Q & A with Paula Hall, Macmillan Family Information and Support Officer

Today sees the start of Carers Week so we asked Paula Hall, a Macmillan Family Information and Support Officer, to tell us a bit about her role. Based at Bridgend Carers Centre, Paula offers holistic support to people and families affected by cancer and other life-limiting illnesses.

PAULA HALL 1024

Tell us a bit about your role?

I’m the Family Information and Support Officer for Macmillan. I provide carers in Bridgend County Borough with emotional and practical support.

I meet people at their homes, or at the carers centre, in a hospital setting or even over the telephone. For example, I go out to the Macmillan Unit at Y Bwthyn Newydd once a week to raise awareness and to meet with families of people affected by cancer to offer information and support.

Many carers aren’t used to someone asking, “How are you?” People rarely ask about them – it is usually about the person they care caring for.

I’m there to help signpost people to expert legal support, financial and benefits advice.

When I go and see a carer, I always start the conversation by saying “Well I’m not medical. I’m not trained in the hospital setting and they say “Oh that’s nice. I don’t want to see another nurse, another doctor or another consultant!”

It’s not just emotional support and signposting that you offer is it? Tell us a bit about the organised activities and therapies that people can access at the centre?

We have a wide programme of activities and support to appeal to all abilities and interests.

There’s a number of social activities that we offer including day trips, cream teas, a weekly book cwtch, crafting and even adult colouring!

We recently had a weekend yoga retreat at the Margam Discovery Centre which was brilliantly received. Gail Needham is our amazing yoga teacher comes in and tailors her class to the ages and ability of the people here. It wasn’t just yoga there was also mindfulness, walking and breathing techniques to help people reduce stress.

We have a newsletter which goes out to 3,000 carers in the Bridgend borough. Inside there is a dairy with four months worth of activities. So in August, if you are on our database you’ll receive the September to December newsletter. It basically tells carers what is going on Monday to Friday at the centre.

You can read the latest newsletter here

We also have a fortnightly foot clinic, and a holistic therapists comes to the centre to offer treatment such as reiki and reflexology.

Can people affected by cancer access some of these in their own homes?

Yes, a therapist can also go out with me and visit families at their homes if somebody is in bed and very poorly. We get funding to provide these services so she will go out and do Reiki, reflexology.

There’s a guy she is seeing through us who has really poorly feet as a result of his chemotherapy treatment. She gives him therapy at home. She’s fantastic!

Do people gradually slip into becoming carers?

Well sometimes becoming a carer is a very, very slow and very gradual journey, and sometimes it’s ‘bang’ and it’s crisis! I see carers from both ends of the spectrum.

Sometimes the carer can be the person with the cancer diagnosis do you they face particular problems?

Yes, the carer can be the person with a cancer diagnosis – that’s not an uncommon situation. Just today I am arranging to meet a lady who is caring for her husband who has the early onset signs of dementia. She’s been caring for him for a number of years but she since has since been diagnosed with bowel cancer.  Carers can also suffer from a number of illnesses – for example depression.

Do people sometimes reject the carer label?

You’ve got to be very careful of course when you ask people if they are caring for someone.  Some people say “No, it’s my wife, it’s my job, it’s my duty so of course I not her carer.”

You have to be very sensitive around the carer label.

How can carers in Bridgend Borough get in touch with you?

The best way to get in touch is to call Bridgend Carers Centre on 01656 658 479 during office hours.

My role is part-time, and the nature of my job is that I am out and about a lot but someone will take a message and I’ll get back in touch as soon as I can.

Or drop in and say hello. We’re at 87 Park Street. Bridgend, CF31 4AZ.

Thanks Paula for giving us your time

Advertisements

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Paula Hall sydd yn Swyddog Gwybodaeth a Chymorth i Deuluoedd gyda Macmillan

Heddiw yw dechrau Wythnos y Gofalwyr felly fe wnaethom ofyn i Paula Hall, sydd yn Swyddog Gwybodaeth a Chymorth i Deuluoedd gyda Macmillan, i ddweud ychydig wrthym am ei swydd.  Mae Paula, sydd wedi ei lleoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr, yn cynnig cymorth holistaidd i bobl a theuluoedd sydd wedi eu heffeithio gan ganser a salwch arall sy’n cyfyngu ar eu bywyd.

PAULA HALL 1024

Dywedwch ychydig wrthym am eich swydd?

Fi yw Swyddog Gwybodaeth a Chymorth i Deuluoedd Macmillan. Rwy’n rhoi cymorth emosiynol ac ymarferol i ofalwyr ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Rwyf yn cyfarfod pobl yn eu cartrefi, neu yn y ganolfan gofalwyr, mewn ysbytai, neu hyd yn oed dros y ffôn. Er enghraifft, rwyf yn mynd allan i Uned Macmillan yn Y Bwthyn Newydd unwaith yr wythnos i godi ymwybyddiaeth, ac i gyfarfod â theuluoedd pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser i roi gwybodaeth a chymorth.

Mae llawer o ofalwyr heb arfer â rhywun yn gofyn, “Sut ydych chi?” Anaml y mae pobl yn gofyn amdanynt – mae fel arfer yn ymwneud â’r person y maent yn gofalu amdanynt.

Rwyf yno i helpu i gyfeirio pobl at gymorth arbenigol yn ymwneud â’r gyfraith, arian a budd-daliadau.

Pan fyddaf yn mynd i weld gofalwr, rwyf bob amser yn dechrau’r sgwrs trwy ddweud “Wel, nid wyf yn feddygol. Nid wyf wedi cael hyfforddiant mewn ysbyty ac maent yn dweud “Mae hynny’n braf.  Dydw i ddim eisiau gweld nyrs arall na meddyg ac ymgynghorydd arall!”

