Tag Archives: Assembly election 2016

Tackling cancer poverty is a real priority

Routinely offering people affected by cancer the opportunity to access financial advice has many helen-powell-blogpositive outcomes. Helen Powell, Macmillan Specialist Support Advisor for the Benefits Advice Programme explains why tackling cancer poverty is a real priority for Macmillan in Wales.

Cancer poverty is a really important issue. Our “Counting the Cost of Cancer” Research
has highlighted that finances are a source of worry for over 50 percent of people with a cancer diagnosis in Wales –  with a quarter needing to cut down on normal household spending and a fifth experiencing problems paying day-to-day bills and housing costs.

In Welsh Government’s Cancer Delivery Plan it says that all people affected by cancer should be routinely offered the opportunity to access financial advice. Macmillan believes that access to timely and appropriate advice helps to improve quality of life allowing people to make informed choices by reducing financial hardship and relieving associated stress and anxiety. Macmillan asks that each person receiving a cancer diagnosis is offered this opportunity.
Macmillan has been delivering benefit advice services across Wales for a number of years. These services have been very successful in helping people affected by cancer to obtain the benefits they are entitled to because of their illness.

In 2014 in Wales, nearly 3,000 people affected by cancer were helped to access benefits – totalling £13.4 million.  These services also helped secure over £20,000 in Macmillan grants to help people to pay for costs arising from their cancer diagnosis – such as extra heating costs or the costs of travelling to hospital.
Macmillan currently has 18 benefit advisers offering face-to-face advice through a number of different community venues and hospitals. This includes the three main hospitals in North Wales, as well as Velindre Cancer Centre, Singleton, Withybush and Glangwili hospitals in South Wales, plus delivery through the Macmillan unit in Prince Charles hospital, Merthyr Tydfil, Neath Port Talbot hospital and a number of other sites

In Wales, Macmillan has invested £2.72 million in the provision of these services in the last 10 years,  as well as focussing on the issue of the financial impact of a cancer diagnosis through the Counting the Cost of Cancer campaign which seeks to:

 • Raise awareness of the financial impact of cancer amongst the public, supporters and stakeholders.
 • Influence stakeholders to understand, recognise and respond to the importance of making financial advice and support routinely available for people affected by cancer in Wales.
 • Ensure that every person diagnosed with cancer in Wales is routinely offered the opportunity to access benefit advice.
 • Support people affected by cancer to access financial advice and support as part of the assessment and care planning process
 • To ensure that support and advice services are sustained and, where there are gaps in provision for people affected by cancer, these are addressed.[1]

headline-cancer-time-to-choose-2016

Macmillan in Wales believes enabling cancer patients to access financial advice as soon as possible after their diagnosis before any financial problems escalate has numerous positive outcomes. A reduction in financial hardship resulting from good benefit advice leads to an increased ability to cope better with treatment and recovery, reduces anxiety and stress and improves quality of life. This can also result in reduced need to contact hospital or social work staff thereby reducing costs associated with meeting patients needs.

Macmillan Welfare Benefit Advisers are delivering advice locally in many parts of Wales and people affected by cancer can also ring the Macmillan Support Line or check on our website for a wide range of advice and information and to find your local service.

Welfare benefits advisers Tim Wiffen and Helen Powel

Tim Wiffen and Helen Powell offered welfare benefits advice to visitors to the Royal Welsh Show in Llanelwedd, Powys in 2015

 

[1] “Counting the cost of  cancer” Macmillan Cancer Support (2012)
Advertisements

Mae mynd i’r afael â thlodi canser yn flaenoriaeth gwirioneddol

Mae cynnig cyfle, fel mater o drefn, i bobl a effeithir gan ganser i gael gafael ar gyngor ariannol gyda sawl canlyniad positif. Eglura Helen Powell, Ymgynghorydd Cymorth Arbenigol Macmillan ar gyfer y Rhaglen Cyngor ar Fudd-daliadau pam bod mynd i’r afael â thlodi canser yn flaenoriaeth gwirioneddol i Macmillan yng Nghymru.

helen-powell-blog

Mae tlodi canser yn fater pwysig iawn. Mae ein Hymchwil “Cyfrif Cost Canser” wedi amlygu bod arian yn peri gofid i dros 50 y cant o’r rhai sydd â diagnosis canser yng Nghymru a bod angen i chwarter dorri i lawr ar wariant arferol y cartref a bod gan bumed ran broblemau wrth dalu biliau a chostau tai o ddydd i ddydd.

