Tag Archives: Welfare Benefits

Dying Matters Week: helping people to plan for end of life

Today sees the start of Dying Matters Week (9 – 15 May 2016). The week aims to encourage people to talk openly about dying, death and bereavement. Conversations around end of life can be difficult so we asked Tina Smith, who recently became the Macmillan Benefits Manager to tell us how the Macmillan service helps people affected by cancer during a very difficult time.

lets talk about dying

My name is Tina Smith and I’ve been a Macmillan professional for six years. I have been a benefit adviser for the Neath Port Talbot area for five years.

I recently became Benefits Manager . My role is to help develop services further to enable  Macmillan to reach as many people as possible who are affected by a cancer diagnosis.

At Macmillan, it is important that patients receive appropriate advice for whatever point

TinaSmith-cropped

Tina Smith

they are with their cancer. Ideally patients and their families should have advice and information at a much earlier point so that they are able to access benefits enabling them to cope with any increased costs and/or loss of income due to their diagnosis and treatment.

There are some difficult conversations around end of life, but it is important that both the patient and their family’s plan for the time ahead-  often it is at crisis point that people seek advice.

Unfortunately when advice is sought at crisis point it can make a difficult situation more complicated.

For example, if earlier advice is available to someone with a terminal diagnosis benefits can be claimed and processed quickly under Special Rules and paid promptly. Equally – early intervention means that benefit issues can be explained properly and plans put in place to ensure that families are more prepared and able to cope better.

End of life: a guide

There are often issues with regard to payments for funerals and how the family will have the ability to pay. It can be a requirement of the funeral director that a deposit is taken beforehand.

It is important for families to access help quickly.  If they are eligible for help through the benefits system, there is a three month deadline and whilst the benefits system provides some assistance with the cost of a funeral, it does not cover its full cost.

It has been highlighted that the escalation in funeral costs means that bereaved families may face debt as a consequence. In my role I would attempt to access grants from other sources to help counter these problems.

It is with this in mind that Macmillan Advice Services provide advice and support not only  after-someone-dies-coping-bereavementfor the person with the cancer diagnosis but also to ensure that their families have the support they need to help them through this difficult time.

You can download End of life: a guide – a booklet for people in their final stages of life, and their carers, here.

You can download After Someone Dies: coping with bereavement here.

This website from Dying Matters Awareness Month has lots of information and advice to help you.

If you have any questions about cancer talk to our Support Line on 0808 808 0000 (open Monday to Friday 9am to 8pm) or visit our website www.macmillan.org.uk for information and support.

 

 

Advertisements

Wythnos Materion Marwolaeth: helpu pobl i gynllunio ar gyfer diwedd oes

Heddiw mae dechrau wythnos Materion Marwolaeth (9–15 Mai 2016). Nod yr wythnos yw annog pobl i siarad â’i gilydd am y broses o farw, marwolaeth a phrofedigaeth. Gall sgyrsiau ynglŷn â diwedd oes fod yn anodd felly gofynnon ni i Tina Smith, a ddaeth yn Rheolwr Budd-daliadau Macmillan yn ddiweddar, i ddweud wrthon ni sut mae gwasanaeth Macmillan yn helpu pobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser yn ystod cyfnod anodd iawn.

lets talk about dying

Tina Smith ydw i ac rydw i’n un o weithwyr proffesiynol Macmillan ers chwe blynedd. Rwy’n gynghorydd budd-daliadau ar gyfer ardal Castell-nedd Port Talbot ers pum mlynedd.

Yn ddiweddar des i’n Rheolwr Budd-daliadau. Fy ngwaith yw helpu i ddatblygu

TinaSmith-cropped

Tina Smith

gwasanaethau ymhellach fel y gall Macmillan gyrraedd cynifer ag sy’n bosibl o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ddiagnosis canser.

Yn Macmillan, mae’n bwysig fod cleifion yn cael cyngor priodol ar gyfer ba gam bynnag maen nhw arno gyda’u canser. Yn ddelfrydol dylai cleifion a’u teuluoedd gael cyngor a gwybodaeth yn llawer cynharach er mwyn iddyn nhw gael mynediad i fudd-daliadau sy’n eu galluogi i ymdopi ag unrhyw gostau ychwanegol a/neu golli incwm oherwydd eu diagnosis a’u triniaeth.