Rydych yn cynnig mwy na chymorth emosiynol a chyfeirio yn unig yn d’ydych? Dywedwch ychydig wrthym am y gweithgareddau sy’n cael eu trefnu a’r therapïau y gall pobl eu cael yn y ganolfan?

Mae gennym raglen eang o weithgareddau a chymorth i apelio at bob gallu a diddordeb.

Rydym yn cynnig nifer o weithgareddau cymdeithasol yn cynnwys teithiau dydd, te hufen, cwtsh llyfrau wythnosol, crefftau a lliwio i oedolion hyd yn oed!

Yn ddiweddar, cawsom benwythnos encil ioga yng Nghanolfan Ddarganfod Margam, gafodd dderbyniad gwych. Mae Gail Needham, ein hathrawes ioga ragorol, yn dod i mewn ac yn teilwra ei dosbarth i oed a gallu’r bobl sydd yma.  Nid ioga yn unig ydoedd, roedd ymwybyddiaeth ofalgar, cerdded a thechnegau anadlu hefyd i helpu pobl i leihau straen.

Mae cylchlythyr yn cael ei anfon at 3,000 o ofalwyr ym mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr.  Ynddo ceir dyddiadur gyda gwerth pedwar mis o weithgareddau. Felly ym mis Awst, os ydych ar ein cronfa ddata, byddwch yn cael cylchlythyr Medi i Ragfyr.  Yn fras, mae’n dweud wrth ofalwyr beth sydd yn digwydd o ddydd Llun i ddydd Gwener yn y ganolfan.

Gallwch ddarllen y cylchlythyr yma

Mae gennym hefyd glinig traed bob penwythnos, ac mae therapïau holistaidd yn dod i’r ganolfan i gynnig triniaeth fel reiki ac adweitheg.

A yw pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser yn gallu cael rhai o’r rhain yn eu cartrefi eu hunain?

Ydyn, gall therapydd ddod gyda mi i ymweld â theuluoedd yn eu cartrefi os oes rhywun yn y gwely ac yn sâl iawn. Rydym yn cael cyllid i ddarparu’r gwasanaethau hyn felly bydd yn mynd allan ac yn gwneud Reiki ac adweitheg.

Mae yna ddyn y mae’n ei weld trwom ni sydd â thraed gwael iawn o ganlyniad i’w driniaeth cemotherapi. Mae’n rhoi therapi iddo yn ei gartref.  Mae’n wych!

A yw pobl yn llithro’n raddol i fod yn ofalwyr?

Weithiau mae dod yn ofalwr yn daith araf a graddol iawn iawn ac weithiau mae’n argyfwng ar unwaith! Rwy’n gweld gofalwyr o ddau begwn y sbectrwm.

Weithiau, y gofalwr sydd wedi cael diagnosis o ganser.  Ydych chi’n credu eu bod yn wynebu problemau penodol?

Ydw, gall y gofalwr fod wedi cael diagnosis o ganser – nid yw hynny’n sefyllfa anghyffredin. Heddiw, rwyf yn trefnu cyfarfod â menyw sy’n gofalu am ei gŵr sydd ag arwyddion cynnar o ddementia. Mae wedi bod yn gofalu amdano ers sawl blwyddyn ond mae wedi cael diagnosis o ganser y coluddyn ers hynny.  Mae gofalwyr yn gallu dioddef sawl math gwahanol o salwch hefyd – iselder er enghraifft.

A yw pobl weithiau’n gwrthod y label gofalwr?

Mae’n rhaid i chi fod yn ofalus iawn wrth gwrs pan fyddwch yn gofyn i bobl a ydynt yn gofalu am rywun.  Mae rhai pobl yn dweud “Na, hi yw fy ngwraig i, dyna fy ngwaith, fy nyletswydd felly wrth gwrs nad fi yw ei gofalwr.”

Mae’n rhaid i chi fod yn sensitif iawn am y label gofalwr.

Sut gall gofalwyr ym Mwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr gysylltu â chi?

Y ffordd orau o gysylltu yw ffonio Canolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 658 479 yn ystod oriau swyddfa.

Mae fy swydd yn un rhan-amser, a natur fy swydd yw fy mod allan cryn dipyn ond bydd rhywun yn cymryd neges a byddaf yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallaf.

Neu galwch heibio i ddweud helo. Ein cyfeiriad yw 87 Stryd y Parc. Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4AZ.

Diolch Paula am roi eich amser i ni!

 

 

Meet the Winners of the Macmillan Volunteering Awards in Wales

Lowri Parsons from Pontyclun, the Macmillan Merthyr Fundraising Committee and Audrey Gratton from Briton Ferry received awards at the Macmillan Volunteer Thank You Event at the National Botanic Gardens of Wales on Sunday 4 June.

The awards are given in recognition of supporters who demonstrate going above and beyond to contribute to Macmillan through activities such as fundraising and raising awareness.

We spoke to all three winners to find out more about their fantastic fundraising efforts and how they felt about winning the award.

Lowri, who lives in Pencoed, became a Macmillan supporter after her Grandad had been diagnosed with lung cancer and her Nana became a member of the Pontyclun and District Fundraising Group.

Lowri has taken part in lots of different events including dressing as the Macmillan mascot, Muggy, at a local fete, recruiting walkers to the Llantrisant Walk and organising her own coffee morning which raised £450.Lowri with her award in garden smaller res

On hearing that she had won the award, Lowri said: “I was very happy when I found out I’d won the award!

“Even if I hadn’t won, I’d still have been happy to have been chosen to take part.

“I started fundraising when my Nan started, and then my Mum and Stepdad joined in and I just wanted to help out.

“I really liked being Muggy, that was really fun and has been my favourite activity so far.”