Yng Nghynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru mae’n dweud y dylai pawb sydd wedi’u heffeithio gan ganser gael cynnig y cyfle i gael cyngor ariannol fel mater o drefn. Mae Macmillan yn credu bod cael cyngor priodol, mewn da bryd, yn helpu i wella ansawdd bywyd fel y gall pobl wneud dewisiadau gwybodus drwy leihau caledi ariannol a lleddfu’r straen a’r pryder sy’n gysylltiedig ag ef. Mae Macmillan yn gofyn bod pob person sy’n cael diagnosis canser yn cael cynnig y cyfle hwn.

Mae Macmillan yn darparu gwasanaethau cyngor budd-daliadau ledled Cymru ers nifer o flynyddoedd. Mae’r gwasanaethau hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran helpu rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser i gael y budd-daliadau y mae ganddyn nhw hawl iddyn nhw oherwydd eu salwch. Yn 2014 yng Nghymru cafodd bron i 3,000 o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser eu helpu i gael budd-daliadau a oedd yn werth cyfanswm o £13.4 miliwn. Hefyd, helpodd y gwasanaethau hyn sicrhau dros £20K mewn grantiau Macmillan i helpu pobl i dalu am gostau a oedd yn codi o’u diagnosis canser fel costau gwresogi ychwanegol neu gostau teithio i ysbyty.

Ar hyn o bryd mae gan Macmillan 18 o gynghorwyr budd-daliadau sy’n cynnig cyngor wyneb yn wyneb drwy nifer o wahanol leoliadau ac ysbytai cymunedol. Mae hyn yn cynnwys y tri phrif ysbyty yng ngogledd Cymru yn ogystal â Chanolfan Ganser Felindre, ysbytai Singleton, Llwynhelyg a Glangwili yn Ne Cymru a chyflwyno drwy uned Macmillan yn ysbyty’r Tywysog Charles, Merthyr Tudful, ysbyty Castell-nedd Port Talbot a nifer o safleoedd eraill. Yng Nghymru mae Macmillan wedi buddsoddi £2.72 miliwn i ddarparu’r gwasanaethau hyn dros y 10 mlynedd diwethaf yn ogystal ag ar ganolbwyntio ar effaith ariannol diagnosis canser drwy ymgyrch Cyfrif Cost Canser, sy’n ceisio:

 • Codi ymwybyddiaeth o effaith ariannol canser ymysg y cyhoedd, cefnogwyr a rhanddeiliaid.
 • Dylanwadu ar randdeiliaid i ddeall, cydnabod ac ymateb i bwysigrwydd gwneud i gyngor a chyngor ariannol fod ar gael fel mater o drefn i rai sydd wedi’u heffeithio gan ganser yng Nghymru.
 • Sicrhau bod pob un sy’n cael diagnosis canser yng Nghymru yn cael cynnig y cyfle i gael cyngor budd-daliadau fel mater o drefn.
 • Cynorthwyo’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser i gael cyngor a chymorth ariannol yn rhan o’r broses asesu a chynllunio gofal.
 • Sicrhau bod y gwasanaethau cymorth a chyngor yn cael eu cynnal a, lle mae bylchau yn y ddarpariaeth i rai sydd â chanser, bod sylw’n cael ei roi i’r rhain.[1]

headline-cancer-amser-dewis-2016 (1)

 Mae Macmillan Cymru yn credu bod nifer o ganlyniadau cadarnhaol wrth alluogi cleifion canser i gael cyngor ariannol cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl eu diagnosis, cyn i unrhyw broblemau ariannol gynyddu. Mae lleihau caledi ariannol yn dilyn cyngor budd-daliadau da yn golygu y gall cleifion ymdopi’n well â thriniaeth ac ymadfer, mae’n lleihau pryder a straen ac yn gwella ansawdd bywyd. Gall hyn olygu hefyd fod llai o angen am gysylltu â staff ysbyty neu waith cymdeithasol, felly mae hyn yn lleihau’r costau sy’n gysylltiedig â chwrdd ag anghenion cleifion.

