Tag Archives: Living With Cancer

Wythnos Materion Marwolaeth: helpu pobl i gynllunio ar gyfer diwedd oes

Heddiw mae dechrau wythnos Materion Marwolaeth (9–15 Mai 2016). Nod yr wythnos yw annog pobl i siarad â’i gilydd am y broses o farw, marwolaeth a phrofedigaeth. Gall sgyrsiau ynglŷn â diwedd oes fod yn anodd felly gofynnon ni i Tina Smith, a ddaeth yn Rheolwr Budd-daliadau Macmillan yn ddiweddar, i ddweud wrthon ni sut mae gwasanaeth Macmillan yn helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser yn ystod cyfnod anodd iawn.

lets talk about dying

Tina Smith ydw i ac rydw i’n un o weithwyr proffesiynol Macmillan ers chwe blynedd. Rwy’n gynghorydd budd-daliadau ar gyfer ardal Castell-nedd Port Talbot ers pum mlynedd.

Yn ddiweddar des i’n Rheolwr Budd-daliadau. Fy ngwaith yw helpu i ddatblygu

TinaSmith-cropped

Tina Smith

gwasanaethau ymhellach fel y gall Macmillan gyrraedd cynifer ag sy’n bosibl o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ddiagnosis canser.

Yn Macmillan, mae’n bwysig fod cleifion yn cael cyngor priodol ar gyfer ba gam bynnag maen nhw arno gyda’u canser. Yn ddelfrydol dylai cleifion a’u teuluoedd gael cyngor a gwybodaeth yn llawer cynharach er mwyn iddyn nhw gael mynediad i fudd-daliadau sy’n eu galluogi i ymdopi ag unrhyw gostau ychwanegol a/neu golli incwm oherwydd eu diagnosis a’u triniaeth.

Mae rhai sgyrsiau anodd ynghylch diwedd oes, ond mae’n bwysig fod y claf a’i deulu’n cynllunio ar gyfer y dyfodol – yn aml y mae hi’n argyfwng pan fydd pobl yn chwilio am gyngor.

Gwaetha’r modd, pan fyddan nhw’n gofyn am gyngor adeg argyfwng, gall wneud i sefyllfa anodd fod yn fwy cymhleth.

Er enghraifft, os yw cyngor cynharach ar gael i rywun sydd â diagnosis terfynol, mae modd hawlio a phrosesu budd-daliadau’n gyflym o dan Reolau Arbennig ac mae modd eu talu’n

End of life: a guide

brydlon. Felly hefyd, mae ymyriad cynnar yn sicrhau bod modd egluro materion sy’n ymwneud â budd-daliadau’n iawn ac mae modd rhoi cynlluniau yn eu lle fel bod teuluoedd yn fwy parod ac yn fwy abl i ymdopi’n well.

Yn aml mae materion sy’n ymwneud â thalu am angladdau a sut bydd y teulu’n gallu talu. Weithiau mae trefnwyr angladdau yn gofyn am flaendal ymlaen llaw.

Mae’n bwysig i deuluoedd gael help yn gyflym. Os ydyn nhw’n gymwys i gael help drwy’r system fudd-daliadau, mae terfyn amser o dri mis ac er bod y system fudd-daliadau’n rhoi peth cymorth tuag at gost angladd, nid yw’n talu am y gost i gyd.

Mae wedi dod i’r amlwg, wrth i gostau angladdau godi, fod teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid yn gallu wynebu dyled o ganlyniad. Yn fy rôl i byddwn i’n ceisio cael grantiau o ffynonellau eraill er mwyn helpu i liniaru’r problemau hyn.

after-someone-dies-coping-bereavementGyda hyn mewn cof y mae Gwasanaethau Cyngor Macmillan yn rhoi cyngor a chefnogaeth nid yn unig i’r person sydd â’r diagnosis canser ond hefyd er mwyn sicrhau bod gan eu teuluoedd y cymorth sydd ei angen arnynt i’w helpu nhw drwy’r adeg anodd hon.

