o’r fan hon mewn cylchoedd i gyfleu effaith crychau. Mae’r crychau’n cynrychioli canlyniadau pellgyrhaeddol gweithredoedd y presennol sydd yn bodoli hyd yn oed pan na fydd person yma bellach.

Beth mae creu gardd ar gyfer Sioe Flodau RHS yng Nghaerdydd yn ei olygu? Pwy arall sydd yn gysylltiedig?

Caiff yr ardd ei chreu gan dîm cyfan o bobl gan ddechrau gyda’r rheiny ym Macmillan a wnaeth yr holl beth yn bosibl. Bydd fy nhirlunwyr gweithgar, Smartscape, yn adeiladu’r ardd ac mae gennyf ystod o feithrinfeydd rhagorol fydd yn darparu planhigion.

Mae’r deunyddiau wedi cael eu rhoi yn gyfan gwbl neu’n rhannol gan Selco a Kinley Systems yn y drefn honno a rhoddwyd y fainc trwy garedigrwydd The Garden Furniture Centre.

Heb waith caled a charedigrwydd y cwmnïau hyn, ni fyddai’r ardd wedi cael ei chreu felly rwy’n hynod ddiolchgar i bawb sydd yn gysylltiedig.

Faint o amser fydd hi’n cymryd i osod Gardd Gymynroddion Macmillan?

Bydd yr ardd yn cymryd tua naw diwrnod i’w chwblhau.

Dywedwch rywbeth wrthym am y ffordd y gwnaethoch ddechrau dylunio gerddi?

Dechreuais ddylunio gerddi ar ôl newid gyrfa i arddwriaeth tua wyth mlynedd yn ôl. Roeddwn yn treulio’r rhan fwyaf o’m hamser yn gofalu am erddi yr oedd pobl eraill wedi eu dylunio a phenderfynais y byddwn yn hoffi dylunio mannau fy hun. Fy nod yw creu gerddi sy’n gweithio i bobl lle gall eu syniadau ddod yn fyw.

A oes gennych unrhyw gysylltiadau â Chymru?

Treuliais wythnos anhygoel mewn lle o’r enw Stout Hall ar Benrhyn Gŵyr pan oeddwn yn yr ysgol. Aethom ar deithiau o amgylch yr ardal a threulio amser yn yr awyr agored a syrthiais mewn cariad â Chymru o ganlyniad i hynny.

Gallwch ganfod mwy am Ardd Gymynroddion Macmillan ar wefan Sioe Flodau RHS Caerdydd.

Mae rhoddion mewn ewyllys yn ffordd anhygoel o barhau i gefnogi Macmillan i’r dyfodol.  Os hoffech wybod mwy ewch i’n gwefan.