The Merthyr Fundraising Committee won the Committee Award in recognition of teamwork, inspiring others, achieving outstanding fundraising success.

The committee hosts an entire calendar of diverse events and collections, including luncheons, quiz nights, coffee morning and agricultural shows.

In 2016, the group organised a fashion show with John Lewis which was supported by Jeff Banks and Only Men Aloud and attracted over 700 people.

To date, the committee have raised a staggering £765,356. Many members have had their own experiences of cancer and come together as a team to maximise fundraising and enable more people in the community to get involved and learn more about Macmillan.

The Merthyr Committee with award smaller res

On hearing the committee had won the award, Alison Lewis, Chair of the Committee, said: “We are so proud that this award has been given to the Merthyr Tydfil committee and would like to attribute it to the people of the area.

“It’s a very caring and generous community and people who haven’t got an awful lot always contribute.

“We try our best to involve different people in the community and if there’s any opportunity, we take it.”

Audrey Gratton was a founding member of the Briton Ferry and Neath Macmillan Fundraising Committee when it was formed 45 years ago and received the Sir Hugh Dundas Volunteer of the Year Award.

At 93 years, Audrey is as active and enthusiastic as ever and is always ready to volunteer at events and collections, including the monthly coffee mornings.

On hearing that she had won the award, Audrey said: “I was astounded when I found out I had won, I didn’t expect it.

“I lost my daughter at a young age to ovarian cancer and my father and grandmother also had cancer.

“We started the committee as close friends and found people in the community were very supportive, and it grew from there.”

whole room clapping smaller res

Well done to our winners and a big thank you to all our volunteers for your dedicated support and fantastic fundraising efforts.

Dyma Enillwyr Gwobrau Gwirfoddoli Macmillan yng Nghymru

Derbyniodd Lowri Parsons o Bontyclun, Pwyllgor Codi Arian Macmillan Merthyr ac Audrey Gratton o Lansawel wobrau yn Nigwyddiad Diolch i Wirfoddolwyr Macmillan yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar ddydd Sul 4 Mehefin.

Mae’r gwobrau’n cydnabod cefnogwyr sydd yn mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau i gyfrannu at Macmillan trwy weithgareddau fel codi arian a chynyddu ymwybyddiaeth.

Cawsom air gyda’r tri enillydd i ganfod mwy am eu hymdrechion codi arian gwych a sut roeddent yn teimlo am ennill y wobr.

Dechreuodd Lowri, sydd yn byw ym Mhencoed, gefnogi Macmillan ar ôl i’w Thad-cu gael diagnosis o ganser yr ysgyfaint a daeth ei Mam-gu yn aelod o Grŵp Codi Arian Pontyclun a’r Cyffiniau.

Mae Lowri wedi cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau gwahanol yn cynnwys gwisgo fel masgot Macmillan, Muggy, mewn ffair leol, recriwtio cerddwyr ar Daith Gerdded Llantrisant a threfnu ei bore coffi ei hun, a gododd £450.Lowri with her award in garden smaller res

Wrth glywed ei bod wedi ennill y wobr, dywedodd Lowri “Roeddwn yn hapus iawn o ganfod fy mod wedi ennill y wobr!

“Hyd yn oed pe na fyddwn wedi ennill, byddwn wedi bod yn hapus i fod wedi cael fy newis i gymryd rhan.

“Dechreuais godi arian pan wnaeth fy Mam-gu ddechrau, ac yna fe ymunodd fy Mam a’m Llys-dad ac roeddwn eisiau helpu.

“Roeddwn wrth fy modd fel Muggy, roedd hynny’n hwyl a dyna yw fy hoff weithgaredd hyd yn hyn.”

Enillodd Pwyllgor Codi Arian Merthyr y Wobr Gymunedol i gydnabod gwaith tîm, ysbrydoli eraill a llwyddiant codi arian rhagorol.

Mae’r pwyllgor yn cynnal calendr cyfan o ddigwyddiadau a chasgliadau amrywiol, yn cynnwys cinio, nosweithiau cwis, boreau coffi a sioeau amaethyddol.

Yn 2016, trefnodd y grŵp sioe ffasiynau gyda John Lewis a gefnogwyd gan Jeff Banks ac Only Men Aloud gan ddenu dros 700 o bobl.

Hyd yn hyn, mae’r pwyllgor wedi codi £765,356. Mae llawer o’r aelodau wedi cael profiadau personol o ganser ac wedi dod ynghyd fel tîm i godi cymaint o arian â phosibl a galluogi mwy o bobl yn y gymuned i gymryd rhan a dysgu mwy am Macmillan.

The Merthyr Committee with award smaller res

Wrth glywed bod y pwyllgor wedi ennill y wobr, dywedodd Alison Lewis, Cadeirydd y Pwyllgor: “Rydym yn falch iawn bod y wobr hon wedi cael ei rhoi i bwyllgor Merthyr Tudful a hoffem ei phriodoli i bobl yr ardal.

“Mae’n gymuned ofalgar a hael iawn ac mae pobl sydd heb lawer bob amser yn cyfrannu.

“Rydym yn ceisio cynnwys pobl wahanol yn y gymuned ac rydym yn achub ar unrhyw gyfle.”

Roedd Audrey Gratton yn un o sylfaenwyr Pwyllgor Codi Arian Macmillan Llansawel a Chastell-nedd pan gafodd ei ffurfio 45 mlynedd yn ôl a derbyniodd Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Syr Hugh Dundas.

Yn 93 oed, mae Audrey mor egnïol a brwdfrydig ag erioed ac mae bob amser yn barod i wirfoddoli mewn digwyddiadau a chasgliadau, yn cynnwys y boreau coffi misol.

Wrth glywed ei bod wedi ennill y wobr, dywedodd Audrey: “Cefais fy synnu pan gefais wybod fy mod wedi ennill.  Roedd yn gwbl annisgwyl.