Mae Cynghorwyr Budd-daliadau Lles Macmillan yn rhoi cyngor yn lleol mewn sawl rhan o Gymru a hefyd gall y rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser ffonio Llinell Gymorth Macmillan neu edrych ar ein gwefan am amrywiaeth helaeth o gyngor a gwybodaeth am leoliad gwasanaethau lleol.

Cymaeg Tim Wiffen and Helen Powell 2 RWS 2015 - Copy

Cynigiodd Tim Wiffen a Helen Powell gyngor am fudd-daliadau lles i ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Powys yn 2015

[1] “Cyfrif cost canser, Cymorth Canser Macmillan (2012)

It’s time to challenge widespread beliefs about cancer

Sgroliwch i lawr ar gyfer y blog Cymraeg

Helen Tyler 001Helen Tyler, Macmillan Head of Therapies at Velindre Cancer Centre in Cardiff, believes that person-centred care should be “enabling, coordinated, dignified and respectful.” As survival rates for cancer improve, Helen argues that we should be using a variety of methods to encourage people affected by cancer to live as healthy and as active a life as possible- for as long as possible.

The dramatic improvements in survival rates mean that we need to challenge widespread beliefs about cancer.

Cancer is increasingly an illness which might be cured or which might have the characteristics of a long term or chronic condition that people can live with for many years.

For the increasing numbers of people living with and beyond cancer, their carers, and their families, it is very important that they have the support and services that they need to make adjustments to the changes which have occurred as a result of the disease or its treatment.

People affected by cancer should be able to reach their maximum potential and achieve the best possible quality of life. RS10366__T0C6722-hpr ALT

The vision of the Velindre Cancer Centre Therapies team (which includes physiotherapy, occupational therapy, dietetics, speech and language therapy, working in close collaboration with clinical psychology and complementary therapies), is to ensure that people living with and beyond cancer have a personalised holistic needs assessment at diagnosis.  This assessment should repeated at intervals during the cancer journey to gather and discuss information to understand what the person living with and beyond cancer knows, understands and needs.

A personalized holistic needs assessment should be focused on the whole person:

 • Physical
 • Practical
 • Emotional
 • Spiritual
 • Psychological
 • Social
 • Environmental
 • Financial

From this assessment, a co-productive, person-centred care plan is provided with relevant information to empower patients to manage their condition. Person-centred care should be enabling, coordinated, dignified and respectful

Ten Top Tips for patients affected by cancer to promote self-management

My ten top tips for patients affected by cancer to promote co-productive, supported, self-management are:

 1. Discuss your needs and develop a care plan
 2. Ask about a treatment summary
 3. Find your main contact
 4. Be aware of any post-treatment symptoms
 5. Get support with day to day concerns
 6. Talk about how you feel
 7. Try to lead a healthier life style
 8. Know what to look out for
 9. Be aware of your own health
 10. Share your experiences

Coordination across primary and secondary care and across health and social care is also necessary. There should also be a requirement for the routine use of patient reported outcome measures to monitor problems as defined by the patients.

During, and following cancer treatment, some people will be left with physical or psychological problems which affect their health and wellbeing. There are some very practical actions that can be taken to make a difference to people following cancer treatment.

Our vision is for people to be informed and prepared for the long term effects of living with and beyond cancer, and that health and care services are responsive to individual needs to ensure access to specialist care when needed. This may be achieved from:

Information, education or advice e.g.:

 • leaflets
 • top tips
 • use of media

Group treatment interventions e.g.:

Individual complex care e.g:

Our strategy is that people affected by cancer are supported to live as healthy and active a life as possible for as long as possible. For some, cancer can be an ‘acute illness’ which can be cured by initial treatment. Being ‘cured’ however does not mean one is necessary well.