Gallwch lawrlwytho Diwedd oes: canllaw – llyfryn i bobl ar ddiwedd oes, a’u gofalwyr, yma.

Gallwch lawrlwytho Ar ôl i Rywun Farw: ymdopi â phrofedigaeth yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ganser, siaradwch â’n Llinell Gymorth ar 0808 808 0000 (ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 8pm) neu ewch i’n gwefan www.macmillan.org.uk i gael gwybodaeth a chymorth.

 

Advertisements

A personal view: achieving recovery following cancer

With support from Matt Kennedy, Nic Bowler has become a key contributor to Macmillan’s Election Task and Finish Group that helped shape our manifesto calls. Open and personal, Nic’s blog explains how, following a cancer diagnosis, he used a variety of approaches and Macmillan’s HOPE course to begin to rebuild his work-life and build new social relationships.

nic-bowler-cropped

Resilience and recovery, I guess it’s the holy grail following cancer?

It implies getting back to a decent level of functioning, an even keel, some kind of normality, achieving a new equilibrium and being able to withstand whatever else life decides to challenge us with. I knew all this, but following my cancer, I found it difficult to achieve.

Actually, I found it VERY difficult! I’ve known other survivors go back to work as if nothing had ever happened. It just wasn’t like that for me – even though my outcome physically was as good as it could have been. My Macmillan nurse did a sterling job in keeping me informed, and supporting me as long as she could, but I needed MORE.

Hope-Programme-WebI was on antidepressants for a while and had a ton of counselling. In the midst of the chaos I discovered that Macmillan run a course entitled ‘Help Overcoming Problem Experiences’ (HOPE). So of course I signed up and benefited from the course content and the supportive environment which the course provided. I guess it helped me realise that I wasn’t the only one who seemed to be struggling with getting back-on-track.

Eventually I learnt to meditate and practice mindfulness. I rebuilt my work-life, and built new social relationships, to fix the trail of destruction that cancer seemed to leave in its wake. I’ve kept in touch with the small HOPE group and we meet up every couple of months for lunch.

It was at one such lunch about a month ago when I decided to check out my experience with one of the others.

“Have you felt less able to withstand stress since your cancer?” I asked… as it is something I have become aware of. The answer was “Yes, but I’ve become a better problem solver.”

Now that really got me thinking and reflecting. As I thought about it, I became aware that this was also true for me, but I was more focussed upon what I felt I had lost, instead of the new way of dealing with stressful situations, which I also had learnt.

Instead of trying to ‘battle-through’ situations, which I often did previously, now I will figure out the best plan and then act on it. No more ‘holding’ operations leading to long term stress for me. Whilst it does feel like I’ve got a lower tolerance to stress, I have learnt to be more assertive and decisive in actually dealing with situations which I would have allowed to rumble on before.

So when I had originally thought about recovery and resilience, what I had in mind was a baseline set in the past. And what I have learnt, four years into remission, is to set my baselines to better accommodate my present and future.

Now that sounds like resilience and recovery really worth having!

Living with Cancer

You can sign up to HOPE – our free six week Macmillan self management programme.

Port Talbot, Aberavon Beach Hotel, May 9

10am – 12.30pm (5 weeks)

Cardiff, Chapter Arts Centre, June 9
2.30pm -4pm

Bangor, Venue TBC, June 15 -16 and Sept 8 (1/2 day)

Carmarthen, Ivy Bush Hotel, July 4
10am – 12.30pm

Do you have a cancer diagnosis? Are you interested in attending our self management programme HOPE? Or do you know someone who would benefit from attending?

This will help you set positive goals for your future and give you a chance to share your experiences and reflect on living with cancer in a supportive environment.

If you would like to reserve a place or have any questions regarding the programme please contact the Learning and Development team in Wales on: 01656 867960 or email: Genette Webster, Learning and Development Manager: gwebster@macmillan.org.uk or waleslearning@macmillan.org.uk