“Collais fy merch yn ifanc iawn i ganser yr ofari a chafodd fy nhad a’m mam-gu ganser hefyd.

whole room clapping smaller res

“Fe wnaethom ddechrau’r pwyllgor fel ffrindiau agos a chanfod bod pobl yn y gymuned yn gefnogol iawn, a thyfodd o hynny.”

Da iawn i’n henillwyr a diolch o galon i’n gwirfoddolwyr i gyd am eich cefnogaeth ymroddedig a’ch ymdrechion rhagorol yn codi arian.

Talking to someone like Bethan can help make money one less worry.

Bethan blog pic croppedThe money worries caused by cancer can be huge, and since 2010 Macmillan Wales has helped people affected by cancer to access over £75 million in financial support.

Bethan Davies, a Macmillan welfare benefits adviser, explains how we can help.

 

What are the main money worries caused by cancer?

For people diagnosed with cancer, and their families, the financial pressures caused by cancer can be really frightening – what if I can’t work during treatment? How am I going to afford such a massive change in my circumstances? How am I going to pay my rent or mortgage? How can I afford the costs caused by cancer like increased heating bills or travel expenses?

Being diagnosed with cancer isn’t something people plan or budget for, so our job is to offer people the financial information and expertise they need.

How can people who need support get in touch?

There are Macmillan benefits advisers like me based across Wales.

People affected by cancer can contact us directly, or they can be referred to us through a health practitioner such as their cancer nurse, consultant or GP.

My own patch is in Abertawe Bro Morgannwg University Health Board.

I provide benefits advice surgeries in the sarcoma and head-and-neck clinics at Morriston Hospital in Swansea, the Macmillan information pod in the radiotherapy department of Singleton Hospital and in Y Bwthyn Newydd at the Princess of Wales Hospital.

I also run a drop-in surgery every month in the Bridgend Carers Centre, which means I can offer welfare advice to cancer patients and their carers.

What kind of help and advice can you offer people with cancer?

Our service is free and confidential not only for people with cancer, but also their families.

We offer advice and information on benefits, tax credits, grants and loans to help people make informed choices on their finances and any benefits they may be entitled to.

Everyone who comes to us has different needs, and we can advise and assist with applications on a wide range of health-related welfare benefits.  We are whizzes at form filling.

People supported in 2016

We cover means tested income related benefits, as well as non-means tested benefits such as Personal Independence Payments and Attendance Allowance.

Quite often we help with housing costs – things like housing benefit, discretionary housing payments and advice on mortgage interest payments – so cancer patients and their families don’t have to worry about how to keep a roof over their heads.

We can apply for Macmillan grants, and other sources of funding to help with the additional costs of cancer like increased heating bills, petrol expenses and the extra clothing people find they need as their weight fluctuates during treatment.

Not everything is straight-forward, so we work closely with people for as long as they need, including appealing decisions and attending tribunals on their behalf to make sure they receive the benefits they are entitled to because of their illness.

We also advise people who may be looking after someone diagnosed with cancer, and who may have experienced reductions in their income because of their new and demanding responsibilities as a carer.

Our service is here for people of all ages and all personal situations.

Tell us about when you’ve made a difference?

It can be a tough and emotional job.  One of my clients was diagnosed with oesophageal cancer at just 40 years of age, and passed away within three months of being diagnosed.

It was not an easy situation, but I was able to set his benefit entitlement up promptly and advise a man, who had never claimed a benefit in his life, on what was available to him because of his illness.

He was gravely ill, and it was an obvious relief to him and a huge weight off his mind to know that at least some of his finances had been put in order.

Later, I also provided financial guidance and support to his wife and three young children, and helped them with their worries about how to pay the rent and ensure they did not lose their home.

There was no escaping the fact that this was a heart-breaking time for the family, but there was also a very real sense of relief that at least some of the pressure had been taken off by having their finances put in order.

Impact

What advice would you give to someone diagnosed with cancer?

Get financial advice at the earliest opportunity.  Money worries only get worse if nothing is done about them.

Lots of people tell me they had no idea about what finances were available, and because of that find themselves struggling with money worries at the same time they are trying to deal with the emotional and physical impacts of their treatment.

For many it can simply be that the form filling-in looks daunting when you may never have claimed a benefit in your life.

Whether you think you qualify or not, I would recommend that anyone affected by cancer gets in touch.

No matter what it is, whether you think it is big or small, we are on hand to help support, advise and signpost you in the right direction.

If you need financial support please visit www.macmillan.org.uk where you can search for your local welfare benefits services, or call the Macmillan Support line on 0808 808 00 00.

Gall siarad â rhywun fel Bethan helpu i wneud arian yn un peth yn llai i boeni yn ei gylch.

 

Bethan blog pic cropped

Gall y pryderon ynghylch arian a achosir gan ganser fod yn enfawr, ac er 2010, mae Macmillan Cymru wedi helpu pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser i gael mynediad i dros £75 miliwn mewn cymorth ariannol.

Mae Bethan Davies, cynghorydd budd-daliadau lles Macmillan, yn esbonio sut gallwn helpu.

Beth yw’r prif bryderon am arian a achosir gan ganser?

I bobl sydd wedi cael diagnosis o ganser a’u teuluoedd, gall y pwysau ariannol a achosir gan ganser fod yn frawychus – beth os na allaf weithio yn ystod y driniaeth? Sut wyf yn mynd i fforddio newid mor sylweddol yn fy amgylchiadau? Sut wyf yn mynd i dalu fy rhent neu fy morgais? Sut gallaf fforddio’r costau a achosir gan ganser fel biliau gwresogi uwch neu gostau teithio?