Chronic consequences of treatment may need to be managed over months and years, consequences which often have a devastating impact on daily life. For those with advanced disease, we want to support them to have an active and independent life as possible.

If you’re living with or looking after someone with cancer and need information or support, call 0808 808 00 00 or visit www.macmillan.org.uk.

Macmillan Cancer Support in Wales believes that every person with cancer should have a holistic needs assessment undertaken using a validated tool. The outcomes from this discussion, and the actions agreed with the patient should be set out in a written care plan, a copy of which should be offered to the patient. Read more about our Manifesto calls.

headline-cancer-time-to-choose-2016

Mae’n bryd herio’r syniadau cyffredin am ganser

Mae Helen Tyler, Pennaeth Therapïau Macmillan yng Nghanolfan Canser Felindre yng Nghaerdydd, yn credu y dylai gofal sy’n canolbwyntio ar unigolion fod yn “galluogi, wedi’i gydlynu, yn urddasol ac yn parchu.” Wrth i’r cyfraddau goroesi ar gyfer canser wella, mae Helen yn dadlau y dylem fod yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i annog y rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser i fyw bywyd mor iach a phrysur ag sy’n bosibl – cyn hired ag sy’n bosibl.Helen Tyler 001

Gan fod cyfraddau goroesi wedi gwella’n syfrdanol, mae angen inni herio syniadau cyffredin am ganser. Yn fwyfwy, mae canser yn afiechyd a allai gael ei wella neu a allai fod â nodweddion cyflwr tymor hir neu gronig y gall pobl fyw gydag ef am nifer o flynyddoedd.

Felly mae’n bwysig iawn fod y nifer cynyddol o bobl sy’n byw gyda chanser a’r tu hwnt iddo, eu gofalwyr a’u teuluoedd yn cael y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnyn nhw i addasu’r newidiadau sydd wedi digwydd o ganlyniad i’r clefyd neu’r driniaeth, a hynny fel y gallant gyflawni eu potensial mwyaf posibl a chael yr ansawdd bywyd gorau posibl.

Gweledigaeth tîm Therapïau Canolfan Ganser Felindre sy’n cynnwys Ffisiotherapi, Therapi Galwedigaethol, Dieteteg, Therapi Lleferydd ac Iaith, gan gydweithio’n agos â Seicoleg Glinigol a Therapïau Cyflenwol, yw sicrhau bod y rhai sy’n byw gyda chanser a’r tu hwnt iddo’n cael asesiad anghenion cyfannol wedi’i bersonoli adeg y diagnosis, a bod hynny’n cael ei ailadrodd bob hyn a hyn ar hyd eu taith ganser i gasglu a thrafod gwybodaeth er mwyn deall yr hyn y mae’r person sy’n byw gyda chanser a’r tu hwnt iddo’n ei wybod, ei ddeall a beth sydd ei angen arno.

Dylai ganolbwyntio ar y person cyfan:

 • Yn gorfforol
 • Yn ymarferol
 • Yn emosiynol
 • Yn ysbrydol
 • Yn seicolegol
 • Yn gymdeithasol
 • Yn amgylcheddol
 • Yn ariannol

O’r asesiad hwn, darperir cynllun gofal ar y cyd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn gyda gwybodaeth berthnasol fel y gall cleifion reoli eu cyflwr. Dylai gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn alluogi, dylai gael ei gydlynu, dylai fod yn urddasol ac yn dangos parch.

