Tag Archives: Children and young people

Specialist key workers make a real difference to children with cancer and their families

Sgroliwch i lawr ar gyfer y blog Cymraeg

Independent evaluation supports the NICE 2005 recommendation that all children with cancer should be supported by “an appropriately skilled, professional key worker”. Simon Morgan-Jones, CLIC Sargent Services Manager simon morgan-jones-croppedoutlines the positive benefits that specialist key workers can make to children with cancer and their families.

Over the past four years children and young people’s cancer charity, CLIC Sargent, has funded a project to test whether a key working model could improve the care and support available to children with cancer and their families during cancer treatment.

It is ten years since NICE (2005) recommended that all children with cancer should be supported by an “appropriately skilled, professional key worker”. CLIC Sargent further recommended a key worker model of care in our ‘More Than My Illness’ report. However, it was widely accepted at the time of the NICE guidance that the recommendation was based mostly on professional opinion as there was limited research evidence for such roles.

Consequently, CLIC Sargent proposed a UK-wide project to help the NHS understand and test this key worker model of care through the CLIC Sargent nursing programme – with an independent evaluation to test the model and to evaluate service user outcomes.  

CLIC SARGENT IMAGE

The project was funded through a corporate fundraising partnership and took place in all the main treatment centres for childhood cancer in England, Wales and Scotland, involving 22 specialist nurses. The independent evaluation was jointly funded by NHS England (originally NCAT) and CLIC Sargent in Wales & Scotland and conducted by London South Bank University.

Overall the report demonstrates that the specialist key worker role can and (when it works well) does achieve the following outcomes:

 • Improvement in the child’s and family’s experience of their care and treatment
 • Families are able to spend more time at home, and children with cancer can be cared for closer to home
 • Improved emotional wellbeing
 • Children / young people are better able to participate in education
 • Best practice and learning is adopted by local hospital teams

For key working to work well three pillars have to be in place: knowledge, relationship and coordination.

 • Knowledge: the key worker being a specialist nurse with knowledge, experience and expertise in childhood cancer led to a higher standard of care, helping families have the confidence to care for their child at home.
 • Relationship: the relationship between the key worker and the family over a period of time enabled trust to grow; families felt like they were supported by someone who knew them as a family.
 • Coordination: the key worker worked effectively with hospital clinicians, physiotherapists, play specialists, GPs, social workers, schools, dieticians and other hospital and community based services, coordinating children’s care and support to help them live as normal a life as possible. They were seen by parents as a reliable, consistent, approachable source of support.

Each of these three pillars is crucial to the success of the role. If any pillar is missing, the experience of the family is diminished. But with the three pillars in place, and the role embedded, understood and supported within the children’s cancer multi-disciplinary team (MDT), the key worker can make a make a real difference for children with cancer and their families.

This project allowed the Children’s Cancer community a unique opportunity to drive something forward and at the same time review and understand it.

I think the Key Worker project will stand as an exemplar of how to deliver a project with improving outcomes for service users at its core, whilst contributing to the UK evidence base for both specialist nursing and key working. It is also a demonstration of how to work in true collaboration and partnership between the NHS, academic institutions and the voluntary sector, and also how to work across the fields of health, social care and education.

The independent evaluation of the key worker project and the More Than My Illness reports are all available in the Professionals section of the CLIC Sargent website

CLIC Sargent provides emotional, practical, financial and clinical support to children and young people affected by cancer and their families to help them cope with cancer and get the most out of life.

For further information on the project contact Simon Morgan-Jones, CLIC Sargent Services Manager

Follow @CLIC_Sargent on Twitter or like them on Facebook

Mae gweithwyr allweddol arbenigol yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant â chanser a’u teuluoedd

simon morgan-jones-croppedMae’r gwerthusiad annibynnol yn cefnogi argymhelliad NICE 2005 y dylai holl blant â chanser gael eu cefnogi gan “weithiwr allweddol proffesiynol, â medrau priodol”. Amlinella Simon Morgan-Jones, Rheolwr Gwasanaethau CLIC Sargent y manteision cadarnhaol y gall gweithwyr allweddol arbenigol eu gwneud i blant â chanser a’u teuluoedd.

Dros y pedair blynedd diwethaf mae CLIC Sargent, yr elusen ganser plant a phobl ifanc, wedi ariannu prosiect i brofi a allai model gweithiwr allweddol wella’r gofal a’r cymorth sydd ar gael i blant sydd â chanser a’u teuluoedd yn ystod triniaeth ganser.

Mae deng mlynedd ers i NICE (2005) argymell y dylai pob plentyn sydd â chanser gael cymorth “gweithiwr allweddol proffesiynol â sgiliau cymwys”. At hynny argymhellodd CLIC Sargent fodel gofal gweithiwr allweddol yn eu hadroddiad ‘More Than My Illness’. Ond, cafodd ei dderbyn yn gyffredinol adeg arweiniad NICE mai ar farn broffesiynol yn bennaf yr oedd yr argymhelliad wedi’i seilio gan mai prin oedd y dystiolaeth ymchwil ar gyfer rolau o’r fath.