Nid yw cael diagnosis o ganser yn rhywbeth y mae pobl yn cynllunio neu’n cyllidebu ar ei gyfer, felly ein gwaith ni yw rhoi’r wybodaeth ariannol a’r arbenigedd y mae pobl ei angen.

Sut gall pobl sydd angen cymorth gysylltu?

Mae cynghorwyr budd-daliadau Macmillan fel fi wedi eu lleoli ar hyd a lled Cymru.

Gall pobl sydd wedi eu heffeithio gan ganser gysylltu â ni yn uniongyrchol, neu gellir eu hatgyfeirio atom trwy ymarferydd iechyd fel eu nyrs ganser, eu hymgynghorydd neu eu meddyg teulu.

Fy ardal i yw Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg.

Rwy’n darparu meddygfeydd cyngor ar fudd-daliadau yn y clinigau sarcoma a’r pen a’r gwddf yn Ysbyty Treforys yn Abertawe, pod gwybodaeth Macmillan yn adran radiotherapi Ysbyty Singleton ac yn Y Bwthyn Newydd yn Ysbyty Tywysoges Cymru.

Rwyf hefyd yn cynnal meddygfa galw heibio bob mis yng Nghanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, sy’n golygu y gallaf roi cyngor lles i gleifion canser a’u gofalwyr.

Beth fath o gymorth a chyngor y gallwch ei gynnig i bobl â chanser?

Mae ein gwasanaeth am ddim ac yn gyfrinachol nid yn unig i bobl â chanser, ond i’w teuluoedd hefyd.

Rydym yn rhoi cyngor a gwybodaeth am fudd-daliadau, credydau treth, grantiau a benthyciadau i helpu pobl i wneud dewisiadau gwybodus am eu sefyllfa ariannol ac unrhyw fudd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt.

Mae gan bawb sydd yn dod atom anghenion gwahanol, a gallwn gynghori a chynorthwyo gyda cheisiadau ar ystod eang o fudd-daliadau lles yn ymwneud ag iechyd.  Rydym yn wych yn llenwi ffurflenni.

People supported in 2016 welsh

Rydym yn cynnwys budd-daliadau prawf modd yn ymwneud ag incwm, yn ogystal â budd-daliadau nad ydynt yn profi modd fel Taliadau Annibyniaeth Personol a Lwfans Gweini.

Rydym yn helpu gyda chostau tai yn aml – pethau fel budd-dal tai, taliadau tai yn ôl disgresiwn a chyngor ar daliadau llog morgais – fel nad oes rhaid i gleifion canser a’u teuluoedd orfod poeni sut i gadw to uwch eu pennau.

Gallwn wneud cais am grantiau Macmillan, a ffynonellau cyllid eraill i helpu gyda chostau ychwanegol canser fel biliau gwresogi uwch, costau petrol a’r dillad ychwanegol sydd eu hangen ar bobl wrth i’w pwysau newid yn ystod eu triniaeth.

Nid yw popeth mor syml, felly rydym yn gweithio’n agos gyda phobl am gyhyd ag y maent ein hangen, yn cynnwys apelio yn erbyn penderfyniadau a mynychu tribiwnlysoedd ar eu rhan er mwyn sicrhau eu bod yn cael y budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt oherwydd eu salwch.

Rydym hefyd yn cynghori pobl a allai fod yn gofalu am rywun â chanser, ac a allai fod yn wynebu gostyngiadau yn eu hincwm yn sgil eu cyfrifoldebau newydd llethol fel gofalwr.

Mae ein gwasanaeth yma i bobl o bob oed a phob sefyllfa bersonol.

Dywedwch wrthym am adeg pan wnaethoch wahaniaeth?

Mae’n gallu bod yn waith anodd ac emosiynol.  Cafodd un o’m cleientiaid ddiagnosis o ganser yr oesoffagws yn 40 oed, a bu farw o fewn tri mis o gael y diagnosis.

Nid oedd yn sefyllfa hawdd, ond roeddwn yn gallu sefydlu ei hawl i fudd-daliadau ar unwaith a chynghori dyn oedd erioed wedi hawlio budd-dal yn ei fywyd, beth oedd ar gael iddo oherwydd ei salwch.

Roedd yn ddifrifol wael, ac roedd yn rhyddhad amlwg iddo ac yn bwysau mawr oddi ar ei ysgwyddau i wybod bod o leiaf rhywfaint o’i gyllid mewn trefn.

Yn ddiweddarach, rhoddais arweiniad a chymorth ariannol i’w wraig a’i thri phlentyn ifanc a’u helpu gyda’u pryderon ynghylch sut i dalu’r rhent a sicrhau nad oeddent yn colli eu cartref.

Nid oedd dianc rhag y ffaith fod hon yn adeg dorcalonnus i’r teulu, ond roedd hefyd teimlad o ryddhad gwirioneddol bod o leiaf rhywfaint o bwysau’n cael ei ryddhau trwy drefnu eu sefyllfa ariannol.Impact Welsh

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sydd yn cael diagnosis o ganser?

Cael cyngor ariannol cyn gynted â phosibl.  Mae pryderon am arian yn gwaethygu os nad oes unrhyw beth yn cael ei wneud am y sefyllfa.

Mae llawer o bobl yn dweud wrthyf nad oes ganddynt unrhyw syniad pa gyllid oedd ar gael, ac oherwydd hynny, roeddent yn wynebu pryderon am arian ar yr un pryd â cheisio ymdopi gydag effeithiau emosiynol a chorfforol eu triniaeth.

I lawer, llenwi ffurflenni sydd yn eu brawychu os nad ydych erioed wedi hawlio budd-daliadau.

P’un ai eich bod yn credu eich bod yn gymwys neu beidio, byddwn yn argymell bod unrhyw un sydd wedi eu heffeithio gan ganser yn cysylltu.