10 Awgrym Gwych ar gyfer cleifion er mwyn hyrwyddo hunanreoli ar y cyd, gyda chymorth:

 1. Trafodwch eich anghenion a datblygu cynllun gofal
 2. Gofynnwch am grynodeb o’r driniaeth
 3. Dewch o hyd i’ch prif berson cyswllt
 4. Byddwch yn ymwybodol o unrhyw symptomau ar ôl y driniaeth
 5. Gofynnwch am gymorth gyda phryderon o ddydd i ddydd
 6. Siaradwch am sut rydych chi’n teimlo
 7. Ceisiwch ddilyn ffordd o fyw iachach
 8. Dewch i wybod am beth y dylech chi gadw llygad
 9. Byddwch yn ymwybodol o’ch iechyd eich hun
 10. Rhannwch eich profiadau

 Mae angen cydlynu ar draws gofal cynradd ac uwchradd ac ar draws gofal iechyd a gofal cymdeithasol hefyd. Mae gofyn defnyddio fel mater o drefn fesurau canlyniadau y mae’r cleifion yn rhoi gwybod amdanyn nhw i fonitro problemau fel y’u diffiniwyd gan y cleifion.

RS10366__T0C6722-hpr ALTYn ystod triniaeth ganser ac ar ei ôl bydd rhai pobl â phroblemau corfforol neu seicolegol sy’n effeithio ar eu hiechyd a’u lles. Mae rhai camau ymarferol iawn y gellir eu gwneud i wneud gwahaniaeth i bobl ar ôl triniaeth ganser.

Ein gweledigaeth yw i bobl gael gwybodaeth am effeithiau tymor hir byw gyda chanser a’r tu hwnt iddo a’u bod yn barod amdanynt, a bod gwasanaethau iechyd a gofal yn ymateb i anghenion unigolion er mwyn sicrhau eu bod yn cael mynediad i ofal arbenigol pan fydd angen. Gall hyn fod ar ffurf:-

 • Gwybodaeth, addysgu neu gyngor, e.e.:
  • taflenni
  • awgrymiadau gwych
  • defnyddio’r cyfryngau
 • Ymyriadau triniaeth grŵp, e.e.:
  • rheoli blinder
  • rheoli pwysau
  • rheoli pryder
  • ymwybyddiaeth ofalgar (Mindfulness)
  • byw gydag ansicrwydd
  • rheoli gweithgarwch corfforol
  • adsefydlu galwedigaethol
 • Gofal cymhleth unigol, e.e.:
  • ffisiotherapi – symudedd, swyddogaeth, aciwbigo
  • therapi galwedigaethol – darparu cymhorthion ac addasiadau
  • dieteg – gofynion maethol a diet penodol
  • therapi Lleferydd ac Iaith – llyncu, cyfathrebu
  • therapi cyflenwol – Adweitheg (Reflexology), tylino’r corff

Ein strategaeth yw y dylai rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser gael cymorth i fyw bywyd mor iach ac egnïol ag sy’n bosibl gyhyd ag sy’n bosibl. I rai, gall canser fod yn ‘afiechyd acíwt’ y gellir ei wella drwy driniaeth gychwynnol. Ond dyw ‘cael eich gwella’ ddim yn golygu eich bod chi’n iach o angenrheidrwydd. Efallai bydd angen rheoli canlyniadau cronig triniaeth dros fisoedd a blynyddoedd, canlyniadau sy’n aml yn cael effaith ddinistriol ar fywyd bob dydd. Gyda’r rhai sydd â’r afiechyd wedi datblygu ymhellach, rydym eisiau eu cynorthwyo er mwyn iddyn nhw gael bywyd mor egnïol ac annibynnol ag sy’n bosibl.

Os ydych chi’n byw gyda rhywun sydd â chanser arno neu’n gofalu am rywun fel hyn, a bod arnoch angen gwybodaeth neu gymorth, ffoniwch 0808 808 00 00 neu ewch i  www.macmillan.org.uk.

Mae Cymorth Canser Macmillan  yng Nghymru’n credu y dylai pob un sydd â chanser gael asesiad anghenion cyfannol wedi’i wneud gan ddefnyddio adnodd wedi’i ddilysu. Dylai canlyniadau’r drafodaeth hon, a’r camau gweithredu y cytunwyd arnynt gyda’r claf gael eu gosod mewn cynllun gofal ysgrifenedig, a dylai’r claf gael cynnig copi ohono. Darllenwch ragor am y pethau y mae ein  Maniffesto yn galw amdanynt.
headline-cancer-amser-dewis-2016 (1)