O ganlyniad, cynigiodd CLIC Sargent brosiect ledled y DU i helpu’r GIG i ddeall y model gofal hwn gyda gweithiwr allweddol, ac i’w brofi. Gwnaed hyn drwy raglen nyrsio CLIC Sargent – gyda gwerthusiad annibynnol i brofi’r model ac i werthuso canlyniadau defnyddwyr gwasanaeth.

CLIC SARGENT IMAGE

Ariannwyd y prosiect drwy bartneriaeth godi arian gorfforaethol a digwyddodd ym mhob un o’r prif ganolfannau triniaeth ar gyfer canser plentyndod yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, gan gynnwys 22 nyrs arbenigol. Ariannwyd gwerthusiad annibynnol gan GIG Lloegr (NCAT yn wreiddiol) a CLIC Sargent yng Nghymru a’r Alban, a gwnaed y gwaith gan Brifysgol South Bank Llundain.

Ar y cyfan mae’r adroddiad yn dangos bod y rôl gweithiwr allweddol arbenigol yn gallu cyflawni’r canlyniadau canlynol a (phan fydd yn gweithio’n dda) ei bod llwyddo i wneud hynny:

 • Gwella profiad y plentyn a’r teulu o’r gofal a’r driniaeth
 • Gall teuluoedd dreulio mwy o amser gartref, a gall plant sydd â chanser gael gofal yn nes adref
 • Mae’n gwella lles emosiynol
 • Mae plant / pobl ifanc yn fwy abl i gymryd rhan mewn addysg
 • Mae timau ysbyty lleol yn mabwysiadu’r arferion a’r dysgu gorau

Er mwyn i’r gweithio allweddol weithio’n dda rhaid i dair colofn fod yn eu lle: gwybodaeth, perthynas a chydlynu.

 • Gwybodaeth: pan oedd y gweithiwr allweddol yn nyrs arbenigol gyda gwybodaeth, profiad ac arbenigedd mewn canser plentyndod, roedd safon y gofal yn uwch, fel bod gan deuluoedd hyder i ofalu am eu plentyn gartref.
 • Perthynas: roedd y berthynas rhwng y gweithiwr allweddol a’r teulu dros gyfnod o amser yn galluogi ymddiriedaeth i dyfu; teimlai’r teuluoedd eu bod yn cael eu cynorthwyo gan rywun a oedd yn eu hadnabod fel teulu.
 • Cydlynu: roedd y gweithiwr allweddol yn gweithio’n effeithiol gyda chlinigwyr ysbyty, ffisiotherapyddion, arbenigwyr chwarae, meddygon teulu, gweithwyr cymdeithasol, ysgolion, dietegwyr a gwasanaethau eraill mewn ysbytai a chymunedau, yn cydlynu gofal a chymorth i blant i’w helpu i fyw bywyd mor normal ag sy’n bosibl. Roedd y rhieni’n eu hystyried yn ffynhonnell cymorth dibynadwy, cyson, hawdd mynd ati.

Mae pob un o’r tair colofn yn hanfodol i lwyddiant y rôl. Os yw unrhyw golofn ar goll, nid yw profiad y teulu gystal. Ond pan fydd y tair colofn yn eu lle, a’r rôl wedi’i sefydlu, wedi’i deall a’i chefnogi o fewn y tîm amlddisgyblaethol canser plant (MDT), mae’r gweithiwr allweddol yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn i blant sydd â chanser a’u teuluoedd.

Rhoddodd y prosiect hwn gyfle unigryw i’r gymuned Canser Plant i yrru rhywbeth ymlaen ac ar yr un pryd ei adolygu a’i ddeall.

Rwy’n credu y bydd y prosiect Gweithiwr Allweddol yn enghraifft o sut i gyflwyno prosiect sydd â chanlyniadau gwell i’r defnyddwyr gwasanaeth sy’n ganolog iddo, ac ar yr un pryd mae’n cyfrannu i gronfa dystiolaeth y DU ar gyfer nyrsio arbenigol a gweithio allweddol hefyd. Yn ogystal mae’n dangos sut mae modd cydweithio go iawn ac mewn partneriaeth rhwng y GIG, sefydliadau academaidd a’r sector gwirfoddol, a hefyd sut mae gweithio ar draws meysydd iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg.

Mae gwerthusiad annibynnol y prosiect gweithwyr allweddol ac adroddiad ‘More Than My Illness’ i gyd ar gael yn adran Gweithwyr Proffesiynol gwefan CLIC Sargent.

Mae CLIC Sargent yn cynnig cymorth emosiynol, ymarferol, ariannol a chlinigol i blant a phobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan ganser a’u teuluoedd i’w helpu i ymdopi â chanser ac i fanteisio i’r eithaf ar fywyd.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect cysylltwch â Simon Morgan-Jones, Rheolwr Gwasanaethau CLIC Sargent.

Dilywnch @CLIC_Sargent ar Twitter neu hoffwch nhw ar Facebook

Notes / Nodiadau 

CLIC Sargent. More Than My Illness: Delivering quality care for children with cancer. Report; 2009.
CLIC Sargent. More Than My Illness: Delivering quality care for young people with cancer. Report; 2010.
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Improving Outcome Guidance for Children and Young People with Cancer; 2005.

 

Advertisements