Waeth beth yw’r broblem, yn fach neu’n fawr, rydym wrth law i gefnogi, cynghori a’ch rhoi ar ben y ffordd.

Os oes angen cymorth ariannol arnoch, ewch i www.macmillan.org.uk lle gallwch chwilio am eich gwasanaethau budd-daliadau lles lleol, neu ffonio Llinell Gymorth Macmillan ar 0808 808 00 00.

Q & A with Macmillan volunteer Paula Randell

Volunteer Paula Randell is the driving force behind the new Presteigne Macmillan drop-in sessions. We asked Paula to tell us about her hopes for the drop-in sessions.

drop in final english

Where and when are the drop-in sessions?

The Presteigne Macmillan drop-in sessions are held at Presteigne Assembly Rooms, Broad Street, Presteigne, Powys, LD8 2AD,

Our very First one to be held on Monday 8th May 2017 then every second Monday of the month after that.

They run from 9am to 11am.

What can people expect when they come to the Presteigne drop-in sessions?

People attending the drop-in session should expect to be greeted with a friendly face and welcomed into a safe, warm environment. Someone will be ready to listen to any questions or concerns and a chance to have a cuppa and meet others in similar situations.

Why did you set it up the drop-in sessions?

I set up this drop-in session because I think there is a big hole in communication between diagnosis and treatment which needs filling, especially in our area on the border.

What do you think are the challenges for people living in rural Wales to accessing cancer information and support?

Living on the border is difficult because everyone gets diagnosed in Hereford or out of Wales. This leads to patients being sent home with a diagnosis without their doctor knowing at times, and not being aware of support available in Wales, as they were diagnosed somewhere else – leaving people feeling lost.

You are a very active fundraiser for Macmillan, tell us some of the activities that you have been involved with?

I started by doing the World’s Biggest Coffee Mornings, I was so impressed with how the event was organised. Then after a few years and with the Macmillan family being so friendly, I started to review hospital booklets at home.

Then I saw the Brave to Shave campaign and I thought !I can do that!” – and so I did! The support and reaction locally was amazing, I found I was helping people in a whole new way. I have recently done the new Murder Mystery night which was brilliant fun.

I found that people have started to seek me out for information so thought I’d make it easier with a regular drop in session.

Any future fundraising plans?

My future plans are to be open minded and just see what catches my eye next, though I am attending the volunteers conference soon so there will be loads of ideas coming up.

You are a great supporter of Macmillan Cymru Wales.  What is your cancer experience?

My cancer experience is probably pretty average. My grandparents had cancer, and my old friend in school lost her dad, but personally I wasn’t necessary directly effected until after I started volunteering.

Since then I have got close to many people with cancer, including my father in law and a great friend, Mick. I’m very sorry we lost both of these amazing people at the end of last year.

But this all fuels my energy to do more!

Thanks to Paula for chatting with us. Good luck with the drop-in sessions!

If you’re seeking information about cancer or just want a chat, pop in and say hello, then please come to the Macmillan Presteign drop-in sessions.  There is a wide range of leaflets offering practical information and support and it’s also a great opportunity to find out how you can support local fundraising for Macmillan Cancer Support

If Paula has inspired you to volunteer for Macmillan, find out more on our website: https://volunteering.macmillan.org.uk

If you have any questions about cancer talk to our Support Line on 0808 808 0000 (open Monday to Friday 9am to 8pm) or visit our website www.macmillan.org.uk for information and support.

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Paula Randell

Y wirfoddolwraig, Paula Randell, yw’r grym y tu ôl i sesiynau galw heibio newydd

Macmillan Llanandras. Gofynasom i Paula ddweud mwy wrthym am ei gobeithion ar gyfer y sesiynau rheolaidd.

Welsh final

Ble a phryd mae’r sesiynau galw heibio?

Cynhelir sesiynau galw heibio Macmillan yn Ystafelloedd Ymgynnull Llanandras, Y Stryd Fawr, Llanandras, Powys, LD8 2AD,

Cynhelir y sesiwn Gyntaf ar ddydd Llun 8 Mai 2017 ac yna bob ail ddydd Llun y Mis wedi hynny.

Fe’u cynhelir o 9am i 11am.

Beth gall bobl ei ddisgwyl pan fyddant yn dod i sesiynau galw heibio Llanandras?

Dylai pobl sy’n mynychu’r sesiwn galw heibio ddisgwyl cael eu cyfarch gan wyneb cyfeillgar a’u croesawu i amgylchedd cynnes a diogel. Bydd rhywun yn barod i wrando ar unrhyw gwestiynau neu bryderon a bydd cyfle am baned ac i gyfarfod â phobl eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.

Pam wnaethoch chi sefydlu’r sesiwn galw heibio?

Sefydlais y sesiwn galw heibio yma am fy mod yn credu bod bwlch mawr o ran cyfathrebu rhwng diagnosis a thriniaeth ac mae angen ei lenwi, yn arbennig yn ein hardal ni ar y ffin.

Mae byw ar y ffin yn anodd am fod pawb yn cael diagnosis yn Henffordd, sydd y tu allan i Gymru. Mae hyn yn arwain at gleifion yn cael eu hanfon adref heb i’w meddyg wybod ar adegau, a heb fod yn ymwybodol o’r gefnogaeth sydd ar gael yng Nghymru, am iddynt gael diagnosis rywle arall – sydd yn gadael pobl yn teimlo ar goll.

Rydych yn flaenllaw iawn yn codi arian ar gyfer Macmillan. Dywedwch wrthym am rai o’r gweithgareddau yr ydych wedi bod yn rhan ohonynt?