Mae rhai sgyrsiau anodd ynghylch diwedd oes, ond mae’n bwysig fod y claf a’i deulu’n cynllunio ar gyfer y dyfodol – yn aml y mae hi’n argyfwng pan fydd pobl yn chwilio am gyngor.

Gwaetha’r modd, pan fyddan nhw’n gofyn am gyngor adeg argyfwng, gall wneud i sefyllfa anodd fod yn fwy cymhleth.

Er enghraifft, os yw cyngor cynharach ar gael i rywun sydd â diagnosis terfynol, mae modd hawlio a phrosesu budd-daliadau’n gyflym o dan Reolau Arbennig ac mae modd eu talu’n

End of life: a guide

brydlon. Felly hefyd, mae ymyriad cynnar yn sicrhau bod modd egluro materion sy’n ymwneud â budd-daliadau’n iawn ac mae modd rhoi cynlluniau yn eu lle fel bod teuluoedd yn fwy parod ac yn fwy abl i ymdopi’n well.

Yn aml mae materion sy’n ymwneud â thalu am angladdau a sut bydd y teulu’n gallu talu. Weithiau mae trefnwyr angladdau yn gofyn am flaendal ymlaen llaw.

Mae’n bwysig i deuluoedd gael help yn gyflym. Os ydyn nhw’n gymwys i gael help drwy’r system fudd-daliadau, mae terfyn amser o dri mis ac er bod y system fudd-daliadau’n rhoi peth cymorth tuag at gost angladd, nid yw’n talu am y gost i gyd.

Mae wedi dod i’r amlwg, wrth i gostau angladdau godi, fod teuluoedd sydd wedi colli anwyliaid yn gallu wynebu dyled o ganlyniad. Yn fy rôl i byddwn i’n ceisio cael grantiau o ffynonellau eraill er mwyn helpu i liniaru’r problemau hyn.

after-someone-dies-coping-bereavementGyda hyn mewn cof y mae Gwasanaethau Cyngor Macmillan yn rhoi cyngor a chefnogaeth nid yn unig i’r person sydd â’r diagnosis canser ond hefyd er mwyn sicrhau bod gan eu teuluoedd y cymorth sydd ei angen arnynt i’w helpu nhw drwy’r adeg anodd hon.

Gallwch lawrlwytho Diwedd oes: canllaw – llyfryn i bobl ar ddiwedd oes, a’u gofalwyr, yma.

Gallwch lawrlwytho Ar ôl i Rywun Farw: ymdopi â phrofedigaeth yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ganser, siaradwch â’n Llinell Gymorth ar 0808 808 0000 (ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 8pm) neu ewch i’n gwefan www.macmillan.org.uk i gael gwybodaeth a chymorth.

 

Mae mynd i’r afael â thlodi canser yn flaenoriaeth gwirioneddol

Mae cynnig cyfle, fel mater o drefn, i bobl a effeithir gan ganser i gael gafael ar gyngor ariannol gyda sawl canlyniad positif. Eglura Helen Powell, Ymgynghorydd Cymorth Arbenigol Macmillan ar gyfer y Rhaglen Cyngor ar Fudd-daliadau pam bod mynd i’r afael â thlodi canser yn flaenoriaeth gwirioneddol i Macmillan yng Nghymru.

helen-powell-blog

Mae tlodi canser yn fater pwysig iawn. Mae ein Hymchwil “Cyfrif Cost Canser” wedi amlygu bod arian yn peri gofid i dros 50 y cant o’r rhai sydd â diagnosis canser yng Nghymru a bod angen i chwarter dorri i lawr ar wariant arferol y cartref a bod gan bumed ran broblemau wrth dalu biliau a chostau tai o ddydd i ddydd.

Yng Nghynllun Cyflawni ar gyfer Canser Llywodraeth Cymru mae’n dweud y dylai pawb sydd wedi’u heffeithio gan ganser gael cynnig y cyfle i gael cyngor ariannol fel mater o drefn. Mae Macmillan yn credu bod cael cyngor priodol, mewn da bryd, yn helpu i wella ansawdd bywyd fel y gall pobl wneud dewisiadau gwybodus drwy leihau caledi ariannol a lleddfu’r straen a’r pryder sy’n gysylltiedig ag ef. Mae Macmillan yn gofyn bod pob person sy’n cael diagnosis canser yn cael cynnig y cyfle hwn.