WP_000342

Paula Randell

Dechreuais drwy wneud Boreau Coffi Mwya’r Byd. Roedd y digwyddiad yn cael ei drefnu’n rhagorol. Yna, ar ôl ychydig flynyddoedd, a chan fod teulu Macmillan mor gyfeillgar, dechreuais adolygu llyfrynnau ysbyty gartref.

Yna gwelais ymgyrch Brave to Shave a meddyliais ‘alla i wneud hynny’ a dyna wnes i. Roedd y gefnogaeth a’r ymateb yn lleol yn anhygoel. Canfyddais fy mod yn helpu pobl mewn ffordd hollol newydd. Yn ddiweddar, gwnes i’r noson Dirgelwch Llofruddiaeth newydd oedd yn llawer o hwyl.

Canfyddais fod pobl wedi dechrau chwilio amdanaf am wybodaeth felly roeddwn yn credu y byddai’n haws gyda sesiwn galw heibio reolaidd.

Unrhyw gynlluniau i godi arian yn y dyfodol?

Mae fy nghynlluniau i’r dyfodol yn benagored ac rwy’n aros i weld beth fydd yn dal fy llygaid nesaf, er fy mod yn mynychu’r gynhadledd i wirfoddolwyr cyn bo hir felly bydd llawer iawn o syniadau yn dod i’r amlwg.

Rydych yn gefnogwr gwych i Macmillan Cymru. Beth yw eich profiad o ganser?

Mae fy mhrofiad o ganser yn eithaf arferol siŵr o fod. Cafodd fy mam-gu a fy nhad-cu ganser, a chollodd fy hen ffrind ysgol ei thad, ond yn bersonol ni chefais fy effeithio’n uniongyrchol nes i mi ddechrau gwirfoddoli.

Ers hynny, rwyf wedi dod yn agos at lawer o bobl â chanser, yn cynnwys fy nhad yng nghyfraith a ffrind agos, Mick. Rwy’n flin iawn i ddweud i ni golli’r ddau berson anhygoel y llynedd.

Ond mae hyn yn fy ysgogi i wneud mwy!

Os ydych yn chwilio am wybodaeth am ganser neu eisiau sgwrs neu alw heibio i ddweud helo, yna dewch i sesiynau galw heibio Macmillan Llanandras. Mae ystod eang o daflenni ar gael yn rhoi gwybodaeth a chymorth ymarferol ac mae hefyd yn gyfle gwych i ganfod sut y gallwch gefnogi gwaith codi arian lleol ar gyfer Cymorth Canser Macmillan.

Os yw Paula wedi eich ysbrydoli i wirfoddoli ar gyfer Macmillan, gallwch ganfod mwy ar ein gwefan: https://volunteering.macmillan.org.uk/

Am wybodaeth neu gefnogaeth gan Macmillan, ffoniwch Linell Gymorth Macmillan am ddim ar 0808 808 00 0 (Llun – Gwener, 9.00a.m.-8p.m) neu ewch i wefan www.macmillan.org.uk.

London Marathon Q&A with Jan Powell

Jan Powell from Llanidloes completed the London Marathon on Sunday 23 April in aid of Macmilllan Cancer Support. Jan raised a staggering £5230!

We asked Jan about her reasons for running, her training and her fundraising tips.

Tell us a little bit about why you chose to run the London Marathon?

This is my first (and only) ever marathon!

jan at tower bridgeI have tried several times to get in with the ballot and been turned down.  This time I felt it was the right time to enter for a golden bond place.

Running is a good way of keeping fit, plus it gives you time in your mind to sort the world out.

What are your reasons for supporting Macmillan, and what have you enjoyed most about supporting the cause?

I have had a few family members that have used Macmillan nurses and they have made such a difference at a time when they were needed the most.

I’ve enjoyed the stories that people have told me as to how Macmillan has made a difference to them.  I like being able to pay it forward, as other people did something like this to help fund the services my family members have used and benefitted from.

What were you most looking forward to and what challenges did you face?jan running past mac cheer point 2 cropped

I couldn’t wait for the race to start, to work my way through the route and to run down the mall and get the medal at the end…. I was looking forward to it all!

I was also nervous about all of it and not finishing.

Training had been slowed as I hurt a tendon in my foot quite badly in December so couldn’t start running again then and then could only train gingerly until the end of January. I hadn’t had as many miles in my legs as planned or done the length of run.

It can be a little daunting signing up to a marathon, especially if you haven’t done one before. Would you encourage others to sign up and what tips would you give them?

jan with medalYes I would encourage people to do it.  I have a group of friends who have helped me with the fundraising and general help and support with training.  It’s been a brilliant 6 months. I’ve loved every minute.

My tips would be to ensure you have thought through the time that training will take up.  3 hours running one day at the weekend every weekend by the end, cuts in to your life.  Also consider how you are going to raise the amount you have signed up to do.

You have done an amazing job of fundraising! What tips would you have for others wanting to fundraise for a challenge event?

Cake Stall – we held a cake stall at a local co-op on a Saturday morning in November.  We sold raffle tickets for a hamper and other prizes and reindeer food. We raised £921.74

Reindeer Run – we did a reindeer run the last Saturday before Christmas.  Everyone had to ‘stroll, shimmy or sprint’.  We had a zumba warm up and Father Christmas started the race and handed the medals out at the end. We had face painting, mulled wine and mince pies, teas and coffee, and a tombola.  120 people entered and we raised over £700.

Zumbathon – We held a zumbathon in Rhayader Sports Centre; the facilities were given free and I am a zumba instructor.  We had 4 instructors over 3 hours and over 100 were dancing. We had a huge raffle and it was a fantastic day.  We raised £1000.

Wine and Cheese Night – We held a wine and cheese night in a local venue.  We sold over 100 tickets, had a live band, lots of raffle prizes again and raised another £1000.

We were so chuffed to be able to see Jan on the day at one of the Macmillan cheerpoints, and cheer her on in person.

Thanks so much to Jan for your support and what a fantastic achievement – well done!

 

Sesiwn Holi ac Ateb gyda Jan Powell

Cwblhaodd Jan Powell o Lanidloes Farathon Llundain ar Ddydd Sul 23 Ebrill ar gyfer Cymorth Canser Macmillan.  Cododd  Jan £5230!

Fe wnaethom holi Jan am ei rhesymau dros redeg, ei hyfforddiant a’i hawgrymiadau ar gyfer codi arian.

Pam rhedeg Marathon Llundain?

Dyma’r marathon cyntaf (a’r olaf!) i mi ei redeg.

Rwyf wedi ceisio cael fy enw ar y rhestr sawl gwaith ac wedi cael fy ngwrthod.  Y tro hwn, roeddwn yn teimlo bod yr amser yn iawn i mi wneud cais am safle bond aur.

Mae rhedeg yn fjan at tower bridgefordd dda o gadw’n heini, ac mae’n rhoi amser i chi ystyried materion y byd.

Beth yw eich rhesymau dros gefnogi Macmillan, a beth ydych chi wedi ei fwynhau fwyaf am gefnogi’r achos?

Mae sawl aelod o’r teulu wedi defnyddio nyrsys Macmillan ac maent wedi gwneud cymaint o wahaniaeth ar adeg pan oedd eu hangen fwyaf.

Rwyf wedi mwynhau’r straeon y mae pobl wedi eu dweud wrthyf a
m y ffordd y mae Macmillan wedi gwneud gwahaniaeth iddyn nhw.  Rwy’n hoffi gallu talu ymlaen, gan fod pobl eraill wedi gwneud rhywbeth fel hyn yn ariannu’r gwasanaethau a ddefnyddiodd aelodau o’m teulu ac elwa ar hynny.

Beth oeddech chi’n edrych ymlaen ato fwyaf a pha heriau wnaethoch chi eu hwynebu?

Nid oeddwn yn gallu aros i’r ras ddechrau, i weithio fy ffordd drwy’r llwybr a rhedeg i lawr y mall a chael y fedal ar y diwedd…. roeddwn yn edrych ymlaen at yr holl beth!jan running past mac cheer point 2 cropped

Roeddwn hefyd yn nerfus am yr holl beth ac o beidio â gorffen.

Cafodd fy hyfforddiant ei arafu am i mi niweidio llinyn yn fy nhroed yn eithaf gwael ym mis Rhagfyr felly nid oeddwn yn gallu dechrau rhedeg eto ac ond yn gallu hyfforddi’n ofalus iawn hyd at ddiwedd mis Ionawr. Nid oeddwn wedi rhedeg cymaint o filltiroedd ag oeddwn wedi bwriadu na rhedeg mor bell.

Gall rhoi eich enw i lawr i redeg marathon fod yn frawychus, yn enwedig os nad ydych wedi gwneud un o’r blaen. A fyddech chi’n annog pobl eraill i wneud a pha awgrymiadau y byddech chi’n eu rhoi iddynt?

Byddwn yn argymell pobl i’w wneud.  Mae gen i grŵp o ffrindiau sydd wedi fy helpu i godi ariajan with medaln a rhoi cymorth a chefnogaeth gyffredinol i mi gyda’r hyfforddiant.  Mae wedi bod yn 6 mis rhagorol.  Rwyf wedi b
od wrth fy modd gyda phob munud ohono.

Fy awgrymiad
au fyddai sicrhau eich bod wedi ystyried yr amser y bydd yr hyfforddiant yn ei gymryd.  Mae 3 awr o redeg un diwrnod o’r penwythnos, bob penwythnos erbyn y diwedd yn amharu ar eich bywyd.  Ystyriwch hefyd sut rydych yn mynd i godi’r arian yr ydych wedi cytuno i wneud.

Rydych wedi gwneud gwaith gwych yn codi arian! Pa awgrymiadau sydd gennych i bobl eraill sydd eisiau codi arian ar gyfer digwyddiad her?

Stondin Gacennau – roedd gennym stondin gacennau yn y co-op lleol ar fore dydd Sadwrn ym mis Tachwedd.  Fe wnaethom werthu tocynnau raffl ar gyfer hamper a gwobrau eraill a bwyd carw. Codwyd £921.74

Ras Geirw – cynhaliwyd ras geirw y dydd Sadwrn olaf cyn y Nadolig.  Roedd yn rhaid i bawb ‘gerdded yn hamddenol, dawnsio neu redeg’.  Fe wnaethom gynhesu gyda zumba a dechreuodd Siôn Corn y ras a chyflwyno’r medalau ar y diwedd. Fe wnaethom baentio wynebau, gwerthu gwin poeth a mins peis, ac roedd gennym stondin tombola.  Cymerodd 120 o bobl ran a chodwyd dros £700.

Zumbathon – Cynhaliwyd zumbathon yng Nghanolfan Chwaraeon Rhaeadr; darparwyd y cyfleusterau am ddim ac rwyf i yn hyfforddwr zumba.  Cawsom 4 hyfforddwr dros 3 awr ac roedd dros 100 o bobl yn dawnsio. Cynhaliwyd raffl enfawr ac roedd yn ddiwrnod gwych.  Codwyd £1000.

Noson Caws a Gwin – Cynhaliwyd noson caws a gwin yn lleol.  Gwerthwyd dros 100 o docynnau, roedd band byw, llawer o wobrau raffl unwaith eto a chodwyd £1000.

Roeddem wrth ein bodd yn gweld Jan ar y diwrnod yn un o safleoedd Macmillan, a’i chefnogi yn bersonol.

Diolch o galon Jan am eich cefnogaeth ac am eich cyflawniad rhagorol – da iawn!