Mae Macmillan yn darparu gwasanaethau cyngor budd-daliadau ledled Cymru ers nifer o flynyddoedd. Mae’r gwasanaethau hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran helpu rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser i gael y budd-daliadau y mae ganddyn nhw hawl iddyn nhw oherwydd eu salwch. Yn 2014 yng Nghymru cafodd bron i 3,000 o bobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser eu helpu i gael budd-daliadau a oedd yn werth cyfanswm o £13.4 miliwn. Hefyd, helpodd y gwasanaethau hyn sicrhau dros £20K mewn grantiau Macmillan i helpu pobl i dalu am gostau a oedd yn codi o’u diagnosis canser fel costau gwresogi ychwanegol neu gostau teithio i ysbyty.

Ar hyn o bryd mae gan Macmillan 18 o gynghorwyr budd-daliadau sy’n cynnig cyngor wyneb yn wyneb drwy nifer o wahanol leoliadau ac ysbytai cymunedol. Mae hyn yn cynnwys y tri phrif ysbyty yng ngogledd Cymru yn ogystal â Chanolfan Ganser Felindre, ysbytai Singleton, Llwynhelyg a Glangwili yn Ne Cymru a chyflwyno drwy uned Macmillan yn ysbyty’r Tywysog Charles, Merthyr Tudful, ysbyty Castell-nedd Port Talbot a nifer o safleoedd eraill. Yng Nghymru mae Macmillan wedi buddsoddi £2.72 miliwn i ddarparu’r gwasanaethau hyn dros y 10 mlynedd diwethaf yn ogystal ag ar ganolbwyntio ar effaith ariannol diagnosis canser drwy ymgyrch Cyfrif Cost Canser, sy’n ceisio:

  • Codi ymwybyddiaeth o effaith ariannol canser ymysg y cyhoedd, cefnogwyr a rhanddeiliaid.
  • Dylanwadu ar randdeiliaid i ddeall, cydnabod ac ymateb i bwysigrwydd gwneud i gyngor a chyngor ariannol fod ar gael fel mater o drefn i rai sydd wedi’u heffeithio gan ganser yng Nghymru.
  • Sicrhau bod pob un sy’n cael diagnosis canser yng Nghymru yn cael cynnig y cyfle i gael cyngor budd-daliadau fel mater o drefn.
  • Cynorthwyo’r rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser i gael cyngor a chymorth ariannol yn rhan o’r broses asesu a chynllunio gofal.
  • Sicrhau bod y gwasanaethau cymorth a chyngor yn cael eu cynnal a, lle mae bylchau yn y ddarpariaeth i rai sydd â chanser, bod sylw’n cael ei roi i’r rhain.[1]

headline-cancer-amser-dewis-2016 (1)

 Mae Macmillan Cymru yn credu bod nifer o ganlyniadau cadarnhaol wrth alluogi cleifion canser i gael cyngor ariannol cyn gynted ag sy’n bosibl ar ôl eu diagnosis, cyn i unrhyw broblemau ariannol gynyddu. Mae lleihau caledi ariannol yn dilyn cyngor budd-daliadau da yn golygu y gall cleifion ymdopi’n well â thriniaeth ac ymadfer, mae’n lleihau pryder a straen ac yn gwella ansawdd bywyd. Gall hyn olygu hefyd fod llai o angen am gysylltu â staff ysbyty neu waith cymdeithasol, felly mae hyn yn lleihau’r costau sy’n gysylltiedig â chwrdd ag anghenion cleifion.

Mae Cynghorwyr Budd-daliadau Lles Macmillan yn rhoi cyngor yn lleol mewn sawl rhan o Gymru a hefyd gall y rhai sydd wedi’u heffeithio gan ganser ffonio Llinell Gymorth Macmillan neu edrych ar ein gwefan am amrywiaeth helaeth o gyngor a gwybodaeth am leoliad gwasanaethau lleol.

Cymaeg Tim Wiffen and Helen Powell  2 RWS 2015 - Copy

Cynigiodd Tim Wiffen a Helen Powell gyngor am fudd-daliadau lles i ymwelwyr â Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Powys yn 2015

[1] “Cyfrif cost canser, Cymorth Canser Macmillan (2012)